Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article deals with the determination of mobility of selected risk elements in soil samples of thermally active dump resulting from mining activities in the Ostrava region. The samples were taken from Hedvika dump during 2017 to 2018. Extraction of soil samples was performed using three-step sequential extraction of BCR (Bureau Community of Reference). Sequential extraction can provide information about the processes that normally take place in the environment. The solid soil component is gradually leached in the various extraction agents from the weakest to the strongest. This provides information on the total amount of risk elements potentially available under specific environmental conditions. Selected risk elements (Cr, Cu, Ni, Zn) were determined by ICP - MS method (Inductively coupled plasma mass spectrometry) and AAS (Atomic absorption spectrometry) (Zn). Nitric acid leaching was performed to supplement the total BCR extraction analysis.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie mobilności pierwiastków ryzyka w próbkach gleby termicznie aktywnego składowiska, będącego efektem działalności górniczych w regionie Ostrawy. Próbki zostały pobrane ze składowiska Hedvika w okresie 2017–2018. Ekstrakcja prób gleby została wykonana za pomocą trzystopniowej ekstrakcji sekwencyjnej BCR (Bureau Community of Reference). Ekstrakcja sekwencyjna daje informacje na temat procesów, które normalnie mają miejsce w środowisku. Składnik stały gleby jest stopniowo wypłukiwany w różnych odczynnikach ekstrakcyjnych, począwszy od najsłabszego aż do najsilniejszego. To dostarcza danych na temat ogólnej ilości pierwiastków ryzyka obecnych w określonych warunkach środowiskowych. Wybrane pierwiastki ryzyka (Cr, Cu, Ni, Zn) zostały określone za pomocą metody ICP – MS (Inductively plasma mass spectrometry) oraz AAS (atomic absorption spectrometry) (Zn). Wypłukiwanie kwasu azotowego zostało zastosowane aby uzupełnić ogólną analizę ekstrakcji BCR.
EN
Antimony ores were extracted and processed near the village of Milešov (Příbram district) for about twenty years in the second half of the 19th century. Large heaps and a small sludge pond were left behind after this period. In 1988, this locality was inspected and sampled in order to gather information about residual resources of gold and antimony. The original archive data from this survey were now studied again and interpreted using modern statistical and geostatistical methods. The interpolations methods chosen for this purpose were inverse distance weighting (IDW), simple kriging and geostatistical sequential Gaussian simulation (SGS). These procedures allowed for a much more accurate determination of the spatial distribution of the elements or substances studied. The results showed significantly higher volumes and a more accurate localization of the studied elements in both bodies (heap and tailings). This procedure can be considered as the basis of a new methodology for the assessment of similar objects.
PL
Rudy antymonu były wydobywane i przetwarzane w pobliżu wioski Milešov (powiat Příbram) przez około dwadzieścia lat w drugiej połowie XIX wieku. Po tym okresie pozostały duże hałdy i mały staw osadowy. W 1988 r. miejscowość została poddana inspekcji i próbkowaniu w celu zebrania informacji o pozostałościach złota i antymonu. Oryginalne dane archiwalne z tego badania zostały teraz ponownie przeanalizowane i zinterpretowane przy użyciu nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych. Metody interpolacji wybrane do tego celu to odwrotne ważenie odległości (IDW), prosty kriging i sekwencyjna geostatystyczna symulacja Gaussa (SGS). Procedury te pozwoliły na znacznie dokładniejsze określenie rozkładu przestrzennego badanych pierwiastków lub substancji. Wyniki pokazały znacznie wyższe objętości i dokładniejszą lokalizację badanych pierwiastkach w obu lokalizacjach (hałda i składowisko odpadów). Procedurę tę można uznać za podstawę nowej metodologii oceny podobnych obiektów.
3
Content available remote Wykorzystanie odpadów z przemysłu wydobywczego i hutnictwa w drogownictwie
PL
Odpady hutnicze są wykorzystywane w budownictwie drogowym głównie jako kruszywo. Skład chemiczny żużli stosowanych w drogownictwie zależy od procesów metalurgicznych, podczas których powstały. Składniki uwalniane z żużli podczas wietrzenia fizycznego i chemicznego będą głównie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne, przez co mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko. Część odpadów hutniczych może być bezpiecznie wykorzystana w drogownictwie. Odpady górnicze mogą być wykorzystywane jako surowce i materiały m.in. do prac budowlanych i drogowych pod warunkiem odpowiedniego ich wykorzystania. Skład chemiczny odpadów górniczych jest istotny ze względu na możliwe zanieczyszczenia środowiska poprzez wymywanie z odpadów rozpuszczalnych soli. Przy zachowaniu ostrożności i stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wykorzystanie odpadów górniczych do budowy nasypów komunikacyjnych nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska.
EN
Thermal metallurgy wastes are used in road construction mainly as aggregates. The chemical composition of wastes used in road construction depends on the metallurgical processes in which they arise and those influence their behavior in the environment. Metallurgy wastes during weathering and penetration of surface and groundwater can release components that can have harmful effects on the environment therefore only some of them can be safely used in road construction. Mining waste can be used as raw materials and materials for road construction and works when used appropriately. The chemical composition of mining waste is significant due to possible environmental contamination by leaching soluble salts. With caution and appropriate protection, the use of mining waste in the road construction does not pose a significant threat to the environment.
4
Content available Valorisation of Mining Waste for Gold Recovery
EN
Purpose: the metals and industrial minerals contained in the tailings produced by mining and quarrying activities, are cause of environmental damage. The objective of this experimental work is the application of innovative technologies for the treatment and exploitation of mining tailings in Romania, in order to recover materials high grade raw to be placed on the market, reducing the volume of the wastes. Further objective, is to optimize some parameters relating to the dissolution of gold and the subsequent recovery from purified solutions, determining beforehand the technical feasibility of the scheme of process developed on a laboratory scale. Methods: the study is focused on hydrometallurgical process for the recovery of gold. The innovative treatment chosen is the thiosulphate process that, compared to conventional cyanide, has several advantages, first of all the most eco-friendly and non- toxic to humans. The conventional process shows operating limits in the case of auriferous minerals refractory materials, such as Romanian wastes object of the study. Another fundamental characteristic of the ammoniacal thiosulphate solutions, is the best selectivity towards gold, not attacking the majority of the gangue mineral constituents. Results: the dissolution rates of gold reached a final value of 70% Au – working at room temperature – with recoveries of the global process of about 65%, in line with the conventional process. Main conclusions: these results are very encouraging, considering that this is an innovative process, applied to a low content gold ore. The optimization of parameters and operating conditions, and the industrial treatment, continuous and scale greater would certainly permit to reach the best results in terms of process yields and energetic and reagents consumption.
PL
Cel: metale i minerały zawarte w odpadach powstających w wyniku działalności górniczej i wydobywczej są przyczyną szkód w środowisku. Celem prac eksperymentalnych jest zastosowanie innowacyjnych technologii do obróbki i eksploatacji odpadów wydobywczych w Rumunii, w celu odzyskania wysokiej jakości surowców, które zostaną wprowadzone do obrotu, zmniejszając ilość deponowanych odpadów. Dalszym celem jest optymalizacja niektórych parametrów związanych z rozpuszczaniem złota i późniejsze odzyskiwanie z oczyszczonych roztworów, z określeniem technicznej wykonalności schematu procesu opracowanego w skali laboratoryjnej. Metoda: badanie koncentruje się na procesie hydrometalurgicznym odzyskiwania złota. Innowacyjnym sposobem jest zastosowanie do ługowania tiosiarczanu, który w porównaniu z tradycyjnym cyjankiem ma wiele zalet, przede wszystkim jest bardziej przyjazny dla środowiska i nietoksyczny dla ludzi. Konwencjonalny proces daje ograniczone wyniki dla badanych odpadów złotonośnych. Podstawową zaletą amoniakalnych roztworów tiosiarczanu jest lepsza selektywność w stosunku do złota, a nie ługowanie wszystkich składników mineralnych skały płonnej. Wyniki: wskaźniki rozpuszczania złota osiągnęły wartość 70% Au - w temperaturze pokojowej - w porównaniu do odzysku z procesu konwencjonalnego około 65%. Główne wnioski: wyniki są bardzo zachęcające, proces jest innowacyjny, zastosowany do rudy o niskiej zawartości złota. Optymalizacja parametrów i warunków pracy oraz wdrożenie w skali przemysłowej pozwoli osiągnąć lepsze wyniki pod względem wydajności procesu oraz zużycia energii i odczynników.
5
Content available remote Ocena przydatności niektórych odpadów górniczych do celów budowlanych
PL
Przedstawiono wyniki badań zastosowania wybranych odpadów pochodzących z wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego w obszarze aglomeracji górnośląskiej do celów budowlanych. Określono skład fazowy oraz chemiczny z uwzględnieniem zawartości węgla, krzemionki oraz wybranych metali ciężkich. Wykonano kompozyty cementowe z analizowanego materiału oraz przeprowadzono próby wytrzymałościowe. W celach porównawczych zastosowano inny materiał pochodzenia odpadowego, jak kruszywo granitowe oraz odpad z produkcji kostki brukowej. Otrzymane kompozyty charakteryzowały się wytrzymałością na ściskanie 33-47 MPa.
EN
A waste from coal mining was analyzed for chem. and phase compn. (SiO₂ 9-98% by mass, C 0.09-10%, Ca 0.01- 8%, Fe 0.19-37%, K 0.1-0.4%, Na 0.1-0,3%, Cu 0.7-4%) and added to concrete (1:1 or 1:2 mass ratio). The product had compressive strength 33-47 MPa. The concretes produced under addn. of wastes from the prodn. of paving stones and granite processing showed substantially higher compressive strength.
EN
Analysis of physical and chemical properties of water runoff samples collected in the vicinity of a spoil heap near the coal mine in Libiąż showed that they represented a classic example of acid mine drainage. For the first time in the Upper Silesian Coal Basin, it has been documented that rainwater in contact with a surface layer of waste containing pyrite (FeS2) and scarce carbonate phases, produces strongly acidified wastewater. This process is accompanied by a dramatic increase in the concentration of dissolved ions (eg. Cl-, SO , Fe, Al, Mn). Further geochemical changes occur in the ditch collecting water runoff at the base of the heap. At this stage, oxidation of pyrite catalyzed by bacteria, followed by hydrolysis of iron Fe3+ to form goethite (FeO(OH)) leads to conversion of the less acidic (pH 2.6-3.5), short-time retention runoff water into the aggressive stagnant runoff water (pH 2.1-2.8). Further disintegration of Carboniferous claystones occurs in the acidic stagnant water environment, leading to the decomposition of mineral phases containing heavy metals dispersed in the rock matrix and to mobilization of Zn, Ni, Cu, Cd, Co, and Cr.
EN
Coal waste is formed during coal mining and processing operations. That waste comprises mainly sedimentary rocks that occur in roofs and floors of underground workings and in partings in coal seams. It contains numerous trace elements, including rare earth elements (REEs). Hypergenic processes that take place in coal waste piles may lead to endogenous fires. Thermal transformations of waste have an effect on changes in its phase and chemical composition, including the concentration of trace elements. The paper presents changes in the content of selected rare earth elements (Sc, Y, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) in wastes of varying degree of thermal transformation. The results of REE content determination in lump samples were subjected to statistical analysis and coefficients of correlation between the studied rare earth elements and the main chemical constituents were determined. The primary carriers of REEs in coal waste are clay minerals. Phase transformations that take place at high temperatures (including dehydroxylation of clay minerals and formation of minerals characteristic of contact metamorphism) cause changes in the concentration of rare earth elements.
PL
Odpady powęglowe powstają w wyniku eksploatacji oraz przeróbki węgla kamiennego. Są to głównie skały osadowe występujące w stropach i spągach oraz przerostach pokładów węgla. Odpady te zawierają liczne pierwiastki śladowe, w tym pierwiastki ziem rzadkich (REEs). Procesy hipergeniczne zachodzące na zwałowiskach odpadów powęglowych mogą prowadzić do powstawania pożarów endogenicznych. Przeobrażenia termiczne odpadów wpływają na zmiany ich składu fazowego i chemicznego, w tym koncentracji pierwiastków śladowych. W artykule przedstawiono zmiany zawartości wybranych pierwiastków ziem rzadkich (Sc, Y, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu ) w odpadach o różnym stopniu termicznego przeobrażenia. Wyniki oznaczeń zawartości REEs w próbkach kawałkowych poddano analizie statystycznej i wyznaczono współczynniki korelacji pomiędzy badanymi pierwiastkami ziem rzadkich a głównymi składnikami chemicznymi. Pierwotnym nośnikiem REEs w odpadach powęglowych są minerały ilaste. Przeobrażenia fazowe zachodzące pod wpływem wysokiej temperatury (w tym dehydroksylacja minerałów ilastych i tworzenia się minerałów charakterystycznych dla metamorfizmu kontaktowego) powodują zmiany koncentracji pierwiastków ziem rzadkich.
EN
The paper contains reference literature analysis concerning mercury content in Polish bituminous coal and post-mining waste as well as the impact of mercury content on the environment. The aim of the paper was to determine the occurrence of the risk of contamination of the environment with mercury compounds found in demolition bituminous coal landfills. Mercury, due to its toxic properties has been classified among the most dangerous substances to human health. There are three groups of sources of mercury release into the environment: natural, anthropogenic and remission. Coal mining, its processing and use in the energy sector has the greatest relevance regarding the pollution of the environment with mercury compounds in Poland. A review of reference literature shows that the average content of mercury in Polish bituminous coal varies within a wide range of 41e399 ppb, which is conditional on the origin, age and type of coal. The production of coal has led to a number of facilities in the form of structurally and age-varied landfills, heaps and mining waste dumps. The content of mercury in postmining waste is in the range from approximately 55 to 380 ppb. The problem of environmental contamination with mercury has attracted considerable interest due to the effects that its concentration have in the biosphere. On the basis of the existing data it has been found that the content of mercury in soils in areas degraded by mining and processing of coal is even 10e16 times higher, compared to the geochemical background. It is necessary to conduct research in this area due to the limited results of research on mercury content in deposited waste from the preparation and flotation of Polish bituminous coals and the potential harmful effect of mercury on the environment. The paper is dedicated to the mercury content in waste from the extraction and processing of bituminous coal.
EN
The aim of this work was to investigate the influence of anti-pyrogenic materials with use of Combustion By-Products (CBP) on the tendency of coal mining waste to self-ignite in laboratory conditions. The tested material sample was a mixture of coal waste with an addition of anti-pyrogenic material based on coal combustion by-products. The laboratory installation to test the properties of anti-pyrogenic materials is presented. The temperature of the tested sample as well as the concentration of carbon monoxide in exhaust gas were chosen as the parameters which determine the properties of anti-pyrogenic materials to reduce the self-heating process of coal waste. Laboratory tests of material samples were performed in a temperature range from 40°C to 500°C, at time interval of 350 s.
PL
Istnieje wiele przykładów udanego wykorzystywania odpadów górniczych. Największe ku temu możliwości stwarza skała płonna, czyli głównie karbońskie iłowce, mułowce i piaskowce, lokalnie z węglem, syderytem i pirytem. Przygotowanie odpowiedniej frakcji skał odpadowych powoduje, że staje się ono kruszywem, które z powodzeniem można wykorzystać np. w budownictwie drogowym czy hydrotechnicznym.
11
EN
This article focuses on the problems of state regulation of mining and mineral processing waste in the Russian Federation, definition of the main causes retraining its involvement in the economic turnover, analyses of foreign experience in mining waste recycling. In the authors’ opinion, the government should take effective measures which reduce mining waste production and dumping.
PL
W artykule skoncentrowano się na problemach dotyczących zagospodarowania odpadów powstających przy przetwarzaniu minerałów i produkcji górniczej oraz zdefiniowaniu głównych przyczyn uniemożliwiających ich ekonomiczne wykorzystanie w Federacji Rosyjskiej. W celu określenia działań likwidujących bariery przemysłowego wykorzystania odpadów, w artykule posłużono się analizą zagranicznych doświadczeń w zakresie recyklingu odpadów górniczych. Zdaniem autorów artykułu, rząd Federacji Rosyjskiej powinien skorzystać z tych doświadczeń i podjąć efektywne działania ukierunkowane na zagospodarowanie wytwarzanych i składowanych odpadów górniczych, co umożliwi znaczną redukcję ich ilości oraz zmniejszenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.
PL
Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji sekwencyjnej wybranych pierwiastków: Ba, Sr, Cr, Cd oraz Pb z odpadów górniczych pochodzących z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA z lat 2009–2012. Określono wpływ badanych pierwiastków na środowisko poprzez zbadanie ich mobilności i określenie zawartości w poszczególnych frakcjach oraz przewidywanie możliwych zmian środowiskowych. Dokładność zastosowanej procedury ekstrakcji sekwencyjnej sprawdzono poprzez przeprowadzenie ekstrakcji sekwencyjnej certyfikowanego materiału odniesienia BCR-701.
EN
Four coal mine tailings from a Polish coal mine were subjected to sequential extn. to det. mobility and Ba, Sr, Cr, Pb and Cd contents in 4 phases. Accuracy of the sequential extn. procedure was checked by performing sequential extn. of certified ref. sample.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie odpadów górniczych do budowy oraz modernizacji wałów przeciwpowodziowych w aspekcie logistyki odzysku. Jest to zagadnienie bardzo ważne dla polskiego górnictwa oraz sektora energetycznego, które to muszą wypełniać szereg coraz bardziej restrykcyjnych zobowiązań. Omówiono proces produkcji kruszywa na bazie odpadów górniczych oraz sposoby ich zagospodarowania. W szczególności omówiono wykorzystanie tychże do budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych.
EN
Article shows the use of the coal mining waste in the construction and modernization of flood embankments as the aspect of reverse logistics. It is a very important issue for polish coal mining and energy industry, which are obligated to follow restrictive regulations. Article discusses coal mining waste based aggregate production process and its applications. In particular, we analyze coal mining waste based aggregate application in construction and modernization flood embankments.
14
Content available remote Badania grudkowania odpadowych mułów węglowych
PL
W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają muły węglowe. Są to najdrobniejsze klasy o uziarnieniu poniżej 1 mm, w których ziarna o wymiarze poniżej 0,035 mm stanowią 60% masy. W zależności od parametrów jakościowych muły te mogą być kierowane bezpośrednio do mieszanek energetycznych lub deponowane w osadnikach ziemnych. W pracy przedstawiono wyniki badań urządzenia służącego do grudkowania mułów węglowych, zaprojektowanego w KMGPiT, a wykonanego w Kompanii Węglowej.
15
Content available remote Descriptive and index properties of a non-standard geomaterial
SK
Neštandardné geomateriály sú antropogénne odpady vznikajúce priemyselnou činnosťou človeka. Sú to elektrárenské a teplárenské popoly, banské odpady a flotačné kaly a tiež priemyselné kaly (najmä z chemického priemyslu). V súčasnosti ich ukladáme na odkaliská alebo na špeciálne zložiská. Tieto inžinierske stavby, ktorých návrh, bezpečná prevádzka a existencia, t.j. celý ich životný cyklus, sú výrazne ovplyvnené interakciou s horninovým (a všeobecne životným) prostredím. Všetky prognózy ich správania sa závisia od vstupných dát do interaktívnych geotechnických výpočtov. Dominantnú úlohu medzi vstupnými dátami majú geotechnické vlastnosti týchto neštandardných geomateriálov.
EN
The general classification of coal mining waste also includes wastes located in heaps, which contain waste from every stage of coal production. In this type of landfill, there is minestone from pre-mining operations such as preparatory or enabling works as well as waste from the coal enrichment processes and the desulphurization of coal. This paper presents an analysis of all available information connected with the physical and mechanical characteristics of mining waste properties from the processes of extraction and preparation of coal. The values of strength parameters for mining wastes from current production as well as those, which have been deposited in heaps were compared.
PL
Ogólny podział odpadów z górnictwa węgla kamiennego m.in. uwzględnia również "odpady znajdujące się na hałdach", de facto w swoim składzie zawierające odpady pochodzące z każdego etapu produkcji ww. surowca energetycznego. W obiektach tego typu, można więc znaleźć odpady zarówno z robót udostępniających i przygotowujących złoże, z procesów wzbogacania urobku, jak również odpady z odzysku i odsiarczania węgla. W artykule przedstawiono analizę dostępnych informacji na temat charakterystyki fizycznych i mechanicznych właściwości odpadów pochodzących z procesów wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Porównano wartości parametrów wytrzymałościowych zarówno dla odpadów, które w przeszłości został zdeponowane na składowiskach jak również dla pochodzących z obecnej produkcji. Przedstawiono aktualne kierunki zagospodarowania ww. odpadów.
EN
The legal regulations on mining waste have been reviewed in the paper. The most important problems related with exploitation waste management in oil and natural gas production have been analyzed. Industrial examples of waste neutralization have been presented.
PL
Na podstawie badań fizykomechanicznych i chemicznych odpadów wydobywczych z 20 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, autor niniejszego artykułu ocenił możliwości wykorzystania tych odpadów w pracach budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych. Z właściwości fizykomechanicznych badanych odpadów wydobywczych, pod względem przydatności do wymienionych aplikacji, oceniono nasiąkliwość, mrozoodporność badaną jako ubytek masy oraz zagęszczalność jako gęstość maksymalną uzyskaną przy wilgotności optymalnej. Badania zawartości naturalnych radionuklidów wykazały, że odpady mogą też być wykorzystywane jako surowce i materiały m.in. do prac hydrotechnicznych oraz niwelacji i rekultywacji terenów.
EN
On the basis of physico-mechanical and chemical investigations of mining wastes from 20 coal mines of the Upper Silesian Coal Basin, the author of this article evaluated the possibility of utilization of the wastes in construction, road building and hydro-technical works. On the basis of physico-mechanical properties of the investigated mining wastes, bearing in mind the suitability of the wastes for a forementioned works, water absorption rate was assessed as well as frost resistance tested as weight loss and compactibility as the maximum density obtained at optimum moisture. The research on content of natural radionuclides have shown that the wastes can also be used as raw materials and materials for, inter alia, hydrotechnical works, levelling of the terrain or land reclamation.
PL
Pomimo wysokiego poziomu odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów z wydobycia i przetwarzania węgla kamiennego, aktualnego stanu gospodarki odpadami wydobywczymi nie można uznać za zadowalający. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, do których zaliczyć należy: niedostatek technicznie, ekologicznie i ekonomicznie sprawdzonych technologii przeróbki kopalin i odzysku surowców odpadowych, częste zmiany uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami i ochronie środowiska w tym w szczególności brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach wydobywczych, brak wystarczających mechanizmów ekonomicznych sprzyjających odzyskowi surowców odpadowych, barierę kapitałową przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w eksploatacji i przeróbce kopalin, brak pełnego zbilansowania odpadów składowanych i nagromadzonych na nieewidencjonowanych składowiskach. Reasumując należy stwierdzić, że występuje pilna konieczność opracowania kompleksowego programu zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz umieszczenia w rządowych programach restrukturyzacji górnictwa węglowego oraz energetyki odpowiednich zapisów dotyczących przedmiotowych odpadów i ich wykorzystania.
EN
The article presents current state of waste management from hard coal mining industry including legal requirements within the field. The article also deals with the research project "Foresight in priority and innovative technologies of hard coal mining waste management" which aims at evaluating current Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla… 1325 state of technological development in economic usage of hard coal mining waste and indicating investments priorities and directions of management. Research activities in the area of mineral resource management clearly show that more and more of the substance, recently regarded as waste, is getting in new technologies, the value of minerals. Functioning well until recently, the term "waste" shall be replaced by "potential mineral resource", and recently more and more as a "secondary raw material". This reflects both the values of utility and possible benefits from its use. Idea of the project "Foresight on priority and innovative technologies for handling hard coal mining waste" (Foresight OGWK) is to identify priorities for investment in research and technological development, changing the orientation of science and innovation system, strengthening the potential of Polish research & development sphere and public as well as private sector enterprises operating in the sector of economic use of waste from extractive industries, through development and implementation of foresight methodology in the range of innovative waste management technologies. There is an urgent need to develop a comprehensive program of waste management from coal mining and the placement in government programs for restructuring of coal mining and power industries, adequate records regarding the waste and their use.
PL
Przeprowadzona z zastosowaniem metody Delphi ocena innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego odzwierciedla hierarchizację postępowania z odpadami wynikająca z zapisów zawartych w ustawie o odpadach wydobywczych tzn. zapobieganie, minimalizację i gospodarcze wykorzystanie odpadów wydobywczych. Jako priorytetowy cel strategiczny eksperci wskazali "Pełne wykorzystanie odpadów wytwarzanych obecnie i w okresach wcześniej-szych przez górnictwo węgla kamiennego" podkreślając, że możliwość jego realizacji uzależniona jest od stworzenia odpowiednich mechanizmów prawnych i fiskalnych preferujących wykorzystanie surowców odpadowych. Oceniając hierarchię ważności kryteriów mających wpływ na innowacyjność technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego eksperci uznali, że niezależnie od kierunków gospodarczego wykorzystania przedmiotowych odpadów, najistotniejszą rolę odgrywają kryterium ekonomiczne i kryterium techniczno -technologiczne. Dla kryterium ekonomicznego za czynniki najbardziej istotne uznano koszty wdrożenia i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów wydobywczych natomiast dla kryterium techniczno-technologicznego - dostępność odpadów o wymaganych właściwościach jakościowych. Według ekspertów szanse rozwoju technologicznego w poszczególnych kierunkach gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego wynikają głównie z dostępności przedmiotowych odpadów i konieczności minimalizacji skutków eksploatacji na po-wierzchni obszaru górniczego, zaś zagrożenia wynikają z konieczności budowy dodatkowej infrastruktury i brakiem środków finansowych. Eksperci stwierdzili również, że występuje pilna konieczność podjęcia prac naukowo-badawczych nad opracowaniem nowych innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego oraz opracowanie wytycznych technicznych dla prac rekultywacyjnych z wykorzystaniem tych odpadów. Reasumując należy stwierdzić, że występuje pilna konieczność opracowania kompleksowego programu zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz stworzenia warunków prawnych i instytucjonalnych umożliwiających rozwój technologiczny branży wydobywczej i przetwórczej oraz instrumentarium finansowego wspierającego inicjatywy technologiczne w zakresie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego.
EN
The main objective of the project "Foresight on priority and innovative technologies for handling hard coal mining waste" (Foresight OGWK) is to iden-tify leading technologies of mining waste management of strategic importance witch development will be a priority for Poland in the next 20 years and to provide scenarios of their development by applying systematic research method [1]. The fourth stage of the project realization was its core and dealt with conducting research with various methods to evaluate innovativeness of tech-nologies dealing with coal mining waste management and the influence of cer tain factors [2, 3, 5, 6]. One of the methods used for this research was the Del-phi method. It is based on structural research incorporating experience and knowledge of the research participants who are the experts in given areas. In the project, the Delphi method involves triple surveys, so that the results of previous survey were the source and basis for conducting the next one. In those surveys 170 experts have been involved, who represented hard coal mining, local administration and science sector [5]. In the Foresight OGWK Project, the survey included three thematic are-as: Part I Evaluation and prioritizing strategic and particular objectives of hard coal waste management, Part II Evaluation of technological issues of hard coal waste management, Part III Estimation of directions of research and development of hard coal waste management [5]. The evaluation of innovativeness of hard coal mining waste manage-ment technology with the Delphi method reflects the hierarchy of dealing with waste according to the Act of extractive waste meaning: preventing, minimizing and economic use of resources. As the prior goal, the experts indicated "Full usage of waste currently and previously produced by hard coal mining" under-lining that the possibility of reaching that goal depends on creating appropriate legal and fiscal mechanisms promoting the use of waste resources. Through the evaluation of the hierarchy in the importance of criteria in-fluencing the innovativeness of waste management technologies the experts recognized that regardless the economic use of the waste the most important is financial criterion and technical & technological one. According to the experts the chances of technological development in particular directions of economic use of the waste result mainly from the acces-sibility of the waste and the necessity of minimizing mining exploitation effects, on the other hand the problems may result from the necessity of creating additional infrastructure and lack of financial means. The experts also claim that there is an urgent need of conducting research and development works on new innovative technologies of using hard coal mining waste and on issuing technical requirements for reclamation works. To conclude, it must be stated that there is an urgent need of creating complete hard coal mining waste management plan, creating legal and institutional conditions facilitating technological development of mining sector and providing financial instruments supporting technological initiatives in the subject of hard coal mining waste management.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.