Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obudowa odrzwiowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zagłębie Cam Pha to największe zagłębie węglowe w Wietnamie, zlokalizowane w prowincji Quang Ninh, z sześcioma dużymi kopalniami podziemnymi: Khe Cham, Mong Duong, Thong Nhat, Duong Huy, Ha Long i Quang Hanh. Obecnie, złoże antracytu eksploatowane jest przeważnie metodą podziemną w Quang Ninh. Wydobycie węgla z podziemnych kopalń w rejonie Quang Ninh stopniowo wzrasta i według przewidywań będzie stanowić około 75 % całkowitej produkcji węgla w 2030 roku. Dotychczas, długość drążonych rocznie wyrobisk przygotowawczych w kopalniach podziemnych w zagłębiu Cam Pha wynosi około 90÷150 km, z czego 84% jest zabezpieczonych stalową obudową odrzwiową podatną wykonaną głównie z kształtownika typu SWP. Jednocześnie w ostatnich latach średnia długość wyrobisk przebudowanych w kopalniach w zagłębiu Cam Pha stanowi około 30% długości wyrobisk drążonych. Głównie spowodowane to jest utratą stateczności obudowy. Pociąga to za sobą znaczne koszty materiałowe oraz koszty robocizny wymiany uszkodzonych elementów, a także zakłóca ciągłość prac górniczych. Prowadzone są prace w kierunku zidentyfikowania przyczyny utraty stateczności wyrobisk korytarzowych oraz oceny możliwości zastosowania innych typów obudów odrzwiowych, dostosowanych do warunków geologiczno-górniczych zagłębia Cam Pha. W artykule przedstawiono także obecnie stosowaną obudowę wyrobisk przygotowawczych w kopalniach w Wietnamie.
EN
Cam Pha is the largest coal basin of Vietnam, located in the Quang Ninh province, with 6 underground mines: Khe Cham, Mong Duong, Thong Nhat, Duong Huy, Ha Long and Quang Hanh. Curently, coal is exploited mainly by underground method w Quang Ninh. Coal production from the underground mines is gradually increasing and it is expected to constitute about 75% of the country’s total coal production in 2030. This involves an increase in the number and length of underground workings. So far, the yearly length of underground workings driven in underground mines in the Cam Pha basin is roughly 90÷150 km. About 84 % of these underground workings are supported by the steel arch support made of SWP profile. In addition, the average length of repaired underground workings in the Cam Pha basin constitutes approximately 30% of the total length driven. The main cause was reported is loss of underground workings stability. This requires significant material and labour costs as well as the cost of replacing damaged elements. Additionally, it disturbs the continuity of the mining operations. Studies have been carried out to identify the failures in the underground workings and assess possibility of application of different types of steel arch support for geo-mining conditions in the Cam Pha coal basin. This paper also presents actual support that applied in the underground workings in Vietnamese coal mines.
PL
Pomimo ciągłego wzrostu głębokości prowadzenia robót górniczych, problematyka dotycząca obciążenia obudów wyrobisk korytarzowych ciśnieniem statycznym jest wciąż aktualna. W ramach pracy przedstawiono sposób obliczania obciążenia obudowy wynikający z ciężaru skał zawartych w strefie odprężonej o kształcie wycinka paraboli, zgodnie z rozwiązaniem A. Sałustowicza. Przeprowadzono również porównanie otrzymanych wyników obliczeń z wynikami uzyskanymi w przypadku obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego. Analiza otrzymanych rezultatów pozwoliła na wyciągnięcie wniosków odnośnie do założeń, jakie należy poczynić przeprowadzając obliczenia dla obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego, aby uzyskać prawidłowe wyniki obliczeń.
EN
Despite the continuously increasing depth of mining works, the problem of loads exerted on heading supports with static pressure is still valid. This paper presents the method of calculating the load exerted on the support sets resulting from the weight of rocks contained in the stress-relieved zone in the shape of a parabola section, in accordance with the solution devised by A. Sałustowicz. The obtained calculation results were also compared with the results obtained in the case of an evenly distributed continuous load. The analysis of the obtained results allowed to draw conclusions regarding the assumptions that should be made in calculating the evenly distributed continuous load in order to obtain the correct calculation results.
EN
Steel arch-rectangular support has a wide range of applications in Polish coal mines due to its asym-metrical shape. The frame has an arched outline on one side of the side wall, while on the opposite side it is rectangular. As a result, the support is ideal for securing set up room and recovery room. It can also be successfully used to secure three-way intersections of underground workings. To a large extent, however, the importance of these advantages is diminished by relatively low load-bearing parameters, resulting from a partially straight canopy, as well as the asymmetrical distribution of the load acting on the support in underground conditions. In order to ensure the proper and optimal operation of such frames, in addition to the standard requirements for roof supports, additional conditions must be met. The basic requirement is to support the end of the canopy on the corner of the excavation. This article presents examples of arch-rectangular supports, their applications as well as laboratory tests and strength analysis of the frames and its elements. These tests allowed the requirements regarding the construction of the frame, the selection of the support and the conditions of building in the excavation to be specified.
PL
Stalowa odrzwiowa obudowa łukowo-prostokątna znajduje w polskich kopalniach węgla kamiennego i ma szereg zastosowań, wynikających przede wszystkim z jej niesymetrycznego kształtu. Odrzwia po stronie jednego ociosu mają zarys łukowy, natomiast po stronie przeciwległego ociosu – prostokątny. Z tego względu idealnie nadają się do zabezpieczania rozcinek rozruchowych i kanałów likwidacyjnych ścian. Odrzwia powodzeniem mogą być także stosowane do zabezpieczania trójstronnych skrzyżowańwyrobisk korytarzowych. Jednak z znacznym stopniu wagę tych zalet pomniejszają niezbyt wysokie parametry podpornościowe, wynikające z częściowo prostoliniowej stropnicy, oraz niesymetryczny rozkład obciążenia działającego na odrzwia w warunkach dołowych. Dla zapewnienia właściwej i optymalnej pracy takich odrzwi oprócz standardowych wymagań dotyczących wykonywania obudo-wy konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Podstawowym jest zapewnienie oparcia końca stropnicy o naroże wyrobiska. W artykule przedstawiono przykłady obudów łukowo-prostokątnych, ich zastosowania, a także badania stanowiskowe i analizę wytrzymałościową odrzwi i ich elementów. Badania te pozwoliły sprecyzowaćwymagania dotyczące konstrukcji odrzwi, doboru obudowy oraz zabudowy w wyrobisku.
PL
W artykule scharakteryzowano rodzaje procesów korozyjnych najczęściej obserwowanych w elementach stalowej odrzwiowej obudowy podatnej oraz przedstawiono d badał empirycznych obrazujące szacunkowe wielkości ubytku masy .kształtowników wystąpiły w poddanym analizie wyrobisku po 23 latach jego istnienia. Następnie metody ochrony konstrukcji stalowych przed korozją ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich zastosowania do elementów stalowej obudowy wyrobisk korytarzowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że z uwagi na charakter pracy tego typu konstrukcji oraz specyfikę środowiska górniczego na szczególną uwagę zasługuje stosowanie nowoczesnych gatunków stali o podwyższonej odporności korozyjnej.
EN
The article describes types of corrosion processes observed in the elements of yielding steel frame support and presents the results of empirical tests which mass loss of the sections, which occurred m the analysed mining heading after 23 years of its existence. Then, it discusses methods of protection of steel structures against corrosion particularly taking into considerations the possibility to apply them to the steel elements of the support of dog headings. The analysis showed that due to the type of the work of the support construction and the characteristics of the mining environments, the application of new types of steel with higher corrosion resistance is of particular important.
PL
W dotychczasowych badaniach związanych z jakością wyrobisk górniczych uwaga skierowana była głównie na pojedyncze aspekty lub końcową ocenę na podstawie skutków procesów, które zaszły w wyrobisku lub w jego otoczeniu. Zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych pozwala na ocenę stopnia bezpieczeństwa grupy wyrobisk o podobnych cechach konstrukcyjnych wykonanych i utrzymywanych w podobnych warunkach geologiczno - górniczych. W artykule przedstawiono przykład budowy sieci dla oceny stopnia bezpieczeństwa obudowy wyrobisk korytarzowych, w których zastosowano stalową obudowę odrzwiową podatną.
EN
In heading quality studies until now the attention was drawn to singular aspects or the final evaluation on the basis of effects of the processes that occurred in the heading or in its neighbourhood. The used artificial neural networks methods allow the evaluation of groups of headings, which have similar construction features and are maintained in similar geological - mining conditions, safety. The article presents an example of a networks structure that evaluates the degree of headings support, in which steel arch yielding support was used, safety.
PL
Zaprojektowana obudowa, żelbetowo-metalowa wyrobisk korytarzowych, udostępniających przeznaczona jest dla warunków górniczo-geologicznych, w których występuje intensywne wyciskanie skał spągowych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań stanowiskowych kształtowania się podporności tej obudowy.
EN
New reinforced concrete and steal closed lining design specialy against bottom raising is presented. In the paper selected test stand results of the lining supporting are discused.
PL
W pracy przedstawiane zostały wybrane metody badania obudów odrzwiowych wyrobisk korytarzowych. Analiza obejmuje badania stanowiskowe przy obciążeniach statycznych i dynamicznych oraz badania w warunkach rzeczywistych. Badania te poprzedzone są najczęściej analizami analityczno-numerycznymi, obecnie szeroko stosowanymi. Badaniom poddaje się także poszczególne elementy obudowy, takie jak: kształtowniki, strzemiona, rozpory stabilizujące oraz połączenia cierne. Przedstawione badania są częścią spośród wielu obecnie prowadzonych.
EN
This paper presents the selected methods of testing double timber supports of dog headings. This analysis comprises both static and dynamic tests as well as tests in real conditions. These tests are most frequently preceded by analytical-numerical analyses, which are widely applied nowadays. Particular elements of the support such as steel sections, stirrups, stabilizing sprags and frictional connections also undergo tests. Presented tests belong to a series of those carried out at present.
PL
W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań konstrukcji stalowych obudów odrzwiowych zwrócono uwagę na stosowane tworzywo (gatunek stali). W miejsce stosowanej stali 34GJ do badań wytypowano stal G480V o korzystniejszych parametrach mechanicznych (Re = 480 MPa i Rm = 650 MPa). Proste odcinki profilu V29 wykonane z tej stali poddano badaniom wytrzymałościowym na zginanie i skręcanie. Uzyskane pozytywne wyniki badań pozwoliły na dokonanie analizy oraz określenie na drodze teoretycznej, wskaźników nośności typoszeregu odrzwi. Równocześnie określono możliwości wykonywania (gięcia) profili ciężkich w ówczesnych Polskich Hutach Stali Oddział Huta "Katowice" (obecnie MITTAL STEEL) oraz wykonano serię próbna obudowy ŁPZS 936/V z nowego gatunku stali do badań dołowych. Przeprowadzone w 2003 roku porównawcze badania dołowe w kopalni "Bogdanka" S. A., wykazały znaczną przewagę nowej obudowy nad analogiczną obudową wykonaną ze stosowanej dotychczas stali 34GJ. Na praktycznym przykładzie projektowanego w obudowie ŁP 10 przekopu C-1 na głębokości 1050 m w kopalni B dokonano doboru wielkości kształtownika V (od V21 do V36) w zależności od rozstawu odrzwi dla czterech stref wybiegu wyrobiska, w których ciśnienie na obudowę było zróżnicowane z uwagi na litologię i tektonikę utworów karbońskich i wpływu krawędzi frontu eksploatacyjnego w pokładzie węgla. Porównano ilość wymaganych odrzwi obudowy łukowej z dotychczasowego gatunku stali (34GJ) oraz nowego (G480V).
EN
In search for best structural solutions of prop-and-bar systems of steel, attention has been paid to the applied material (grade of steel). Instead of the applied 34GJ-steel selected has been G480V- steel of better mechanical parameters (Rc = 480 MPa and Rm = 650 Mpa). Straight sections of the V29 profiles made of this steel have been subjected to bending and twisting strength tests. Positive results of tests, which have been obtained, permitted to make an analysis and to define on a theoretic way the carrying capacity indicator of the prop-and-bar system's series. At the same time determined has been the possibility of carrying out (bending) heavy profiles at the, in those times Katowice branch of Polish Steel Works (presently - MITTAL STEEL) and the ŁPZŚ V36/9 trial series of the prop-and-bar system made of the new steel grade has been produced for underground tests. 2003 such comparative underground tests, which have been performed at the "Bogdanka" S. A. colliery have proved that the new support system is considerably predominating a similar one made of the 34GJ-steel which was used until now. On a practical example of the C-1 drift in the depth of 1050 m at the B-colliery, which was planned with the ŁP10 support, selected has been the size of the V section (from V21 up to V36) depending on the frame spacing for the heading's four zones, in which the pressure on the support was varying due to the nature of the rock massif and of tectonics of carboni-ferous formations, as well as due to the influence of the working boundary within the coal seam. Compared has been the number of required arc support frames made of the steel grade as used until present (34GJ) and of the new grade (G480V).
PL
Tunel kolejowy w Kamionce Wielkiej, zlokalizowany w ciągu linii Tarnów - Leluchów, ma obecnie ponad 100 lat. Jest to konstrukcja sklepiona, której strefa wlotowa od strony Tarnowa znalazła się w stanie awaryjnym wskutek wybrzuszenia sklepienia, połączonego z pęknięciem ciosów kamiennych na długości kilku metrów. Wystąpiło ryzyko zawalenia sklepienia i naruszenia stateczności górotworu. Ponadto postępuje proces oddzielenia się konstrukcji portalu od obudowy tunelu oraz występuje realne zagrożenie wypadania rozluźnionych ciosów kamiennych ze sklepienia. Opisana w pracy technologia naprawy obejmuje zabiegi doraźne i docelowe, dopuszczając możliwość ich etapowania. Doraźne wzmocnienie i zabezpieczenie sklepienia w segmencie z wybrzuszeniem realizowane jest za pomocą sukcesywnie instalowanych odrzwi stalowych, zespalanych z kamiennym sklepieniem za pomocą wklejanych kotew stalowych. Wzmocnienie docelowe, obejmujące odcinek około 30 m wraz z portalem, wykonane jest w postaci stalowej powłoki w części stropowej oraz przyczółków żelbetowych w częściach ociosowych. Powłokę stalową tworzą skręcane, faliste panele. Zespolenie powłoki z istniejącym sklepieniem kamiennym osiągane jest dzięki warstwie samozagęszczalnego betonu. Przedstawiona w pracy technologia wzmacniania tunelu stała się realna w praktycznym zastosowaniu dzięki upowszechnieniu w polskim budownictwie komunikacyjnym konstrukcji ze stalowych paneli falistych oraz samozagęszczalnych mieszanek betonowych. Zastosowana technologia pozwala utrzymać ruch w tunelu podczas wszystkich stadiów realizacji robót, co stanowi jej ważną zaletę.
EN
The railway tunnel in Kamionka Wielka, located within the Tarnów - Leluchów line, is at present over 100 years old. It is an arch type stone structure. At the tunnel inlet at the Tarnów side an unacceptable deformation as well as a cracking of the stone lining was noted at the range of several meters. The risk of the collapse of the structure and soil mass was apparent. Moreover separation process between portal and the arch stone lining is going on and there is a possibility that loose stone blocks will fall out from the structure. The described technology of the structure rehabilitation contains both immediate actions and final measures undertaken during further steps of the repair procedure. Immediate strengthening and stabilization of the structure at the zone where structural damage had occurred was performed by inserting of steel arch support of V-section connected to the stone by means of in-glued anchors. Final strengthening at the zone of 30 m and at the tunnel portal consists of a steel shell at the arch zone and the reinforced concrete abutments at the walls. The steel shell is made from bolted corrugated panels. Connection of the shell with the existing tunnel lining is assured by infilling the interface gap with a self-compacting concrete. Presented repair procedure was possible due to the usage of modern measures like bolted corrugated steel panels and self-compacting concrete. At each stage of the rehabilitation procedure, railway traffic can be continued which may be recognized as an important advantage of the presented technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.