Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady hutnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie odpadów z przemysłu wydobywczego i hutnictwa w drogownictwie
PL
Odpady hutnicze są wykorzystywane w budownictwie drogowym głównie jako kruszywo. Skład chemiczny żużli stosowanych w drogownictwie zależy od procesów metalurgicznych, podczas których powstały. Składniki uwalniane z żużli podczas wietrzenia fizycznego i chemicznego będą głównie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne, przez co mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko. Część odpadów hutniczych może być bezpiecznie wykorzystana w drogownictwie. Odpady górnicze mogą być wykorzystywane jako surowce i materiały m.in. do prac budowlanych i drogowych pod warunkiem odpowiedniego ich wykorzystania. Skład chemiczny odpadów górniczych jest istotny ze względu na możliwe zanieczyszczenia środowiska poprzez wymywanie z odpadów rozpuszczalnych soli. Przy zachowaniu ostrożności i stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wykorzystanie odpadów górniczych do budowy nasypów komunikacyjnych nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska.
EN
Thermal metallurgy wastes are used in road construction mainly as aggregates. The chemical composition of wastes used in road construction depends on the metallurgical processes in which they arise and those influence their behavior in the environment. Metallurgy wastes during weathering and penetration of surface and groundwater can release components that can have harmful effects on the environment therefore only some of them can be safely used in road construction. Mining waste can be used as raw materials and materials for road construction and works when used appropriately. The chemical composition of mining waste is significant due to possible environmental contamination by leaching soluble salts. With caution and appropriate protection, the use of mining waste in the road construction does not pose a significant threat to the environment.
EN
Steel is dominating construction materials applied in different branch of economies. How the studies concerning perspective development are passing all construction materials position of steel still long not changing. Very steel is friendly to the environment, but her waste (scrap) it is possible to process again into the functional product. The steel production is very much material and energy intensive. Over half of materials and raw materials entered into integrated manufacturing processes of steel (large stove-converter) is creating by products on the exit, waste. The article constitutes the inspection of raw material potential once possibilities using waste.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania technologiami ekologicznymi oraz produkcją niezużywającą źródła energii nieodnawialnej. Trend ten jest również obserwowany przy budowie nowych obiektów inżynierskich, gdzie w warstwy podbudowy, czy warstwy stabilizujące słabe podłoże gruntowe wbudowywane są materiały antropogeniczne z uwagi na możliwość wyczerpania się źródeł złóż naturalnych. Z drugiej strony odpady, powstające podczas eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego lub odpady hutnicze to wciąż niewykorzystane źródło materiału. Jednocześnie jest to materiał o różnorodnych i zmiennych w poszczególnych przedziałach czasowym właściwościach. Dlatego w ramach niniejszej pracy sprawdzono parametry materiałowe i mechaniczne dwóch, wybranych z grupy reprezentatywnej, rodzajów odpadów (kopalnianych i hutniczych), pobranych odpowiednio z hałdy KWK Mysłowice–Wesoła, zlokalizowanej w Mysłowicach oraz z hałd powstałych po zakładzie górniczo-hutniczym Orzeł Biały w Bytomiu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że obydwa materiały charakteryzowały się największą zawatością frakcji żwirowej i piaskowej. Jednak z uwagi na wysoką zawartość części organicznych (powyżej 15%) nie mogą zostać zakwalifikowane jako np. piasek ze żwirem. Przeprowadzone badania wykazały, że materiały te po- siadają dobre parametry geotechniczne i mogą być użyte do różnego rodzaju zastosowań geotechnicznych, zastępując lub uzupełniając materiały rodzime. Parametry te są jednak różne dla poszczególnych gruntów i każdorazowo wymagają sprawdzenia w celu ustalenia miejsca ich docelowego wbudowania. Dlatego konstrukcje z zastosowaniem tych gruntów powinny być projektowane indywidualnie na podstawie obliczeń, najczęściej numerycznych.
EN
In recent years there has been increased interest in environmental technologies and the production of wear-free non-renewable energy sources. This trend is also observed in the construction of new engineering struc tures, where the foundation layer or layers of stabilizing weak subsoil are rebuilt on anthropological materials causing the possibility of the exhaustion of the natural resources. On the other hand, the waste generated during the operation and processing of coal or metallurgical waste still represents an untapped source material. However, it is a material possessing unknown properties. This article presents material and mechanical properties of two types of waste (mining and smelting). The samples were taken respectively from the KWK Mysłowice – Wesoła heap, which is located in Myslowice and from the heaps created after mining and metallurgical processes at the White Eagle plant in Bytom. The research has shown that both materials are characterized by the highest fractions of gravel and sand. However, due to the high content of organic parts (over 15%) they cannot be classified as such gravelly sand. The results of laboratory tests also indicate that these materials have good geotechnical parameters and can be used for a variety of geotechnical applications, replacing or complementing the native materials. These parameters are, however, various for each individual ground and need to be checked in order to determine the place of their deisgnation. Therefore structures with the use of such ground should be designed individually on the basis of calculations, usually numerical.
PL
W artykule scharakteryzowano procesy geochemiczne zachodzące na zwałowiskach odpadów przemysłowych, które przez wiele lat poddane były składowaniu. Obserwacje terenowe oraz badania laboratoryjne wykonano w oparciu o materiał zgromadzony na wybranych zwałowiskach odpadów po górnictwie węgla kamiennego oraz odpadów hutniczych po przeróbce żelaza, cynku i ołowiu. Stwierdzono, że w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych odpady zgromadzone na zwałowiskach ulegają przemianom o charakterze mechanicznym oraz przeobrażeniom pod względem zmiany ich składu mineralnego i chemicznego.
EN
In the paper there are described geochemical processes occurring on industrial waste dumps, which has been stored for years. Field observations and laboratory tests have been done on the basis of material gathered on chosen waste dumps after hard coal mining and metallurgic waste after preparation of iron, zinc and lead. It was determined that as a result of exogenous processes the wastes disposed on dumps undergo changes of mechanical character and metamorphosis considering changes of mineral and chemical composition.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mineralogiczno-geochemicznych kilku rodzajów odpadów hutniczych powstałych w różnych procesach związanych z produkcją żelaza i stali, a także żeliwa i staliwa. Uwagę skupiono na zawartości w nich żelaza oraz formach i sposobie jego powiązania ze składnikami odpadów. Żelazo, które w wymienionych procesach hutniczych stanowi najistotniejszy pierwiastek, może również w pewnej części przechodzić do materiału odpadowego. W związku z tym coraz częściej pojawiają się plany wtórnego odzysku żelaza z odpadów lub bezpośredniego zawracania materiału odpadowego do procesu hutniczego. Podejmowanie tego typu decyzji wymusza konieczność poznania form występowania żelaza w odpadach. Przeprowadzone badania wykazały, że pierwiastek ten może występować zarówno w postaci metalicznej, jak również tworzyć własne fazy siarczkowe lub tlenkowe oraz występować w postaci podstawień w strukturze wewnętrznej faz krzemianowych oraz być rozproszony w szkliwie.
EN
Article presents the results of mineralogical and geochemical research of several types of metallurgical wastes produced in various processes associated with the production of iron and steel as well as cast iron and cast steel. Attention has been focused on the content of iron as well as forms of iron occurrence and its relationships with waste components. Iron, which in metallurgical processes is one of the most important elements, can also move to the waste material. As a result, more andmore often, there are plans of the secondary recovery of iron from wastes or recycling of waste material direct for the metallurgical processes. Before taking such decisions, it is necessary to know the forms of iron occurrence in wastes. The study showed that this element may be either in metallic form, as well as create their own phases (oxide or sulfide); iron can also forms substitutions in the internal structure of the silicate phases or can be dispersed in glaze.
PL
Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przedmiotowych odpadach, istotnym wydaje się być opracowanie ekonomicznego procesu pozwalającego na odzysk cennych pierwiastków i wykorzystanie wsadu żelazonośnego z odpadów. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza technologiczna pierwszego etapu wykorzystania odpadów, a mianowicie dobranie optymalnego składu brykietów oraz analiza termiczna procesu suszenia uzyskanych brykietów i granuli.
EN
Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the economic recovery of valuable elements and use of waste iron-bearing feed. The object of this work is the analysis of the first stage of technological use of waste namely the selection of the optimal composition of briquettes and thermal analysis of the drying process resulting briquettes and pellets.
PL
Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek surowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich technologiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych.
EN
Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes.
PL
Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wydajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniejszym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla.
EN
The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process.
EN
Basing on mineralogical studies, the characteristic of phase composition was carried out with respect to slags after the production of cast iron and wastes from casting moulds after the production of cast steel. Their composition is dominated by glaze, metallic precipitations and oxide phases, e.g. wustite, and they contain a considerably smaller amount of silicate phases represented by olivines, fayalite or fosterite. These wastes are characterized by different phase composition or chemical composition which depends on the technological process and charge material.
PL
W oparciu o badania mineralogiczne dokonano charakterystyki składu fazowego żużli po produkcji żeliwa oraz odpadów z form odlewniczych po produkcji staliwa. W ich składzie dominuje szkliwo, wytrącenia metaliczne oraz fazy tlenkowe np. wüstyt. w znacznie mniejszych ilościach występują w nich fazy krzemianowe reprezentowane przez oliwiny: fajalit lub forsteryt. Odpad)' te charakteryzują się odmiennym składem fazowym i chemicznym, który jest zależny od procesu technologicznego oraz rodzaju materiału wsadowego.
PL
Celem pracy było opracowanie warunków wykorzystania zwrotnego odpadów hutniczych. Mieszanki do brykietowania zestawiono ze szlamów konwertorowych, popiołów z elektrowni oraz mułów węglowych z dodatkiem różnych spoiw. Próby brykietowania prowadzono w brykieciarce walcowej. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają się spoiwa oparte na popiołach z elektrowni. Muły węglowe mogą być stosowane, jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie redukcji i topienia brykietów. Najlepszym spoiwem do brykietowania tego typu materiałów okazało się spoiwo organiczne. Brykiety można suszyć w spalinach, a gorący wsad podawać bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii.
EN
The purpose of the work was to develop conditions for return use of steel-making waste. The mixtures for briquetting consisted of converter sludges, power station ashes and coal slurries with addition of various binders. The briquetting tests were carried out in rolling briquetting machine. Binders based on power plant ashes were found to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be used as an additive to lower fuel consumption in the reduction and melting of briquettes. The best binder for briquetting of this type of materials turned out to be the organic binder. Briquettes can be dried in waste gas and hot charge is to be applied directly to the steel-making process, which should reduce the energy consumption.
PL
W artykule przedstawiono łańcuch logistyczny odpadów w przypadku pyłów stalowniczych. Opisuje źródła ich produkcji w hucie, sposób gospodarowania odpadami pyłu wewnątrz huty i proces odzyskiwania cynku właśnie z pyłów stalowniczych w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagospodarowaniu odpadów zawierających cynk.
EN
Waste looks like in the case of steelmaking dust. Describes the source of the dust production in a steel mill, the way of the management of waste of dust inside the steel plant and process of the recovery of zinc in enterprises specializing in the waste management of zinc-containing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości, rozmakania i mrozoodporności odpadów powęglowych pochodzących z kopalni "Powstańców Śląskich" oraz żużli wielkopiecowych pochodzących z hałdy byłej huty "Boberek" w Bytomiu. Badania nasiąkliwości przeprowadzono na próbkach żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 4-31,5 mm. Nasiąkliwość wagową określono po 6 dobach nasycania próbek wodą. Badania rozmakania dokonano na próbkach odpadów powęglowych oraz żużli wielkopiecowych o pełnym uziarnieniu. Badania mrozoodporności przeprowadzono na próbkach odpadów powęglowych o uziarnieniu mniejszym od 60 mm oraz żużli wielkopiecowych o uziarnieniu 4-31,5 mm i 31,5-30,0 mm. Próbki poddawano nasączaniu w wodzie, a następnie cyklom zamrażania-odmrażania. Oceny mrozoodporności dokonano na podstawie zmian uziarnienia oraz jako ubytek masy próbek. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono w aspekcie oceny możliwości wykorzystania badanych odpadów przemysłowych do celów budownictwa drogowego.
EN
Results of research on absorbability, ability to get soaked and freeze resistance of coal rejects from KWK "Powstanców Śląskich" (Hard Coal Mine) as well as blast furnace slag from the steel mill "Bobrek" in Bytom are presented. Research on ability to get soaked have been made on the samples of blast furnance slag sized 4 - 31.5 mm. The weight absorbability haws been determined after 6 days of samples soaking with water. Research of ability to get soaked have been made on fully sized coal rejects and blast furnace slag. Research of freeze resistance have been made on the samples of coal rejects sized less than 60 mm as well as on blast furnace slag 4 - 31.5 mm and 31.5 - 60 mm. The samples have been soaked in water and next made subject to the cycles of freezing and defrosting. Evaluation of freeze resistance has been made on the basis of sizing change and as mass loss. The analysis of the obtained results is made in the aspect of evaluation of using tested industrial rejects for road building engineering.
PL
Celem pracy było opracowanie i wdrożenie w Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Metalurgii Żelaza metod analitycznych identyfikacji oraz oznaczania zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych w odpadach hutniczych, za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym (HRGC/HRMS). Przedmiotem badań były wzorce z atestowaną zawartością lotnych związków organicznych, rdzenie i formy odlewnicze zarówno przed jak i po procesie odlewania, masy bentonitowe, a także próbki gleby z otoczenia zakładu przemysłowego. Ustalono warunki pracy chromatografu gazowego i spektrometru masowego, opracowano specyficzną metodę przygotowania próbek do oznaczania BTEX oraz sporządzono odpowiednie procedury analityczne.
EN
The purpose of the paper was to develop and implement in the Chemical Analyses Laboratory of the Institute for Ferrous Metallurgy the methods for identification and determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons in metallurgical waste using the gas chromatograph coupled with the mass spectrometer (HRGC/HRMS). The subject of the examinations were standards with certified content of volatile organic compounds, cores and casting moulds, both before and after casting, bentonite masses, as well as soil samples taken at the surroundings of the industrial plant. The gas chromatograph and mass spectrometer operating conditions were established, the specific method for sample preparation for BTEX determination was developed, and the relevant analytical procedur as were prepared.
14
Content available Bio-chemical methods in wasteprocessing
EN
The mineral biotechnologies, the domain of which is primary raw material processing, are increasingly diversifying into some metallurgical areas. The presented results of the research carried out with metallurgical wastes from aluminium production, lead waste remaking and desulphurization zinc-ferrite-based sorbents regeneration prove the possibility of the use of bio-chemical methods. The results obtained and the proposed technologies applying bio-chemical processes enable a complex processing and use of waste sludge from aluminium production and the use of wastes from matte-based copper production for the production of hematite pigments. The use of microorganisms in the desulphurization sorbent regeneration processes allows to increase sorbent's efficiency and its repeated recycling.
PL
W składzie chemicznym odpadów po hutnictwie żelaza i stali ze zwałowiska Huty Kościuszko w Chorzowie stwierdzono znaczne ilości metali ciężkich, w tym Cd, Cr, Pb, Zn, których zawartość jest zmienna w poszczególnych partiach zwałowiska, zarówno w profilu pionowym, jak i w rozprzestrzenieniu lateralnym. Stężenia metali często przekraczają dopuszczalne normy dla materiałów stosowanych w pracach inżynierskich, co ogranicza możliwości ich gospodarczego wykorzystania.
EN
. In the chemical composition of the wastes after iron and steel industry from the Kościuszko Steel Works waste dump in Chorzów the considerable amounts of heavy metals (Cd, Cr, Pb, Zn and the others) were noticed. The concentration of heavy metals is changing in the vertical and horizontal propagation in the dump and often exceeds the admissible values for the materials used in engineering purposes.
PL
Na terenie dawnego GOP, gdzie skoncentrowany jest przemysł wydobywczy węgla kamiennego, jednym z ubocznych efektów eksploatacji kopalń są hałdy odpadów powęglowych. Natomiast osadniki popiołożużli towarzyszące elektrociepłowniom i hutom rozlokowane są po terenie całej Polski. Obecnie jeden jak i drugi rodzaj odpadów to cenne materiały wykorzystywane w szeroko pojętym budownictwie ziemnym. Wyniki badań modelowych przedstawione w niniejszym artykule są przykładem możliwego zastosowania odpadów powęglowych i popiołożużli w budownictwie wodnym. Badania przeprowadzono dla czterech nasypów zbudowanych w różnych wariantach. Pierwsze 2 uformowano z nieprzepalonych odpadów powęglowych, dwa kolejne wykonano z popiołożużli. Jako materiał stanowiący ubezpieczenie skarp zastosowano geowłókninę z włókien polipropylenowych, rozmieszczoną bezpośrednio na powierzchni skarpy pod narzutem żwirowym. Drugi rodzaj geowłókniny z kombinacji włókien PE i PP zbudowano pionowo w osi nasypu prostopadle do kierunku przepływu filtrującej wody. Badania przedstawiają zmiany położenia krzywych filtracji wewnątrz modeli po zmianie nachylenia skarp i wprowadzeniu ich ubezpieczenia oraz elementów drenujących. W dalszej kolejności przeanalizowano zmiany współczynnika filtracji.
EN
On the area of the former GOP (Upper Silesian Industrial Region), where hard coal extraction industry has been concentrated, one of the side effects of mine operating are heaps of refuse. However settling ponds of ash-slag connected with thermo-electric power stations and steel plants are located in whole Poland. At present the both kinds of the waste material are important materials used in widely understood earthen building engineering. Results of the model research presented in this paper are an example of a possible application of coal rejects and ash-slag in hydro engineering. The research has been performed for the four embankments built according to different variants. The first two have been formed of un-burnt coal rejects, two next of ash-slag. As materials protecting slopes geo-non-woven fabric of polypropylene has been used, placed directly on the slope surface under gravel floating coat. The second kind of protection made of combined fabric PE and PP has been installed vertically in the axis of the embankment perpendicular to the direction of filtrated water flow. Research presents changes of filtration curves within the models after slopes inclination change and introduction their protection as well as drainage elements. Further changes of the filtration coefficient changes have been analysed.
PL
Praca miała na celu przygotowanie Laboratorium Analiz Chemicznych do realizacji badań zanieczyszczeń organicznych w odpadach hutniczych. Adaptowano metody amerykańskiej agencji ochrony środowiska (EPA) oznaczania chlorowcowych pochodnych dioksyn i furanów dla potrzeb oznaczania tych związków w stałych, ciekłych i gazowych odpadach z procesu spiekania. Dokonano inwentaryzacji strumieni, materiałowych spiekalni. Określono miejsca poboru prób oraz przeprowadzono oznaczenia zawartości PCDD i PCDF w wybranych próbkach.
EN
The purpose of this paper was to prepare Chemical Analysis Laboratory for conducting examinations of organic fouling in metallurgical wastes. The methods of American Environmental Protection Ageney (EPA) for determination of halogen derivatives of dioxins and furans for the needs of determination of these compounds in solid, liquid and gaseous wastes from sintering process were adapted. The inventory of material streams in sintering plant was carried out. The locations for taking samples were specified and determination of PCDD and PCDF in selected samples was carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością kształtowania cementowych kompozytów ciężkich z odpadów hutniczych. Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanych spoiw oraz kruszyw na końcowe cechy techniczne ww. kompozytów.
EN
In the paper the research findings on the potential of shaping heavy cement-composites from metallurgic waste materials were presented. The research included defining the influence of the applied binders and aggregates on the final technical parameters of the composites.
19
Content available remote Zagęszczalność i nośność wybranych odpadów powęglowych i pohutniczych
PL
Praca zawiera wyniki badań uziarnienia, zagęszczalności i wskaźnika nośności CBR nieprzepalonych odpadów powęglowych z KWK "Powstańców Śląskich", żużli wielkopiecowych z huty "Boberek" i żużli pocynkowych z Zakładów Metalurgicznych w Trzebini. Analiza wyników badań wykazała duży wpływ intensywności zagęszczania na zwiększenie wartości parametrów geotechnicznych badanych materiałów. Jest to istotne w aspekcie oceny ich przydatności do celów budownictwa drogowego. Wykazano przydatność do tych celów badanych odpadów przemysłowych, przy czym najbardziej korzystnymi cechami geotechnicznymi odznaczają się żużle wielkopiecowe.
EN
The paper includes results of tests of size composition, compactibility and bearing capacity index CBR of un-burnt coal rejects from KWK (hard coal mine) "Powstańców Śląskich", blasting furnace slag from "Bobrek", steel plant and zinc metallurgy slag from Metallurgy Plant at Trzebinia. The analysis of tests results proved a significant influence of compactibility intensity on increase of geo-technical parameters of tested materials. It is essential in the aspect of their usefulness for highway engineering. Usefulness of tested industrial waste for this purpose has been shown, but the most favourable geo-technical properties shows blast furnace slag.
PL
Odpady żelazonośne z procesów hutniczych z powodzeniem wykorzystywane są do produkcji klinkieru we wszystkich zakładach przemysłu cementowego. Cementy produkowane z ich udziałem posiadają szereg korzystniejszych właściwości technologicznych niż klasyczne cementy portlandzkie, a dodatkowo przy ich produkcji występują różnorakie aspekty ekologiczne.
EN
Iron-bearing waste forming during metallurgical processes are profitable utilized for the clincer production in the cement industry. Their share in the cement production causes morex advantages technical properties than standard Portland cements and additional occur positive ecological aspects.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.