Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  open-pit mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
Transport of overburden and mineral raw materials in surface mining is one of the most complex and costly processes today. Good transport roads are essential for successful transportation by trucks in open pit mines. Poor design, and maintenance of the roads has the greatest impact on the high transport costs and possible risks in terms of security. Numerical modeling was performed to analyze the effects of the properties of the built-in materials used in the construction of roads, the thickness of the layers and the interaction of tires with the road surface. The distribution of stress and strain determined in the construction of a road depends on the characteristics of the road and the structure and mass of the truck. For this reason, numerical modeling and computer simulation is considered a very suitable method in the design of roads, because in a short period of time and at a lower cost calculations for the construction of a large number of models can be implemented and the best model available will be chosen. The most favorable construction will be considered to be the one that will, at minimum construction costs and with low costs of maintenance, enable the efficient use of transport equipment for a longer period of exploitation.
2
Content available remote Control of the vibration structure induced during works with the use of explosives
EN
This article presents the results of research on controlling the structure of vibrations induced during the firing of explosives with the use of non-electrical and electronic systems and the influence of the vibration structure during a transition from the ground to the building. The use of procedures associated with the selection of millisecond delay for firing explosive charges during blasting allows to get the excitation of favourable structure vibrations, thanks to a strong damping which is obtained at the transition from the ground to the structure. This means that optimally designed blasting works do not have to limit the mass of the explosives in the borehole as well as their number.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad sterowaniem strukturą drgań wzbudzanych w czasie odpalania ładunków MW z zastosowaniem systemów nieelektrycznych i elektronicznych oraz wpływem struktury drgań na interakcję układu budynek-podłoże. Zastosowanie do projektowania robót strzałowych procedur związanych z doborem opóźnienia milisekundowego do odpalania ładunków MW pozwala na wzbudzanie drgań o korzystnej strukturze, dzięki czemu uzyskuje się silne tłumienie przy przejściu z podłoża do obiektów. Oznacza to, że optymalnie zaprojektowane roboty strzałowe nie muszą ograniczać masy ładunków MW w otworze oraz ich liczby.
3
Content available remote Control of the vibration structure induced during works with the use of explosives
EN
This article presents the results of research on controlling the structure of vibrations induced during the firing of explosives with the use of non-electrical and electronic systems and the influence of the vibration structure during a transition from the ground to the building. The use of procedures associated with the selection of millisecond delay for firing explosive charges during blasting allows to get the excitation of favourable structure vibrations, thanks to a strong damping which is obtained at the transition from the ground to the structure. This means that optimally designed blasting works do not have to limit the mass of the explosives in the borehole as well as their number.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad sterowaniem strukturą drgań wzbudzanych w czasie odpalania ładunków MW z zastosowaniem systemów nieelektrycznych i elektronicznych oraz wpływem struktury drgań na interakcję układu budynek–podłoże. Zastosowanie do projektowania robót strzałowych procedur związanych z doborem opóźnienia milisekundowego do odpalania ładunków MW, pozwala na wzbudzanie drgań o korzystnej strukturze, dzięki czemu uzyskuje się silne tłumienie przy przejściu z podłoża do obiektów. Oznacza to, że optymalnie zaprojektowane roboty strzałowe nie muszą ograniczać masy ładunków MW w otworze oraz ich liczby.
EN
Recultivation understood as the process of restoring economic value and utility of natural sites of post-mining areas should be regarded not only as a legal obligation for entrepreneurs but primarily as an opportunity for cities and municipalities. The properly selected direction of land recultivation should be converted to an asset for the further revitalization process and it could contribute to a significant increase in the attractiveness of those areas. The following study is a proposal for the most efficient land-use of post-mining areas of „Żychcice II – Saturn” mine. The presented method is a compromise between the expectations of the local population and real demands. In the process of creating the concept, authors took under the consideration a number of factors, which determine the best land-use – especially economic, nature and social factors. This implementation idea allows Wojkowice to optimize usage of that lands for improving their potential as a city and increase its attractiveness for inhabitants as well as tourists. Revitalization of post-mining areas would be a big challenge for municipalities, but also it could be a chance to increase the natural and usable values of these terrains.
PL
Rekultywacja jako proces przywrócenia wartości użytkowych i przyrodniczych terenom poeksploatacyjnym powinna być traktowana nie tylko jako prawny obowiązek przedsiębiorcy, ale przede wszystkim jako szansa dla miasta i gminy, na których to terenach była prowadzona eksploatacja. Prawidłowo dobrany kierunek rekultywacji terenu poeksploatacyjnego, z uwzględnieniem dalszego procesu rewitalizacyjnego, może przyczynić się do znacznego wzrostu atrakcyjności obszarów występowania. W artykule przedstawiono najbardziej optymalny, według autorów, kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych byłej kopalni wapienia „Żychcice II – Saturn“. Przedstawiony sposób wykorzystania terenów poeksploatacyjnych jest, w mniemaniu autorów, kompromisem pomiędzy oczekiwaniami miejscowej ludności, a realnym zapotrzebowaniem na dane rozwiązania. Proces ten powinien być poprowadzony w sposób, który pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału miasta Wojkowice oraz wzrost jego atrakcyjności, zarówno z perspektywy mieszkańców jak i turystów. Rewitalizacja terenów pogórniczych byłej kopalni wapienia będzie dla miasta dużym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą na podniesienie wartości użytkowych oraz przyrodniczych danego terenu.
PL
W artykule przedstawiono genezę zdarzenia osuwiskowego w odkrywkowym zakładzie górniczym „Zastawie IV-2”, eksploatującym kruszywa spod lustra wody. Omówiono sposoby zapobiegania osuwiskom w odkrywkowych zakładach górniczych prowadzących eksploatację spod lustra wody urządzeniami pływającymi.
EN
In open-pit mining, landslides are some of the most severe threats to the operation of mining facilities and general safety. The article presents a landslide which occurred in May 2017 in the “Zastawie IV-2” open-pit mine extracting natural aggregate from under the water surface using a dredger. The main natural factors facilitating their formation are: variability of geological structure (compacted formations on top, loose formations below the water surface), inclination of land and rock layers towards the pit, clay sand soaking in the upper part of the profile under the influence of rainwater, and the probable occurrence of tunnel valleys in the vicinity of the landslide, which create a slippery surface. The main mining factors leading to the formation of landslide include: failure to keep a safe distance of the dredger to the mining walls, and mining by scooping the dry layer, producing a so-called “slide”, without properly isolating the dry and wet layer. The article also indicates that preventing landslides during beneath-surface mining consists, in particular, in designing the parameters of scarps and slopes, in order to guarantee their stability in specific geological-engineering conditions and in mining the deposit according to the technical design for mining beneath water surface. Particular caution should be exercised when mining deposits with diverse geological structures from under the water surface, i.e. when mining deposits with clearly diverse strength parameters and when the mineral is consolidated between the dry and soaked layer. It was also noted that landslide phenomena are not easy to forecast, as they are usually formed by several factors acting in synergy
PL
W kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego bardzo istotne są katastrofalne zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego. Warunkami skutecznego przeciwdziałania takim zagrożeniom są właściwe rozpoznawanie ich potencjalnych i zaistniałych przyczyn oraz efektywne zarządzanie ryzykiem ich materializacji. W artykule przedstawiono najważniejsze zasady takiego przeciwdziałania, z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń zawodowych autora.
EN
Catastrophic events are intrinsic to brown coal open-pit mining, and they can have very severe impact on the safety of operations at a mining facility, or on the technical and economic effectiveness of mining. Their technical scale and economic effects depend primarily on the effectiveness of risk management focusing on their occurrence in a mining facility. To effectively counteract these threats, the potential and existing causes for these events must be identified and adequate measures must be taken: preventive, corrective - implemented in all working processes, and, ultimately, rescue measures. According to the author, catastrophic threats are mainly caused by the inconsistency of mining processes with objective and current conditions, in which they are carried out. Despite significant progress in the technique and technology of identifying and monitoring threats related to geological and mining conditions, and the application of IT tools in designing safe mining works, catastrophic events remain an essential threat. The article surveys years of practical vocational experience to classify and describe the sources and most important causes for catastrophic mine wall rockslides, and lays down the principles for preventing such threats. The article also presents a proposal for risk management with respect to these threats, basing on objective values, applying modern, innovative methods of designing and managing threats and monitoring the safety of mining processes.
EN
The aim of the study is to reduce idle times of mining trucks and shovels in an open-pit coal mine. A heuristic algorithm for making dispatching decisions in conditions of dynamic allocation of trucks is developed. Priority parameters for choosing the shovel after the end-of-truck unloading are introduced. Also, an algorithm for searching for the optimal priority parameters to satisfy the required efficiency criterion is developed. This algorithm is based on a simulation model of a shovel-truck system. The proposed approach is applicable in terms of the group of shovels with a common dump point in various open-pit coal mines. The importance of this work lies in the fact that the proposed model takes into account the random factors related with the duration of loading and dumping, truck movement, repair of shovels and haul trucks, as well as the duration of periods between repairs.
EN
In open pit mining it is possible to prevent industrial accidents and the results of industrial accidents such as deaths, physical disabilities and financial loss by implementing risk analyses in advance. If the probabilities of different occupational groups encountering various hazards are determined, workers’ risk of having industrial accidents and catching occupational illnesses can be controlled. In this sense, the aim of this study was to assess the industrial accidents which occurred during open pit coal production in the Turkish Coal Enterprises (TCE) Garp Lignite unit between 2005 and 2010 and to analyze the risks using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The analyses conducted with AHP revealed that the greatest risk in open pit mining is landslides, the most risky occupational group is unskilled labourers and the most common hazards are caused by landslides and transportation/hand tools/falling.
EN
The open-pit extraction of lignite in the Bełchatów Lignite Mine can be conducted after prior deep dewatering of the rock mass, realized with large-diameter dewatering wells distributed in the form of outer and inner barriers. This type of dewatering system allows for safe extraction of lignite, however residual waters in the overburden may locally create hazard. These are rain waters infiltrating into the rock mass, and which, due to the complicated geological structure of the deposit and disturbed system of layers, were not intaken by wells belonging to the primary dewatering system. They are removed through the existing and newly drilled exploration wells, which are converted into drainage wells. Such wells are used for removing waters suspended in permeable overburden and gravitationally moved to the lower absorbing layers, from where they are directed to the primary dewatering system wells and then to the surface water courses. The applied enhancement of the dewatering system used in the lignite deposit significantly improves the safety of mining works conducted in this place. Technical and technological aspects of drilling dewatering wells in Bełchatów Lignite Mine are discussed in this paper and followed by the evaluation of efficiency of dewatering of the overburden.
PL
Operator i sprzęt ciężki typu ładowarka to nierozłączny duet, bez którego niemalże żadna kopalnia nie jest w stanie sobie poradzić. Z punktu widzenia ekonomii duet ten jest kosztem, a jeżeli tak, to jeśli to możliwe, koszt ten warto zmniejszać. W artykule przedstawię sprawdzony sposób na cięcie kosztów, jednak bez pozbawiania wynagrodzenia operatora. Co więcej – podsunę pomysł, jak dać mu zarobić więcej tylko dlatego, że jeden miesiąc w roku przepracuje za darmo.
PL
W wyniku prac badawczych prowadzonych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego opracowano oryginalną metodykę dokumentowania oddziaływania robót strzałowych w otoczeniu kopalń odkrywkowych. Jednym z elementów tych prac było zbudowanie komputerowego systemu monitorowania drgań, który znalazł zastosowanie w kopalniach jako Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań KSMD. Modernizację systemu przeprowadzono w 2012 roku, co skłoniło Autorów do podsumowania jego dwuletniej pracy. Podsumowanie to zawiera informacje o liczbie wykonanych pomiarów, intensywności zarejestrowanych drgań oraz ocenę oddziaływania drgań na obiekty budowlane, dowodząc, że roboty strzałowe wykonywane w kopalniach odkrywkowych, tam gdzie prowadzona jest świadoma działalność profilaktyczna, nie są szkodliwe dla zabudowań w otoczeniu.
EN
As a result of researches conducted at the Department of Opencast Mining the original methodology of the impact of blasting works on the open pit mine’s surrounding was developed. One element of this work was to develop a computer system for ground vibrations monitoring. The developed system is known as The Mine Vibration Monitoring Station (KSMD). The KSMD is widely used in a number of open pit mines. The system was modernized in 2012, which led the authors to make a summary of its two year’s work. This summary contains information about the number of measurements taken, the intensity and the impact of ground vibration recorded on housing structures and also proofs that blasting works performed in open-pit mines, where the preventive activity was implemented, are not harmful to the housing structures which are in close proximity to the open pit mine.
12
PL
W poniższym artykule zostały przedstawione sukcesy prowadzonych w przeszłości i obecnie prac rekultywacyjnych w KWB „Sieniawa” będącej jedną z niewielu kopalń w Polsce eksploatującej węgiel brunatny metodą podziemną oraz metodą odkrywkową. Ten drugi sposób wydobycia realizowany jest do dzisiaj. Prawidłowo przeprowadzona rekultywacja daje szansę na zminimalizowanie negatywnych skutków ingerencji górniczej w środowisko naturalne i powrót do warunków zbliżonych do stanu sprzed eksploatacji.
EN
This paper discusses the successful past and previous recultivation of post-mining areas of „Sieniawa” brown coal open-pit mine, one of the few Polish mines extracting brown coal by both underground and opencast methods. The second method of extraction is still used. Properly conducted reclamation provides an opportunity to minimize the negative effects of mining activity on the environment and a return to conditions similar to those before exploitation.
13
Content available Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań KSMD APN
PL
W wyniku prac badawczych prowadzonych w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego opracowano oryginalną metodykę dokumentowania oddziaływania robót strzałowych w otoczeniu kopalń odkrywkowych. Jednym z elementów tych prac było zbudowanie komputerowego systemu monitorowania drgań, który znalazł zastosowanie w kopalniach, jako Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań KSMD. Modernizację systemu przeprowadzono w 2012 roku, co skłoniło Autorów do podsumowania jego dwuletniej pracy. W artykule zwrócono uwagę na możliwości analityczne i archiwizacyjne systemów, w postaci bieżącej oceny wpływu drgań na obiekty oraz dokumentowanie poziomu oddziaływania w sposób ciągły. Doświadczenia wynikające z kilkuletniej pracy systemu pozwalają na wskazanie korzyści jak i niedociągnięć, które stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i programowych.
EN
As a result of researches conducted at the Department of Opencast Mining the original methodology of the impact of blasting works on the open pit mine’s surrounding was developed. One element of this work was to develop a computer system for ground vibrations monitoring. The developed system is known as The Mine Vibration Monitoring Station (KSMD). The KSMD is widely use in number of open pit mines. The system modernization was made in 2012, which led the authors to make a summarization of its two year’s work. The article focuses on the analytical and archiving systems, in the form of ongoing assessment of the impact of vibration on the objects and documentation of the level of impact on a continuous basis. An experiences with several years of operation of the system allows to determine the benefits and shortcomings that were the basis for the introduction of design changes and software.
EN
Using simulation modeling, different management systems of the open pit mining equipment including non-dispatching, dispatching and blending solutions have been studied for the Sungun copper mine. Developed model has the capability of considering detailed features of both loading and hauling equipment. Productivity assessment scenarios have been established on the constructed model and the outputs revealed the noteworthy impact of the match factor of the trucks to the loaders on the production rate by over 40%. A dispatching simulation model with the objective function of minimizing truck waiting times have been developed and 7.8% improvement obtained by applying a flexible assignment of the trucks for the loaders compared to the fixed assignment system. Finally ore grade blending control unit has been introduced into the model. Getting the advantages of the newly added module it became possible to monitor the portion of material excavated from different operating benches and control truck dispatching rules for keeping the overall ore grade exactly at desired value.
PL
Przy użyciu modeli symulacyjnych zbadano różnorodne systemy zarządzania flotą pojazdów i urządzeń w kopalni odkrywkowej (wydawanie dyspozycji przewozu, wstrzymywanie przewozu oraz rozwiązania kwestii mieszania o rud o różnej zawartości pierwiastka użytecznego) na przykładzie kopalni miedzi Sungun. Opracowany model uwzględnia szczegółowe cechy sprzętu przeładunkowego oraz transportowego. Na podstawie modelu opracowano następnie scenariusze oceny wydajności, a wyniki jednoznacznie wykazały wielką wagę odpowiedniego skojarzenia ilości pojazdów i ładowarek. Opracowano model symulacyjny kierowania urządzeń do pracy, jako funkcję celu przyjmujący minimalizacje czasu przestoju ciężarówek. Uzyskano wynik lepszy o 7.8% poprzez elastyczne przydzielania pojazdów do ładowarek w porównaniu do systemu trwałego ich do siebie przypisania. W ostatnim etapie dodano do modelu system kontroli procesu mieszania rud o rozmaitej zawartości pierwiastka użytecznego. Korzystając z nowo-dodanego modułu, możliwe stało się monitorowanie porcji materiału wybieranego z poszczególnych poziomów i kontrolowanie rozsyłanych ciężarówek tak, by w skali całej kopalni możliwe było ciągłe utrzymanie zawartości pierwiastka użytecznego na żądanym poziomie.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki prac statutowych realizowanych w IGSMiE PAN w ramach tematu pn. „Predyktywne i reaktywne harmonogramowanie produkcji w odkrywkowych kopalniach rud metali". Harmonogramowanie produkcji jest zagadnieniem niezwykle ważnym z praktycznego punktu widzenia. Szczególnie istotne jest rozpatrywanie planowania realizacji przedsięwzięcia produkcyjnego w warunkach zmieniającego się otoczenia, w których często zrealizowane czasy trwania zadań różnią się od planowanych. Przedstawiono podstawowe koncepcje tworzenia harmonogramów predyktywnych i reaktywnych, czyli tworzonych odpowiednio: przed rozpoczęciem danej fazy produkcyjnej (harmonogramowanie predyktywne), jak również w trakcie produkcji w wyniku pojawiających się zewnętrznych zakłóceń przygotowanego wcześniej harmonogramu (harmonogramowanie reaktywne). W pracy dokonano analizy ryzyk występujących w górnictwie pod kątem ich wpływu na budowę harmonogramów produkcji. Wyszczególniono m.in. ryzyko geologiczne - związane z budową złoża i zasobami; ryzyko rynkowe zmiennych cen surowców, wahań kursów walut, relacji podaży i popytu na dany surowiec, wymagań jakościowych klientów co do produktu; ryzyko kosztowe cen paliw i materiałów pędnych, energii elektrycznej, kosztów zakupu/leasingu sprzętu; ryzyko infrastrukturalne; ryzyko środowiskowe; ryzyko polityczne; ryzyko związane z niezawodnością i dostępnością maszyn górniczych i sprzętu; ryzyko związane z wykorzystywaną i dostępną technologią; ryzyko pogodowe. Scharakteryzowano typowy sposób postępowania przy tworzeniu harmonogramów predyktywnych oraz przedstawiono koncepcję zastosowania metod harmonogramowania reaktywnego w górnictwie odkrywkowym rud metali, jak również w krajowym górnictwie węgla brunatnego i surowców skalnych.
EN
The article presents the results of statutory works conducted at the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Production scheduling is extremely important from a practical point of view. It has particular meaning when one analyses a production venture conducted in a dynamically changing environment when the experienced timeframe of completing particular tasks takes significantly longer than planned. This article examines the basic concepts of predictive and reactive scheduling. Predictive schedules are created before a particular production phase starts, while reactive scheduling takes place when external factors disrupt the previously prepared schedule. An analysis was conducted of the risks occurring in the mining industry within the context of their influence on the scheduling process. These risks include geological risks associated with the deposit structure and reserves; market risk of changing commodities prices, currency exchange fluctuations, the relations between supply and demand for a particular commodity, and clients' requirements regarding the quality of mining products; the cost risk of fuel and electricity prices and the costs of buying or leasing mining equipment; infrastructural risk; environmental risk; political risk; risk associated with the availability and reliability of mining equipment; risks associated with the technology employed; and finally weather risks. The article also characterizes a typical method of creating predictive schedules together with a concept for applying the reactive scheduling methods in both the open-pit ore mining industry and domestic lignite mines and quarries.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z procedurą prawną i dokumentacyjną projektowania eksploatacji i wydobycia dolomitu triasowego jako kopaliny towarzyszącej w złożu piasku podsadzkowego „Pustynia Błędowska – blok IV”. Działalność gospodarczą w tym zakresie prowadzi zakład górniczy Kopalnia Piasku „Szczakowa” w Jaworznie, wchodzący w skład grupy kapitałowej DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu. Praca stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności i doświadczeń przedsiębiorcy oraz kierownictwa zakładu górniczego w zakresie procedur prawnych związanych z uzyskaniem wymaganych zezwoleń i decyzji administracyjnych, które umożliwiają podjęcie wydobycia kopaliny towarzyszącej w trakcie wieloletniego już prowadzenia eksploatacji kopaliny głównej. Zwrócono tutaj szczególną uwagę na wzajemne powiązanie poszczególnych etapów proceduralnych oraz ich wpływ na całokształt projektowanego przedsięwzięcia.
EN
This paper shows an overview of the legal procedure connected with specification and planning of exploration of trias dolomite as the accompanying mineral resources of filling sand deposit “Pustynia Błędowska – block IV ”. In this scope, the economic activity is conducted by mining business in “Szczakowa” mine in Jaworzno, which belongs to the capital group of DB Schenker Rail Polska Co. The paper presents the state of mining activity and the experience of the entrepreneur and management of a mining plant in respect of legal procedures for acquiring the mining permissions and licences enabling sand exploitation. Special attention was paid to the interrelation between particular procedural stages and their influence on the whole project.
PL
Dobrze zaplanowana i wykonana rekultywacja terenów pogórnicznych jest tym elementem działalności górniczej, który z jednej strony wyrównuje niekorzystne zmiany w środowisku wywołane wspomnianą działalnością, a z drugiej staje się początkiem nowego, bardzo często nawet atrakcyjniejszego sposobu zagospodarowania terenu. W Polsce zakres i skala przeprowadzonych i obecnie realizowanych zabiegów rekultywacyjnych jest dobrze rozpoznana, mimo, iż historia tej działalności zamyka się w okresie ostatnich sześćdziesięciu lat. W poniższym artykule Autorzy przedstawiają dotychczasowe osiągnięcia polskiego górnictwa odkrywkowego (głównie węgla brunatnego i siarki) w dziedzinie przywracania wartości użytkowych terenom przekształconym przez tę gałąź przemysłu.
EN
Land reclamation of post-mining areas is the part of mining activity. On the one hand, well-planned and executed reclamation compensates adverse effects in the environment caused by mining activity, on the other hand, it is the beginning of the new, sometimes even more attractive land use. In Poland, the scope and scale of conducted and implemented reclamation treatments is well recognized, although the history of this activities closes in the last sixty years. In this paper, the authors present the achievements of Polish open-pit mining (mostly lignite and sulfur) in the field of recovery of use value of the lands transformed by this branch of industry.
PL
Artykuł dotyczy problematyki minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie niesie postęp w dziedzinie materiałów wybuchowych i środków strzałowych, pozwala na coraz efektywniejsze prowadzenie robót. Szczególnie systemy nieelektryczne i elektroniczne stwarzają nowe możliwości w zakresie doboru opóźnienia milisekundowego. W referacie przedstawiono zagadnienia związane z możliwością sterowania strukturą drgań wzbudzanych robotami strzałowymi i wpływem na interakcję układu budynek-podłoże.
EN
This paper presents the issue of minimization of the impact of the vibration generated by blasting works on the surrounding environment of open pit mines. Only the skillful usage of the opportunities which appeared thanks to the development in the field of explosive materials and blasting agents allows to perform blasting works more efficiently. In particular, the non-electric and the electronic systems offer new opportunities in the selection of millisecond time delays. The issues which are related to the possibility of vibration structure controlling which had been induced by the blasting works were presented in the paper. The impact of the interaction between the building and the ground was also included.
EN
The economic slowdown in the construction and road construction industries observed in the country directly affects the reduction of their demand for construction materials and the raw materials used to manufacture them. It results in a smaller number of licences granted for mining rock raw minerals. However, as at 31.12.2013, there were 6860 open-pit mining plants in Poland, of which 4389 were actively pursuing the excavation of minerals. Most of these plants are small mines, with the annual output of up to 35,000 t and with no more than 5 employees. 1324 mines were in their liquidation phase and further 606, where the mining activity was abandoned or “temporarily suspended”, are also intended to be liquidated. Besides the licenced mining activity, there is, sadly, a so-called “mining grey market” – an illegal acquisition of minerals. Most of the cases are open-pit sand and gravel mines, the scale of this phenomenon is difficult to assess.
PL
Artykuł jest statystycznym podsumowaniem 2013 roku dla grupy odkrywkowych zakładów górniczych. W nawiązaniu do lat poprzednich przedstawia informacje na temat: wydobywanych w Polsce kopalin, udzielonych koncesji, liczby nadzorowanych zakładów górniczych, stanu zagospodarowania złóż oraz struktury wydobycia i zatrudnienia. W sposób statystyczny obrazuje prowadzoną działalność górniczą oraz wskazuje główne kierunki obserwowanych zmian.
PL
W artykule poddano dyskusji zasadność opodatkowania gruntów poeksploatacyjnych zakładu górniczego w okresie ich rekultywacji. Przeanalizowano przepisy dotyczące podatków od nieruchomości w odniesieniu do terenów pogórniczych. Wykazano, że ze względu na właściwości techniczne grunty poeksploatacyjne przed zakończeniem rekultywacji nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdefiniowano problemy natury formalno-prawnej, które implikują generowanie nieuzasadnionych kosztów funkcjonowania kopalń odkrywkowych, szczególnie w odniesieniu do gospodarki gruntami. Wykazano, że przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są nieprzystające do rzeczywistych problemów rekultywacji gruntów w górnictwie odkrywkowym. Podniesiono problem rekultywacji wodnej wyrobisk poeksploatacyjnych oraz problem klasyfikacji gruntów w trakcie i po zakończeniu rekultywacji. Zwrócono uwagę na potrzebę zmiany niektórych przepisów odnoszących się do rekultywacji i gospodarki nieruchomościami w górnictwie.
EN
The article discusses the validity of taxing the post-mining terrains during their reclamation. The tax regulations regarding post-mining real estates have been analysed. It has been proven that because of their technical features, the post-mining terrains are not suitable for conducting economic activity before the end of the reclamation. The legal and formal problems were defined which implicate bearing unjustified costs by the open-pit mines, especially related to the grounds management. It was pointed out that the regulations of the Agricultural and Forest Grounds Protection Act are not compatible with the actual problems in ground reclamation in the open-pit mining. The problem of water reclamation of the final pits has also been raised together with the problem of classification of grounds during and after the reclamation. Attention was paid to the necessity of changes in certain regulations related to the reclamation and real estate management in the mining industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.