Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka elektroiskrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
EN
The article summarizes research on a method used to improve tribological properties. The paper presents possibilities of using laser surface modification by means of EDM. The performed research confirmed that the concentrated laser beam stream can effectively modify the state of the ESD coating layer, WC-Cu and improve their usability. The work aims to assess the properties of coatings after laser treatment, based on the observation of the newly created structure of the material, the measurement of adhesion and microhardness measurement.
PL
W artykule podsumowano badania nad metodą poprawy właściwości tribologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej. Wykonane badania potwierdziły, iż skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Artykuł ma na celu ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzonych na podstawie obserwacji nowo powstałej struktury materiału, pomiaru przyczepności oraz pomiaru mikrotwardosci.
EN
The article presents the possibilities of using laser surface modification on the way EDM to better tribological properties. The paper tries to expand knowledge in the fields of the application of electrospark deposition. Surface treatment by applying a coating by electrospark deposition has many advantages (e.g., local interface or applying thin layers); therefore, this technology is used in the industry. Concentrated streams of laser beams can effectively modified the state of the electrospark coating, WC-Cu, and improve its performance. The aim of the study is to evaluate the influence of laser treatment on the properties of electrospark coatings. Evaluation of the properties of the coatings after laser treatment was carried out by observation of the microstructure, surface geometry analysis, and tribological test.
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej do uzyskania lepszych właściwości tribologicznych. Przedstawione w pracy zagadnienie może posłużyć do rozszerzenia wiedzy w zakresie obszarów zastosowania obróbki elektroiskrowej. Obróbka powierzchni poprzez nanoszenie powłok metodą elektroiskrową cechuje się wieloma zaletami (np. możliwością lokalnego oddziaływania czy nakładania cienkich powłok), dlatego też technologia ta jest wykorzystywana w przemyśle. Skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Celem pracy jest ocena wpływu obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy struktury geometrycznej powierzchni oraz testów tribologicznych.
3
Content available remote Production and properties of electro-spark deposited coatings modified via LBM
EN
The paper is concerned with determining the influence of laser treatment process on the properties of electro spark coatings. The properties were assessed after a laser treatment by analysing microstructure and X-ray diffraction and measuring surface geometric structure and microhardness. The studies were conducted using WC-Cu electrodes produced by powder metallurgy of nanostructural powders. The coatings were deposited by means of the EIL-8A model and they were laser-treated with the Nd:YAG, BLS 720 model.
PL
W artykule badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy składu fazowego oraz pomiarów struktury geometrycznej powierzchni i mikrotwardości. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które zostały wytworzone przez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie model EIL-8A. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720.
4
Content available remote Laser treatment of heterogeneous surfaces formed by electro-spark deposition
EN
This study is an investigation of the effect of laser treatment on the properties of surface coatings produced by a conventional electro-spark deposition (ESD) process. A combination of ESD process and laser treatment has been developed, and tested, and improvement of certain surface properties has been demonstrated. These coatings are heterogeneous surfaces, which mean that there are variable characteristics along the depth of the thin coating. The study is carried out on a conventional C45 steel as substrate, coated by Cu–Mo electrode by electro-spark deposition. The coating showed an improved metallurgical bond to the substrate material, and desirable surface topography, microstructure and micro-hardness distribution along the depth of the coating. The developed process has a minimal thermal effect on the bulk material, below the coating. This is combined with an exceptionally homogeneous hard outer surface. This combination demonstrated also improvements of certain tribological properties, such as a rise of seizure resistance of the rubbing surfaces. The properties of heterogeneous surfaces, based on laser treated ESD, are largely dependent upon material combination systems, manipulating methods, ESD and laser parameters as well as process control.
PL
Przez powierzchnie niejednorodne należy rozumieć powierzchnie mające wyodrębnione regularne obszary dające się opisać innymi niż pozostała część powierzchni właściwościami geometrycznymi, fizykomechanicznymi czy fizykochemicznymi. Obszary tworzące niejednorodność powierzchni powstają w wyniku użycia do ich wytworzenia innej technologii niż do pozostałej części powierzchni. Celem pracy było badanie wybranych właściwości powierzchni niejednorodnych wytworzonych za pomocą obróbki elektroiskrowej i laserowej. Uzyskane warstwy poddano następującym badaniom: analizie mikrostruktury, badaniom mikro- i makrogeometrii powierzchni oraz pomiarom mikrotwardości.
EN
The article presents the study of the effect of laser treatment on the microhardness of WC-Cu coatings applied by electro-spark deposition Observations of friction resistance test results allowed the evaluation of the coatings after laser treatment. The studies were conducted using WC-Cu electrodes, produced by sintering of nanostructural powders. The antiwear coatings were electro spark deposited over C45 carbon steel by means of EIL-8A, white the laser processing was performed by electro coats applied using a Nd:YAG, BLS720. Model tests were carried on test mechanical seals for rings made of SiC and WC-Cu coatings before and after laser treatment.
PL
Artykuł przedstawia badania wpływu obróbki laserowej na mikrotwardość obrabianych powłok WC-Cu nanoszonych metodą elektroiskrową. Na podstawie obserwacji badań oporów tarcia dokonano oceny właściwości powłok po obróbce laserowej. Docelowe badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 przy pomocy urządzenia produkcji ukraińskiej, model EIL-8A, natomiast obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Przeprowadzone zostały także badania modelowe na stanowisku do badań uszczelnień czołowych dla pierścieni wykonanych z SiC oraz powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej.
6
Content available remote Properties of anti-wear electro-spark deposited coatings
EN
The paper is concerned with the performance properties of electro-spark deposited coatings. The properties were assessed by analyzing the coating microstructure, X-ray diffraction, microgeometry, microhardness, and corrosion tests. The studies were conducted using WC-Co-Al2O3 electrodes produced by the sintering of powders. The anti-wear coatings were electrospark deposited over C45 carbon steel by means of an EIL-8A. These coatings are likely to be applied in sliding friction pairs and as protective coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy składu fazowego oraz pomiarów mikrotwardości, chropowatości i badań korozyjnych. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Co-Al2O3, które zostały wytworzone przez spiekanie proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia EIL-8A. Ze względu na swoje właściwości powłoki tego typu mogą być stosowane w ślizgowych węzłach tarcia oraz jako powłoki ochronne.
7
Content available remote Heterogenous surfaces formed by high energy techniques
EN
The paper concerns testing Cu−Mo coatings deposited over carbon steel C45, which were then eroded with a laser beam. The analysis involved the measurement of macrogeometry and microhardness of selected areas after laser treatment. The coatings were deposited by means of an ELFA-541 device and they were laser treated with a Nd:YAG laser, the parameters being variable.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powłok Cu−Mo nałożonych na stal węglową C45, które zostały poddane procesowi erodowania wiązką laserową. Wykonano pomiary makrogeometrii i mikrotwardości na wybranych obszarach po obróbce laserowej. Powłoki nanoszono za pomocą urządzenia ELFA-541, które zostały poddawane obróbce laserem Nd:YAG przy różnych parametrach.
EN
Electrical Discharge Machining (EDM) process with copper tool electrode is used to investigate the machining characteristics of AISI D2 tool steel material. The multi-wall carbon nanotube is mixed with dielectric fluids and its end characteristics like surface roughness, fractal dimension and metal removal rate (MRR) are analysed. In this EDM process, regression model is developed to predict surface roughness. The collection of experimental data is by using L9 Orthogonal Array. This study investigates the optimization of EDM machining parameters for AISI D2 Tool steel using Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. Analysis of variance (ANOVA) and F-test are used to check the validity of the regression model and to determine the significant parameter affecting the surface roughness. Atomic Force Microscope (AFM) is used to capture the machined image at micro size and using spectroscopy software the surface roughness and fractal dimensions are analysed. Later, the parameters are optimized using MINITAB 15 software, and regression equation is compared with the actual measurements of machining process parameters. The developed mathematical model is further coupled with Genetic Algorithm (GA) to determine the optimum conditions leading to the minimum surface roughness value of the workpiece.
PL
Badania charakterystyk obróbki materiału ze stali narzędziowej AISI D2 przeprowadzono w procesie obróbki elektroiskrowej (EDM) z miedzianą elektrodą narzędziową. Zastosowano wielościenną nanorurkę węglową w połączeniu z płynami dielektrycznymi. Analizowano parametry charakteryzujące wynik procesu, takie jak chropowatość powierzchni, wymiary fraktalne i szybkość usuwania metalu. Opracowano model regresyjny procesu EDM pozwalający przewidzieć chropowatość powierzchni. Dane eksperymentalne zebrano w tablicy ortogonalnej L9. Do badania optymalizacji parametrów procesu EDM zastosowano wielokryterialną metodę TOPSIS. Stosując metodę analizy wariancji ANOVA i test F sprawdzano prawidłowość modelu regresyjnego i wyznaczono parametry wpływające istotnie na chropowatość powierzchni. Obrazy powierzchni obrabianych zarejestrowano w mikroskali stosując mikroskopię sił atomowych (AFM), a chropowatości powierzchni i wymiary fraktalne analizowano używając oprogramowania do spektroskopii. W kolejnym etapie parametry te były optymalizowane przy pomocy oprogramowania MINITAB 15, a równania regresji porównywane z wynikami rzeczywistych pomiarów parametrów procesu obróbki. Opracowany model matematyczny został następnie sprzężony z algorytmem genetycznym (GA) by określić warunki optymalne prowadzące do minimalizacji szorstkości powierzchni obrabianego elementu.
PL
Artykuł przedstawia badania wpływu obróbki laserowej na właściwości tribologiczne oraz strukturę geometryczną powłok WC-Cu nanoszonych metodą elektroiskrową. Na podstawie obserwacji badań oporów tarcia, pomiarów porowatości, odporności na korozję oraz zmian w strukturze powierzchni dokonano oceny właściwości powłok po obróbce laserowej. Docelowe badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia produkcji ukraińskiej, model EIL-8A, natomiast obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720.
EN
The article presents a study on the effect of laser treatment on the tribological properties and geometric structure of WC-Cu coatings applied by spark. Based on observations of friction resistance test, measurements of porosity, corrosion resistance testing, and changes in the structure of the surface properties of the coatings were evaluated after laser treatment. The studies were conducted using WC-Cu electrodes, produced by sintering nanostructural powders. The anti-wear coatings were electro-spark deposited over C45 carbon steel by means of EIL-8A, while the laser processing performed by electro coats were applied using Nd: YAG, BLS 720.
PL
W pracy badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów struktury geometrycznej powierzchni oraz badań odporności korozyjnej i porowatości. Badania przeprowadzono wykorzystując elektrody WC-Cu, które zostały wytworzone poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie produkcji ukraińskiej, model EIL-8A. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Powłoki WC-Cu przed i po modyfikacji laserowej mogą spełniać funkcje przeciwzużyciowe oraz ochronne, co pozwala na ich zastosowanie w taborze kolejowym.
PL
W artykule opisano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów chropowatości i mikrotwardości oraz badań odporności korozyjnej i porowatości. Opisane badania przeprowadzono wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono przez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenia EIL-8A. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Powłoki WC-Cu przed i po modyfikacji laserowej mogą spełniać funkcje przeciwzużyciowe oraz ochronne, co umożliwia ich zastosowanie w taborze kolejowym.
EN
The paper is concered with determining the infl uence of the laser treatment process on the properties of electro spark coatings. The properties were assessed after laser treatment by analysising microstructure and measuring the roughness, microhardness, porosity and corrosion resistance. The studies were conducted using WC-Cu electrodes produced by the powder metallurgy route of nanostructural powders. The coatings were deposited by means of the EIL-8A and they were laser treated with the Nd:YAG, BLS 720 model. The WC-Cu coatings before and after modification of the laser can act as anti-wear and protective, allowing their use in rolling stock.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury i składu fazowego, pomiarów przyczepności chropowatości i mikrotwardości oraz badań aplikacyjnych. Badania przeprowadzono wykorzystując elektrody WC-Co-Al₂O₃, które zostały wytworzone poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia EIL-8A. Ze względu na swoje właściwości powłoki tego typu mogą być stosowane w ślizgowych węzłach tarcia oraz jako powłoki ochronne.
EN
The paper is concerned with the performance properties of electro- spark deposited coatings. The properties were assessed by analyzing the coating microstructure, X-ray diffraction, bonding strength, roughness, microhardness, and application tests. The studies were conducted using WC-Co-Al₂O₃ electrodes produced by sintering nanostructural powders. The anti-wear coatings were electro-spark deposited over C45 carbon steel by means of an EIL-8A. These coatings are likely to be applied in sliding friction pairs and as protective coatings.
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania modyfikacji powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej do intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu. Uzyskana chropowata powierzchnia wymiennika prowadzi do zwiększenia gęstości odbieranych strumieni ciepła w porównaniu do powierzchni gładkiej. Przedstawione w pracy zagadnienie może posłużyć do budowy wysoce wydajnych wymienników ciepła działających przy zmianie fazy czynnika roboczego.
EN
The paper presents the possibilities of the use of electro-spark deposition on boiling heat transfer enhancement. The produced roughness on the heat exchanger surface leads to increased heat flux values in comparison to the smooth surface. The discussed issue can be used to design highly efficient phase – change heat exchangers.
PL
Zbadano wpływ na odporność korozyjną stali C45 w środowisku chlorków powłok z węglika wolframu w osnowie miedzi. Powłoki nakładane były na powierzchnię stali metodą elektroiskrową. Do badań korozyjnych zastosowano technikę polaryzacji potencjodynamicznej. Topografię powierzchni obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zaobserwowano struktury warstwy: jednorodną dla Cu i niejednorodną dla WC-Cu. Najbardziej odporna na korozję okazała się stal pokryta powłoką uzyskaną z mieszaniny nanoproszków 25% WC i 75% Cu. Obróbka laserowa skutecznie modyfikuje stan warstwy powłok elektroiskrowych WC-Cu i wpływa na poprawę ich właściwości użytkowych. Ponadto naświetlanie laserowe powoduje obniżenie mikrotwardości powłok.
EN
The influence upon corrosive resistance of C45 steel in environment of chlorides of coats tungsten carbide in warp of copper was examined. Coats be put on the surface of steel by electrospark method. The potentiodynamic polarization technique for corrosive investigations was applied. The topography of surface by scanning electron microscope (SEM) was observed. The structure of layer was observed: homogeneous for Cu and heterogeneous for WC-Cu. The most resistant upon corrosion was exhibited of steel covered by coat received from mixture the nanopowders, 25% WC and 75% Cu. The laser treatment modifies of the surface of coats the electrospark of WC-Cu layer and influences on correct their usable properties. Moreover, laser irradiation causes the lowering the microhardness of the coats.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów przyczepności oraz badań tribologicznych i aplikacyjnych. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Co-Al2O3 oraz WC-Co-Al2O3/3TiO2, które zostały wytworzone poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia EIL-8A. Ze względu na swoje właściwości powłoki tego typu mogą być stosowane w ślizgowych węzłach tarcia oraz jako powłoki ochronne.
EN
The process of material growth resulting from electroerosion is known as electro-spark alloying (ESA) or electro-spark deposition (ESD). The erosion of the anode and the spark discharges between the electrodes result in the formation of a surface layer with properties different from those of the base material. The processes of coating formation on metal parts, including electrospark deposition, involve mass and energy transport accompanied by chemical, electrochemical, and electrothermal reactions. Today, different electro-spark deposition techniques are used. They are suitable for coating formation and surface microgeometry formation. The paper is concerned with the performance properties of electrospark deposited coatings, which were determined using tribological and microstructural analysis, measuring the bonding strength and application tests. The studies were conducted using WC-Co-Al2O3 and WC-Co- Al2O3/3TiO2 electrodes produced by sintering nanostructural powders. The anti-wear coatings were electro-spark deposited over C45 carbon steel by means of an EIL-8A. These coatings are likely to be applied in sliding friction pairs and as protective coatings.
PL
Celem badań było określenie potrzebnych parametrów obróbek elektroiskrowych pozwalających na zbudowanie nowej generacji zasilacza pozwalającego na rozszerzenie zakresu obróbek materiałowych o nowe i dotychczas nieużytkowane materiały. W efekcie podjętego problemu zakładano, że w stosunku do dostępnych urządzeń zwiększą się zakresy regulacji: mocy (prąd łuku), napięcia, czasu impulsu, czasu jarzenia, częstotliwości pracy, zakres mocy. Pozwoli to na: zwiększenie różnorodności operacji (możliwość przełączenia danej funkcji), możliwość podłączenia różnych elementów peryferyjnych do jednego uniwersalnego urządzenia.
EN
The aim of the study was to determine necessary parameters of electrospark treatments allowing for construction of a new generation power supplier enabling the extension of scope of working with new materials and materials which has not yet been used. The researchresulted with assumption thatin relation toavailable devicesthere will be an increasedparameters of adjustment ranges: power (arc current), voltage, pulse time, glowtime, frequency, power range. This will allowto: increase the operations diversity(option to switch the function), the ability to connect various ofperipheral elementsto a single all-purpose device.
EN
The corrosion resistance of C45 steel coated with WC-Cu electrospark deposited coatings was examined in a chloride environment. The coatings were deposited on the surface of steel by means of the electrospark deposition method. The potentiodynamic polarization technique was mainly used. The surface topography was assessed using a scanning electron microscope (SEM). The following layer structures were observed: homogeneous in the case of Cu and heterogeneous in the case of WC-Cu. It was also concluded that the structure of the coating depends on the composition of the electrode. Steel coated with a nanopowders mixture containing 25% WC and 75% Cu proved to be the most resistant to corrosion. The corrosion rate of the coated steel was three times slower than its untreated counterpart.
PL
Zbadano wpływ na odporność korozyjną stali, C45 w środowisku chlorków powłok z węglika wolframu w osnowie miedzi. Powłoki nakładane były na powierzchnię stali metodą elektroiskrową. Do badań korozyjnych zastosowano technikę polaryzacji potencjodynamicznej. Topografię powierzchni obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zaobserwowano strukturę warstwy: jednorodną dla Cu i niejednorodną dla WC-Cu. Ponadto, struktura warstwy zależy od składu użytej elektrody. Najbardziej odporna na korozję okazała się stal pokryta powłoką uzyskaną z mieszaniny nanoproszków, 25% WC i 75% Cu. W tym przypadku szybkość korozji zmniejsza się około trzykrotnie w porównaniu do próbki stali, która nie zawierała powłoki węglikowej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę własności przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów chropowatości i mikrotwardości oraz badań tribologicznych. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które zostały wytworzone poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia EIL-8A. Ze względu na swoje własności powłoki tego typu mogą być stosowane w ślizgowych węzłach tarcia oraz jako powłoki ochronne.
EN
Electro-spark deposition (ESD) is an economical, high-energy process. Developed in the post-war period, the technology has been frequently modified. Its main advantages are the ability to select precisely the area to be modified, the ability to select the coating thickness, which may range from several to several dozen micrometers, good adhesion of a coating to the substrate, and finally, inexpensive and simple equipment for coating deposition. The paper is concerned with the performance properties of electro-spark deposited coatings, which were determined based on tribological and microstructural analysis, measuring the microhardness and roughness. The studies were conducted using WC-Cu electrodes produced by sintering nanostructural powders. The anti-wear coatings were electro-spark deposited over C45 carbon steel by means of an EIL-8A. These coatings are likely to be applied in sliding friction pairs and as protective coatings.
PL
W pracy badano odporność korozyjną nakładanych elektroiskrowo powłok węglikowych w osnowie miedzi. Powłoki nakładano elektrodą WC-Cu o różnych procentowych składach, przy zastosowaniu urządzenia do nanoszenia powłok o ręcznym przesuwie elektrody, produkcji ukraińskiej, model EIL-8A. Docelowe pomiary woltamperometryczne zostały przeprowadzone na cyfrowym analizatorze elektrochemicznym model EA9C, który współdziała z oprogramowaniem EAGRAPH w wersji 5.0 dla WindowsTM.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań natryskiwanych naddźwiękowo nanostrukturalnych i konwencjonalnych powłok WC-12Co po obróbce elektroiskrowej (ESD) elektrodą z węglika wolframu. Analiza zmian mikrostruktury i właściwości powłok została przeprowadzona przy użyciu mikroskopu skaningowego Joel JSM-5400. Do określenia zmian rozkładu pierwiastków zastosowano mikrosondę ISIS 300 Oxford Instruments, a zmiany składu fazowego zostały zbadane dyfraktometrem D8 Advance (Bruker). Stwierdzono, że na powierzchniach nałożonych powłok po obróbce ESD została utworzona homogeniczna powłoka z niską zawartością kobaltu o bardzo dobrej przyczepności, a wysoka temperatura procesu spowodowała zmiany fazowe w powłoce. Obydwie natryskiwane powłoki WC-12Co po obróbce elektroiskrowej miały podobną twardość, chropowatość oraz współczynnik tarcia, a powłoka nanostrukturalna WC-12Co wykazała większą odporność na zużycie ścierne.
EN
The paper concerns properties of HVOF sprayed two tungsten carbide coatings after applying electro-spark deposition process (ESD). After finishing microstructure of sprayed coatings were changed by applying tungsten carbide electrode. Analysis of changes in microstructure and properties of the coatings was performed using scanning electron microscope Joel JSM-5400. To determine the changes in the distribution of elements was used microprobe ISIS 300 Oxford Instruments and the changes of phase composition were examined by D8 Advance (Bruker) diffractometer. It was found that on the surfaces of sprayed coatings after ESD process was formed a homogeneous layer with a low content of cobalt and very good adhesion. The high temperature of the process caused changes in phase composition of sprayed coating. Both sprayed WC-12Co coating after ESD process have similar hardness, roughness and coefficient of friction. The nanostructured WC-12Co coating showed higher resistance to abrasive wear.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.