Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napięcie powierzchniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Surface phenomena play a major role in metallurgical processes; their operation results, among others, from the surface tension of liquid oxidic systems. One of the methods of determining surface tension of oxidic systems is performing calculations with Butler’s method. Surface tension was calculated for two- and three-component liquid oxidic systems typical of metallurgical processes. The determined dependence of surface tension in FeO-SiO2 at temp. 1773 K and CaO-SiO2 at temp.1873 K showed that with the growing participation of SiO2 surface tension decreased. Analogous calculations were performed for three-component systems: CaO-Al2O3-SiO2 and MnO-Al2O3- SiO2. The results of calculations of surface tension were determined for temp. 1873 K and compared with the results obtained by T. Tanaka et al. [19]. In both cases the increase of Al2O3 content resulted in a growth of surface tension. The simulation results were higher than experimental result, as compared to the literature data.
2
Content available remote The measurement technique of surface tension using inductance values
EN
The objectives of this study were to examine correlations of inductance values on surface tension of water and to develop other techniques for measuring the surface tension of water using inductance values. The design was based on the variation of inductance values by moving the Ferrite cores that was connected with a conductor plate on water surface when conducting weight counterbalance. The results found that at the surface tension of 66.24 mN/m –71.20mN/m with the inductance values of 0.5mH, 1.0mH and 1.5mH coils.
PL
Celem pracy było zbadanie korelacji wartości indukcyjności naprężeń powierzchniowych wody oraz opracowanie nowych metod pomiaru naporu powierzchniowego wody przy użyciu wartości indukcyjności. Projekt został oparty na zmianie wartości indukcyjności rdzenia ferrytowego, który połączono z płytą przewodową na powierzchni wody przy równoważeniu wagi. Wyniki wykazały, że przy napięciu powierzchniowym 66,24 mN/m -71,20 mN/m indukcyjnoś cewek 0,5 wynosiła0.5 mH, 1.0 mH i 1.5 mH.
PL
W pracy przeprowadzono generację nanopęcherzyków azotu w wodzie dejonizowanej za pomocą układów z membranami cylindrycznymi oraz przygotowano roztwory etanolu w wodzie i wodzie z nanodyspersją pęcherzyków. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty zwilżania szkła. Zbadano wpływ obecności nanodyspersji na lepkość, napięcie powierzchniowe oraz kąty zwilżania szkła. Stwierdzono, że w badanym zakresie stężeń etanolu obecność nanopęcherzyków nie wpływa na lepkość roztworu, podnosi jego napięcie powierzchniowe dla niskich stężeń etanolu (poniżej 20% mas.) oraz zwiększa kąty zwilżania na szkle w badanym zakresie stężeń.
EN
In this work the generation of nanobubbles using the cylindric al-porous-membrane system was performed and mixtures of ethanol in pure water and water with nanobubbles were prepared. The influence of nanodispersion on viscosity, surface tension and contact angles on glass was investigated. The results show that in the investigated range of ethanol concentration a presence of nanobubbles has no influence on liquid viscosity, increases surface tension for low ethanol concentrations (below 20 mass %) and increases the contact angles on glass in the investigated range of concentrations.
EN
The aim of this work is to propose an empirical model for predicting shapes of a Taylor bubble, which is a part of slug flows, under different values of the surface tension in stagnant liquids by employing numerical simulations. The k - turbulence model was used in the framework of finite volume method for simulating flow fields in a unit of slug flow and also the pressure distribution on a Taylor bubble surface. Assuming that an air pressure distribution inside the Taylor bubble must be uniform, a grid search method was exploited to find an appropriate shape of a Taylor bubble for six values of surface tension. It was found that the shape of a Taylor bubble would be blunter if the surface tension was increased. This was because the surface tension affected the Froude number, controlling the flow around a Taylor bubble. The simulation results were also compared with the Taylor bubble shape, created by the Dumitrescu-and-Taylor model and former studies in order to ensure that they were consistent. Finally, the empirical model was presented from the simulation results.
EN
Among the broad variety of anticorrosion coatings, cathodic electrodeposition (CED) primers have an undeniable superiority. Such primers are overcoated with weather resistant coatings to obtain weatherability and the necessary decorative properties. From the point of view of environmental safety and fire protection waterborne stoving paints are of the highest interest, however there is a risk of interlayer adhesion failure due to the primer layer overdrying. In the present work epoxy urethane cathodic electrodeposition primer and polyester melamine paint, containing melamine-formaldehyde cross-linking agents with different alkylation degrees and types as well as an acid catalyst for acceleration of the curing process have been studied. The physical and chemical factors influencing the interlayer adhesion in the system consisting of epoxy urethane CED primer and polyester melamine waterborne stoving paint have been investigated and conditions under which a complete interlayer adhesion failure occurs have been determined.
PL
Spośród szerokiej gamy powłok antykorozyjnych, grunty do katodowego elektroosadzania (CED) mają niezaprzeczalną przewagę. Na powłoki te nakłada się następnie warstwę nawierzchniową, aby uzyskać odporność na warunki atmosferyczne i niezbędne właściwości dekoracyjne. Z punktu widzenia ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej największe znaczenie wydają się mieć wodorozcieńczalne farby piecowe, jednak istnieje ryzyko utraty przyczepności międzywarstwowej z powodu przesuszenia warstwy gruntu. W niniejszej pracy zbadano grunt epoksydowo-uretanowo i farby poliestrowo-melaminowe, zawierające środki sieciujące melaminowo-formaldehydowe o różnych stopniach i typach alkilowania, a także kwasowy katalizator przyspieszający proces utwardzania. Zbadano fizyczne i chemiczne czynniki wpływające na adhezję międzywarstwową w systemie składającym się z podkładu epoksydowo-uretanowego CED i poliestrowo-melaminowej farby piecowej oraz określono warunki, w których zachodzi całkowita utrata adhezji międzywarstwowej.
EN
In this work, a proposal of non-diffusional description of surface tension reduction in dynamic conditions in systems containing nonionic surfactant Tween80 is presented. The proposed macroscopic model exploits the conception of mass transfer coefficient in liquid phase. In addition, changes in interfacial surface (surface of a growing bubble in the Maximum Bubble Pressure method) are taken into account in the model. Obtained results were compared with the asymptotic solution of Ward and Tordai equation and experimental results.
PL
Przedstawiono propozycję opisu dynamiki obniżania napięcia powierzchniowego układu roztwór niejonowego surfaktantu TweenSOpowietrze. Zaproponowany model wykorzystuje ujęcie makroskopowe procesu z zastosowaniem koncepcji współczynnika wnikania masy w fazie ciekłej. W obliczeniach uwzględniono zmienność pola powierzchni pęcherza na której gromadzi się surfaktant oraz efekty konwekcyjne. Wyniki porównano z asymptotycznym rozwiązaniem Ward-Tordai dyfuzyjnego modelu transportu surfaktantu do powierzchni międzyfazowej oraz wynikami eksperymentalnymi.
EN
This paper presents the results of experimental drum granulation of silica flour with the use of wetting liquids with different values of surface tension. Additionally, different liquid jet breakup and different residual moisture of the bed were applied in the tests. The process was conducted periodically in two stages: wetting and proper granulation, during which no liquid was supplied to the bed. The condition of the granulated material after the period of wetting (particle size distribution and moisture of separate fractions) and a change in the particle size distribution during the further conduct of the process (granulation kinetics) were determined.
8
Content available remote A novel of surface tension measurement
EN
A new surface tension measurement is presented. The design used variations of relations of distance between parallel conductive plates (d) and the surface tension values ( γ ). This experiment was conducted by measuring the electrical capacitance values which varied due to the surface tension of water at round-shaped parallel conductive plates with 3 in diameters at the surface tension of 64.47mN/m - 72.75mN/m.
PL
Przedstawiono nową metode omiaru napięcia powierzchniowgo bazująca na pomiarze podległości miedzy dwoma przewodzacymi płytkami. Pomiarowi podlega pojemność między tymi płytkami.
EN
The studies evaluated the usefulness of concentrated beetroot juice, chokeberry and beetroot powder as potential tracers of spray deposits as well as their impact on the ability of conidia germination of Isaria fumosorosea and Lecanicillium lecanii. Aqueous solutions of beetroot and chokeberry products affected the physical properties of the spray liquid. The chokeberry juice concentrate at concentration of 2% did not reduced significantly the static surface tension and can be useful as tracer in studies on the quality of spraying. Unfortunately, the chokeberry juice concentrate can be low compatible in mixtures with some adjuvants. Beetroot products lowered significantly static surface tension. Beetroot juice concentrate at a concentration of 2-4% allowed to create stable mixtures with adjuvants and did not influence significantly spreading of droplet. Conidia germination capacity of entomopathogenic fungi was not significantly reduced in solutions of juice concentrates or adjuvants. The mixture of adjuvant and juice concentrate raised the risk of a reduction in ability of conidia germination.
PL
W badaniach oceniono przydatność koncentratu soku z buraka ćwikłowego i aronii oraz proszku buraka ćwikłowego jako potencjalnych wskaźników jakości opryskiwania jak również ich wpływ na zdolność kiełkowania zarodników konidialnych Isaria fumosorosea i Lecanicillium lecanii. Wodne roztwory produktów z buraka ćwikłowego i aronii wpływały na właściwości fizyczne cieczy. Koncentrat soku z aronii w stężeniu 2% nie obniżał znacząco statycznego napięcia powierzchniowego i może pełnić rolę znacznika w badaniach nad jakością opryskiwania. Koncentrat soku z aronii może być jednak niekompatybilny w mieszaninach z niektórymi adiuwantami. Produkty z buraka ćwikłowego obniżały znacząco statyczne napięcie powierzchniowe. Koncentrat soku z buraka ćwikłowego w stężeniu 2-4% umożliwiał uzyskanie stabilnych mieszanin z adiuwantami i nie wpływał znacząco na rozlanie kropli. Zdolność kiełkowania zarodników konidialnych grzybów entomopatogenicznych nie ulegała znaczącemu obniżeniu w roztworach koncentratów soków ani adiuwantów. Połączenie adiuwanta i koncentratu soku podnosiło ryzyko obniżenia zdolności kiełkowania zarodników konidialnych.
EN
The spinning drop method foundations of measuring interface tension between two immiscible liquids are considered. Different techniques of the spinning drop method and their metrology evaluation are compared. The dimensionless parameters of spinning drop are calculated using the fourth-order Runge–Kutta procedure and they are approximated by the seventh-order polynomial dependence. The relative errors of the different techniques and the approximate dependence are obtained.
PL
W artykule rozpatrywane podstawy metody wirującej kropli do pomiaru napięcia powierzchniowego na granicy faz między dwoma nie mieszającymi się cieczami. Porównano różne techniki realizacji tej metody i oceniono ich właściwości metrologiczne. Wykorzystując metodę numeryczną Rungego-Kutty 4 rzędu obliczono bezwymiarowe parametry wirującej kropli i aproksymowano za pomocą wielomianu 7 stopnia. Obliczono błąd względny różnych technik oraz proponowanej przybliżonej zależności.
EN
The production of regular and bead-free electrospun polymeric fibres requires an adequate combination of different parameters applied in the experimental setup viz. voltage for electrodeposition, viscosity of the solution, density of the polymeric support, the distance between electrodes and the geometry of the spinneret. Determination of the physical balance of forces on the droplet during fibre production was explored and provides relevant theoretical information about the surface tension and radius of polymeric fibres. Based on these predictions, we prepared polymeric electropun fibres of poly (vinyl alcohol), poly (vinyl pyrrolidone) and Eudragit® L100 in order to analyse non-conventional physical properties of experimental systems such as droplet stiffness and their influence on the diameter of resulting fibres.
PL
Produkcja za pomocą elektroprzędzenia regularnych włókien polimerowych, wolnych od zgrubień wymaga dobrania odpowiedniej kombinacji różnych parametrów stanowiska przędącego takich jak np. napięcie między elektrodami, lepkość roztworu przędzalniczego, gęstość, odległość pomiędzy elektrodami i geometria układu przędącego. Badano fizycznie określony balans sił działający na wypychaną kroplę roztworu podczas tworzenia włókna. Badania eksperymentalne dostarczyły odpowiednich teoretycznych informacji o naprężeniu powierzchniowym i średnicy tworzonych włókien polimerowych. W oparciu o uzyskane informacje przygotowano elektroprzędzenie włókien z alkoholu poliwinylowego, alkoholu poliwinylopirolidowego i preparatu Eudragit® L100. Następnie na podstawie wcześniejszych rozważań i uzyskanych wyników eksperymentalnych przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych czynników na średnicę otrzymywanych włókien.
EN
This contribution presents a neglected method of measuring powder surface area that uses the capillary elevation phenomenon. Such measurement has a potential to distinguish a fine surface texture of measured powder materials. The method has been verified experimentally on smooth steel spheres with diameters of 0.5 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, and 1.6 mm, for which the theoretical values of specific surface area can be calculated and compared with the measurement results. The deviation of these experimentally determined values from the reference theoretical ones was less than 1%. New alternative experimental arrangements and related theoretical relations and simulations are presented.
PL
Artykuł poświęcony jest zaniedbanej metodzie pomiaru powierzchni właściwej proszku przy użyciu zjawiska kapilarnego wzniesienia. Taki pomiar jest w stanie rozróżnić miałką teksturę badanego proszku. Metoda została sprawdzona przez przeprowadzenie eksperymentu na gładkich stalowych kulach o średnicach 0,5 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, oraz 1,6 mm, dla których można wyliczyć teoretyczne wartości powierzchni właściwej i porównać z wynikami pomiaru. Odchylenie wartości uzyskanych podczas eksperymentu w relacji do wartości teoretycznych wyniosło mniej niż 1%. Praca prezentuje nowe alternatywne metody eksperymentalne wraz z powiązaną teorią i symulacją.
PL
W pracy przebadano zastosowanie mikrotensjometrii igłowej do śledzenia zmian napięcia powierzchniowego na powierzchni 0,1 mM wodnego roztworu Tritonu X-100 po zanieczyszczeniu go kilkoma rodzajami cząstek nanoglinek. Wykazano, że obecność cząstek obniża adsorpcję surfaktantu na powierzchni ciecz/gaz, zaś efekt zależy od rodzaju cząstek i ich stężenia. Opisane badania o charakterze modelowym stanowią punkt wyjścia do zastosowania opisanej metody do badania oddziaływania nanostrukturalnych cząstek pyłów na surfaktant płucny, co będzie stanowiło cenne uzupełnienie innych technik używanych w pomiarach tego typu.
EN
The use of needle microtensiometer to trace the changes of surface tension at the surface of 0.1 mM Triton X-100 aq. solution contaminated with different types of nanostructured aluminosillicates is discussed in the paper. It is demonstrated that studied particles induce the reduction of surfactant adsorption at air/liquid interface in material- and concentration-dependent manner. This basic research opens the possibility of application of microtensiometer to future studies of interactions between different nanostructured dust particles and lung surfactant as valuable extension of other methods currently used for that purpose.
EN
This study investigated the adsorption of two biosurfactants, non ionic saponin and anionic Reco 10 (a mixture of rhamnolipids). The experiments were performed with three different soils (sandy clay loam, clay loam, clay) and at two soil/biosurfactant ratios, m/V=1/10 and 1/40. Using a tensiometer, surface tension in aqueous biosurfactant solutions and their supernatants was measured and the critical micelle concentration (CMC) was determined. The amount of adsorbed biosurfactants was calculated based on the CMC values. Adsorption of both biosurfactants depended on soil type and m/V ratio. The highest saponin and Reco 10 adsorption was in the soil with the greatest content of clay and organic matter, the highest cation exchange capacity and a m/V of 1/40. Thus, clay soils may need a higher concentration of biosurfactants than sandy or loamy soils for effective pollutant removal.
EN
This article presents an experimental investigation of physicochemical interactions of novel liposomal drug carriers intended for inhalation with model lung surfactant system. The research was done with the use of maximum bubble pressure (MBP) method to measure changes of dynamic surface tension of pulmonary surfactant system after contact with liposomal colloids made of lecithin and lecithin/cholesterol (3:1 w/w) before and after 5 and 10 minutes of nebulisation by pneumatic nebulizer. What is important to point, MBP method allows the discussion of measured phenomena with reference to the time scales characteristic for the changes of alveolar surface area during the breathing cycle. Obtained results may have a potential application during design and development of new therapeutic liposomal formulations for treatment of respiratory as well as systemic diseases.
PL
W artykule opisano przebieg badań nad skutecznością hydrofobizacji powierzchni cegły ceramicznej pełnej preparatem hydrofobizującym na bazie wodnego roztworu silikonów (mikropolimer). Poszczególne serie próbek zostały poddane procesowi hydrofobizacji powierzchniowej przez zanurzenie na czas 15 s z zastosowaniem środka hydrofobizującego, którego pierwotna struktura była dodatkowo poddana działaniu ultradźwięków o mocy 400W. Dodatkowo, w przypadku 3 serii, zastosowano dodatek w postaci mikrokrzemionki, pełniącej rolę napełniacza. W celu ustalenia średniej absorpcji nanopolimeru przez próbki należące do poszczególnych serii, przed wykonaniem hydrofobizacji próbki zostały wysuszone do stałej masy i zważone. Następnie po 14 dniach od ich zanurzenia w preparacie zostały ponownie zważone w celu ustalenia procentowej zmiany masy danej próbki względem masy próbki wysuszonej. Określono wpływ energii ultradźwięków na lepkość polimerów zmierzoną wiskozymetrem Ostwalda oraz napięcie powierzchniowe, które zostało wyznaczone z wykorzystaniem stalagmometru. Właściwości hydrofobowe powstałej na powierzchniach cegieł błonki określano na podstawie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej γs (SEP) z zastosowaniem metody Owensa – Wendta poprzez wyznaczenie kątów zwilżania powierzchni próbek wodą destylowaną (cieczy silnie polarnej) oraz dijodometanu (cieczy apolarnej), składowej dyspersyjnej γsd oraz składowej polarnej γsp (wyrażonych w mJ/m2). Na podstawie otrzymanych wyników określono wpływ ultradźwięków na niektóre właściwości adhezyjne i fizyko – mechaniczne powierzchni badanego materiału.
EN
The article describes the studies of efficacy of ceramic brick surface hydrophobisation by preparations based on silicones (micropolymer). The different series of specimens were subjected to a process of surface hydrophobisation by immersion for 15 s using the hydrophobizing formulations, whose structure was further sonificated by power of 400 W. In order to determine the average absorption of polymer by specimens in respective series, before the hydrophobisation samples were dried to a constant weight and weighed. Then, after 14 days of their immersion in the formulation, specimens were weighed again in order to determine the percent change in the sample weight to the weight of the dried sample. The impact of ultrasonic energy on the viscosity of the polymer (measured by Ostwald viscometer) and on the surface tension (measured by stalagmometer) was determined. The hydrophobic properties of the resulting nanofilm created on the surface of the ceramic brick were determined on the basis of the measurement of surface free energy γs (SFE) by using Owens – Wendt method measuring the sample surface contact angles with distilled water (highly polar liquid) and diiodomethane (a polar liquid) to determine the dispersive γsd and polar γsp components (expressed in mJ/m2). Based on the results, the effect of sonification on some adhesive and physico. – mechanical properties of the tested material surface was determined.
EN
The production process of prosthetic restorations runs in two stages. In the first stage, the prosthetic foundation is produced of metal alloys. In the second stage, a facing material is applied on the produced element. In both stages, the wettability is significantly important, as well as the free surface energy relating to it. The quality of the obtained cast depends on the surface phenomena occurring between the metal alloy and the material of which the casting mould is made. The performed examinations also point to a relation between the ceramics joint and the base, depending on the wetting angle. The aim of the presented paper was to examine influence of the composition of a Ti(C,N)-type coating on bases made of the Ni-Cr prosthetic alloy on the wettability and the surface free energy. The test material were disks made of the Ni-Cr alloy with the diameter of 8 mm. The disks were divided into five groups, which were covered with Ti(C,N) coatings, with different amounts of C and N in the layer. In order to determine the surface free energy (γs), the wetting angle was measured. Two measure liquids were applied: distilled water and diiodomethane. The obtained results of the measurements of the water-wetting angles suggest that together with the increase of the ratio of nitrogen to carbon in the Ti(C,N) coating, the surface hydrophobicity increases as well. In all the samples, one can see a large difference between the energy values of the polar and the apolar components. The high values of the polar components and the low values of the apolar ones make it possible to conclude that these surfaces exhibit a greater affinity to the polar groups than to the apolar ones. On the basis of the analysis of the surface free energy, one can state that covering the alloy with Ti(C,N)-type coatings should not decrease the adhesion of the ceramics to the alloy, whereas TiC coatings should lead to the latter’s improvement. Due to their hydrophilicity, TiC coatings should decrease the adhesion of bacteria to the surface and hinder the formation of a bacterial biofilm.
18
PL
Na powierzchni cieczy graniczącej z inną fazą zachodzą zjawiska powodujące, że powierzchniowa warstwa jej cząsteczek ma odmienne właściwości niż cząsteczki wewnątrz cieczy. W wodzie złożowej towarzyszącej ropie naftowej i gazowi ziemnemu często obecne są związki siarki. Pod wpływem czynników utleniających, takich jak powietrze lub dozowane środki chemiczne, w wodzie złożowej zawierającej siarczki może powstawać siarka koloidalna. Zjawisko to powoduje dość gwałtowną zmianę napięcia powierzchniowego w wodzie na granicy z powietrzem. Obniżenie napięcia powierzchniowego wody jest korzystne w aspekcie planowanego powrotnego zatłaczania do złoża. Aby uniknąć kolmatacji złoża, należy usunąć powstającą siarkę. W artykule przedstawiono badania zmian napięcia powierzchniowego zasiarczonej wody złożowej na granicy z powietrzem w funkcji czasu.
EN
At the surface of the liquid adjacent with another phase a phenomena occurs, the surface layer of the particles have different properties than the remaining solution. In the reservoir water accompanying the oil and natural gas are often found sulfur compounds. Under the influence of oxidizing agents, such as air or dispensed chemicals in the reservoir water containing sulfides, colloidal sulfur may be formed. This leads to a dramatic change in surface tension in the water. Lowering the surface tension of water is preferable, in terms of the proposed re-injection into the reservoir. To avoid colmatage deposits the sulfur formed should be removed. In this paper we studied changes in high-sulfur surface tension of reservoir water / air as a function of time.
20
Content available remote Wpływ właściwości cieczy na rozpylanie w inhalatorach medycznych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wodnych roztworów gliceryny o stężeniu 25÷70% wag. oraz alkoholu etylowego o stężeniu od 5% do 60% obj. w inhalatorach medycznych. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę wpływu lepkości, napięcia powierzchniowego oraz konstrukcji inhalatora na wielkość kropel, ich rozkłady liczbowe oraz średnią średnicę kropli. Wykazano, że zarówno lepkość, jak i napięcie powierzchniowe oraz konstrukcja rozpylacza w istotny sposób wpływają na wielkości zastępczej średnicy kropli.
EN
The paper describes research results dealing with the atomization of glycerol aqueous solutions of concentration range of 25÷70% by mass and ethyl alcohol of concentration from 5% to 60% vol. in medical inhalers. The results of experimental studies and the analysis of effect of viscosity, surface tension and inhaler design on droplet size, droplet size histogram and mean droplet diameter are presented. It was shown that both viscosity and surface tension as well as atomizer design significantly affect the droplet size diameter.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.