Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 296

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z projektowaniem zbiorników cylindrycznych na ciecze o układzie koncentrycznym. Przedstawiono argumenty przemawiające za projektowaniem tego rodzaju konstrukcji oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. W dalszej części opracowania poruszono kwestie projektowe, tj. obliczenie sił wewnętrznych ścian zbiornika za pomocą wzorów analitycznych według teorii błonowej i zgięciowej oraz Metodą Elementów Skończonych przy wykorzystaniu programu ROBOT Structural Analysis. Wartości sił wewnętrznych w płytach kołowych uzyskano bezpośrednio z programu. Obliczeń dokonano wariantowo w zależności od warunków posadowienia zbiornika. Na koniec porównano wartości sił wewnętrznych otrzymane z obu metod i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents the issues related to designing of cylindrical tanks with coaxial system for storage of liquids. The arguments for designing such structures and examples of their practical use have been presented. The author also examines the design issues, namely the calculation of internal forces of the tank walls by means of analytical formulas in accordance with the membrane and flexural theories and of finite-element method with the aid of ROBOT Structural Analysis software. The values of internal forces in round plate were derived directly from the software. The calculations were performed for different variants, depending on the tank placement conditions. The final conclusions were drawn on the basis of comparison of internal forces values calculated with both methods employed.
3
Content available remote Elewacje wentylowane - porównanie numeryczne w zakresie termicznym
PL
W artykule porównano elewację standardową z elewacjami wentylowanymi w dwóch wariantach: zamkniętych i otwartych złączy. Porównania dokonano za pomocą symulacji numerycznych CFD. Założenia środowiska zewnętrznego do obliczeń oparto o Eurokod, zakładając najbardziej niekorzystne warunki dla Polski w zakresie wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia. Wyniki wykazały pozytywne rezultaty ze stosowania elewacji wentylowanych. Wybór wariantu technologicznego elewacji w zakresie zamkniętych lub otwartych złączy ma minimalny wpływ na efektywność termiczną całej przegrody.
EN
The article compares standard façade with ventilated façades in two variants: with closed and open connectors. The comparison has been made by means of the CFD numerical simulations. External environment assumptions for the purposes of the calculations have been made on the basis of Eurocode, considering the most unfavorable conditions for Poland in terms of high temperatures and high solar radiation. The results showed positive benefits of using ventilated façades. The choice of technological variants of ventilated façades (closed or open connector) has minimum impact on thermal efficiency of the entire partition.
EN
The paper analyses possibilities to carry out methane drainage of a longwall in seam 510. A possibility to fight against the methane hazard was determined based on results of forecasting for methane emission to mine workings. A system of methane drainage was suggested for the adopted method of longwall face ventilation. The location of drainage roadway was determined for the selected methane drainage system. The paper includes a geomechanical analysis for a numerical model, which was aimed at determination of the optimum location of the drainage roadway in a seam overlying the longwall panel.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości prowadzenia odmetanowania ściany w pokładzie 510. Na podstawie wyników prognozy wydzielania metanu do wyrobisk górniczych określono możliwości zwalcza-nia zagrożenia metanowego. Zaproponowano system odmetanowania z chodnikiem drenażowym ponad eksploatowanym pokładem dla przyjętego sposobu przewietrzania wyrobiska ścianowego. Dla wybranego systemu odmetanowania wyznaczono lokalizację chodnika drenażowego. W artykule zamieszczono analizę geomechaniczną dla modelu numerycznego, której celem było określenie optymalnej lokalizacji chodnika drenażowego pokładzie wyżej leżącym nad polem eksploatacyjnym.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczenia nośności wyboczeniowej trzech silosów wykonanych z falistej blachy ze sfałdowaniem w kierunku obwodowym, wzmocnionych słupami pionowymi. Wykonano obliczenia MES dla całych konstrukcji i segmentów zawierających 3 słupy z odpowiednimi warunkami brzegowymi wzdłuż pionowych krawędzi płaszczy. Obliczenia przeprowadzono dla różnej liczby słupów wzdłuż obwodu. Płaszcz silosów modelowano jako powłokę ortotropową, a słupy jako elementy prętowe (1D). Silosy były obciążone naporem stycznym zgodnie z normą Eurocode 1. Wyniki analiz MES porównano z nośnością wyboczeniową według wzorów normowych (Eurocode 3) oraz poprawek do normy z 2017 r. Pokazano, że uproszczone segmentowe modele są efektywne w obliczaniu nośności wyboczeniowej silosów.
EN
The paper presents a method for determining the buckling strength of three silos made of corrugated sheets in a circumferential direction which were strengthened with thin-walled open-sectional vertical columns. FEM calculations were performed for entire silo structures and segments which included 3 columns with appropriate boundary conditions along the mantle edges. Calculations were carried out with a variable number of columns along the silo circumference. Silo walls were modelled as an orthotropic shell and columns as 10 beam elements. The silo walls were loaded by tangential wall pressure according to Eurocode 1. The results of FEM analyses were compared to the buckling strength by standard formulae (Eudrocode 3) and amendments from 2017. It was shown that the simplified segment models were effective to calculate the buckling strength of silos.
PL
Omówiono badania elementów poddanych czystemu zginaniu w celu ustalenia nośności zarówno granicznej, jak i krytycznej z warunku zwichrzenia. Badano modele fizyczne wykonane w skali półtechnicznej w porównaniu z rzeczywistymi konstrukcjami wsporczymi kolejowej sieci trakcyjnej oraz modelami numerycznymi, bazując na metodzie elementów skończonych. Pozwoliło to jednoznacznie ocenić wrażliwość przedmiotowych elementów na zwichrzenie. Mając ponadto wyznaczone doświadczalnie i numerycznie momenty krytyczne zwichrzenia, z odpowiedniego wzoru wyprowadzonego w ujęciu teorii Własowa w przypadku zastępczych pełnościennych elementów dwuteowych, wyznaczono pośrednio poszukiwane charakterystyki geometryczne na skręcanie swobodne i nieswobodne.
EN
Two-chords steel elements laced in single plane subjected to pure bending were discussed in order to determine both the ultimate and critical load capacity from the lateral torsional buckling. These tests were carried out on physical models made on a semi-technical scale compared to the actual supporting structures of the railway catenary and numerical models, based on the finite element method. This made it possible to clearly assess the sensitivity of these elements to lateral torsional buckling. In addition, having experimentally and numerically determined critical moments of lateral torsional buckling, from the appropriate formula derived from the Vlasov theory for substitute solid I-elements, indirectly searched geometrical characteristics for uniform and non-uniform torsion were determined.
PL
Przeanalizowano zmiany rozkładu sił wewnętrznych w cienkościennej kopule w zależności od wymiarów poprzecznego przekroju pierścienia podporowego. Siły wewnętrzne w powłoce wyznaczono, wykorzystując metodę elementów skończonych. Model numeryczny utworzono w programie komputerowym Autodesk Robot Structural Analysis.
EN
The changes occurring in the distribution of internal forces of the thin-walled dome depending on the size of the cross-section of the support ring were analyzed. Internal forces in the shell were determined using the finite element method. The covering model was created in the Autodesk Robot Structural Analysis computer program.
PL
Przedstawiono problematykę oceny nośności przy wyboczeniu technicznym prętów ściskanych, zwichrzeniu prętów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju oraz wyboczeniu giętno-skrętnym prętów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju i ściskanych. Przytoczono analityczne modele eurokodowe oraz dokonano identyfikacji zastępczej imperfekcji geometrycznej do budowy imperfekcyjnych modeli numerycznych wyboczenia technicznego. Na przykładzie oceny nośności przy wyboczeniu słupa stalowego porównano różne podejścia analityczne oraz numeryczne.
EN
Problems related to the technical buckling resistance of compressed members, lateral-torsional buckling of members bent in the plane of section greater moment of inertia and flexural-torsional buckling of members compressed and bent in the plane of section greater moment of inertia are presented. Analytical Eurocode models are quoted and equivalent geometric amplitudes to build imperfect numerical models have been identified. Various analytical and numerical approaches were compared on examples of the buckling resistance assessment of a real steel column.
PL
W artykule przedstawiono wpływ pracy kadzi pośredniej na jakość odlewanych w sposób ciągły stalowych wlewków płaskich i kwadratowych. Przeprowadzenie badań na modelu wodnym pozwoliło uzyskać krzywe RTD typu F, na podstawie których określono strefę przejściową tworzącą się podczas odlewania sekwencyjnego dwóch różnych gatunków stali. Efektem wykonania symulacji numerycznych w programie Ansys-Fluent było określenie rozmieszczenia wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali oraz ocena poziomu rafinacji stali w trakcie procesu ciągłego odlewania.
EN
The article presents influence of tundish work on slabs and blooms quality during continuous steel casting. Water model investigations gave Residence Time Distributions curves type F, which allowed to define the transition zone between two different grades of steel during the sequential casting process. The Ansys-Fluent computer program was used for numerical simulation of non-metallic inclusions behaviour in the liquid steel and for estimation of inclusions removal level from liquid steel during casting.
10
Content available Impact of nonlinear standing waves underneath a deck
EN
A theoretical approach was applied to investigate the impact of nonlinear standing waves underneath a horizontal deck. A solution was achieved by applying a boundary element method. The model was applied to predict impact pressure underneath a deck. The results show that the wave impact is a very complex momentary process. The influence of initial boundary conditions, wave parameters and deck clearance on impact pressure are analysed. The analysis shows that purely sinusoidal waves of very small amplitude may cause an impact pressure several orders of magnitude higher than a pressure arising from typical applications of a linear wave theory. The analysis shows that all these non-intuitive outcomes arise from the complexity of a wave impact process and its enormous sensitivity to initial conditions what indicates serious difficulties in a reliable prediction of a wave impact for complex wave fields or other structures. Laboratory experiments were conducted to validate theoretical results.
PL
Zbadano proces uderzenia nieliniowych, stojących fal wodnych w spód poziomego pokładu. Wykorzystano podejście teoretyczne, którego rozwiązanie opiera się na Metodzie Elementów Brzegowych. Za pomocą modelu wyznaczono ciśnienia generowane uderzeniem fal wodnych. Wyniki wskazują na to, że proces jest bardzo złożony i ma charakter impulsowy. Analizowano wpływ początkowych warunków brzegowych, parametrów fali oraz wysokości zawieszenia pokładu nad powierzchnią spokoju na generowane ciśnienia. Wyniki pokazują, że nawet fale sinusoidalne, o małej amplitudzie mogą wywołać ciśnienia kilkukrotnie większe niż ciśnienia wynikające z typowych zastosowań teorii liniowej falowania. Pokazują również, że często nieintuicyjne wnioski wynikają ze złożoności procesu uderzenia fali i jego dużej czułości na początkowe warunki brzegowe. Wskazuje to na poważne trudności w wiarygodnym modelowaniu procesu uderzenia dla złożonych pól falowych oraz skomplikowanych układów geometrycznych budowli. Przeprowadzono również pomiary laboratoryjne w celu uzyskania danych do walidacji modelu numerycznego. Opracowany model zapewnia wyniki z dokładnością umożliwiającą zastosowanie go w zadaniach inżynierskich.
EN
The paper presents a numerical model, based on artificial intelligence, to predict the strength of adhesive joints on basis of the modified De Bruyn method. The model was built using the results of research on destructive force of adhesive joints of steel sheets. Input variables for the model were: the thickness of the materials to be joined, the length of the overlap, the geometrical development of the surface and the thickness of the adhesive layer. The obtained model was tested on correctness of representing of the impact of individual variables on the strength of the joint, represented by the value of stress from the destructive force of the adhesive joint in the combined material. Based on the obtained results, it was possible to extend this forecasting method with further factors affecting the strength of adhesive joints, including energy parameters.
PL
W artykule przedstawiono model numeryczny oparty na sztucznej inteligencji służący przewidywaniu wytrzymałości połączeń klejowych w oparciu o modyfikowaną metodę De Bruyna. Model ten zbudowano posługując się wynikami badań laboratoryjnych pomiaru siły niszczącej połączenie klejowe blach stalowych. Jako zmienne wejściowe przyjęto grubość łączonych materiałów, długość zakładki, rozwinięcie geometryczne powierzchni i grubość spoiny klejowej. Uzyskany model poddano ocenie poprawności odwzorowania wpływu poszczególnych zmiennych na wytrzymałość połączenia reprezentowaną przez wartość naprężenia w łączonym materiale pochodzącego od siły niszczącej połączenie klejowe. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono możliwość poszerzenia tej metody prognozowania o kolejne czynniki mające wpływ na wytrzymałość połączeń klejowych w tym o parametry energetyczne.
EN
The construction of a water intake along the wharf shoreline can realise the intensive and comprehensive utilisation of the shoreline. However, since the water intake will increase the lateral flow at the wharf and also the hydrodynamic forces on ships, it will bring risks to ships mooring and leaving. The effects of the water intake on ships are studied using a physical model, numerical model and standard formulas. The results show that it leads to an increase of the hydrodynamic forces acting on the ship when the standard formulas are used to calculate the forces without considering the water level difference between the two sides of the ship. The results of the physical model are closer to the real situation. Measures that can effectively reduce the influence of the water intake on ships are proposed by increasing the distance between the wharf front and the front of the water intake as well as the depth of the water inlet windows.
PL
W artykule przedstawiono symulacje numeryczne przepływu ciepła przez belki drewniane różnych klas, w warunkach pożaru standardowego ISO. Modele numeryczne wykonano w programie SAFIR. Następnie, na podstawie izotermy 300 określono przekroje belek zmieniające się podczas pożaru. Finalnie uzyskano wytężenie belek wykonanych z różnych gatunków drewna, w sytuacji pożaru.
EN
The article presents numerical simulations of heat flow through timber beams of different classes, in the conditions of standard ISO fire. Numerical models were made in the SAFIR program. Then, the beam cross-sections were determined on the basis of the 300 isotherm. Finally, effort of beams made of various types of wood were obtained in a fire situation.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań elementów stalowych regałów wysokiego składowania w tym: połączenia zaczepowego między słupem a belką nośną, ścinania na zaczepach belek nośnych oraz nośności rygli. Specyfika pracy regałów wysokiego składowania sprawia, że badania są niezbędną częścią procesu projektowania tego rodzaju konstrukcji. Wyniki z badań będą stanowiły podstawę opracowania i walidacji modelu numerycznego.
EN
The article summarizes the results of experimental tests carried out on elements of steel static storage pallet rack system, including: bending tests on beam end connectors, shear tests on beam end connectors and connector locks, bending tests on beams. The specificity of the way pallet racks are constructed and transferring the applied loads makes testing an indispensable part of the design process of this type of structures. Test result will be used to create and validate the numerical model.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku weryfikacji poprawności wyników obliczeń generowanych przez model numeryczny rzeczywistej sieci kanalizacji sanitarnej. Do budowy modelu wykorzystano program SWMM 5.0. Badaniom poddano sieć podmiejską, której łączna długość przewodów, bez przykanalików, wynosi ok. 11 km. Sieć wyposażona jest w 8 przepompowni. Praca 4 spośród nich jest monitorowana: łączny czas pracy pomp oraz poziom napełnienia zbiorników. Zebrane dane z monitoringu stanowiły podstawę przeprowadzenia tytułowej weryfikacji wyników modelowych.
EN
In the article a case study of verification of calculation results generated by the numerical model of the existing sanitary sewage network has been presented. The numerical model was built using SWMM 5.0 software. The suburban network with the total length of approximately 11 km (without connections), was investigated. The network is equipped with 8 pumping stations. The total pump operation time and the tank filling level are monitored for the four pumping stations. The basis for verification of the model results was the monitoring data collected.
PL
Złożoność procesu przepływu ciepła w przegrodach przezroczystych i liczba czynników na niego wpływających powoduje, że bilansowanie cieplne takich przegród należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień związanych z analizami energetycznymi w budownictwie. Szczegółowe parametry energetyczne przegród przezroczystych są często nieznane w okresie wstępnych bilansów energetycznych, będących podstawą do wyboru koncepcji projektowanych rozwiązań HVAC w budynkach. Uproszczone bilansowanie cieplne, nieuwzględniające dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego i zmienności parametrów słonecznych przegród przezroczystych może prowadzić do przyjęcia błędnych założeń w procesie projektowania systemów HVAC. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę symulacji cieplnej przegrody przezroczystej z uwzględnieniem zmienności jej parametrów słonecznych i dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego. Metoda poprawia dokładność symulacji, której podstawą są parametry cieplne przegród przezroczystych: współczynniki "U" oraz "g". Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji.
EN
The complexity of the heat transfer process in the transparent facades and the number of factors affecting this process causes that thermal balancing of transparent facades is one of the most complicated issues related to energy analysis of the building. Detailed energy parameters of transparent facades are in in many cases unknown at the stage of preliminary energy simulations, which are the basis for choosing the concept of HVAC solutions for buildings. Simplified thermal balancing of buildings, without taking into account dynamic impact of solar radiation and the variability of solar parameters of transparent facade may lead to incorrect assumptions in the design of HVAC systems. The paper presents a simplified method of energy simulation of a transparent facade, taking into account the variability of its solar parameters and the dynamic interaction with solar radiation. The method increases the accuracy of simulations based on the basic energy parameters of transparent partitions: "U" and "g" coefficients. Examplary simulation results are presented.
EN
The paper presents a numerical model of the novel design of the axial magnetic bearing with six cylindrical poles. The motivation behind this idea was to eliminate vibra- tions in rotating machinery due to the axial load. Common conception of such a bearing provides a single component of the electromagnetic force, which is not enough to reduce transverse and lateral vibrations of the armature. The proposed design allows for avoiding wobbling of the disc with the use of a few axial force components that are able to actively compensate the axial load and stabilise the disc in a balanced position. Before a real device is manufactured, a virtual prototype should be prepared. The accurate numerical model will provide essential knowledge about the performance of the axial magnetic bearing.
EN
Flooding events are rising across European watercourses because of changing climatic conditions and anthropogenic pressure. To deal with these events, the European Floods Directive requires the development of flood risk management plans regularly updated every 6 years, where areas affected by flood risk and relative management strategies should be identified. Along the Directive, sediment transport and morphological changes in freshwater environments like rivers are only marginally considered, leading to a possibly wrong estimate of the impact of floods in the case of watercourses in which sediment transport represents a fundamental component. Using the Secchia River in Italy as a case study, the paper compares two numerical simulations performed with the freeware iRIC suite, imposing the same boundary conditions but comparing fixed and mobile bed. The obtained results pinpoint the importance of considering sediment transport in drawing flooding scenarios for alluvial sandy rivers. As suggested by this example, for the incoming revisions of the flood risk management plans, forecasted by 2021, water managers should account for the dynamic behaviour of surface watercourses, considering sediments not only as a driver of pollutants but also as a key aspect that shapes the environment and should be considered in modelling future scenarios and drawing associated management strategies.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracy podkładu jako konstrukcji o zmiennym przekroju oraz sposobu wyznaczenia ekwiwalentnego przekroju, stałego na długości, którego zastosowanie, dawałby zbliżone kształt linii ugięcia i naprężeń zginających w odniesieniu do rzeczywistego, zmiennego przekroju poprzecznego. Przy wykorzystaniu modelu analitycznego oraz numerycznego określono przemieszczenia pionowe oraz naprężenia dla dwóch typów podkładu PS-94 i PS-08. Porównanie metod pozwala na wyznaczenie ekwiwalent-nego momentu bezwładności do obliczeń analitycznych, zwłaszcza dynamicznych.
EN
The article presents an analysis of the work of a sleeper as a construction with variable section, and of the method of determining an equivalent section, constant throughout the length, the utilisation of which would have similar shapes of deflection and bending stress lines in relation to the real, variable cross section. Using an analytical and a numerical model, vertical displacements and stresses for two types of sleepers - PS-94 and PS-08 - were determined. The comparison of the methods allows for calculating an equivalent moment of inertia for analytical calculations, specifically the dynamie ones.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.