Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd hydrostatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In the article, a study of conversion of energy in a hybrid (electro-hydrostatic) drive of a utility van intended for city traffic is described. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program, which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive. In the article, chosen results of simulation studies for multiple starting and braking the car are given, and they show a 30% decrease for energy drawn by the hybrid drive, compared to solely electric drive.
PL
W artykule omówiona została koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym. Przedstawiono istniejące rozwiązania wózków napędzanych ręcznie lub z zewnętrznego źródła energii. Zaproponowano oryginalne rozwiązania układu napędowego, zawieszenia oraz skrętu niespotykane w wózkach inwalidzkich. Przeprowadzono analizę wymaganych podzespołów oraz analizę ich rozmieszczenia. Na tej podstawie stworzono model dynamiczny poddany badaniom określającym komfort kierowcy oraz obciążenia konstrukcji. Przeprowadzono analizę wytrzymałościową zaproponowanej konstrukcji. W rezultacie powstała innowacyjna koncepcja wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności zdolnego do przemieszczania się w warunkach w których mogą poruszać się ludzie.
EN
The article presents the concept of a high mobility wheelchair with a hydrostatic drive system .It presents existing solutions of manually driven wheelchair and external powered solutions. It was proposed original drive system, suspension system and turning system unheard in wheel-chairs. It was analyzed the distribution of required components. On this basis there was created dynamic model. It was subjected to tests determining the driver's comfort and the load on the structure. The strength analysis of the proposed structure was carried out. As the result, it was created an innovative concept of the high mobility wheelchair capable to moving everywhere where other people can do.
PL
W artykule dokonano porównania manipulatorów antropomorficznych i przemysłowych. Wskazano podstawowe różnice pomiędzy tymi konstrukcjami wynikające zarówno ze sposobu sterownia jak również struktury kinematycznej. Przedstawiono sposób opracowania struktury kinematycznej manipulatora antropomorficznego jako konstrukcji podobnej do ludzkiej kończyny górnej. Opracowano model manipulator antropomorficznego w oparciu o przyjęte złożenia dotyczące znacznego zwiększenia ludzkich możliwość roboczych w kontekście prac przeładunkowo-transportowych. Przeprowadzono badania symulacyjne na opracowanym modelu manipulatora w aspekcie określenia wybranych parametrów hydrostatycznego układu napędowego.
EN
The article compares anthropomorphic and industrial manipulators. The basic differences between these constructions are indicated, resulting both from the control method as well as the kinematic structure. Presented the method of developing the kinematic structure of the anthropomorphic manipulator as a construction similar to the human upper limb. An anthropomorphic manipulator model was developed based on accepted assemblies concerning a significant increase in human working capacity in the context of reloading and transport work. Simulation studies were carried out on the manipulator model developed in the aspect of determining selected hydrostatic drive system parameters.
EN
This article presents an application of the kinetostatic method. The kinetostatic method is a universal method for determining optimum control of unit components in a multisource drive system with regard to selected energetic or ecological criteria. The method’s algorithm and mathematical models for components with descriptions are presented. Example results of this method when applied to a hydrostatic multisource drive system composed of hydrostatic transmission, gas-loaded accumulator and IC engine as the primary source of energy, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody kinetostatycznej. Metoda kinetostatyczna jest uniwersalną metodą wyznaczania optymalnego sterowania komponentami wieloźródłowego układu napędowego ze względu na wybrane kryteria: energetyczne lub ekologiczne. Przedstawiono algorytm metody oraz modele opisujące komponenty układu. Artykuł zawiera przykładowe wyniki działania metody wyznaczone dla hydrostatycznego wieloźródłowego układu napędowego zbudowanego z: przekładni hydrostatycznej, akumulatora gazowo-hydraulicznego oraz silnika spalinowego jako pierwotnego źródła energii.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy w eksploatacji układów hydraulicznych i mikrohydraulicznych. Szerzej omówiono zjawisko pulsacji ciśnienia, w szczególności skupiając się na oddziaływaniu zewnętrznych drgań mechanicznych na układ mikrohydrauliczny. Przedstawiono wyniki, które świadczą o powstawaniu składowych widma amplitudowo-częstotliwościowego pulsacji ciśnienia, powodowanych wzbudzaniem się drgań grzybka mikrozaworu przelewowego, którego korpus poddawany był drganiom mechanicznym. Zaproponowano na drodze symulacyjnej możliwości redukcji drgań korpusu mikrozaworu w oparciu o metody wibroizolacji biernej.
EN
The article presents elected problems with exploitation hydraulic and microhydraulic systems. There discussed in more detail about phenomenon of pulsation, especially about influence of external effects of mechanical vibration on microhydraulic system. Presented results indicate on formating components of the amplitude-frequency spectrum of pressure pulsation caused by exciting bypass valve poppet's vibration, which body was subjected to mechanical vibration. It was suggested, due to computer simulations based on passive vibroisolation, new possibilities of reducing microvalve's body vibrations.
PL
W artykule przedstawiono sposób określania współczynnika k8 strat ciśnieniowych ΔpMp (oporów przepływu) w kanałach wewnętrznych silnika hydraulicznego SWSB-63, współczynnika wyznaczonego przy natężeniu przepływu równym teoretycznej wydajności QPt pompy zasilającej silnik, strat odniesionych do ciśnienia nominalnego pn układu hydraulicznego. Nawiązano do modelu zachowania energetycznego silnika hydraulicznego obrotowego zaproponowanego przez Z. Paszotę.
EN
The article presents the method of determining the coefficient k8 of pressure losses ΔpMp (flow resistance) in the hydraulic motor channels type SWSB-63. The coefficient determined at the working liquid intensity in the channels is equal to the pump theoretical capacity QPt and losses related to the nominal pressure pn of the hydraulic system. It was related to the energy conservation model of rotary hydraulic engine proposed by Z. Paszota.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady zminiaturyzowanych elementów hydraulicznych. Zaprezentowano wyniki prac własnych dotyczących przepływów w mikroelementach hydraulicznych (mikrozaworze wzniosowym, mikroprzewodzie hydraulicznym) oraz wydzielenia obszaru pracy stabilnej mikrozaworu hydraulicznego. Zwrócono uwagę na hałaśliwość pracy układów mikrohydraulicznych, poddając, jako przykład, analizie mikrozasilacz hydrauliczny.
EN
In the paper some selected examples of miniaturized hydraulic components were presented. Some results of tests of flow in hydraulic microcomponents (lift microvalve, hydraulic micropipe) and creating of stable work of hydraulic microvalve were discussed. Special attention was focused on noise problem of microhydraulic systems. This problem was considered in example of microhydraulic power unit.
8
Content available remote Symulacyjne badania hybrydowego napędu elektryczno-hydrostatycznego
PL
W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano program obliczeń komputerowych służących do symulacji procesów przetwarzania energii w elektryczno-hydrostatycznym napędzie pojazdu. W rozważanym napędzie hybrydowym napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania pojazdu. Celem badań symulacyjnych było ukazanie możliwości zmniejszenia energochłonności napędu elektrycznego dzięki takiemu wspomaganiu. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że nastąpiło istotne odciążenie napędu elektrycznego.
EN
In the paper, we describe a study of an electro-hydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive.
9
Content available remote Hydraulic hybrid vehicle with energy recuperation
EN
Modern transport vehicles and mobile machines have a high advanced functionality and quality of work. However, it is often associated with high power consumption. That is why research focused on reducing vehicle operating costs is so important. The possibilities of reduction of fuel consumption in combustion engines, which are usually the primary source of energy in many vehicles, seem to be exhausted. It came from design constraints of the combustion engine and increasingly stricter emission’s standards. That is way very popular become energy recovery system. Usually, these systems are based on an electric storage battery. Energy is capturing during braking of the vehicle and transferred to the electric motor periodically connected with the drive system. While, in the vehicles driven by hydrostatic system hydraulic energy in a similar way can be captured and stored in the hydro-pneumatic accumulator. This paper presents such solution of energy saving system based on an additional pump and hydro-pneumatic accumulator build into vehicle hydrostatic drive system. Mechanical and hydraulic elements of vehicle drive system were modelled using SimulationX software. The standard drive system is comparing with the energy recuperation drive system. Tests have been conducted for assumed working cycle and several operating parameters by the use of SimulationX. Reached than 10% energy saving in one cycle, confirms the correctness of designed structure of the hydraulic energy recovery system.
PL
Współczesne pojazdy transportowe i maszyny mobilne charakteryzują się wysoko zaawansowaną funkcjonalnością i jakością pracy. Jest to jednak często związane z dużym zużyciem energii. Zrozumiałe jest zatem prowadzenie prac ukierunkowanych na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Możliwość znaczącego obniżenia zużycia paliwa przez silniki spalinowe, będące zazwyczaj źródłem pierwotnym energii w pojazdach użytkowych, wydaje się być wyczerpana. Wynika to zarówno z ograniczeń konstrukcyjnych silnika spalinowego, jak i zaostrzających się norm dotyczących czystości spalin. Stąd też zainteresowanie systemami odzysku energii wspomagającej jednostkę napędową przy zwiększonym obciążeniu. Zwykle są to układy bazujące na akumulatorach elektrycznych, w których jest gromadzona energia przechwytywana w procesie hamowania pojazdu i przekazywana następnie do silnika elektrycznego łączonego okresowo z układem napędowym, nazywane popularnie hybrydowymi układami napędowymi. W artykule opisano rozwiązanie i wyniki testów symulacyjnych systemu odzysku energii kinematycznej dla małego pojazdu transportowego z przekładnią hydrostatyczną. Układ napędowy pojazdu złożony z elementów mechanicznych i hydraulicznych zamodelowano z wykorzystaniem bibliotek programu SimulationX firmy ITI GmbH. W celu porównania energochłonności standardowego układu napędowego i układu wspomaganego przez system rekuperacji energii przeprowadzono testy symulacyjne dla przyjętego cyklu roboczego oraz dla kilku konfiguracji parametrów eksploatacyjnych. Osiągnięta ponad 10% oszczędność energii w cyklu testowym potwierdza słuszność założeń zaprojektowanej struktury proponowanego systemu odzysku energii.
10
PL
W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano program obliczeń komputerowych służących do symulacji procesów przetwarzania energii w elektryczno-hydrostatycznym napędzie pojazdu. W rozważanym napędzie hybrydowym napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania pojazdu. Celem badań symulacyjnych było ukazanie możliwości zmniejszenia energochłonności napędu elektrycznego dzięki takiemu wspomaganiu. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że nastąpiło istotne odciążenie napędu elektrycznego.
EN
In the paper, we describe a study of an electrohydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by suport of the hydrostatic drive.
PL
W artykule pokazano zastosowanie metody sumy mocy strat w ocenie strat energetycznych występujących w silniku hydraulicznym obrotowym w sytuacji, gdy nie dysponujemy wszystkimi danymi laboratoryjnymi lub gdy korzystamy z danych zawartych w kartach katalogowych. Metoda ta pozwala na określenie współczynników ki strat energetycznych występujących w silniku. Metoda sumy mocy jest oparta na spojrzeniu proponowanym przez Z. Paszotę w pracach [3–9]. Metoda polega na dodawaniu strumienia mocy strat energetycznych występujących w silniku do strumienia mocy wyjściowej i porównaniu tej sumy z mocą wejściową. Zastosowanie metody sumy mocy strat przedstawiono na przykładzie silnika hydraulicznego A6VM.
EN
The article shows how to use the method sum of power loss. This method allows to determine the coefficients ki energy losses in the hydraulic motor in a situation where we do not have all the laboratory data, or when we use the data contained in the data sheets. The method sum of power loss is a method based on the look proposed by Z. Paszotę in [3–9]. The method consists in adding power flow of energy losses in the machine to power flow output, as shown in Figure 1. The method sum of power loss is shown on the example of the hydraulic rotational motor A6VM.
12
Content available Hydrostatyczny napęd lokomotywy WLP-50EM/H
PL
W artykule zaprezentowano układ hydrauliczny lokomotywy wąskotorowej typu WLP-50EM/H. Omówiono budowę układu napędowego, skonstruowanego w oparciu o przekładnię hydrostatyczną, jej układ sterowania oraz podukłady hydrauliczne zastosowane w lokomotywie.
EN
Hydraulic system of WLP-50EM/H narrow-gauge locomotive is presented. The structure of driving system, designed on the basis of hydrostatic gear, as well as control system of the locomotive and hydraulic sub-systems used in the locomotive are discussed.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
2948--2957, CD2
PL
Artykuł dotyczy modelowania dynamicznego i wyników symulacji numerycznej hydraulicznego systemu regulacji wtórnej, który znajduje zastosowanie w napędach pojazdów. Wtórna jednostka napędowa z regulacją wtórną jest włączona do stało-ciśnieniowego (p = const) układu hydrostatycznego. Regulacja wtórna jest stosowana do dostosowania prędkości obrotowej n i momentu M wtórnej jednostki napędowej do obciążenia układu jezdnego. Wtórna jednostka napędowa podczas przyspieszania i ustalonej jazdy funkcjonuje jak silnik hydrauliczny, a w czasie hamowania jak pompa hydrauliczna. W czasie hamowania (hamowania odzyskowego) możliwa jest rekuperacja (odzysk) energii kinematycznej i jej akumulowanie w akumulatorach hydropneumatycznych.
EN
This paper deals with dynamic model and results of numerical simulation of hydraulic secondary control systems which find application in vehicles drives. The secondary driving unit with secondary control was incorporated into the hydrostatic constant pressure system (p = const). The secondary control is applied to adjust the rotational speed n and momentum M of the secondary driving unit to traction system loading. The secondary driving unit functions as hydraulic motor during acceleration and stabilised motion and as a pump during braking. During breaking (recuperative braking) there is a possibility of kinetic energy recuperation and its subsequent accumulation in hydro-pneumatic accumulators.
PL
Niniejszy artykuł opisuje dwie koncepcje zestawów manipulatorów dla platform inżynieryjno-interwencyjnych. Dokonano przeglądu konstrukcji znajdujących się na rynku, które wykorzystują zestaw manipulatorów. Na podstawie przeglądu opracowano wymagania jakimi powinny charakteryzować się manipulatory. W kolejnym kroku opracowano dwie koncepcje zestawu manipulatorów dla robota inżynieryjno-interwencyjnego. Pierwsza z koncepcji zakłada wykorzystanie dwóch manipulatorów o takiej samej liczbie stopni swobody i napędzie hydrostatycznym. Miejsce ich zamontowania na platformie znajduje się w jej przedniej części. Różnica pomiędzy nimi wynika z narzędzi roboczych w jakie są wyposażone. Druga koncepcja zakłada zastosowanie manipulatora głównego i pomocniczego o łańcuchach kinematycznych o różnej liczbie stopni swobody i napędach. Manipulatory umieszczone są w środkowej i tylnej części platformy.
EN
This article describes two concepts of manipulators for engineering-intervention platforms. A review of current solutions that use a set of manipulators was conducted. On its basis requirements for this kind of manipulators were elaborated. In the next step, two concepts of manipulators for engineering-intervention robot were developed and described. The first concept assumed the use of two manipulators with the same number of degrees of freedom and hydrostatic drive. Both of them were mounted in front part of the platform. The only difference between them is kind of working tool they are equipped with. The second concept assumed the use of primary and secondary manipulator which kinematic chains have different numbers of degrees of freedom and different drive systems. In that case the first manipulator is mounted in the central and the second one in the rear part of the platform.
PL
W pracy analizujemy charakterystyki stanowiska laboratoryjnego, będącego modelem elektryczno-hydrostatycznego napędu pojazdu. Podstawowymi zespołami tego stanowiska są: napęd elektryczny, napęd hydrostatyczny oraz bezwładnik odwzorowujący inercję pojazdu. Podstawowe charakterystyki stanowiska są wyznaczane oporami ruchu stanowiska oraz inercją wymienionych zespołów napędowych. Na podstawie dokumentacji technicznej stanowiska ustalono geometryczną postać elementów, które obracają się podczas ruchu stanowiska. Następnie przy użyciu programu do modelowania geometrycznego 3D ustalono masowe momenty bezwładności poszczególnych podzespołów stanowiska. Do wyznaczenia oporów ruchu użyto metodę swobodnego wybiegu bezwładnika. Metoda ta sprowadza się do rozpędzenia bezwładnika, a następnie do rejestracji jego prędkości kątowej, która zmniejsza się na skutek działania oporów ruchu działających na obracające się elementy stanowiska związane z bezwładnikiem. Na podstawie tego pomiaru oraz przyjętego modelu stanowiska zidentyfikowano postać funkcji, która opisuje moment oporów ruchu w zależności od prędkości kątowej bezwładnika.
EN
We present the characteristics of a laboratory setup, which has been built as a model of a vehicle electro-hydrostatic drive. The laboratory setup consists of three main parts: an electric drive, a hydrostatic drive and an inertia element which corresponds to the inertia of a vehicle. In order to determine the characteristics, we use the so-called free coasting method in which we measure angular velocity in time. The resistance torque reduces the angular velocity of rotating parts in time. On the basis of the technical documentation and using system Catia we have prepared 3D geometric models of the drive elements. In that way, we have been able to calculate their mass, moments of inertia and identify the relationship, which describes the motion resistance torque in the function of angular velocity.
PL
W pracy przedstawiono model hydrostatycznego napędu pojazdu zasilanego z akumulatora hydropneumatycznego. Przedstawiono matematyczny opis procesów związanych z termodynamiczną przemianą gazu w akumulatorze oraz przetwarzaniem energii gazu na energię kinetyczną pojazdu. Oprócz tego rozpatrywano układ sterowania napędem realizującym zakładany cykl jazdy pojazdu. Dla przyjętego i przedstawionego układu napędowego pojazdu wykonano komputerową symulację ruchu pojazdu obejmującą: rozruch, jazdę ze stałą prędkością oraz odzyskowe hamowanie. Przedstawione zostały wybrane wyniki obliczeń ilustrujące proces przetwarzania energii w hydrostatycznym układzie napędowym. Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące modyfikacji modelu napędu oraz układu sterowania.
EN
We present results of mathematical and numerical studies of a vehicle equipped with a hydrostatic drive with hydro-pneumatic accumulator. Numerical studies were carried out using program developed in Matlab/Simulink software. We formulate and analyze a mathematical description of the process related to the thermodynamic conversion of gas in the accumulator and conversion of gas energy into kinetic energy of the vehicle. In addition, the drive control system is considered during the vehicle motion with assumed ECE15 drive cycle. For the vehicle powertrain considered, computer simulations of the vehicle motion during accelerations and regenerative braking have been conducted. We discuss their results in order to illustrate the process of energy conversion in the hydrostatic drive and hydro-pneumatic accumulator. On the basis of these results, modifications of both the mathematical model and control system are subsequently proposed.
EN
Sliding-vane pumps are widely used as sources of the flow in hydrostatic power transmission systems. A noticeable tendency in hydrostatic systems is revealed in the form of minimization of the mass, overall dimensions and at the same time increasing of a power density delivered by pumps. The article presents the preliminary results of the studies related to a pressure pulsation of the hydraulic system equipped with the sliding-vane pump (T7BS type manufactured by Parker & Denison Company). During the studies the pressure pulsation in selected places of pressure line were recorded. A series of measurements were performed for selected settings of the system. The recorded characteristics were analysed in time and frequency domains.
PL
Pompy łopatkowe należą do często używanych generatorów strugi cieczy roboczej w napędach hydrostatycznych. Zauważalną tendencją w opisywanych układach jest minimalizacja masy oraz wymiarów gabarytowych, przy jednoczesnym zwiększaniu gęstości mocy oferowanej przez pompę. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań hydraulicznego napędu hydrostatycznego z pompą typu T7BS firmy Parker & Denison. Podczas badań zarejestrowano wartości pulsacji ciśnienia w wybranych miejscach linii tłocznej. Cykl pomiarów przeprowadzono w odniesieniu do wybranych nastaw pracy układu. Uzyskane przebiegi zostały przeanalizowane w dziedzinach czasu oraz częstotliwości.
EN
The article presents results of preliminary experimental tests regarding pressure pulsation of the gear pump with external gear design, series PGP511 manufactured by Parker Hannifin. A cycle of measurements was carried out in relation to the selected parameters of system’s operation, such as: rotational speed of the pump shaft, pumping pressure and capacitance change (i.e. hydraulic capacity) of the pressure line. The obtained curves have been analyzed in terms of time and frequency.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań eksperymentalnych pulsacji ciśnienia pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym, serii PGP511 produkcji Parker Hannifin. Cykl pomiarów przeprowadzono w odniesieniu do wybranych parametrów pracy układu, takich jak: prędkość obrotowa wału pompy, ciśnienie tłoczenia oraz zmiana kapacytancji (tj. pojemności hydraulicznej) linii tłocznej. Uzyskane przebiegi zostały przeanalizowane w dziedzinach czasu oraz częstotliwości.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.