Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 329

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nikiel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Gazy osłonowe do spawania niklu, kobaltu i ich stopów
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania niklu, kobaltu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
EN
The type and composition of gases used in welding of nickel, cobalt and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
3
Content available remote Nickel comb capacitors for real-time monitoring of cancer cell cultures
EN
The work is devoted to the technology of biocompatible substrates with nickel electrodes for in vitro impedance cell culture studies. The legitimacy of this subject was tested by conducting measurements using a system based on the Electric Cell-Substrate Impedance Sensor method. A device for cell bioimpedance testing, made in thin-film technology, has been described. Parameters and applications of the material used for construction, which is commonly used nickel, are discussed. The results of preliminary studies on melanoma cancer cells from the A375 cell line were presented, during which the already used measurement matrices were used. An analysis of the observed changes and obtained results was carried out.
PL
Praca poświęcona jest technologii biokompatybilnych podłoży z niklowymi elektrodami do badań impedancji hodowli komórek in vitro. Zasadność podjęcia tej tematyki przetestowano przeprowadzając pomiary przy użyciu systemu opartego na metodzie ECIS (ang. Electric CellSubstrate Impedance Sensor). Opisano przyrząd służący do badań bioimpedancji komórek, wykonany w technologii cienkowarstwowej. Omówiono parametry i zastosowania wykorzystanego do budowy urządzania materiału, którym jest powszechnie stosowany nikiel. Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad komórkami nowotworowymi czerniaka z linii komórkowej A 375, do których użyto wykonane matryce pomiarowe. Dokonano analizy zaobserwowanych zmian i otrzymanych rezultatów.
EN
The aim of the study was to present a method for assessing the condition of cell culture by measuring the impedance of cells cultured in the presence of nickel. For this purpose, an impedance measurement technique using nickel comb capacitors was used. The capacitor electrodes were made using a thin film magnetron sputtering. In the experimental part, the culture of cells of mouse fibroblasts on the prepared substrate was performed. The cell culture lasted 43 hours and showed that the presented technique allows it to be used to analyze the effect of nickel on cells.
PL
Celem pracy było przedstawienie metody oceny stanu hodowli komórkowej poprzez pomiar impedancji komórek hodowanych w obecności niklu. W tym celu zastosowano technikę pomiaru impedancji z wykorzystaniem niklowych kondensatorów grzebieniowych. Cienkowarstwowe elektrody kondensatora wykonano metodą rozpylania magnetronowego. W części eksperymentalnej przeprowadzono hodowlę komórek mysich fibroblastów na przygotowanym podłożu. Hodowla komórkowa trwała 43 godziny i wykazała, że przedstawiona technika mogłaby być zastosowana do analizy wpływu niklu na komórki.
EN
Saccharomyces cerevisiae, waste biomass originated from beer fermentation industry, was used to remove metal ions from four copper-containing synthetic effluents: Cu-Fe, Cu-Fe-Ni, Cu-Fe-Zn, and Cu-Fe-Ni-Zn. The characterization of the biomass surface was investigated by Scanning Electron Microscopy and Fourier-transform Infrared Spectroscopy. The adsorption behavior of Saccharomyces cerevisiae for copper, iron, nickel and zinc ions in aqueous solution was studied as a function of pH, initial copper concentration, equilibrium time, and temperature. Langmiur, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich equilibrium models have been assessed to describe the experimental sorption equilibrium profile, while pseudo-first order, pseudo-second order, Elovich and the intra-particle diffusion models were applied to describe experimental kinetics data. Maximum sorption capacities have been calculated by means of Langmuir equilibrium model and mean free sorption energies through the Dubinin-Radushkevich model. Thermodynamic analysis results showed that the adsorption of copper, iron and zinc was spontaneous and endothermic in nature, while of nickel exothermic. Saccharomyces cerevisiae can be successfully applied for complex wastewater treatment.
6
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. I
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
EN
Base metals (Cu, Zn and Pb) as the main resources of the Lower Silesian copper deposits have significantly been influenced by different enviromentalfactors. In this paper, changes in metal concentrations on the surface in relation to deeper layers of the sediments were examined. The concentration ofmetals in the whole sediment, and in selected grain fractions was studied. The contents of these metals in the soils of areas adjacent to the deposit are diverse and are in the range of: 3.0-1082.9 mg/kg Cu; 3.5-106.1 mg/kg Pb; 27.6-49.3 mg/kg Zn, and 1.33-23.0 mg/kg Ni in the old deposit district and Cu 0.91-1655.0 mg/kg Pb; 10.0-1792.0 mg/kg Zn; 3.38-1129.0 and 0.47-32.7 mg/kg Ni in the new deposit district. The increase of metal concentration in the finefractions has been observed. Moreover, the decrease in the metal content with depth was observed in all investigated profiles.
EN
Large scale production of hydrogen by water electrolysis needs effective electrodes made from cheap earth - abundant materials. Widely used are nickel electrodes whose effectiveness can be improved by carbon materials, including graphene and graphene oxide (GO). In this work, electrodeposits of nickel (Ni) and of nickel with GO (Ni/GO) were obtained from the Watts solution without and with GO, respectively. Ni deposits were flat, whereas Ni/GO deposits had cauliflower morphology with developed surface area. Electrochemical behaviour was examined in 0.1 M Na2SO4 . In comparison with Ni, Ni/GO showed higher corrosion rate, higher anodic polarization currents, and higher cathodic hydrogen evolution reaction (HER). Voltammetric cycling to potentials of passivation caused a rise in HER for both materials, but for Ni/GO it was significantly higher. Enhanced HER on Ni/GO was explained mainly by the formation of larger amounts of catalytically active Ni oxides/hydroxides.
PL
Do wytwarzania wodoru w dużej skali przez elektrolizę wody potrzebne są wydajne elektrody z materiałów tanich i obficie występujących na Ziemi. Szeroko stosowane są elektrody niklowe, których sprawność może być poprawiona przez materiały węglowe, włączając grafen i tlenek grafenu (GO). W niniejszej pracy, warstwy niklu (Ni) i niklu z GO (Ni/GO) otrzymywano przez elektroosadzanie z roztworu Watts’a bez i z GO. Warstwy Ni były gładkie, natomiast warstwy Ni/GO miały morfologię typu kalafiora z rozwiniętą powierzchnią. Zachowanie elektrochemiczne badano w 0,1 M Na2SO4. W porównaniu z Ni, Ni/GO wykazywało większą szybkość korozji, większe prądy polaryzacji anodowej i większy katodowy prąd reakcji wydzielania wodoru (RWW). Woltamperometria cykliczna (VA) do potencjałów pasywacji powodowała wzrost RWW na obu materiałach, ale na Ni/GO był on znacznie większy. Zwiększony prąd RWW na Ni/GO wyjaśniono głównie tworzeniem większych ilości katalitycznych tlenków/wodorotlenków niklu.
PL
Elementem odróżniającym Jezioro Licheńskie od zdecydowanej większości innych zbiorników wodnych - zarówno naturalnych, jak i sztucznych - jest zrzut podgrzanych wód z elektrowni konińskich. Bezsprzecznie wpływa on na pojawianie się gatunków obcych, a dodatkowo może być czynnikiem odgrywającym istotną rolę w przemianach metali ciężkich, zachodzących zarówno w toni wodnej, jak i w osadach. W badanej wodzie oznaczono metodą kolorymetryczną miedź, nikiel i ołów, a także pH i temperaturę. Zawartość metali ciężkich była wyższa w porównaniu do innych akwenów, co świadczy o dodatkowym ryzyku degradacji jeziora. Zrzut podgrzanej wody z elektrowni Konin niewątpliwie wpływa na pojawienie się obcych gatunków, a dodatkowo może być czynnikiem odgrywającym ważną rolę w przemianie metali ciężkich, występującej zarówno w wodzie, jak i w osadach. Na podstawie przeprowadzonych badań zawartości metali ciężkich, a także pH i temperatury można stwierdzić, że Jezioro Licheńskie pozostaje pod silną antropopresją. Świadczy o tym m.in. stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi akwenami zawartość metali ciężkich, co stanowi dodatkowe zagrożenie degradacji biologicznej zbiornika.
EN
The element distinguishing the Licheńskie Lake from the vast majority of other water reservoirs - natural as well as artificial - is the discharge of heated water from the Konin power generation plants. It undeniably contributes to the occurrence of foreign species and may be an element playing an important role in heavy metal conversion taking place in the water and in the sediments. A study was carried out, measuring the content copper, nickel and lead, as well as pH and temperature of the water using the colometric method. The content of heavy metals was higher compared to other reservoirs, which constitutes an additional risk of the lake degradation. The discharge of heated water from the Konin power generation plant contributes to the occurrence of foreign species and it additionally may be a factor playing an important role in the heavy metals conversion, taking place in the water, as well as in the sediments. The results of measurements of the heavy metal content, pH and temperature indicate that the Licheńskie Lake is under strong anthropopressure. It is confirmed by a relatively high, compared to other reservoirs, content of heavy metals, which constitutes an additional risk of the reservoir’s biological degradation.
EN
The article presents results of studies on metal resistance to erosive damage taking place under the influence of hydraulic cavitation. On the basis of earlier research, a hypothesis on fatigue character of erosive wear and a dependence of metal resistance to erosive damage on its crystalline lattice structure has been assumed. To verify this hypothesis, metals with different crystalline lattice structures like steel 45 (flat-centred structure), nickel 200/201 and nickel alloy Monel 400 (hexagonal structure) have been tested at a cavitation-strike stand. Results obtained there confirmed the assumed hypothesis, at the same time justifying the use of nickel protective coatings in fluid-flow machines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności metali na uszkodzenia erozyjne zachodzące pod wpływem kawitacji hydraulicznej. Na podstawie wyników wcześniejszych badań, przyjęto hipotezę o zmęczeniowym charakterze zużycia erozyjnego oraz zależności odporności metali na zniszczenia erozyjne od struktury ich sieci krystalicznej. Dla potwierdzenia przyjętej hipotezy na stanowisku kawitacyjno-udarowym sprawdzono metale z różnymi sieciami krystalicznymi: stal 45 (sieć płasko centralna), nikiel 200/201 oraz stop niklu Monel 400 (sieć heksagonalna). Otrzymane wyniki badań potwierdziły przyjętą hipotezę, wskazując tym samym na zasadność stosowania niklowych powłok ochronnych w maszynach przepływowych.
PL
Celem prezentowanych badań była ocena zagrożenia ze strony intensywnie zagospodarowanych przemysłowo i rolniczo obszarów Wrocławia dla wód podziemnych sąsiadujących z nimi terenów wodonośnych. Na skutek przeprowadzonych prac terenowych i laboratoryjnych zdiagnozowano potencjalne ryzyko związane z napływem wód o podwyższonych stężeniach jonów niklu i potasu. Dla metali tych wykonano model migracji masy w wodach podziemnych. Obejmował on okres 10 lat, zakładając charakter zanieczyszczenia incydentalny – niklem i ciągły – potasem, na obszarach poza terenami wodonośnymi. W wyniku prac modelowych wykazano, że w badanym okresie nie dojdzie do przemieszczenia się jonów niklu w kierunku terenów wodonośnych. Możliwa jest nawet redukcja stężeń tego metalu na skutek procesu sorpcji. W toku prac modelowych stwierdzono możliwość niewielkiego zwiększenia stężeń oraz migracji jonów potasu, szczególnie z sąsiadującego z terenami wodonośnymi cieku Zielona, nie stanowi ona jednak zagrożenia dla ujęć terenów wodonośnych Wrocławia.
EN
The aim of this study was to risk assessment from the intensely developed industrial and agricultural areas of Wroclaw for groundwater of neighboring water-bearing area. As a result of field and laboratory work, a potential risk connected with the inflow of waters with increased concentrations of nickel and potassium ions was diagnosed. For these metals mass transport model in groundwater was performed. It covered a period of 10 years assuming the incidental nature of nickel contamination and continuous potassium pollution. As a result of modeling works, it was shown that in the studied period there will be no transport of nickel ions in the aquifer towards waterbearing area. It is even possible to reduce the concentrations of this metal due to the sorption process. During the modeling was identified also possible increase of concentration and migration of potassium ions, especially from the Zielona stream, however, it is not a threat to the water intakes of Wrocław.
PL
Zawartość Ni, Fe, Cu, Zn w powietrzu, glebie i opadach w centrum Zawoi oznaczono metodą ICP-AES. Pobór imisji tych metali wykonano za pomocą pyłomierza stałego kierunkowego i ruchomego w sąsiedztwie ulicy i odległości 200m od ulicy. Zjawisko wtórnego pylenia opisano za pomocą współczynników kontaminacji Endler’a, współczynnika wtórnej emisji Steward’a, współczynnika wzbogacenia Endler’a. Dodatkowy udział tego zjawiska i ogólną zawartość metali w przyziemnej warstwie powietrza określono według Szymczykiewicza. Stanowisko Markowe Szczawiny (Babia Góra) może być wykorzystane w badaniach prospektywnych jako układ odniesienia jakości powietrza. Na terenach semirekreacyjnych znaczący okresowy dodatkowy udział ma wtórna emisja pyłów. Współczynniki kontaminacji Endler’a (dwie wersje) oraz Szymczykiewicza i Steward’a dobrze charakteryzują względną zmianę jakości powietrza w sąsiedztwie powierzchni utwardzonych i w funkcji odległości od ruchliwej ulicy.
EN
The content of Ni, Fe, Cu, Zn in the air, soil and rainfall was determined by ICP-AES. The consumption of the imissions of these metals was performed using the fixed and moving direction dust meter in the vicinity of the street and at the distance 200m from the street. The phenomenon of the secondary dust emission was described using Endler’s coefficients contamination, the Steward's coefficient of secondary emission and the Endler’s enrichment factor. The additional part of this phenomenon and the overall content of metals in the ground layer of air was determined by Szymczykiewicz. The position Markowe Szczawiny (Babia Mountain) can be used in prospective studies as a reference air quality. In semirecreational areas the secondary dust emission has influence on the additional significant periodic. The coefficients of contamination of Endler’s (two versions), Szymczykiewicz and Steward’s feature relative change in the air quality in the vicinity of the surface hardened and in the distance function from the busy street.
PL
Badania przeprowadzono w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Zawoja. Jako układ odniesienia wytypowano schronisko na Babiej Górze (Markowe Szczawiny). Zawartość Ni, Fe, Cu, Zn oznaczono metodą ICP-AES. Pobór imisji tych metali wykonano za pomocą pyłomierza stałego kierunkowego i ruchomego w sąsiedztwie ulicy i odległości 200m od ulicy. Zjawisko wtórnego pylenia opisano za pomocą współczynników kontaminacji Endler’a, współczynnika wtórnej emisji Steward’a, współczynnika wzbogacenia Endler’a. Dodatkowy udział tego zjawiska i ogólną zawartość metali w przyziemnej warstwie powietrza określono według Szymczykiewicza. Stanowisko Markowe Szczawiny (Babia Góra) może być wykorzystane w badaniach prospektywnych jako układ odniesienia jakości powietrza. Na terenach semirekreacyjnych znaczący okresowy dodatkowy udział ma wtórna emisja pyłów. Współczynniki kontaminacji Endler’a (dwie wersje) oraz Szymczykiewicza i Steward’a dobrze charakteryzują względną zmianę jakości powietrza w sąsiedztwie powierzchni utwardzonych i w funkcji odległości od ruchliwej ulicy.
EN
The studies were conducted in the area of the Zawoja Forest District. As a frame of reference the hostel in Babia Mountain (Markowe Szczawiny) was chosen. The content of Ni, Fe, Cu, Zn was determined by ICP-AES. The consumption of the imissions of these metals was performed using the fixed and moving direction dust meter in the vicinity of the street and at the distance 200m from the street. The phenomenon of the secondary dust emission was described using Endler’s coefficients contamination, the Steward's coefficient of secondary emission and the Endler’s enrichment factor. The additional part of this phenomenon and the overall content of metals in the ground layer of air was determined by Szymczykiewicz. The position Markowe Szczawiny (Babia Mountain) can be used in prospective studies as a reference air quality. In semirecreational areas the secondary dust emission has influence on the additional significant periodic. The coefficients of contamination of Endler’s (two versions), Szymczykiewicz and Steward’s feature relative change in the air quality in the vicinity of the surface hardened and in the distance function from the busy street.
14
Content available remote Morphology of aluminium with nickel addition on sand casting process
EN
Purpose: This research aimed to examine the morphology, elemental changes, and phase in the aluminium cast alloys with variations in nickel addition of 1%, 2% and 3%. Design/methodology/approach: Aluminium 98% was melted in sand casting process. The sand casting process was operated at 7000C and atmospheric pressure. The addition of nickel contain of 92.19% of its element. Specimens consist of 4 pieces Al-Ni with the size of 1 x 1 x 0.5 cm for morphological testing, while for phase identification testing consist of 4 pieces Al-Ni with the size of 1 x 1 x 2 cm. The morphological testing was performed using FEI Inspect S50 Scanning Electron Microscope (SEM) and the phase characterisation was conducted using Nikon ME5 Optical Microscope. Findings: The results showed that the addition of 1% nickel in the aluminium cast product could affect the morphology in granular shape with as similar size, at 2% nickel addition also has granular shape, while at 3% of nickel addition, the morphology of Al-Ni was in elongated shape. Phase identification of Al-Ni cast alloy shows that there were Al matrix with nickel that spread in grain boundary of Al. By increasing the percentage of nickel, it shows that the nickel dominated the grain boundary of Al. These results shows that Al-Ni alloy can be produced at simple route on sand casting process. Research limitations/implications: Sand casting process with 80% silica sand, 10% bentonite, 5% water. Raw material of aluminium contains of 92-99% of purity. Nickel as addition element contain of 90-92% purity. Practical implications: The addition of nickel should be prepared wisely in term of the calculation of alloying treatment because it will effect the mechanical properties of Al alloy itself. This research can be improved by varying the temperature of casting process, variation of nickel percentage, and observation of mechanical properties of Al-Ni alloy. Originality/value: Simple route of making Al-Ni alloy using sand casting method in laboratory and also the observation of nickel addition in aluminium matrix as the result of casting product.
15
Content available Abrasive-wear Resistance of Austenitic Cast Iron
EN
A research of wear resistance of an austenitic cast iron with higher resistance to abrasive-wear and maintained corrosion resistance characteristic for Ni-Resist cast iron is presented. For the examination, structure of raw castings was first formed by proper selection of chemical composition (to make machining possible). Next, a heat treatment was applied (annealing at 550 °C for 4 hours followed by air cooling) in order to increase abrasive-wear resistance. One of the factors deciding intensity of wear appeared to be the chilling degree of castings. However, with respect to unfavourable influence of chilling on machining properties, an important factor increasing abrasive-wear resistance is transformation of austenite to acicular ferrite as a result of annealing non-chilled castings. Heat treatment of non-chilled austenitic cast iron (EquNi > 16%) resulted in much higher abrasive-wear resistance in comparison to the alloy having pearlitic matrix at ambient temperature (EquNi 5.4÷6.8%).
PL
Przedstawiono możliwość usuwania jonów Cu(II), Ni(II) oraz Sn(II) z roztworów modelowych oraz ścieków rzeczywistych pochodzących z produkcji PCB przy zastosowaniu do strącania roztworu Na2CS3. Badania prowadzono w skali laboratoryjnej z zastosowaniem roztworów modelowych zwierających dodatki związków kompleksujących stosowanych w produkcji PCB (Na2EDTA, NH3(aq), tiomocznik) oraz rekomendowanych przez USEPA (Na3MGDA, Na4GLDA). Zastosowanie Na2CS3 w optymalnych warunkach prowadzenia procesu strącania, związane było z otrzymaniem ścieków zawierających niskie stężenia metali. Zmiana wartości potencjału redoks oczyszczanych ścieków wskutek dozowania Na2CS3 umożliwiła kontrolowanie procesu strącania w skali przemysłowej przez zastosowanie platynowej elektrody redoks.
EN
The possibility of Cu(II), Ni(II) and Sn(II) removal from model solutions and real wastewater from the production of PCBs using Na2CS3 for precipitation was presented in this paper. The testing was carried out on a laboratory scale using model and real industrial wastewater containing additives in the form of complexing compounds used in the production of PCBs (Na2EDTA, NH3(aq), thiourea) and recommended by the USEPA (Na3MGDA, Na4GLDA). Application of Na2CS3 in optimal conditions of conducting precipitation process was connected with obtaining wastewater containing low concentrations of metals (Cu 0.02 mg/L, Sn <0.01 mg/L, Ni <0.005 mg/L at pH 9.39 and Cu 0.07 mg/L, Sn <0.01 mg/L, Ni 0.006 mg/L at pH 7.79). Controlled application of Na2CS3 by the use of a platinum redox electrode was also connected with obtaining treated wastewater containing low concentrations of metals (Cu 0.019 mg/L, Sn <0.05 mg/L, Ni <0.0098 mg/L at pH 9–9.5 and E= -142 mV in the laboratory scale and Cu 0.058 mg/L, Sn <0.005 mg/L, Ni 0.011 mg/L at pH 9.14 and E= +10 mV in the industrial scale). Changing the value of redox potential of treated wastewater by dosing Na2CS3 made it possible to control the precipitation process on laboratory and industrial scale by the use of a platinum redox electrode. Controlled application of Na2CS3 can be used to remove Cu(II), Ni(II) and Sn(II) from industrial effluent containing chelating compounds like Na2EDTA, NH3(aq), thiourea, Na3MGDA and Na4GLDA.
EN
Microstructure of palladium and hafnium co-doped aluminide coatings deposited on pure nickel and CMSX4 nickel super alloy by the CVD method was examined by the SEM and TEM methods. Both coatings have a double layer structure: additive and interdiffusion zones. The additive zone is formed by the hafnium doped β-(Ni,Pd)Al phase. The interdiffusion zone on pure nickel contains the palladium and hafnium doped γ′-Ni3Al phase, whereas that on CMSX-4 superalloy the hafnium doped β-(Ni,Pd)Al phase with precipitations of Topologically Closed-Pack phases (μ and σ) and Al2O3 at adhesive/interdifusion zones interfaces. Palladium is distributed uniformly in whole coatings. Hafnium forms precipitates that are situated in a Hf-rich belt. In both coatings this belt is in the additive layer, near the line of porosity and Al2O3 precipitates. Palladium and hafnium modified aluminide coatings show better oxidation resistance than those modified only with palladium.
EN
The phenomenon of corrosion of orthodontic appliances is of interest to both clinicians and researchers dealing with the issue of biocompatibility of medical materials. The oral cavity, due to its temperature fluctuations, changing pH, high humidity, action of mechanical forces and the presence of microorganisms is a favorable environment for degradation of dental materials. This article presents the comparative assessment of the intensity of corrosion of orthodontic archwires made of alloy steel, nickel–titanium and titanium–molybdenum alloys in laboratory conditions. Corrosion resistance examinations were carried out by means of the impedance and the potentiodynamic methods using an Autolab PGSTAT100 potentiostat/galwanostat (Eco Chemie B.V., Holand) with FRA2 module, in non-deaerated artificial saliva solution at 37 °C. An analysis of the impendence method's data showing that the highest corrosion resistance is observed for NiTi arches (3M, USA), while the lowest resistance for SS arches (3M, USA). These observations were confirmed by the data obtained from potentiodynamic tests; it was observed that the average corrosion current density [Icor] was the lowest for nickel–titanium archwires (3M, USA) and averaged 2.50 × 10−3 μA/cm2. The highest Icor corrosion current was observed in the case of steel wires from the same manufacturer and averaged 4.96 × 10−2 μA/cm2.
19
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. 2
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od spawanego materiału i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discussed, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
20
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. 1
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.