Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 342

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekt budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The quality of the construction services provided has always played an important role not only in maintaining the safety and proper functioning of the construction objects in question, but also in other related features, which will also be the subject of a research study with the target group of the construction objects in question in the Mazowieckie Voivodeship in Poland. This article explains the concept of quality and quality in terms of construction services. It indicates their essence and the process of implementation in the long-term perspective during the operation and exploitation of a building object. The process of quality assessment is based on the selection of contractors for construction works using fuzzy logic. The procedure of prequalification with the use of fuzzy sets was also used for such an assumed purpose.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w przemysłowych obiektach budowlanych. Omówiono sygnalizatory optyczne, które poprzez generowanie światła błyskającego alarmują osoby przebywające w tych obiektach o zagrożeniach (pożarze). Pomiar rozkładu światła emitowanego przez sygnalizator optyczny przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w luksomierz i goniometr. Na podstawie chwilowych wartości natężenia światła i czasu trwania impulsów świetlnych określono efektywne natężenie światła i obszar pokrycia.
EN
Measurements of light distribution of the visual signaling device were carried out on a lab. stand equipped with a lux meter, goniometer, tripod and mobile mounting frames. Based on measurements of instantaneous values of light intensity generated by the visual signaling device and the duration of light pulses, the effective light intensity and coverage area were detd.
EN
During periodic inspections, the technical condition and assessment of the suitability of the building object serving the state’s defence for further safe use by means of: • identification of symptoms of technical wear of the facility; • estimation of the impact of this consumption on the functional properties and technical efficiency of the building. The paper proposes an assessment of the technical condition of buildings for defence purposes based on a four-valued logic.
PL
Podczas okresowych kontroli dokonuje się sprawdzenia stanu technicznego i oceny przydatności obiektu budowlanego służącego obronności państwa do dalszego bezpiecznego użytkowania poprzez: • zidentyfikowanie symptomów zużycia technicznego obiektu; • oszacowanie wpływu tego zużycia na właściwości użytkowe i sprawność techniczną obiektu budowlanego. W referacie zaproponowano ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych bazującą na logice czterowartościowej.
PL
We współczesnym świecie wiedza jest traktowana jako kolejny zasób niezbędny do rozwoju cywilizacji. Ważnym elementem są informacje, dzięki którym możesz aktualizować wiedzę, a tym samym tworzyć kompendium wiedzy. Wiedza i jej organizacja są szczególnie przydatne w budownictwie. W artykule zaproponowano mapę wiedzy, która jest zapisem wiedzy dziedzinowej. Wyznaczono pola, a polom przypisano ważne elementy w cyklu życia obiektu.
EN
In the modern world, knowledge is treated as another resource necessary for the development of civilization. An important element is information, thanks to which you can update knowledge and thus create a compendium of knowledge. Knowledge and its organization is particularly useful in construction. The article proposes a knowledge map, which is a record of domain knowledge. The fields were designated there, and the fields were assigned elements of importance in the life cycle of the.
PL
W referacie przedstawiono wyniki dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy katastrof budowlanych, które wystąpiły w Polsce w latach 1995–2018.
EN
The paper presents the results of the analysis of construction disasters that occurred in Poland in the years 1995–2018 made at the Main Office of Building Supervision.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych. Są to generalnie czynniki losowe niezależne od uczestników procesów budowlanych oraz czynniki zależne od błędów popełnionych przez uczestników procesów budowlanych i eksploatacyjnych.
EN
The article presents the causes of threats, failures and building catastrophes. These are generally random factors independent of participants in building processes. Factors depending on the mistakes made by participants in building and operating processes has also been shown.
PL
W artykule przedstawiono algorytm postępowania przy ocenie stanu technicznego istniejących konstrukcji budowlanych zalecany w normie ISO 13822-2010. Omówiono kolejne etapy postępowania i scharakteryzowano poszczególne działania ukierunkowane na rzetelną i kompleksową ocenę.
EN
The article presents an algorithm for assessing the technical condition of existing building constructions recommended in the norm ISO 13822-2010. It discusses subsequent stages of that undertaking and characterizes different actions aimed at reliable and comprehensive assessment.
10
Content available remote Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy prowadzeniu robót rozbiórkowych
PL
Rozbiórki zwykle dotyczą obiektów starych, zagrażających bezpieczeństwu bądź zaniedbanych. Koszt renowacji budynku przewyższa niekiedy koszty wyburzenia lub jego demontażu. Prace tego typu wymagają zarówno odpowiednich pozwoleń, jak i umiejętności oraz specjalistycznego przygotowania czy wyposażenia pracowników. Nie wszystko może wykonać maszyna, ale też nie każde miejsce jest w pełni bezpieczne dla człowieka. Metody, które wykorzystywane są w pracach rozbiórkowych, można dostosowywać do stanu obiektu przeznaczonego na rozbiórkę.
EN
What is usually demolished are old or neglected structures, which can be dangerous. Sometimes, it can cost more to renovate the building than to demolish it or strip it out. Such work requires both special permits and skills, and specialist qualifications and equipment. Not everything can be done by machines, and not all places are completely safe for people. Demolition methods can be adjusted to the condition of the building to be demolished.
11
Content available remote Samowola budowlana dotycząca robót budowlanych
EN
In the modern world, knowledge is treated as another resource necessary for the development of civilization. An important element is information, thanks to which you can update knowledge and thus create a compendium of knowledge. Knowledge and its organization is particularly useful in construction. The article proposes a knowledge map, which is a record of domain knowledge. The fields were designated there, and the fields were assigned elements of importance in the life cycle of the building.
PL
Obiekt budowlany należy rozpatrywać z uwzględnieniem całego cyklu jego życia. W literaturze możemy spotkać m.in. analizy kosztów cyklu życia, oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz społeczne. W analizach oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych jednym z etapów jest ocena możliwości ponownego wykorzystania materiałów rozbiórkowych. Ażeby zmniejszyć ilości odpadów generowanych w trakcie działalności gospodarczej oraz budowlanej, wprowadzono obowiązek przekazywania do recyklingu wszystkich możliwych odpadów budowlanych. Przepisy narzucają osiągnięcie określonego poziomu recyklingu, a miasta i gminy mają obowiązek przygotowania raportów o stanie w tym zakresie. W artykule przedstawiono podejście do recyklingu z uwzględnieniem wymogów obowiązującego prawa. Całość uzupełniają dane statystyczne ilustrujące sytuację w obszarze recyklingu odpadów budowlanych w miastach i gminach naszego kraju.
EN
A building object should be considered taking into account the entire life cycle of the object. In the literature we can find, among others, life-cycle cost analyzes, environmental and social impact assessments. In the environmental impact analysis of construction works, one of the stages is to assess the possibility of reusing demolition materials. To reduce the amount of waste generated in the course of business and construction activities, an obligation to send all possible construction waste for recycling was introduced. Regulations impose achieving a certain level of recycling, and cities and municipalities are required to prepare reports in this regard. The article presents the approach to recycling taking into account the requirements of applicable law. The whole is complemented by statistical data illustrating the situation in the area of recycling of construction waste in cities and municipalities of our country.
PL
W artykule podano wymagania dotyczące zawartości projektu budowlanego w kontekście zapewnienia niezawodności obiektów budowlanych. Wskazano, jakie skutki może wywołać wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian bez zgody projektanta. Podano konsekwencje działań niezgodnych z przepisami prawa i podano przykład takich działań.
EN
The requirements for the contents of the building permit design construction project in the context of ensuring the reliability were provided in the paper. The authors indicated what effect may cause the introduction of relevant and irrelevant changes without the consent of the designer. The consequences of action inconsistent with legal provisions and an example of such action were provided.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej znajdują zastosowanie w branży budowlanej. Wynika to m.in. z możliwości, jakie daje ta technologia (np. dotarcie do miejsc trudno dostępnych) oraz korzyści, jakie przynosi jej zastosowanie. W artykule przedstawiono najważniejsze uwarunkowania prawidłowej eksploatacji BSP wraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przypadki wykorzystania BSP na potrzeby kontroli obiektów budowlanych oraz wskazano korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania tej technologii.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are increasingly being used in the construction industry. This is due to, among others of the possibilities offered by this technology (e.g. reaching hard to reach places) and the benefits of its use. The article presents the most important conditions for the proper exploatation of UAV, along with applicable legal regulations. The remainder of the article presents selected cases of using BSP for the purposes of building control and indicates the benefits and limitations resulting from the use of this technology.
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w świetle art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przedstawiono w nim rodzaje, tryby zmiany sposobu użytkowania oraz organy właściwe do jej dokonania.
EN
The article discusses the basic issues related to the issue of changing the use of buildings in the light of Article 71 of the Act of 7 July 1994. – Building Law. It presents the types, modes of use change and authorities competent to make it.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z utrzymywaniem obiektów budowlanych, uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawione zostały trzy wybrane zagadnienia z tego zakresu, mające na celu pokazanie problemów, jakie mogą wystąpić w praktyce. W szczególności omówione zostały poglądy orzecznictwa, które pełni ważną funkcję w procesie interpretacji analizowanych przepisów.
EN
The article raises issues related to the maintenance of buildings, regulated in the Act of 7 July 1994 Construction Law. Three selected issues were presented in this field, aimed at showing problems that may occur in practice. In particular, the views of the case law were discussed, which plays an important role in the process of interpretation of the analyzed provisions.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia nowelizacji ustawy [1] o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków1, opracowanej zgodnie z priorytetowymi kierunkami Narodowego Programu Mieszkaniowego [2]. Program ten zakłada zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w ramach realizacji celu pt. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej”.
EN
The article presents the basic assumptions of the amendment to the Act on supporting thermomodernization and renovation of buildings, developed in accordance with the priority directions of the National Housing Programme. This programme assumes increasing the effectiveness of public subsidies implemented from the funds of the Thermomodernization and Renovations Fund, as part of the implementation of the objective entitled ‘Improving housing conditions of the society, technical condition of housing resources and increasing energy efficiency’.
PL
W artykule omówiono problematykę kontroli obiektów budowlanych, której obowiązek przeprowadzenia został wprowadzony przez postanowienia art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawiono w nim szczegółowo wprowadzone w powołanej regulacji rodzaje kontroli okresowej oraz doraźnej, a także wskazano podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
EN
The article discusses the issue of control over construction objects. The obligation was introduced by the provisions of Article 62 of the Act of 7 July 1994 - Construction Law. It presents in detail the types of periodic and ad hoc inspection introduced in the said regulation, and indicates the entities authorized to carry out the inspection.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.