Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opory przepływu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Praca zawiera opis eksperymentalnych badań przepływowych procesu skraplania wysokociśnieniowych czynników chłodniczych w pionowych minikanałach rurowych. Zbadano wpływ gęstości strumienia masy, stopnia suchości pary i średnicy wewnętrznej minikanału na proces skraplania. W tych samych warunkach skraplano czynniki R404A, R407C, R410A. Opracowanie obejmuje również podsumowanie danych uzyskanych podczas procesu skraplania wszystkich trzech badanych czynników chłodniczych. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami modelowania teoretycznego według zależności opracowanych przez innych autorów. Zgodność danych modelowania z wynikami eksperymentu została uznana za niezadowalającą. Na podstawie wyników danych eksperymentalnych uzyskano model służący do predykcji spadków ciśnienia dla niskich strumieni ciepła (q do 5000 W/m2).
EN
The paper consists a description of experimental flow tests of high- -pressure refrigerants condensation process in vertical pipe minichannels. The influence of mass flux density, vapour quality and minichannel’s internal diameter on the condensation process was investigated. Under the same conditions, R404A, R407C, R410A refrigerants were condensed. The work also includes a summary of data obtained during the condensation process of all three tested refrigerants. The results of experimental studies were compared with the results of theoretical modeling according to correlations developed by other authors. The compliance of the modeling data with the results of the experiment was considered unsatisfactory. Based on the results of experimental data, a pressure drop prediction model was obtained for low heat fluxes (q up to 5000 W/m2).
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących hydrodynamiki przepływu układu gaz-ciecz w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową. Podczas badań mierzono opory przepływu układu powietrzewoda na odcinku rury wypełnionej pianą metalową. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wartościami oporów przepływu obliczonymi zgodnie z modelami zarówno powszechnie uznanymi dla przepływu układów dwufazowych w pustej mrze, jak i odnoszącymi się do ich przepływu przez ośrodki porowate. Analiza zmierzonych i obliczonych wartości oporów przepływu dała podstawę do oceny wpływu obecności piany metalowej w rurze na hydrodynamikę przepływu układu gaz-ciecz.
EN
Measurements results related to the hydrodynamics of gas-liquid system flow are presented. During the research, the pressure drop of air-water system flow through a pipe section filled with metal foams was measured. The obtained results were compared with pressure drop values calculated according to commonly recognized models for twophase flow through an empty pipe as well as models relating to twophase flow through porous media. The analysis of measured and calculated pressure drop values led to the assessment of influence of metal foam presence in a pipe on two-phase flow hydrodynamics.
PL
Artykuł zawiera uzasadnienie istoty przeprowadzania badań dotyczących zawiesiny lodowej. Przedstawia też konieczność wprowadzania częstszego jej wykorzystywania w branży chłodniczej. Scharakteryzowany został również proces przygotowania pomiarów. Część ta zawiera opis stanowiska badawczego z uwzględnieniem wszystkich jego elementów. Badania przeprowadzono dla trzech zaworów kulowych o różnych średnicach. Wykonano serie pomiarów dla dwóch wartości zamknięcia tychże zaworów przy sześciu różnych temperaturach zawiesiny lodowej oraz dla sześciu wartości udziału lodu w mieszaninie. Przedstawiony został także algorytm obliczeniowy, pozwalający na wyznaczenie wartości niezbędnych do przeprowadzenia analiz. Za pomocą charakterystyk pokazano zależności współczynników strat miejscowych w badanych zaworach od liczby Reynoldsa dla modelu Binghama. Wyniki badań porównano z wartościami zawartymi w Polskiej Normie M – 34034. Ponadto wykazano wpływ obecności cząsteczek lodu na laminaryzację.
EN
The article contains the justification for conducting the research on ice slurry. It portrays the necessity for more frequent usage of it in the cooling industry. The process of preparing the measurements has also been characterized. This part contains the research post description with all of its elements. The research has been conducted for three ball valves with different diameters. A series of measurements for two closing values of the aforementioned valves, with six different ice slurry temperatures and six different amounts of ice in the mix have been made. The used calculating algorithm, capable of determining the values essential for analyses, has been presented. With the use of characteristics, the relations between loss coefficients in researched valves and Reynolds number for the Bingham model has been displayed. Research results has been compared to values available in Polish Norm M – 34034. Moreover, the influence of ice particles on laminarization has been demonstrated.
PL
W artykule omówiono prace związane z zastąpieniem dotychczas stosowanej normy dotyczącej filtracji powietrza dla wentylacji ogólnej (PN-EN 779) serią norm PN-EN ISO 16890. Zaprezentowano aktualne zasady badania oraz klasyfikacji filtrów powietrza. Przedstawiono wyniki badania zmian skuteczności filtracji i oporu przepływu aerozolu w zakresie cząstek stałych o wielkości od 0,3 µm do 10 µm, w celu określenia przynależności przykładowego filtru powietrza do grupy PM10, PM2,5 lub PM1.
EN
The article discusses the replacement of the existing standard for air filtration for general ventilation (PN-EN 779) with a series of standards PN-EN IS0 16890 This article presents current T, for testing and classification of an filters. The results of the study which investigated changes in" filtration efficiency and aerosol flow resistance in the range of O 3 µm to 10 µm were presented to determine the inclusion of an exemplary air filter in the group PM10, PM2.5 and PM1. 41
EN
The paper describes issues related to pressure drop that accompanies the phenomenon of maldistribution of working fluid between the channels of a model minichannel plate heat exchanger. The research concerns a single exchanger’s plate containing 51 (in every geometry) parallel rectangular minichannels of hydraulic diameters 461 µm, 571 µm, 750 µm, and 823 µm. In addition, more complex geometry has been investigated, equipped with additional diagonal channels (so called extended geometry). The moment of the liquid phase transition through the heat exchanger was recorded at the flow rates ranging from 0.83 g/s to 13.33 g/s in the inlet manifold. The paper discusses the total pressure drop as a function of the flow rate and the characteristic dimension of minichannels, as well as the pressure drop as a function of the time of the fluid passage through the main part of the measuring section in which measurements were done. The resulting profiles correlate with the images of the flow distribution between channels recorded using the fast shutter speed camera, that allows to draw a further conclusions about the specifics of the maldistribution process. The impact of the total pressure drop on the actual range of optimum operating conditions of the heat exchanger was analyzed.
EN
For most precious metal mines, cemented tailings backfill slurry (CTBS) with different cement-sand ratio and solid concentration are transported into the gobs to keep the stability of the stope and mitigate environmental pollution by mine tailing. However, transporting several kinds of CTBS through the same pipeline will increase the risk of pipe plugging. Therefore, the joint impacts of cement-sand ratio and solid concentration on the rheological characteristics of CTBS need a more in-depth study. Based on the experiments of physical and mechanical parameters of fresh slurry, the loss of pumping pressure while transporting CTBS with different cement-sand ratio, flux and solid mass concentration were measured using pumping looping pipe experiments to investigate the joint impacts of cement-sand ratio and solid concentration on the rheological characteristics of CTBS. Meanwhile, the effect of different stopped pumping time on blockage accident was revealed and discussed by the restarting pumping experiments. Furthermore, Fluent software was applied to calculate the pressure loss and velocity distribution in the pipeline to further analysis experimental results. The overall trends of the simulation results were good agreement with the experiment results. Then, the numerical model of the pipeline in the Sanshandao gold mine was conducted to simulate the characteristics of CTBS pipeline transportation. The results show that the pumping pressure of the delivery pump can meet the transportation requirements when there is no blockage accident. This can provide a theoretical method for the parameters optimizing in the pipeline transportation system.
PL
W większości kopalń metali szlachetnych zawiesina zawierająca odpady poflotacyjne wraz z cementem w różnych proporcjach cementu i piasku oraz o różnym stężeniu części stałych transportowana jest do wyrobisk i zrobów, gdzie wykorzystywana jest następnie do stabilizacji w rejonie przodka, ponadto w ten sposób ogranicza się zanieczyszczenie środowiska odpadami poflotacyjnymi. Jednakże przetłaczanie różnych rodzajów zawiesin w tym samym układzie rurociągu zwiększa ryzyko zaczopowania rur. Zbadanie wpływu proporcji cementu do piasku w zawiesinie oraz stężenia części stałych na charakterystykę reologiczną zawiesiny wydaje się kwestią kluczową. W oparciu o badania eksperymentalne fizycznych i mechanicznych parametrów świeżej zawiesiny, dokonano pomiarów spadku ciśnienia pompowania w trakcie przetłaczania zawiesin o zawartości cementu i pisaku w różnych proporcjach, dla różnych natężeń przepływu i stężeń części stałych w eksperymentach z wykorzystaniem linii obiegowej rurociągu. Celem eksperymentu było określenie łącznego wpływu proporcji cementu do piasku oraz stężenia części stałych na właściwości reologiczne zawiesiny. Ponadto, przeanalizowano w jaki sposób długość przerw w procesie przetłaczania wpływa na zwiększenie ryzyka zatkania rur i przeprowadzono eksperymenty polegające na wznowieniu pracy pomp. Analizę wyników eksperymentów uzupełniono poprzez zastosowanie oprogramowania Fluent do obliczenia spadku ciśnienia w rurociągu oraz rozkładu prędkości. Wykazano, że wyniki symulacji pozostawały w dużej zgodności z wynikami eksperymentów. W kolejnym kroku opracowano model numeryczny rurociągu eksploatowanego w kopalni złota Sanshandao dla potrzeb symulacji procesu przetłaczania zawiesiny. Uzyskane wyniki wskazują, że ciśnienie tłoczenia w pompie jest na wymaganym poziomie gdy nie występuje zablokowanie przepływu w rurze, i wykorzystane być mogą jako uzupełnienie teoretycznych metod optymalizacji parametrów układu transportowania i przetłaczania zawiesiny.
7
Content available remote Metal foams as structural packing in the construction of process equipment
EN
The paper presents possibilities of the application of open-cell metal foams in the construction of process equipment. The article also describes results of own experimental studies on hydrodynamic and thermal phenomena occurring during fluid flow through channels packed with aluminium alloy foams. The collected experimental data enabled to determine, among others, pressure drops and the heat transfer coefficient, and to indicate main gas–liquid flow patterns.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania otwartokomórkowych pian metalowych w budowie aparatury przemysłowej. Opisano wyniki własnych badań doświadczalnych dotyczących zjawisk hydrodynamicznych i cieplnych zachodzących podczas przepływu płynu przez kanały wypełnione pianami ze stopów aluminium. Zebrane dane eksperymentalne pozwoliły określić m.in. wartości oporów przepływu i współczynnika wnikania ciepła oraz wskazać podstawowe struktury przepływu gaz–ciecz.
8
Content available Liquid axial mixing in solid foams
PL
Wyznaczono dyspersję osiową dla jednofazowego przepływu cieczy (wody i 45% roztworu gliceryny) przez złoże metalowych i ceramicznych pian stałych. Otrzymane wyniki zostały porównane z wartościami właściwymi dla złoża kulek. Określono wpływ lepkości cieczy na mierzony parametr. Dodatkowo wyznaczono również opory przepływu.
EN
Metal and ceramic solid foams were examined to determine axial dispersion for liquids (water and 45% glycerol solution) single phase flow; the results obtained for the packed bed of spheres were used for comparison. The influence of the liquid viscosity on axial dispersion was tested. Moreover, flow resistance was also measured.
9
Content available remote Wpływ liczby pomp w pompowni na jej efektywność energetyczną
PL
Skorzystano z przykładowego schematu pompowni dla przedyskutowania wpływu liczby pomp na jej sprawność energetyczną. W systemach zaopatrzenia w wodę zużycie energii zależy zarówno od projektu sieci wodociągowej jak i samej pompowni. Istotna jest nie tylko średnica przewodów, ale również miejsce usytuowania zbiornika zapasowo-wyrównawczego i rzędna wysokościowa posadowienia go. Dla efektywności energetycznej pompowni jest niezmiernie istotny sposób regulowania wydajności pomp, ale przyjęcie ich liczby jest również nie bez znaczenia.
EN
An example of a pumping station was chosen for discussing the impact of the pumps number on energy usage efficiency. In water supply systems the energy requirement depends both on the pipes network including reservoir tanks positioning and on pumps station design. The method of pumps capacity controlling is crucial for energy losses but the number of operating pumps is the first choice of a visible impact on both the energy usage efficiency and the reliability of the pumps station. This impact is illustrated and discussed.
EN
This series of articles presents the problem of undertaking the high risk project of modernisation of hydrogen incinerators on a submarine. The article describes technical issues connected with the flow capacity of a modernised hydrogen incinerator.
PL
W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. W artykule opisano techniczne problemy związane z przepustowością zmodernizowanej spalarki wodoru.
PL
Na podstawie aktualnego przeglądu literaturowego przedstawiono wyniki analizy metod obliczania oporów przepływu w mini- i mikrokanałach. Zwrócono uwagę na problem właściwego doboru korelacji obliczeniowych, ponieważ metody odpowiednie dla konwencjonalnych kanałów nie mogą być wprost zastosowane w przypadku mini- i mikrokanałów. Wskazano procedury obliczania oporów przepływu.
EN
Analysis results of methods used for the calculation of frictional pressure drop in mini- and microchannels based on the current state-of-the-art are presented in the paper. A selection of appropriate calculation correlations appears in case of mini- or microchannels. This difficulty stems from the fact that calculation methods developed for conventional channels cannot be directly applied to channels with a smaller internal diameter. The procedures for the calculation of frictional pressure drop are indicated.
12
Content available remote Multi-phase flow mixture through a sudden change in channel cross-section
EN
The paper presents the results of a study involving the impact of sudden change of crosssectional area on the flow patterns and local pressure drops for flow of multi-phase mixture. The experiment was conducted in the conditions of a horizontal and vertical flow through a measuring channel. Pressure drops calculated on the basis Kawahara and Lottes methods are compared with experimental data. A system of two interconnected pipes with internal diameters of 40 and 22 mm as well as 46 and 16 mm and a total length of 7 m formed the measurement channel. The experiments involved air, water and oil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu gwałtownej zmiany pola przekroju poprzecznego kanału na struktury przepływu oraz miejscowe straty ciśnienia w przepływie mieszaniny wielofazowej. Porównano spadki ciśnienia obliczone na podstawie metod Kawahary i Lottesa z wartościami eksperymentalnymi. Badania prowadzono w warunkach poziomego i pionowego przepływu przez kanał pomiarowy z przeszkodą lokalną. Kanał pomiarowy stanowił układ dwóch rur o średnicach wewnętrznych 40 i 22 mm oraz 46 i 16 mm i całkowitej długości 7 m. Fazę gazową stanowiło powietrze, a fazę ciekłą olej maszynowy i woda.
PL
Przeprowadzono wstępne badania doświadczalne hydrauliki współprądowej kolumny pianowej. Określono rzeczywisty czas przebywania cieczy i gazu w obrębie piany dynamicznej. Obliczono w sposób przybliżony wielkość powierzchni międzyfazowej. Wyznaczono spadki ciśnienia gazu na półce suchej, mokrej oraz w warstwie piany. Przedstawiona kolumna ze względu na swoje walory w postaci relatywnie dużej powierzchni międzyfazowej oraz stabilnej pracy przy wysokim obciążeniu cieczą powinna znaleźć zastosowanie w przemysłowych procesach wymiany masy.
EN
Experimental studies on hydraulics of froth co-current column were performed. Gas and liquid real residence time in the froth was determined. Gas and liquid interfacial area was approximately calculated. Gas pressure drop across the dry and wet shelf as well as in the froth layer were measured. The presented column due to its advantageous features, i.e. relatively large gas – liquid interfacial area and stable work under high wetting density should be applied in industrial mass transfer operations.
14
Content available remote Przepływ układów ciecz-gaz w mieszalniku statycznym typu KMS
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu natężeń przepływu wody i powietrza na opory przepływu oraz średnice kropel w mieszalniku wielosekcyjnym typu KMS. Stwierdzono, iż spadek ciśnienia w mieszalniku statycznym typu KMS jest ponad 100-krotnie większy niż w pustej rurze o tych samych parametrach. Pęcherzyki gazu w kolejnych sekcjach mieszalnika, przy określonych parametrach przepływu medium są coraz mniejsze, ale zwiększa się ich liczebność. Im większe natężenie przepływu cieczy przy stałym natężeniu przepływu gazu, tym średnica pęcherzyków w sekcji wylotowej mieszalnika jest mniejsza. Kształt pęcherzyków gazu wzdłuż mieszalnika ulega deformacji osiągając kolejno kształt grzyba i elipsoidy, a ostatecznie kulisty, który zachowują tylko pęcherzyki o małych wymiarach.
EN
Results of water and air rates effect on flow resistance and drop diameters in the multisectional KMS mixer are presented in the paper. It is shown that pressure drop in the static mixer tested is more than 100 times greater comparing to the empty tube of the same parameters. Gas bubbles in the subsequent mixer sections for unchanged media flow parameters are smaller but their quantity rises. For constant gas flow rate, the increase of liquid rate causes the decrease of bubble diameter in the outlet section. As a distance from the tube inlet increases the bubbles are deformed taking shapes of fungus, ellipsoid and finally spherical. The last one was observed only for small bubbles.
PL
Analizowano główne problemy związane z eksploatacją elementów układu wylotowego na przykładzie reaktora katalitycznego. Istotne są pozytywne oraz negatywne aspekty instalowania tych urządzeń. W tym zakresie szczególną uwagę zwrócono na stopień konwersji substancji szkodliwych oraz opory przepływu, jakie stawia reaktor na drodze wypływu spalin z silnika. W ujęciu modelowym zagadnienia oporów przepływu spalin, reaktor katalityczny traktowano jako element oporów miejscowych lub liniowych układu wylotowego silnika. W pierwszym przypadku liczbę oporu miejscowego wyznacza się stosując model Darcy’ego. W drugim przypadku ujęcie zagadnienia oporów przepływu spalin przez katalizator polega na przyjęciu liniowego układu modelowego, z rozłożoną liniowo wzdłuż drogi przepływu spalin dyssypacją energii. Problematykę zilustrowano wynikami badań eksperymentalnych trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego zainstalowanego w układzie wylotowym silnika ZI. Określono wzajemne zależności pomiędzy eksploatacyjnymi parametrami pracy silnika a warunkami przepływu spalin przez reaktor katalityczny.
EN
Principal problems connected with operation of exhaust system elements have been analysed on the basis of three-way catalytic reactor. There are positive and negative aspects of the reactor installing. Within this range conversion rate of harmful substances and resistance of exhaust gas flow through the catalytic reactor were investigated. In energy (negative) aspect, catalytic converter can be treated as local or linear resistance element of exhaust system. In the first model local resistance number of the reactor is calculated using Darcy model. In the second case, exhaust gas flow resistance through catalyst is treated as linear resistance with energy dissipation distributed linearly along way of exhaust gas flow. The problem has been illustrated by results of experimental researches of three-way catalytic converter installed in exhaust system of the spark ignition engine. Interdependences between operating parameters of engine work and conditions of exhaust gas flow through the catalyst are determined.
16
Content available remote Opory przepływu mieszaniny dwufazowej gaz-ciecz w minikanałach
PL
Opory przepływu mieszaniny dwufazowej odgrywają kluczową rolę już na etapie projektowania urządzeń, czy instalacji. Warunkują one bowiem właściwą i bezpieczną eksploatację wielu aplikacji. W obecnych czasach zgodnie z trendem miniaturyzacji, projektanci często zmuszeni są do wykorzystywania coraz mniejszych elementów składowych. Kilkumilimetrowe przewody, zwane minikanałami, znalazły szerokie zastosowanie w miniwymiennikach ciepła oraz minireaktorach. W literaturze przedmiotu znajduje się wiele metod obliczeniowych oporów przepływu dwufazowego opracowanych zarówno dla kanałów konwencjonalnych jak i minikanałów. W pracy niniejszej postanowiono przeanalizować jedenaście z nich oraz na podstawie własnych badań wyznaczyć ich dokładności obliczeniowe. Jako najdokładniejszą metodę z analizowanych wyznaczono poprawkę Mishimy-Hibikiego, zaś jako najbardziej uniwersalną model homogeniczny oraz klasyczną metodę Lockharta-Martinellego.
EN
Predicting two-phase pressure drops along the mini tube plays an important role already at the design stage. It defines the proper and safe operating conditions of many devices. Nowadays, the tendency of miniaturization of devices can be observed in nearly all branches of industry. Consequently, there is a need to use smaller and smaller components in the devices. Mini channels are used to construct mini heat exchangers and mini reactors. There are many two‑phase flow pressure drops correlation models prepared for conventional and mini channels reported in literature. In this paper, it was decided to examine eleven of them and based on own research check their calculations accuracy. It was found that the Mishima‑Hibiki model derived from literature offers the possibility of most accurate mathematical modeling. Furthermore, it was also found homogeneous and Lockhart-Martinelli models as the most universal ones.
PL
Przedstawiono wyniki badań zależności bezwymiarowej liczby oporu Z przepływu od liczby Reynoldsa oraz wpływ kątów zawirowania powietrza i jego podgrzewania na wartości liczby. Pomiary prowadzono w przestrzeni otwartej w zakresie liczb Re = 3000 ÷ 7000 dla dysz powietrznych i gazowej palnika dyfuzyjnego o mocy 70 kW. Zaprezentowano również aspekt ekologiczny badania wpływu kątów zawirowywania powietrza na tworzenie się NOX. Otrzymane wyniki badań mogą być wykorzystane do projektowania kotłów grzewczych c.o. i c.w.u.
EN
The article presents the results of studies for resistance number dependent of Reynolds, the angles of combustion air turbulence and its heating. Measurements were made in an open space in terms of number Re = 3000 + 7000 for air nozzles and a diffusive gas burner 70 kW. The ecological aspect is also presented - investigation of the effect of air swirling angles to the formation of NOx. The obtained results can be used in the design of the boilers heating systems and bifunctional.
PL
W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia obliczeń cieplnych i przepływowych wentylatorowych chłodnic powietrza z wymiennikami zbudowanymi z rur lamelowanych. W prezentowanej pierwszej części artykułu podano algorytm obliczeń cieplnych pozwalających na wzmocnienie wydajności cieplnej wymiennika przy znanej jego konstrukcji lub obliczenie pola powierzchni wymiany ciepła przy założonej wydajności cieplnej. Druga część publikacji zawiera algorytm obliczeń przepływowych, służący do wyznaczania oporów przepływu powietrza i chłodziwa przez wymienniki. Zamieszczony jest również przykład obliczeniowy, ilustrujący sposób przeprowadzenia obliczeń cieplno-przepływowych wodnej chłodnicy powietrza.
EN
The works shows heat and fluid flow calculations of fan coolers with finned-tube heat exchangers. Presented in the first part of the article is given calculation algorithm that allows the determination of the heat performance of the heat exchanger with known its construction or the calculation of the heat exchange surface area with assumed thermal efficiency. The second part of the publication contains the flow calculation algorithm, for determining air and coolant flow resistance through the heat exchanger. The article also includes calculation example illustrating how to perform thermal-flow calculations of water air cooler.
PL
W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia obliczeń cieplnych i przepływowych wentylatorowych chłodnic powietrza z wymiennikami zbudowanymi z rur lamelowanych. W prezentowanej pierwszej części artykułu podano algorytm obliczeń cieplnych pozwalających na wzmocnienie wydajności cieplnej wymiennika przy znanej jego konstrukcji lub obliczenie pola powierzchni wymiany ciepła przy założonej wydajności cieplnej. Druga część publikacji zawierać będzie algorytm obliczeń przepływowych, służący do wyznaczania oporów przepływu powietrza i chłodziwa przez wymienniki. Zamieszczony zostanie również przykład obliczeniowy, ilustrujący sposób przeprowadzenia obliczeń cieplno-przepływowych wodnej chłodnicy powietrza.
EN
The works shows heat and fluid flow calculations of fan coolers with finned-tube heat exchangers. Presented in the first part of the article is given calculation algorithm that allows the determination of the heat performance of the heat exchanger with known its construction or the calculation of the heat exchange surface area with assumed thermal efficiency. The second part of the publication will contain the flow calculation algorithm, for determining air and coolant flow resistance through the heat exchanger. The article also will be included calculation example illustrating how to perform thermal-flow calculations of water air cooler.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu średnich i lokalnych podczas skraplania czynników chłodniczych z grupy HFC - R 7 34o, R4044 RU07C i R410A -w minikanałach o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej d = 0,37 - 3,30 mm. Określono wpływ zmiany gęstości strumienia masy G, stopnia suchości x, temperatury nasycenia Ts oraz średnicy wewnętrznej d minikanału na przebieg charakterystyk przepływowych. Wyniki badań porównano z obliczeniami wg korelacji innych autorów. Stwierdzono duży zakres rozbieżności. Opracowano nową, eksperymentalną zależność obliczenia lokalnych wartość oporu przepływu badanych mieszanin chłodniczych, uzyskując zadawalającą zgodność obliczeń w wynikami badań w przedziale ±25%.
EN
In article the results of HFC - R134a, R404Ą R407C and W47CW refrigerants condensation experimental studies of average and local pressure drops in pipe minichannels with an internal diameter d = 0.31 - 3.30 mm is presented. The effect of mass flux density G change, the vapor quality x, the saturation temperature Ts and the inner diameter d of minichannel changes on the course of flow characteristics are described. The experimental results are compared with calculations results by the correlation of other authors. It was found a large range of discrepancies. A new experimental correlation for calculating local values of the flow resistance of the tested mixtures refrigerants give satisfactory results of the comparison in the range of ± 25%.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.