Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 447

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogrzewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych, przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Przeanalizowano konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono również obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
PL
W artykule opisano nowe autorskie rozwiązania zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjno-ogrzewczo-chłodzących, których stosowanie umożliwi spełnienia w budownictwie jedno- i wielorodzinnym warunków technicznych. Artykuł opracowano na podstawie referatu autora pochodzącego z materiałów seminaryjnych Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2020.
EN
The article describes new authorial solutions of decentralised ventilation, heating and cooling systems, the use of which will allow to meet the technical specifications in single and multi-family buildings. The article has been prepared basing on the author’s paper from the seminar materials Ventilation Salon Air Conditioning Forum 2020.
PL
Coraz więcej właścicieli domów rozpatruje pompy ciepła jako przyszłe źródło ogrzewania. Parę lat zajęło producentom przygotowanie odpowiednio wydajnych urządzeń, które byłyby w stanie spełniać wysokie oczekiwania użytkowników. Podobny czas był potrzebny również samym inwestorom - żeby zaufać pompom ciepła. Zaufanie to było budowane stopniowo: od pomp gruntowych z zastosowaniem odwiertów pionowych i poziomych, poprzez powietrze pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (które wciąż znajdują swoje miejsce na rynku), aż do powietrznych pomp ciepła, służących zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do produkcji cieplnej wody.
PL
Choć obecnie stosowane fasady szklane mają bardzo dobre wartości izolacyjności, to wymagają one jednak pewnych rozwiązań w systemie grzewczo-klimatyzacyjnym, który przeciwdziałałby lokalnie zbyt chłodnej powierzchni szkła w zimie lub zbyt nagrzanej od promieni słonecznych w lecie.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie technologii BIM w obliczeniach cieplnych budynków i projektowaniu instalacji sanitarnych w oprogramowaniu z serii Audytor we współpracy z programem Autodesk® Revit®. Przedstawiono również najnowsze możliwości programu Audytor OZC i Audytor SET oraz prowadzone prace rozwojowe.
EN
The article discusses the application of BIM technology in the thermal calculations of buildings and the design of sanitary systems in the Audytor software in cooperation with the Autodesk® Revit® program. The latest capabilities of the Audytor HL and Audytor SET programs, as well as ongoing development work, were also presented.
PL
Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny oraz konsekwencje niewłaściwej eksploatacji gruntowych pomp ciepła. Problem został omówiony na przykładzie danych eksploatacyjnych pracy instalacji grzewczej z pompą ciepła solanka/woda oraz symulacji komputerowych wykonanych w programie Earth Energy Designer.
EN
The article presents the causes and consequences related to improper operation of brine-to-water heat pumps. The problem is discussed on the example of operational data of the heating system with a brine-to-water heat pump and computer simulations performed in Earth Energy Designer software.
PL
Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze w montażu spośród wszystkich pomp ciepła i uniwersalne pod względem lokalizacji - powietrze jest wszak dostępne wszędzie.
PL
W artykule zaprezentowano inwestycję zrealizowaną w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych (woj. podlaskie). W celu obniżenia zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej przeprowadzono głęboką termomodernizację przegród budowlanych, wymianę wyeksploatowanej kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła z pionowymi sondami gruntowymi współpracującą w układzie biwalentnym równoległym z kotłem kondensacyjnym olejowym, modernizację instalacji c.o., c.w.u. i oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W publikacji przedstawiono zakres prac, nakłady, czas zwrotu i oszczędności oraz uzyskane efekty energetyczne i ekologiczne.
EN
The article presents the investment realized in the building of the Commune Office in Kołaki Kościelne (podlaskie voivodeship). In order to reduce the consumption of thermal and electrical energy, a deep thermal modernization of building partitions was carried out, replacement of a worn coal-fired boiler room with a heat pump with vertical ground probes cooperating in a bivalent system parallel with an oil condensing boiler. Modernization of the central heating, hot utility water and lighting installations as well as the installation of the photovoltaic installation was also carried out. The publication presents the scope of works, expenditures, time of return and savings as well as obtained energy and ecological effects.
PL
Unia Europejska przyjęła trzy nowe dokumenty legislacyjne stanowiące ramy jej polityki energetycznej. Określono w nich główne cele i założenia unii energetycznej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, udziału energii odnawialnej, efektywności energetycznej i liczby połączeń międzysystemowych pomiędzy państwami, wraz z narzędziami służącymi do ich realizacji. W artykule podjęto próbę streszczenia i omówienia najważniejszych regulacji oraz zmian i obowiązków z nich wynikających.
EN
The European Union has adopted three new legislative documents that form the framework of its energy policy. They set out the main objectives and premises for the Energy Union in the scope of reduction of greenhouse gas emissions, share of renewable energy in the final energy production, energy efficiency and the amount of power interconnections between countries, altogether with tools for their implementation. The article attempts to summarize and discuss the most important regulations as well as changes and obligations resulting from them.
PL
Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to 200 dm3, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh.
PL
Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi, jak ją można zaoszczędzić i czy będzie to dla nich opłacalne. Informacje te dostarczać ma system zarządzania budynkiem, m.in. na podstawie danych z liczników ciepła. Technologia smart metering ma się stać elementem smart home.
PL
Popularność instalacji fotowoltaicznych, napędzana przez rosnącą dostępność tych rozwiązań i wspierające je programy rządowe, przyczynia się także do dużego zainteresowania rozwiązaniami ogrzewczymi korzystającymi z energii elektrycznej. Inwestorów przekonuje możliwość optymalizacji kosztów oraz „czystość” prądu pochodzącego z energii słonecznej, a nie ze spalania węgla. Dobra passa dotyczy m.in. elektrycznego ogrzewania podłogowego.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
PL
Celem niniejszego artykułu była realizacja analizy wytrzymałościowej nowego systemu ogrzewania podłogowego wykorzystującego modułowe panele grzejne nowej generacji. Praca obejmowała analizę wpływu termicznych obciążeń eksploatacyjnych na właściwości mechaniczne paneli grzejnych. Realizowana była metodami numerycznymi z zastosowaniem metody elementów skończonych w programie PLM Femap oraz LS Dyna. Do zamodelowania właściwości materiałowych drewna użyto m.in. modelu materiału ortotropowego pn. Wood ( nr 143).
EN
The aim of this work was to carry out strength analysis of a new underfloor heating system using modular heating panels. The work included the analysis of the impact of thermal operating loads on the mechanical properties of new generation heating panels. It was implemented using numerical methods using the Finite Element Method in the PLM Femap program and LS Dyna. The material model Wood (143) available in the LS Dyna program was used to model wood material properties.
EN
The absorption of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride and acetate taken from commercial packaging was studied by means of UV-VIS and infrared spectroscopy with some differences observed. Further research showed that heating both 1-butyl-3-methylimidazolium chloride and acetate alone, as well as in the presence of wood pulp, causes the darkening of these ionic liquids. Changes in the colour of ionic liquids associated with a variation in the absorption characteristics of pure ionic liquids and wood solutions in these liquids in UV and visible light are expressed primarily in the widening of the absorption bands. The presence of coloured products formed during their heating, as well as dissolution of the chemical components of wood in ionic liquids, had relatively little effect on the position of individual absorption bands in the spectrum obtained by the FT-IR method. The small differences in the absorption of spruce groundwood solutions in ionic liquids in IR as compared to pure ionic liquids suggest that strong chromophore groups in ionic liquids are created without serious reconstruction of their structure.
PL
W pracy zbadano absorpcję chlorku i octanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego za pomocą spektroskopii UV-VIS i spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), zaobserwowano pewne różnice. Dalsze badania wykazały, że zarówno ogrzewanie samego chlorku lub octanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego, jak i ogrzewanie cieczy jonowych, w których rozpuszczono ścier drewna świerkowego, powoduje ciemnienie tych cieczy jonowych. Zmiany barwy cieczy jonowych, związane ze zmianą charakterystyki absorpcji czystych cieczy jonowych i roztworów drewna w tych cieczach w świetle UV i widzialnym wyrażają się przede wszystkim w poszerzaniu pasm absorpcji. Obecność barwionych produktów ogrzewania badanych cieczy jonowych, jak również rozpuszczanie w nich chemicznych składników drewna, wywiera stosunkowo niski wpływ na położenie poszczególnych pasm absorpcji w widmie uzyskanym metodą FT-IR. Niewielkie różnice w widmach FT-IR cieczy jonowych, zawierających rozpuszczony ścier świerkowy w porównaniu z czystymi cieczami jonowymi, mogą wynikać z małego stężenia ścieru w tych cieczach jonowych.
PL
W artykule omówiono kierunki rozwoju budynków uwzględniając uwarunkowania historyczne i koncepcje przyszłościowe. Obecnie rozwój ten jest ukierunkowany na budynki bioklimatyczne, pasywne oraz o niemal zerowym zużyciu energii. Budynki te mają szczególne znaczenie w Unii Europejskiej, gdyż charakteryzują się one małymi potrzebami energetycznymi, co stwarza nowe wyzwania w odniesieniu do układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz źródeł energii i systemów sterowania. Konieczne są również zmiany w podejściu do procesów projektowania tych budynków w myśl idei: myślenie systemowe oraz integracja systemów.
EN
The article discusses the directions of building development, considering historical conditions and future concepts. Currently, the development is directed towards bioclimatic, passive and almost zero energy consuming buildings. These buildings are particularly important in the European Union, as they have low energy needs, which causes new challenges for heating, ventilation and air-conditioning systems as well as energy sources and control systems. It is also necessary to change the approach to the design processes of these buildings according with the idea: system thinking and system integration.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.