Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mould powder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Physico-chemical properties of mould powders and assumed casting parameters for the particular steel grade influence the way of lubricating the surface of the skin of concast billets formed in the mould, as well as heat transfer along its circumference. The paper presents research which main aim was to improve the surface quality of continuous casting round billets (Ø 170 mm) cast from C45 steel. Improvement of the surface quality can be obtained by designing the chemical composition of mould powder for local casting conditions and the technical and technological parameters of CC equipment. Based on the experimental casting from C45 medium carbon steel it was found that there are relationships between the physicochemical properties of mould powder and intensity of skin lubrication and heat transmission to the mould wall.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu poprawy jakości powierzchni wlewka ciągłego o przekroju Ø 170 mm odlewanego ze stali C45. Poprawę jakości powierzchni można uzyskać sterując wartościami parametrów technologicznych odpowiedzialnych za intensywność smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Na podstawie doświadczalnego odlewania wytopów ze stali średniowęglowej C45 stwierdzono, że istnieją zależności między parametrami mieszania elekromagnetycznego, właściwościami fizykochemicznymi zasypki krystalizatorowej a intensywnością smarowania naskórka wlewka ciągłego.
EN
The article is devoted to the issue of improvement in surface quality of continuous cast round billets of Ø 170 mm mm cast from C45 steel. The surface quality improvement can be obtained by control of process parameters responsible for intensity of round billets lubrication in the mould. Based on the experimental casting of heats from C45 mediumcarbon steel it was found that there were relationships between the electromagnetic stirrer parameters, physicochemical properties of mould powder and intensity of round billet skin lubrication.
PL
W artykule scharakteryzowano proces ciągłego odlewania stali ze szczególnym uwzględnieniem roli zasypek krystalizatorowych. Scharakteryzowano również ciekłą żużlotwórczą fazę zasypek krystalizatorowych oraz zjawisko smarowania powierzchni wlewka w krystalizatorze.
EN
In the presents works characterize the role crystallization of mould powder used in the continuous casting of steel. Describe also liquid phase slag's of mould powder and lubrication's phenomena of slab surface mold in crystallizer.
EN
Purpose: The purpose of the research conducted was to determine the impact of a binder used in selected mould powders in continuous casting mould on the following physical properties: viscosity, alkalinity and the melting point. Additionally, non-fluoric casting powders were analyzed. Design/methodology/approach: The methodology of the research conducted was based on the chemical analysis of basic mould powders and powders with 5% addition of food origin binder. Findings: The findings indicate that the addition of the binder results in decreasing in viscosity in the cases studied. Research limitations/implications: The physical properties of mould powders have an impact on the quality of continuous ingot, therefore it is necessary to be acquainted when searching for the relationship between the quality of the casting and technological parameters of steel continuous casting process. Practical implications: The findings may be applicable in technological practice when changing standard mould powder for mould in the form other than a powdered one, in which food origin binders are used. Originality/value: Modified mould powders are an alternative for standard powdered mould, therefore it is desirable to conduct research on their properties in order to plan and manage steel continuous casting process in a proper way.
5
Content available Impact of mould powder on slab lubrication
EN
The paper presents results of industrial experiments with application of mould powders characterized with similar chemical composition, with different density and form: pulverized, granulated and formed. Impact of mould powder form on intensity of lubrication and its consumption is defined on the basis of the results of industrial tests of continuous casting of low carbon steel, 1030x220 mm format.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przemysłowych z zastosowaniem zasypki krystalizatorowej posiadajacej jednakowy skład chemiczny lecz rózniacej sie postacia i gestoscia: proszkowa, granulowana i formowana. Wpływ postaci zasypki krystalizatorowej na intensywnosc smarowania i jej zuzycie okreslono na podstawie wyników przemysłowych odlewania na urzadzeniu COS stali niskoweglowej w formacie 1030x220 mm.
PL
W technologii ciągłego odlewania prawidłowy wybór rodzaju zasypki krystalizatorowej (składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych, postaci fizycznej) i sposobu jej wprowadzania, jest jednym z istotnych czynników decydujących o jakości powierzchni i czystości metalurgicznej wlewka ciągłego. Zasypka do krystalizatora powinna zapewniać m. in. dobrą izolacyjność cieplną, prawidłowe smarowanie ścian krystalizatora i asymilację wtrąceń niemetalicznych. Typowe dla procesu ciągłego odlewania zaburzenia pracy krystalizatora spowodowane gwałtownymi skokami poziomu metalu, utrudniają prawidłowe oddziaływanie zasypek sypkich (proszkowych, granulowanych). Dodatkowo, duże rozdrobnienie zasypek powoduje straty związane ze sposobem ich dozowania i dostarczania na stanowisko pracy, podwyższające koszt produkcji stali. Czynnikiem niekorzystnym ze względu na środowisko pracy jest pylenie zasypek. W celu wyeliminowania niektórych niekorzystnych czynników związanych ze stosowaniem zasypek sypkich, narodziła się koncepcja ich scalenia do jednolitej postaci o uprzednio zaprojektowanym kształcie. Zmiana zasypek krystalizatorowych z postaci sypkiej do scalonej, poprzedzona została licznymi próbami laboratoryjnymi. Zakres doświadczeń i pomiarów przebiegał w kilku etapach, od doboru materiałów scalających (lepiszczy), poprzez określenie i porównanie do zasypek bazowych właściwości fizykochemicznych scalonych kształtek do ich roztapiania w laboratoryjnym piecu indukcyjnym. Próby przemysłowe przeprowadzone w hutach stali miały potwierdzić słuszność przyjętego rozwiązania.
EN
Proper selection of the type of the mould powder (chemical composition, physical and chemical properties, physical form) and method of powder feeding to the mould, are the important factors determining strand surface quality and its metallurgical purity. Mould powder should provide good thermal insulating, correct lubrication of mould walls as well as non-metallic inclusions assimilation and other functions. Disturbances of the mould work, typical for continuous casting process, caused by violent leaps and slumps of metal content hinder proper performance of the pulverized or granulated mould powder. Additionally, fine-grained mould powders cause significant losses during handling and dosing, which increase steel production cost. Mould powders dusting is very unfavourable factor affecting working environment. The idea to consolidate specific uniform shape blocks from powders was invented in order to eliminate of unfavourable factors related to use of pulverized mould powders. Change of the pulverized mould powders to compact form thereof, was preceded by numerous laboratory tests. Multistage investigation was carried out, starting from binders selection, through choice of pressing parameters, to comparison tests of physical and chemical properties. The industrial tests conducted in steel plants to confirm legitimacy of the adopted solution.
PL
W celu wyeliminowania niektórych niekorzystnych czynników związanych ze stosowaniem zasypek sypkich, zrodziła się koncepcja ich scalenia do jednolitej postaci. Zasypki krystalizatorowe w postaci kształtek poddano badaniom fizykochemicznym i testowano podczas odlewania 2 wytopów doświadczalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań struktury wlewków ciągłych odlewanych z zastosowaniem zasypek krystalizatorowych w postaci sypkiej i scalonej. Przygotowane do odlewania partie zasypki krystalizatorowej w postaci kształtek charakteryzowały się różnymi właściwościami fizycznymi.
EN
In order to eliminate some adverse factors related to using powders the idea of consolidating them into a homogeneous form has emerged. The mould powders in the form of profiles were put through physical and chemical investigations and tested while casting 2 experimental heats. This article presents the results of investigation of continuously cast semiproducts with use of mould powders in loose and consolidated form. Prepared for casting, the batches of mould powders in the form of shaped blocks were characterised by different physical properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków (lepiszczy) na wybrane własności fizyczne (lepkość dynamiczna, napięcie powierzchniowe, gęstość) zasypek krystalizatorowych w postaci sprasowanych brykietów. Badania prowadzono w celu doboru odpowiedniego lepiszcza, które zastosowane zostanie do produkcji brykietów wykorzystanych w próbach przemysłowych.
EN
The paper presents testing results of the effect of additions 9adhesives) on selected physical properties (viscosity, surface tension density) of briquetted mould powders. Investigations were carried out select suitable adhesive used to production of briquettes for industrial tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.