Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekty geoturystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane wyniki prac wykonanych w zachodniej części Geostrady Sudeckiej. Przeanalizowany został przebieg Geostrady Zachodniosudeckiej na tle geomorfologii i budowy geologicznej. Trasa ta okrąża szerokim łukiem od północy główne pasma Gór Izerskich i Karkonoszy oraz Kotlinę Jeleniogórską a dalej biegnie przez wschodnią i południową część Rudaw Janowickich. Przebiega ona w większości w obrębie ekshumowanej (odsłoniętej) osłony metamorficznej (skał otaczających) batolitu Karkonoszy (ciała magmowego, powstałego w wyniku zakrzepnięcia magmy wewnątrz skorupy ziemskiej), bogatej w liczne wystąpienia mineralizacji rudnej. Przedstawiony został opis obiektów geomorfologicznych i geologicznych, pozostałości dawnej eksploatacji górniczej oraz oceniona została ich atrakcyjność turystyczna. Obszerniej opisane zostały wybrane, szczególnie atrakcyjne obiekty: formy geomorfologiczne, odsłonięcia interesujących kompleksów skalnych, struktur tektonicznych i pozostałości dawnego górnictwa złóż rud cyny w rejonie Krobicy-Kotliny-Gierczyna-Przecznicy oraz złóż uranu w Kowarach.
EN
The paper presents selected results of the "Western Sudetic Geostrada" - a project, currently in preparation, which merges geosites, biotic nature objects, historical monuments and tourist infrastructure into a coherent tourist trail. The trail avoids main roads and famous tourist centers, leading to the less known parts of the Western Sudety Mts. and their foreland. Precisely, the "Western Sudetic Geostrada" runs around the main range of the Isera Mountains, surrounds from the north the Karkonosze Range and the Jelenia Góra Trough, and heads through the eastern and southern part of the Rudawy Janowickie Range. From geological point of view the trail runs through the exposed part of the exhumed i metamorphic envelope the Karkonosze granite intrusion rich in numerous deposits and occurrences of ore mineralization. The selected geomorphological and geological objects and regions were described in details along with the relies of past mining operations and their tourist attractiveness were evaluated. Some especially attractive objects i.e. geomorphological forms, outcrops of interesting lithologic complexes, tectonic structures and remnants of past ore mining (tin mining in Krobica-Kotlina-Gierczyn-Przecznica area and uranium mining in Kowary) were described in details.
2
Content available remote Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej
PL
"Geostrada Wschodniosudecka" w Polsce to niewielki, wschodni fragment trasy geoturystycznej prowadzonej przez całe Sudety. Występuje tu zatem ograniczona ilość geostanowisk. Pierwszym z nich jest słynny, eksploatowany od XIII wieku i wciąż czynny, kamieniołom metasomatycznych marmurów dolomitycznych w Sławniowicach. Eksploatowane skały, w formie i płyt okładzinowych, spotkać można w wielu gmachach Polski i Niemiec. W 16. czynnych i nieczynnych wyrobiskach odsłonięte zostały prekambryjskie marmury i skały współwystępujące, takie i, jak łupki łyszczykowe, amfibolity i pegmatyty. Najciekawszym niewątpliwie punktem tej części Geostrady jest rejon Głuchołaz. W mieście, w dolinie Białej Głuchołaskiej oraz w czeskich rejonach przyległych (Jesenik, Zlate Hory), od XII wieku z aluwiów rzeki i poprzez eksploatację podziemną kwarcowych i kwarcowo- skaleniowych żył pozyskiwano złoto. Pozostałością po górnictwie głuchołaskim są sztolnie i ślady po szybach przy promenadzie wzdłuż Białej Głuchołaskiej. Pozostałe obiekty również mogą być atrakcyjne dla sympatyków nauk o Ziemi. Są to granitoidy masywu Strzelina-Zulovej w Jarnołtowie, prekambryjskie wapienie krystaliczne w Gierałcicach oraz łupki biotytowe w Burgrabicach. Ostatnim obiektem polskiej części Geostrady jest czynna kopalnia tzw. łupków dachówkowych w Jarnołtówku. Występują tutaj łupki fyllitowe, których niezaburzone partie były eksploatowane na pokrycia dachów wielu budynków w okolicy.
EN
The Eastern Sudetic Geostrada (Geotrail) constitutes only a small, eastermost fragment of the whole "Sudetic Geostrada" tourist trail project. Hence, the number of geosites selected along the trail is rather limited. The westernmost site is the famous Sławniowice quarry. Here, in 16 active and inactive pits the Precambrian marbles and accompanying rocks (mica schists, amphibolites and pegmatites) have been quarried since the XIIIth century. Stones extracted there are well-known in Poland and in Germany, usually as facings. However, the most intrising part of the Eastern Sudetic Geostrada is the vicinity of Głuchołazy. In the town itself and in the valley of the Biała Głuchołaska River as well as in the adjacent Jeseniki and Zlate Hory mountains in the Czech Republic gold has been mined from alluvial deposits as well as from quartz and quartz feldspar lodes. The relics of this mining operations are numerous adits and shafts, which can be recently seen along the promenade accompanying the Biała Głuchołaska River bank. Other sites attractive for the Earth-science enthusiasts are: granitoids of the Strzelin-Zulova Massif in Jarnołtów, Precambrian marbles in Gierałcice and biotitic schists in Burgrabice. The last site in the Polish sector of the Eastern Sudetic Geostrada is the operating slate quarry in Jarnołtówek where phyllitic schists are extracted and used as roof tiles.
3
Content available remote Mapping geomorphosites: an analysis of geotourist maps
EN
Within the current research on geomorphosites, the field of mapping is relatively little developed. Studies offering specific mapping methods for geomorphosites are still rare. However, we can observe an important production of maps used for tourism means: 'geotourist maps'. This study focuses on such maps. The statistical analysis of fifty or so geotourist maps has allowed us to group them into five categories. This article will discuss the statistical method used (hierarchical cluster analysis) as well as the results obtained. The maps are described according to their graphic components and study of their use illustrates their shortcomings in terms of the transfer of geoscience information. In conclusion, we offer some possibilities for the improvement of geomorphosite mapping for tourist use.
PL
Kartowanie geoobiektów jest dziedziną względnie zacofaną w stosunku do innych aspektów ich badań. Rzadko ukazują się prace poświęcone specyficznym metodom kartowania tych obiektów, natomiast na rynku pojawia się coraz więcej map "geoturystycznych". Niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie temu typowi map. Pokazano zastosowanie hierarchicznej analizy klastrowej do analizy statystycznej około pięćdziesięciu map geoturystycznych, co pozwoliło na wyróżnienie pięciu typów tych map. Zostały one opisane z punktu widzenia składników graficznych i zastosowania. Wykazano ograniczenia w sposobie przekazywania informacji z zakresu nauk o Ziemi. We wnioskach zaproponowano usprawnienie kartowania geoobiektów dla celów turystycznych.
4
Content available remote Naukowe podstawy geoturystyki - zarys problematyki
PL
W artykule podsumowano dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy i edukacyjny związany z rozwojem geoturystyki oraz przedstawiono podstawowe kierunki badawcze w ramach tej dyscypliny. Za główne uznano: waloryzację georóżnorodności, interpretację wiedzy dla celów dydaktycznych, badanie relacji człowiek-litosfera oraz rozwój metod promocji, zagospodarowania i ochrony geostanowisk. Interdyscyplinarność geoturystyki, jej wielozadaniowość i kompleksowość powoduje, że można mówić bardziej o idei niż o dziedzinie naukowej, choć niewykluczone, że w przyszłości taką się stanie.
EN
Article summarizes the current scientific and educational achievements of geotourism and presents the basic lines of research within this discipline. The main aims are: valorization of geodiversity, interpretation of knowledge for teaching purposes, tests of the human-lithosphere relationships and the development of geosites promotion, management and preservation methods. Interdisciplinary character of geotourism, its multi-tasking and complexity causes that it is rather an idea than a scientific discipline although the authors believe that it will become science in the future.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych obiektów geoturystycznych Zagłębia Ruhry na przykładzie "Trasy kultury przemysłowej". Oceniono stopień zagospodarowania regionu pod względem turystycznym, zaproponowano wykorzystanie niemieckich doświadczeń w rewitalizacji terenów przemysłowych na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
EN
In the paper there are presented chosen geotourist objects of Ruhr Basin exemplified on the "Route of industrial culture". The tourist infrastructure of the region is described, the way of using German experiences in revitalization of industrial areas in Upper Silesia Coal Basin is proposed.
PL
W artykule przedstawiono walory geoturystyczne wybranych obiektów Trypolitanii, północno-zachodniej krainy Libii. Do obiektów zasługujących na szczególną uwagę należą: ruiny antycznych miast Sabratha i Leptis Magna, podziemne domy Troglodytów i skalistą pustynię w Gharyan oraz wybrane obiekty Trypolisu- Museum Jamahiriya, Czerwony Pałac, Medynę z Łukiem Marka Aureliusza i licznymi meczetami, w tym z XIX-wiecznym Meczetem Gurgi.
EN
Geoturistic valors of selected objects of Trypolitania, NW region of Libia were presented in this article. The most special objects of this area are: antigue cities Sabratha and Leptis Magna, underground Troglodite houses and Rock Desert in Gharyan and selected object in Tripoli- Jamahiriya Museum, Red Castle and Medina with Arch of Marcus Aurelius and lots of Mosques including Gurgi Mosque.
PL
W artykule przedstawiono wybrane atrakcje geoturystyczne południowo-zachodniej części największego stanu Australii - Australii Zachodniej. Zaprezentowano atrakcje geoturystyczne z rejonu Kalgoorlie-Boulder, Parku Narodowego Cape Le Grand, Parku Narodowego Walpole-Nornalup oraz rejonu Augusta Margaret River, oceniając równocześnie podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, logistyki i promocji tych atrakcji geoturystycznych.
EN
The paper presents the main geotouristic attractions of the southwest part of the biggest state in Australia - Western Australia (WA). In the article geotouristic attractions from Kalgoolie-Boulder area, Cape Le Grand National Park, Walpole-Nornalup National Park and Augusta Margaret River region are presented in connection with the management, logistic and promotions of geotouristic objects.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.