Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 295

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej napędowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Analytical and experimental data on fire hazard of diesel bio fuel, its mixtures with oilbased diesel fuel, and parameters of processes of their burning and interaction with fire-extinguishing agents. Applicability of the types of fire-extinguishing agents having been used for putting-out of diesel bio fuel was revealed and a number of parameters to describe their efficiency when extinguishing diesel bio fuel were determined. It was revealed that in case of diesel bio fuel content in its mixtures with oil-based diesel fuel up to 30% fire-extinguishing efficiency of foam generated from foam solutions nearly does not differ from that when extinguishing diesel fuel containing no additives.
PL
W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
PL
Dodatki do paliw zawierające nanomodyfikatory, głównie nanocząstki metali i tlenków metali, są coraz częściej stosowane jako stymulatory spalania. Przedstawiono wpływ potencjalnych nanododatków na właściwości paliwa i osiągi silnika, skupiając się głównie na różnicach w emisji spalin. Dokonano przeglądu i omówiono wpływ zastosowania nanowymiarowych dodatków metalicznych na emisję tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych. Liczne prace ujawniają ich skuteczność w zmniejszaniu emisji niebezpiecznych związków chemicznych.
EN
A review, with 64 refs., of uses of nanoparticles of metals and their oxides to modification of diesel fuel properties, engine performance and exhaust emissions.
3
Content available remote Wpływ cząstek stałych na tendencję oleju napędowego do blokowania filtrów
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było przeprowadzenie szerokich badań w zakresie zawartości zanieczyszczeń olejów napędowych wraz z określeniem klasy czystości oraz tendencji do blokowania filtrów w różnych warunkach temperaturowych. Pozyskano 86 próbek oleju napędowego pobranych na stacjach paliw różnych producentów. Poboru dokonywano z dystrybutorów, ponieważ stanowią one ostatnie ogniwo w łańcuchu dystrybucyjnym, z którego paliwo bezpośrednio trafia do ostatecznego użytkownika, u którego mogą występować problemy związane z awarią układu wtryskowego. Zakres badań obejmował parametry ujęte w specyfikacji PN-EN 590, ze szczególnym uwzględnieniem całkowitej zawartości zanieczyszczeń, oraz badania dodatkowe, takie jak klasa czystości (parametr uwzględniony w Światowej Karcie Paliw), w zakresie cząstek 4, 6 i 14 µm, tendencja do blokowania filtrów w temperaturze pokojowej i w temperaturze −1°C, a także dla wytypowanych próbek – zawartości pierwiastków. Próbki zostały pobrane w okresie od października 2018 roku do lipca 2019 roku. Obejmowały one zarówno okresy przejściowe, jak i letni oraz zimowy. Obecnie w TF (task force) działającej w ramach grupy roboczej WG 24 ds. olejów napędowych (working group) prowadzone są badania zmierzające do wypracowania stanowiska CEN w zakresie problemów związanych z obecnością cząstek stałych w oleju napędowym oraz do określenia limitu klasy czystości i metody oznaczania liczby cząstek celem wprowadzenia jej do specyfikacji EN 590. Analizie podlegają również korelacje pomiędzy liczbą cząstek a parametrami takimi jak tendencja do blokowania filtrów w temperaturze pokojowej i w obniżonej (3 lub −1°C), całkowita zawartość zanieczyszczeń, zawartość wody czy obecność takich pierwiastków jak Fe, Cu i Si. Analiza uzyskanych wyników badań wskazała, że problem zanieczyszczenia paliwa cząstkami stałymi dotyczy dużej grupy olejów napędowych dostępnych na rynku krajowym. Między innymi można wymienić tu zanieczyszczenie tych paliw cząstkami metali, które dostają się do oleju na skutek zużywania powierzchni trących i wraz z zanieczyszczeniami pochodzącymi spoza układu.
EN
This article presents the results of the work, the purpose of which was to conduct extensive research on the content of diesel fuel impurities together with determining the purity class and the tendency to block filters in various temperature conditions. 86 diesel fuel samples of various manufacturers were obtained at gas stations. They were taken from distributors, since the latter constitute the last link in the distribution chain, from which the fuel directly goes to the end user, who may suffer problems related to the failure of the injection system. The scope of tests covered the parameters included in the PN-EN 590 specification, with particular emphasis on the total content of impurities, as well as additional tests, i.e. cleanliness class (parameter included in the World Fuels Card), in the range of particles 4, 6 and 14 µm, tendency to block filters at temperature at room temperature and at –1°C and, for selected samples, of elemental content. Samples were taken from October 2018 to July 2019. They covered both transitional periods as well as summer and winter periods. Currently, TF (Task Force) operating within the WG 24 Working Group on diesel fuels is conducting research aimed at developing the position of CEN on problems related to the presence of solid particles in diesel fuel and determining the purity class limit as well as method for determining the number of particles in order to introduce it into the EN 590 specification. Correlations between the number of particles and parameters such as the tendency to block filters at room temperature and at reduced temperatures (3 or –1°C), total impurities content, water content or the presence of such elements like Fe, Cu and Si are also analyzed. The analysis of the obtained test results allowed to conclude that the problem of particulate fuel pollution concerns a large group of diesel fuels available on the domestic market. Among other things, it can be mentioned that these fuels are contaminated with metal particles that get into the fuel as a result of wear of friction surfaces and together with impurities coming from outside the system.
PL
Oleje napędowe stanowią obecnie około 60–70% obrotów baz paliw w Polsce. Oleje napędowe magazynowane są w zbiornikach stalowych o osi pionowej z dachami stałymi, niewymagającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, hermetyzacji. Powoduje to emisję do atmosfery gazów zawierających węglowodory, co przy dużych obrotach baz paliw generuje potrzebę określenia stężenia węglowodorów emitowanych ze zbiornika magazynowego do atmosfery oraz wykonania obliczeń stężeń występujących na granicy działki bazy paliw. W artykule zebrano dostępne dane literaturowe oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących emisji węglowodorów do atmosfery, jaka występuje podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiornikach magazynowych, łącznie z określeniem prężności pary nasyconej węglowodorowych składników badanego oleju napędowego w zależności od temperatury. Badania emisji przeprowadzono poprzez pobranie próbek gazowych emitowanych podczas operacji przeładunkowych i napełniania zbiorników magazynowych oleju napędowego. Analizy próbek gazowych, dostarczonych w strzykawkach gazoszczelnych, wykonywano z użyciem chromatografu SRI 8610C wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) i w kolumnę pakowaną wypełnioną modyfikowanym tlenkiem glinu. Analizy próbek oleju napędowego mające na celu oznaczenie składu wykonano metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Do rozdziału substancji zastosowano kolumnę ZB-5HT (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). W badaniach określono zależność wielkości emisji węglowodorów do atmosfery od rodzaju operacji przeładunkowych, stopnia napełnienia zbiornika magazynowego oraz temperatury oleju. Wyniki badań pokazują zależność stężenia węglowodorów w gazach emitowanych ze zbiornika magazynowego od stopnia napełnienia zbiornika. Wyniki obliczeń prężności par oleju napędowego wykazały zbieżność z większością dostępnych danych literaturowych oraz z wynikami pomiarów. Określono ogólne wytyczne projektowe dotyczące ustalania danych niezbędnych do obliczenia poziomu stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone badania miały na celu stworzenie podstawy dla wymaganych obliczeń środowiskowych, istotnych przy niedostatku odpowiednich danych literaturowych, koniecznych do rzetelnego określenia wielkości emisji węglowodorów.
EN
Diesel fuels currently constitute around 60–70% of the turnover of fuel bases in Poland. Diesel fuels are stored in vertical steel tanks with fixed roofs, which, according to applicable legal acts, do not require airtight sealing. This results in the emission of gases containing hydrocarbons to the atmosphere, which at high turnover of fuel bases generates the need to determine the concentration of hydrocarbons emitted to the atmosphere and to perform calculations of concentrations occurring at the boundary of the fuel base site. The article collects available literature data and presents the results of research on the emissions of hydrocarbons to the atmosphere that occur during handling and storage of diesel fuel in storage tanks, including the determination of the saturated vapor pressure of the hydrocarbon components of the tested diesel fuel depending on the temperature. The emissions tests were carried out by taking gas samples emitted during operations on diesel storage tanks. Analyzes of the gas samples supplied in gas-tight syringes were performed with SRI 8610C gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID) and an alumina packed column. Diesel oil sample analysis was performed by gas chromatography using Shimadzu GC-2010 Plus chromatograph equipped with flame ionization detector (FID). ZB-5HT column (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) was used for the separation of the substances. Research has shown the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere depending on the type of loading operations, the degree of storage tank filling and oil temperature. The dependence of the concentration of hydrocarbons emitted from the storage tank depending on the degree of filling of the tank has been determined in the research. Results of calculations of diesel vapor pressure show convergence with most available literature data and measurement results. General design guidelines have been defined to determine the data necessary to calculate the level of hydrocarbon concentrations in atmospheric air. The research was aimed at creating the basis for the required environmental calculations, relevant in the absence of relevant literature data, necessary for the reliable determination of the amount of hydrocarbon emissions.
EN
Users of fossil fuels are facing a range of challenges such aslong-term rising demand, climate concerns due to emission ofgreenhouse gases, ecological pollution, finite reserves and price fluctuations. Diesel fuel is similarly affected, though with its own subset of issues. Studies suggest that diesel fuel characteristics are affected by addition of nanoparticles. In this research, carbon nanotubes (CNTs) were blended with pure diesel as an additive at concentrations of 30, 60, and 90 ppm to assess the emission and performance characteristics of a single-cylinder compression combustion engine. The considered emission contents included CO, CO2, HC, and NO produced by an engine at 50% and 100% loads, at 1800, 2300, and 2800 rpm. Addition of CNTs to the diesel fuel considerably reduced the emission of CO, CO2, HC, and NO compared to additive-free diesel fuel. Furthermore, with the addition of carbon nanotubes, the Exhaust Gas Temperature (EGT) and the Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) decreased, while the power and Brake Thermal Efficiency (BTE) increased at all loads and speeds oft he engine.
EN
The most desirable effect of motorization development is providing a drive unit with high performance parameters and reduce the environmental impact. This study presents the results of tests of a self-ignition engine power output and torque. The tested engine was powered with diesel oil and a mixture of fatty acid methyl esters in the proportions of 10%, 30% and 50% with performance additives, for standard settings of the fuel injection system. The tests were carried out on a chassis dynamometer for full load of the engine. The vehicle was placed on the dynamometer rollers and attached to the base by means of belts. The analysis shows that application of the mixture decreases the engine performance parameters to such a degree that the engine is not put at any risk of damage.
PL
Najbardziej pożądanym efektem rozwoju motoryzacji jest uzyskiwanie wysokich parametrów jednostki napędowej i małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono badania mocy użytecznej oraz momentu obrotowego silnika z zapłonem samoczynnym. Badany silnik zasilany był olejem napędowym i mieszaniną estrów metylowych kwasów tłuszczowych i oleju napędowego w proporcjach 10%, 30% i 50% z dodatkiem uszlachetniającym, przy standardowych ustawieniach sterownika wtrysku paliwa. Badania prowadzone były na hamowni podwoziowej, przy pełnym obciążeniu silnika. Z ich analizy wynika, że stosowanie mieszanki obniża parametry silnika w stopniu niezauważalnym podczas jego eksploatacji.
PL
Zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie są często przyczyną uszkodzenia silnika spalinowego lub pogorszenia jego osiągów.
PL
Wdrożenie w silnikach Diesla lokomotyw spalinowych systemów dwupaliwowych – olej napędowy / gaz ziemny, prowadzi do obniżenia emisji substancji szkodliwych w spalinach oraz oszczędności w związku z konkurencyjnymi cenami gazu ziemnego. Przedstawiono opis zespołów i urządzeń systemu dwupaliwowego wdrożonego na lokomotywie spalinowej serii S200 wraz z rysunkami ich zabudowy w pojeżdzie. Omówiono zagadnienia dotyczące układu sterowania, prób i badań lokomotywy, certyfikacji, infrastruktury tankowania gazu. Zaprezentowano wyniki badań stacjonarnych i ruchowych lokomotywy oraz uzyskane efekty.
EN
With 70% of all locomotives still being powered by diesel and most of the locomotives being older than 30 years, the railway industry must urgently seek environmentally friendlier and economically more attractive alternatives to diesel fuel. Dual-fuel systems once installed on diesel locomotives, allow substituting most diesel fuel with much cheaper and cleaner gas fuels – biogas, natural gas, and syngas – without the necessity for large capital investments. This article describes a case of dual-fuel conversion of a S200/CHME3 series diesel locomotive, introducing to the system specifics, certification procedure, gas refueling infrastructure, as well as outlining the main economic and technical results. The article concludes by outlining the dual-fuel perspectives in the Polish railway industry and estimates the economic and ecological benefits its implementation can bring.
PL
Kałuża śmierdzącego, żółtawego płynu sięgnęłaby nam do kostek, gdyby cały olej napędowy, który zużywamy w Polsce w ciągu roku, rozlał się na powierzchni kraju nad Wisłą. Spalając dwadzieścia miliardów litrów tej trucizny, uwolnimy z niej olbrzymią pożyteczną energię. Jednocześnie „wzbogacimy" atmosferę Ziemi o pięćdziesiąt milionów ton dwutlenku węgla (CO2), którego negatywny wpływ na klimat jest potwierdzony. Potrzeba naprawdę bardzo dużo drzew, które by trochę tego gazu zmagazynowały w trakcie fotosyntezy (jeden hektar lasu sosnowego może pochłonąć 20-30 ton CO2 rocznie). Do powietrza dostanie się również niezliczona ilość substancji szkodliwych dla wszystkich żywych istot.
10
Content available remote The study of adverse changes in diesel fuel during its storage
EN
Research on the impact of the storage process on the quality parameters of diesel oil containing 7% (V/V) FAME was carried out and six test stands for fuel storage were designed and constructed as part of the work. Their construction was based on materials resistant to diesel oil containing fatty acid methyl esters. The tests involved the selection of additives (two defoaming agents and one depressant, which can be added to the fuel at each stage of its production in the form of a package or as independent additives), which are suspected of drop out of the diesel fuel formulation during storage, which favors instability of its physicochemical and utility properties. Based on the diesel fuel purchased at the petrol station, the abovementioned additives were used to compose six samples. The authors assumed that the storage conditions represented the average annual temperature and humidity in Poland. In order to ensure the above conditions, the test stands together with the tested fuel samples were placed for a period of six weeks in a climatic chamber. The scope of physicochemical and applied tests was wide and selected in such a way as to monitor the properties of diesel oil for their constancy during storage. The test properties included mainly those that allowed to confirm the hypothesis regarding problems with the stability of defoamers and depressants in fuel. The initial samples and the samples collected after three and six weeks of storage in the climatic chamber from the upper layer and the bottom layer of the test stands were subjected to testing. The tests outcome quite ambiguous. The results of the determination of the foaming tendency of the tested diesel oil samples did not allow for unambiguous confirmation or refutation of the hypothesis of the work. In the case of a depressant, based on the results of low temperature properties, mainly the temperature of blocking the cold filter, a slight tendency to accumulate it in the lower layers of fuel in test stands could be observed. Oxidation stability of the tested fuel samples was maintained throughout the storage period at an almost constant, high level. There were no significant differences between the results determined for the samples taken from the upper and lower layers, which allows to conclude that antioxidant additives remain in the fuel regardless of the time of storage. The results of the determination of tendency to blocking the filter indicate a small amount of impurities and components in the tested diesel fuels that would impair its filterability. On the other hand, the results of the determination of the tendency to blocking the filter after cooling down CSFBT (–1) may indicate problems with the depressant fast enough integration into fuel formula. In spite of the relatively high humidity, varying in a fairly wide range, the water content in the tested diesel fuel samples did not change to a large extent during storage.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu procesu magazynowania na parametry jakościowe oleju napędowego zawierającego 7% (V/V) FAME, zaprojektowano i skonstruowano sześć stanowisk badawczych do przechowywania paliwa. Do ich budowy wykorzystano materiały odporne na działanie olejów napędowych zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych. Do badań wytypowano dodatki (dwa przeciwpienne i jeden depresator, które mogą być dodawane do paliwa na każdym etapie jego produkcji w postaci pakietu lub jako niezależne dodatki) podejrzane o wypadanie z formulacji oleju napędowego w czasie magazynowania i przyczynianie się w ten sposób do niestabilności jego właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Z udziałem wyżej wymienionych dodatków zestawiono sześć próbek na bazie oleju napędowego zakupionego na stacji paliw. Autorzy przyjęli, że warunki magazynowania będą odpowiadały średniej rocznej temperaturze i wilgotności powietrza w Polsce. W celu zapewnienia powyższych warunków stanowiska badawcze wraz z badanymi próbkami paliwa umieszczono na okres sześciu tygodni w komorze klimatycznej. Zakres prowadzonych badań fizykochemicznych i użytkowych był szeroki i dobrany w taki sposób, aby monitorować właściwości oleju napędowego pod kątem ich niezmienności w czasie magazynowania. Głównie chodzi o właściwości, które pozwalały na potwierdzenie hipotezy dotyczącej problemów ze stabilnością dodatków przeciwpiennych i depresatorów w paliwie. Przebadano próbki wyjściowe oraz próbki pobrane po 3 i 6 tygodniach przechowywania w komorze klimatycznej z warstwy górnej i warstwy dennej stanowisk badawczych. Uzyskano dość niejednoznaczne wyniki badań. Wyniki oznaczenia skłonności do pienienia badanych próbek olejów napędowych nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie lub obalenie stawianej w pracy hipotezy. W przypadku depresatora na podstawie wyników właściwości niskotemperaturowych, głównie temperatury zablokowania zimnego filtru, można zauważyć niewielką tendencję do kumulowania się go w niższych warstwach paliwa w stanowiskach badawczych. Stabilność oksydacyjna badanych próbek paliw utrzymywała się przez cały okres magazynowania na niemal niezmiennym, wysokim poziomie. Nie zaobserwowano zdecydowanych różnic pomiędzy wynikami oznaczonymi dla próbek pobranych z warstwy górnej i z dolnej, co pozwala na stwierdzenie, że dodatki przeciwutleniające utrzymują się w paliwie niezależnie od czasu magazynowania. Wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra świadczą o niewielkiej ilości zanieczyszczeń i składników w badanych olejach napędowych, które pogarszałyby ich filtrowalność. Z kolei wyniki oznaczenia tendencji do blokowania filtra po wychłodzeniu CSFBT(-1) mogą świadczyć o problemach z odpowiednio szybkim wkomponowywaniem się depresatora do formuły paliwa. Pomimo stosunkowo dużej wilgotności powietrza, wahającej się w dość szerokim zakresie, zawartość wody w badanych próbkach oleju napędowego nie zmieniała się w dużym stopniu w czasie magazynowania.
EN
The publication topic is to present the research results on the identification methodology of liquid fuels used in the Polish Armed Forces and beyond them. The part related to the use of non-standard instrumental methods to recognise the differences between various types of products was presented. The results of testing the samples of diesel fuels and fuels for aircraft turbine engines both from the civil market and from the stock of the armed forces were described. The usefulness of chromatography, infrared (IR) spectrometry and UV-VIS spectroscopy as instruments being an element of the procedure of the fuel type and origin identification was presented.
PL
Tematem publikacji jest prezentacja wyników badań nad metodyką identyfikacji paliw ciekłych wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP i poza nimi. Przedstawiono część związaną z wykorzystaniem niestandardowych metod instrumentalnych do rozpoznawania różnic między różnymi rodzajami produktów. Opisano wyniki badań próbek olejów napędowych oraz paliw do turbinowych silników lotniczych, pochodzących zarówno z rynku cywilnego, jak i z zapasów sił zbrojnych. Zaprezentowano przydatność chromatografii, spektrometrii w podczerwieni (IR) i spektroskopii UV-VIS, jako instrumentów będących elementem procedury identyfikowania rodzaju i pochodzenia paliwa.
EN
This paper presents comparative experimental study’s results of ethanol-diesel fuel blends made effects on operational properties of a high-pressure fuel pump of a common rail injection system. The two identical fuel injection systems mounted on a test bed of the fuel injection pumps were prepared for the experimental durability tests. The lubricity properties of ethanol-diesel fuel blends E10 and E20 blends were studied using a four-ball tribometer. The test results showed that long-term (about 100 hours) using of ethanol-diesel blends produced a negative effect on the durability of the high-pressure fuel pump. Due to the wear of plunger-barrel units the decrease in the fuel delivery rate occurred of about 39% after the 100 h of continuous operation with ethanol-diesel fuel blends. The average friction coefficients of ethanol-diesel fuel blend E10 was lower than that of the normal diesel fuel. After the 100 hours of operation with ethanoldiesel fuel blend E10, the measured wear scar diameter was 10% higher than that of a fossil diesel fuel.
EN
The paper presents the experimental test results of a common rail injection system operating with biodiesel and the diesel fuel. The three fuel split injection strategies were implemented to investigate the effects made by biodiesel and a fossil diesel fuel on the history of injector inlet pressure and the injection rate. In addition, the three intervals between split injections and the different injection pressures were used to obtain more information about the studied subjects. The obtained results showed that the peak mass injection rates of the main injection phase were slightly higher when using biodiesel than the respective values measured with the normal diesel fuel. Because the first injection phase activated the fuel pressure fluctuations along the high-pressure line and in front of the injector, the time-span between injections has an impact on the injector inlet pressure and thus the fuel injection rate during the second injection phase. Since the nozzle closes little later for biodiesel, the injector inlet pressure also occurred latter in the cycle.
14
PL
W artykule przedstawiono krótką analizę problemów stabilności oksydacyjnej olejów napędowych, opisano czynniki determinujące tę stabilność oraz metody jej badań. Podano wyniki badań stabilności oksydacyjnej próbek oleju napędowego bazowego, handlowego oraz mieszanin oleju napędowego bazowego i estrów metylowych oleju rzepakowego. Badano wpływ rodzaju paliwa oraz działanie tlenu, ciepła, światła i obecności wody na zmianę stabilności oksydacyjnej badanych paliw. Stwierdzono, że decydujący wpływ na zmianę właściwości funkcjonalnych badanych paliw ma działanie tlenu z powietrza i ciepła, a w niewielkim stopniu obecność wody.
EN
The article presents a short analysis of oxidation stability problems of diesel fuels, it describes the factors determining this stability and methods of its research. The results of investigations of base diesel fuel oxidation stability, commercial diesel fuel, basic diesel fuel, and rapeseed methyl ester mixtures are given. The effect of the fuel type and the influence of oxygen, heat, light, and the presence of water on the change of oxidation stability of the examined fuels was investigated. It was found that the decisive influence on the change of functional properties of the tested fuels has the effect of air and heat, and to a small extent the presence of water.
15
Content available Fluktuacja cen paliw a strefa ryzyka
PL
Analiza zmian cen oleju napędowego (ON) oraz benzyny (Pb95) w powiązaniu z cenami ropy naftowej i przelicznika $/zł była wykonana w celu określenia wygodnego czasu zakupu paliwa w możliwie niskiej cenie. Opracowanie zawiera także składniki ceny paliwa na poziomie dostawcy Orlen. Podstawą opracowania są codzienne, dane za lata 2015-2016.
EN
The analysis of changes in diesel oil (ON) and gasoline (Pb95) prices in connection with crude oil prices and the $/PLN converter was made to determine the convenient time to buy fuel at the lowest possible price. The study also includes components of the fuel price at the Orlen supplier level. The basis for the study are daily data for the years 2015-2016.
PL
Przeprowadzono analizę zmian w latach 2000–2015 wyposażenia polskiego rolnictwa w ciągniki rolnicze, zainstalowanej w ich silnikach mocy i emisji gazów cieplarnianych (GHG) na skutek zużycia nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem oleju napędowego. W latach między kolejnymi powszechnymi spisami rolnymi liczbę ciągników szacowano, stosując metodę interpolacji. Emisję GHG w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla obliczono, mnożąc zużycie poszczególnych nośników energii przez odpowiednie wskaźniki emisyjności i wartości współczynników ocieplenia globalnego. Podjęto też próbę określenia współzależności między tymi czynnikami, stosując metodę analizy trendów. W okresie objętym analizą liczba ciągników rolniczych w Polsce zwiększyła się o 10,8%, a łączna moc w nich zainstalowana – o 35,2%. Emisja gazów cieplarnianych w wyniku zużycia ogółu nośników energii w rolnictwie polskim była w 2015 r o 13,9% mniejsza niż w 2000 r., natomiast na skutek zużycia oleju napędowego – o 7,6% większa. Nie stwierdzono zależności między liczbą i mocą ciągników użytkowanych w rolnictwie a emisją gazów cieplarnianych w wyniku zużycia ogółu nośników energii w rolnictwie. Istnieje natomiast wpływ liczby i mocy ciągników użytkowanych w rolnictwie na emisję gazów cieplarnianych na skutek zużycia oleju napędowego. Wartości współczynnika dopasowania R2 dla funkcji wielomianowych opisujących te zależności wynoszą odpowiednio 0,81 i 0,76.
EN
An analysis of equipment with tractors and their power changes during the years 2000–2015 and emission of greenhouse gases caused by energy consumption in Polish agriculture with a special regard to Diesel oil as well as an attempt to determine correlations between these factors has been carried out. Number of tractors increased by 10.8% and the power in tractors’ engines – by 35.2% within the analyzed period. Greenhouse gases emission caused by all energy carriers’ consumption in Polish agriculture was in 2015 by 13.9% lower, and the one caused by Diesel oil consumption – by 7.6% higher. Correlations between the number and power of tractors and the greenhouse gases emission caused by all energy carriers’ consumption have not been stated. Instead, there are correlations between number and power of tractors and the greenhouse gases emission caused by Diesel oil consumption. Values of polynomial functions coefficient of determination R2 amount to 0.81 and 0.76 relatively.
EN
The article presents the problem of the wear of the components of injection apparatus of a self-ignition engine during the addition of water. The observer was subject to an injector from the KIPOR KDE3500E generator set engine. The tests carried out consisted in observing the atomizer after 120 minutes of running the engine powered with diesel oil and after working at the same time but with the addition of water to the intake manifold.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zużywania się elementów aparatury wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym podczas dozowania wody. Obserwacji podlegał wtryskiwacz z silnika agregatu prądotwórczego KIPOR KDE3500E. Przeprowadzone badania polegały na obserwacji stanu rozpylacza po 120 minutach pracy silnika zasilanego olejem napędowego oraz po pracy w takich samych warunkach, lecz z dodatkiem wody do kolektora ssącego.
PL
Do oleju napędowego wprowadzono handlowo dostępny dodatek mający na celu poprawę procesu spalania paliwa i przeprowadzono pomiary zadymienia spalin oraz emisji hałasu. Odnotowano tylko niewielki pozytywny efekt w zakresie zadymienia spalin (poprawa o 3%) i hałaśliwości silnika.
EN
A gas oil was mixed with com. additives and tested as a fuel for automobile engine to det. smoke opacity and engine noise in accordance with the relevant stds. The use of com. additive did not result in any significant redn. in particulate emission and engine noise.
PL
Przedstawiono wyniki badania wpływu dodatku detergentowo-dyspergującego oraz handlowego inhibitora utleniania na odporność na utlenianie oleju napędowego zawierającego 20% obj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME. Odporność na utlenianie monitorowano w trakcie sześciotygodniowego testu przyspieszonego starzenia.
EN
The impact of a detergent-dispersant additive and of a com. oxidn. inhibitor on the oxidn. stability of fatty acid Me esters-contg. (20% by vol.) gas oil was studied during a 6 week long accelerated aging test. The additives resulted in an improvement of oxidative stability of the oil.
PL
Uszlachetnianie paliw dodatkami wpływającymi na zwiększenie liczby cetanowej jest przyczyną znacznego spadku ich stabilności oksydacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań stabilności oksydacyjnej oleju napędowego zawierającego 7% obj. FAME uszlachetnionego dodatkiem cetanowym oraz paliwa zawierającego również dodatki o właściwościach przeciwutleniających: zsyntezowany w INIG-PIB detergentowo-dyspergujący oraz handlowy.
EN
A fatty acid Me esters-contg. gas oil was improved by addn. of a cetane no. improver, what resulted in a decrease in its oxidn. stability. The oxidn. stability was then increased by addn. of a detergent-dispersant additive and a com. antioxidant.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.