Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona układu oddechowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki. Z nanocząstkami coraz częściej mamy do czynienia nie tylko w pracy zawodowej, na skutek rozwoju nowych technologii, ale również w życiu codziennym. Rosnąca ilość zagrożeń docierających drogą oddechową, związana z rozwojem przemysłu, nowymi technologiami i zanieczyszczeniem środowiska jest sytuacją, z którą coraz częściej musimy się mierzyć. Niezwykle istotna z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa jest również rosnąca świadomość użytkowników sprzętu ochrony układu oddechowego odnośnie do istniejących zagrożeń. Przywykliśmy już na ulicach naszych miast do w tłoku osób w półmaskach filtrujących, chroniących przed smogiem. Historia oczyszczania powietrza do oddychania sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie w pierwszym wieku naszej ery najprawdopodobniej po raz pierwszy zastosowano środek ochrony układu oddechowego. Ochrona poprzez stosowanie indywidualnego sprzętu ochrony układu oddechowego w dzisiejszym świecie staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Nie dotyczy ona już tylko pracowników, ale również osób prywatnych - obecnie wszyscy chronimy się wszak przed nowym koronawirusem.
EN
This article provides basic information about protection of respiratory system from aerosols that contain nanoparticles. Nanoparticles, with which we are increasingly dealing not only in work, as a result of the development of new technologies, but also in everyday life. The growing number of hazards absorbed through the respiratory system, related to the development of industry, new technologies and pollution of the environment in which we live, is nowadays a situation that we must face more and more often. The growing awareness of users of respiratory protective devices regarding existing hazards is also extremely important from the point of view of public health. We have already got used to the image of people in filtering masks on the streets of our cities, protecting against smog. The history of purifying air for breathing goes back to the Roman Empire, where in the first century AD most probably the first time a respiratory protection was used. Respiratory protection through the use of individual solutions in the form of respiratory protection equipment, in today's world is becoming a more common phenomenon. It no longer applies only to employees but also to private individuals.
PL
Sprzęt do ochrony układu oddechowego powinien być użytkowany na stanowiskach pracy, gdzie występuje zagrożenie wdychania przez człowieka szkodliwych aerozoli, gazów lub par oraz ich mieszanin w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normatywy higieniczne (może je powodować również niedobór tlenu w powietrzu do oddychania).
PL
Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju parafinowego) oraz oporu oddychania (w fazie wdechu i wydechu) wg standardowej metodyki badań przedstawionej w normach przedmiotowych oraz niestandardowej metodyki badań dotyczącej penetracji wobec nanoaerozoli chlorku sodu. Stwierdzono, że zarówno półmaska na bazie polipropylenu z modyfikatorem, jak i półmaska na bazie poliwęglanu z modyfikatorem zapewniają dwukrotnie wyższą ochronę niż standardowe półmaski filtrujące zawierające materiały filtrujące stosowane do produkcji półmasek filtrujących o najwyższej, trzeciej klasie ochronnej.
EN
Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite-modified nonwoven layers.
EN
Biological hazards transported by air that appear in work environment place a responsibility upon an employer to protect their workers. Following the EU directives, it is recommended to introduce protective systemic measures. Yet it is still rather common in many work places that respiratory protective device is used. While designing such equipment, parametres on nonwovens are of paramount importance as it is the material which decides about the efficiency of protection. Apart from the typical, barrier functions expressed by the efficiency of filtration, these nonwovens may perform various functions that improve the safety of the equipment, for instance biocide activities or improvement in the microclimate of the respiratory zone. While designing the new materials for construction of the respiratory protective devices, it is necessary to define its functionality as a derivative of the hazard characteristic as well as the forecasted working conditions. The article presents the exemplary manner in which defining the criteria that become the guidelines in designing new respiratory protective device is approached. Knowledge concerning legal regulations connected with ensuring safe use of the equipment was included, in case of a professional exposure to bioaerosols. On this basis, the directions of improvement in the functionality of the filtering nonwovens were pointed out, using interdisciplinary knowledge and achievements in material engineering.
EN
One of the fastest growing trends in textile technology is the production of multifunctional composite nonwovens. Such materials are formed as a combination of components with different properties and/or produced by means of separate technologies, combining therefore the advantages of each of the components. With use of composite technology it is possible to design the material with the properties exceeding characteristics of its individual components. Improvement of functionality and usability, increased mechanical strength of the nonwoven structure, care for the environment, or reduction of the production costs are only few advantages of the composite nonwoven techniques. The article presents an overview of selected methods of manufacturing such nonwoven materials intended for use in purifying respiratory protective equipment.
6
Content available remote Modyfikacja biodegradowalnych włóknin filtracyjnych środkiem biobójczym
PL
Celem badań było opracowanie warunków technologicznych wytwarzania biodegradowalnych włóknin stosowanych do ochrony układu oddechowego o właściwościach biobójczych wobec mikroorganizmów chorobotwórczych. Podstawowe właściwości tych materiałów, wynikają z konieczności zapewnienia wysokiej skuteczności wyłapywania cząstek bioaerozolu ze strugi przepływającego powietrza, przy jednoczesnej niskiej wartości spadku ciśnienia. Warunek ten osiągnięto dobierając parametry przerobu polimeru poli(kwasu mlekowego) (PLA) z wykorzystaniem technologii pneumotermicznego formowania runa (ang. melt blown) i odpowiedniej aktywacji gotowej włókniny w polu wyładowań koronowych. Jednocześnie, w celu nadania włókninom właściwości biobójczych, wprowadzano w strugę polimeru środek biocydowy. Przeprowadzone badania w zakresie parametrów filtracyjnych i biobójczości wobec bakterii gram dodatnich i ujemnych, potwierdzają możliwość wykorzystania tych materiałów do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego.
EN
The aim of the study was to work out technological conditions of producing biodegradable nonwovens applied in repsoratory system protection that would present bioactive features towards harmful aerosols. Basis filtering properties of these materials result from the necessity to ensure high efficiency of absorbing bioaerosole particles from the stream of air flow, at the same time remaining low value of pressure drop. This condition was achieved by marching processing parametres of polylactic acid (PLA) using a melt-blown technology and their appropriate activation in the field of coronary discharges. At the same time, in order to provide the nonwovens with bioactive properties, a biocidal agent was introduced into the stream of air flow. The conducted study concerning filtering parametres and bioactivity towards gram positive and gram negative bacteria, confirm the possibility of applying these materials in construction of respiratory protection equipment.
8
PL
W artykule przedstawiono opracowane wzorce filtracji służące do oceny powtarzalności wskazań aparatury pomiarowej stosowanej do wyznaczania penetracji aerozoli testowych przez materiały filtracyjne stosowane w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wzorce mogą być stosowane do oceny rezultatów z użyciem zarówno aerozolu chlorku sodu, jak i mgły oleju parafinowego.
EN
This article presents developed standard filters that can be used for assessing the repeatability of tests stands for performing penetration tests of standard aerosols through filtering materials which are used in the manufacture of respiratory protective devices. Standard filters can be used for estimating test results obtained with the use of both sodium chloride and paraffin oil mist.
PL
Wciąż istnieją zagrożenia, w odniesieniu do których brak jest zdefiniowanych wymagań oraz ustalonych metod badań sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań elementów filtracyjnych służących do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi. Otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia dodatkowych testów SOUO przewidzianego do ochrony przed takimi aerozolami.
EN
There are still hazards for which there are no test methods or requirements defined for respiratory protective devices (RPD). This article presents a test method that has been worked out for filtration elements against radioactive aerosols. Test results show that additional test methods and requirements should be introduced for RPD intended for use against such aerosols.
PL
W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Dodatkowo badania te wzbogacono o pomiar temperatury pod częścią twarzową sprzętu. Badania prowadzono w warunkach klimatu normalnego oraz w podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza. Ponadto zaproponowana została metoda do oceny sprzętu ochrony układu oddechowego z punktu widzenia wielkości obciążenia psychicznego wynikającego z jego stosowania. Metoda ta umożliwia pomiar cech i sprawności człowieka, które są istotne ze względu na bezpieczeństwo wykonywania pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych, na stanowiskach, gdzie stosowany jest sprzęt ochrony układu oddechowego. Pomiar ten dokonywany jest metodą subiektywną i obiektywną, na podstawie wyników testów psychologicznych mających sprawdzone własności psychometryczne i normy testowe.
EN
This article presents an assessment of the comfort of use of respiratory protective equipment and its influence on human’s psychophysical performance. The methodology of practical performance testing was worked out, supplementing the procedure and the method of assessment with elements related to especially hard working conditions in respiratory protective equipment. Additionally, these tests were enriched with temperature measurements under the face piece of the mask. This research was conducted in normal climate conditions as well as at increased temperature and at increased relative humidity of air. Moreover, a method for assessing respiratory protective equipment from the point of view of the level of stress resulting from its use was suggested. This method makes measuring human qualities and efficiency possible, which is important in view of work safety in especially dangerous jobs, at workstations were respiratory protective equipment is used. This measurement is done by subjective and objective methods based on the results of psychological tests with verified psychometric properties and test norms.
PL
Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaźniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaźników ochrony różnych typów sprzętu.
EN
The author discusses the first stage of creating a procedure based on a protection factor - for selecting respiratory protective devices. This paper presents the results of studies conducted in the EU and in the USA, as well as a new concept of determining the protection factor for different types of respiratory devices.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimatycznych oraz oporu oddychania na komfort pracy.
EN
The latest results regarding the ergonomic parameters of respiratory protective devices are put forward. The results of new worked out practical performance tests, enriched by new requirements with reference to standards and protection factors of users for the all types of RPD are presented. Estimation of the effect of climatic conditions and breathing resistance on work comfort.
14
Content available remote Warunki aktywacji elektrostatycznej włóknin pneumotermicznych a ich trwałość
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę filtracyjną elektretowych włóknin pneumotermicznych otrzymanych z dwóch wytłaczarek współpracujących jednocześnie. Przeprowadzono badania wpływu efektu elektryzowania różnoimiennego z wykorzystaniem wyładowań koronowych na właściwości filtracyjne pneumotermicznych włóknin. W celu ustalenia warunków aktywacji elektrycznej odnoszących się do wszystkich wytwarzanych włóknin opracowano i wykonano próby z wykorzystaniem trzech sposobów nanoszenia aktywacji elektrycznej: przy urządzeniu odbiorczym, pod głowicami oraz równocześnie przy urządzeniu odbiorczym i pod głowicami. Wyniki badań zaprezentowano graficznie w postaci krzywych obrazujących zmiany średniej wartości penetracji aerozolu NaCl w czasie przechowywania oraz wybrano optymalny sposób nanoszenia ładunków decydujących o właściwościach filtracyjnych elektretowych włóknin pneumotermicznych.
EN
This paper presents the filtration characteristics of electret melt-blown filter materials produced by simultaneous blowing of polymer melt from two extruders. The conditions of electrostatic activation were optimized with the corona discharge method regarding filtration efficiency and durability proprieties in time and homopolarity. Filtration efficiency measurements showed that a filter material electrified with homopolar charges assures the lowest fall of protection efficiency of respiratory protective devices as opposed to a fiter material electrified with heteropolar charges.
PL
Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej na znak bezpieczeństwa "B" oraz zasady klasyfikacji i znakowania filtrujących ochron układu oddechowego. Przedstawiono także zasady ich doboru i praktycznego stosowania.
EN
Basic trends in Poland’s and EU’s concepts of respiratory protection for medical staff are presented in this article. Some information about certification for the safety mark and classification of filtering respiratory protective devices is provided. This article presents guidelines regarding the choice and practical use of these devices.
PL
W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi.
EN
Basic selection and protective criteria, requirements and efficiency of respiratory protective devices as well as complete protective equipment are presented in this article. The most important information on and examples of complete personal protective equipment for protection against extremely dangerous biological and chemical agents are also given. The necessity to develop personal protective equipment for children and babies is indicated.
EN
This article is a review of research studies conducted in the Central Institute for Labour Protection (CIOP) on ergonomic aspects of personal protective equipment (PPE) design and use. Research was related to, among other things, a comparison of body strain and work time limitation for users wearing gas-tight and drill suits. Some other studies were connected with the biophysical properties of clothing materials for medical use. On the basis of the measurement results, a proposal of clothing construction with an optimum combination of protection and comfort was created. Research leading to the development of test methodology concerning automatic welding filters with switchable luminous transmittance is also conducted n CIOP. The article also brings up the subject of designing new PPE assuring a high level of comfort. A modei of material to be used under tight protective clothing, an inflammable harness for working at a height, and a model of intelligent clothing that will assist human thermoregulation processes during physical effort are examples of new PPE.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.