Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motor vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Substancje ropopochodne ze względu na właściwości fizykochemiczne blokują pory gleby, powodując powstanie warstwy nieprzepuszczalnej, m.in. dla wody lub powietrza. Gleby o strukturze luźniejszej wykazują niższą odporność na działanie degradującej substancji ropopochodnej. Celem pracy było określenie wpływu temperatury gleby oraz temperatury wybranych płynów eksploatacyjnych na stopień przesiąkania gleby. W pracy analizowano płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach silnikowych, z którymi jednostki ochrony przeciwpożarowej mają najczęściej do czynienia podczas interwencji w zdarzeniach drogowych. Badaniu poddano płyn chłodniczy oraz olej silnikowy. Badanie przesiąkania cieczy przez piasek wykonano w warunkach laboratoryjnych, analizując każdorazowo 150 cm3 piasku, do którego wprowadzano dwukrotnie 100 ml badanej cieczy, co umożliwiło określenie przepuszczalności gleby w funkcji stopnia jej wilgotności. Ciecze były analizowane w trzech temperaturach: 7°C, 23°C i 85°C, natomiast piasek w dwóch temperaturach: 10°C i 25°C. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, iż czas przesiąkania cieczy przez grunt maleje wraz ze wzrostem temperatury cieczy. Co więcej, wraz ze wzrostem temperatury gruntu czas przesiąkania cieczy przez grunt ulega skróceniu. Jest to związane ze spadkiem lepkości cieczy oraz wzrostem współczynnika filtracji.
EN
Petroleum substances block the pores of the soil causing an impermeable layer, e.g. for water or air. Soils with a looser structure show lower resistance to the degrading oil-derivative substance. The purpose of the work was to determine the effect of soil temperature and temperature of selected exploitation fluids on the degree of soil permeability. Permeability of the liquid through the sand was carried out in the laboratory conditions. Each time to 150 cm3 of sand two volumes of 100 cm3 tested liquid were added. Cooling fluid and engine oil were tested. The liquids were analyzed at three temperatures: 7°C, 23°C and 8°C, and sand was analyzed at two temperatures: 10°C and 25°C. On the basis of the conducted tests, it was observed that the time of liquid permeability through the soil decreased with the increasing temperature of the liquid. Moreover, as the soil temperature raised, the time the liquid seeped through the ground was reduced. This was related to the decrease in viscosity of the liquid and the increase in the filtration coefficient.
2
Content available remote Badanie przyspieszeń pojazdów samochodowych
PL
Każdy poruszający się po drogach samochód ma ściśle określone przez producenta parametry przyśpieszenia, prędkości maksymalnej, mocy i momentu obrotowego. W literaturze motoryzacyjnej badana jest często elastyczność pojazdu w wybranym przedziale prędkości na danym przełożeniu. Testy faktycznego przyśpieszenia samochodu z wykorzystaniem różnych prędkości obrotowych nie są wykonywane. Kluczem do stwierdzenia jak dany pojazd będzie przyśpieszał jest jego wykres zależności mocy i momentu od obrotów silnika. Poddano badaniom cztery różne samochody z różnymi silnikami chcąc porównać ich przyśpieszenie zależnie od wykorzystania 70, 85 i 100% ich prędkości obrotowej maksymalnej mocy silnika. Pojazdy były badane na odcinku drogi o długości 500 metrów przy prędkości od 30 km/h do 120–130 km/h.
EN
Each car travelling on the road has strictly defined parameters of acceleration, maximum speed, power and torque. In automotive literature, vehicle flexibility is often tested within a selected speed range in a given gear ratio. Tests of the actual acceleration of a car using different speeds are not performed. The key to determining how a given vehicle will accelerate is its power and torque vs. engine revolutions diagram. Our different cars with different engines were tested to compare their acceleration according to the use of 70, 85 and 100% of their maximum engine power speed. The vehicles were tested on a 500-metre-long road section at speeds ranging from 30 km/h to 120–130 km/h.
EN
This article presents results of the inventory of pollutant emission from motor vehicles in Poland. To determine emission from motor vehicles in Poland COPERT 5 software was used for the first time. In addition, a comparison of the national emission from motor vehicles in 2016 and in 2015 was included. Pollutants harmful to health were considered primarily: carbon monoxide, organic compounds, nitrogen oxides and particulate matter. Emission of substances contributing to the intensification of the greenhouse effect were also examined: carbon dioxide, ammonia and nitrous oxide. It was found that the relative increase in volume of emission of carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds is less than 10%, and nitrogen oxides and particulate matter less than 15%. The relative increase in carbon dioxide emission is approximately 14%, which corresponds to a relative increase in fuel consumption. The relative increase of volume of heavy metal emission is similar. The assessment of the energy emission factor (emission of pollution related to energy equal to used fuel) proves that - amongst pollutants harmful to health - for carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds there is a relative reduction by approximately 5% in 2016, and for nitrogen oxides and particulate matter - increase by approximately (3-4)%.
EN
In the large urban areas, in middle latitudes, as in case of Poland, the cause of poor air quality is immission: in winter particulate matter PM10 and PM2.5, in summer - ozone and nitrogen oxides (or nitrogen dioxide). In the whole country, road transport is significantly responsible for the emission of nitrogen oxides (30%), carbon monoxide (20%) and less for emission of particulate matter (a few percent). In the case of other pollutants, the emission of non-metallic organic compounds is less than 10% (including polycyclic organic compounds - just over 0.5%), and sulfur oxides - only 0.03%! To analyze impact of automotive industry on air quality, pollutant emission data from two stations in Krakow were selected. These stations are known for poor air quality - the stations are: Dietla Street - with a high level of traffic and Kurdwanów - place located far from traffic routes. It was found that other objects than automotive vehicles are the dominant source of dust. These are industrial sources and - above all - energy sources, especially individual heating installations. Particularly large dust pollution occurs in winter and it is not always in areas with intense traffic. There was a strong dependence between immission of pollutants and road traffic, however, this dependence is not dominant in assessing the risk of air quality in urban agglomerations.
EN
The inventory results of pollutant emission from motor vehicles in Poland comparing to the emission of pollutants in the European Union have been presented in the paper. The analysis is based on the official results of the pollution inventory reported to the European Union. Emission of the following substances was considered for the years 1990-2016 for Poland and the European Union from all civilization and road transport activities: carbon monoxide, non-methan volatile organic compounds, nitrogen oxides and particulate matter consisting of fractions: total suspended particles, PM10 and PM2.5. It was observed that the share of pollutant emission from road transport in Poland is smaller than for the entire European Union. This is especially evident in the case of particulate matter and nitrogen oxides. As a result of the analysis of the emission inventory in the European Union, it was confirmed that the share of motorization in the emission of pollutants harmful to human health is significantly smaller in Poland than in the entire European Union. Therefore, conducting a detailed analysis of specific distance emission of pollutants from a statistical vehicle as well as extending research on greenhouse gas emission from motor vehicles is recommended.
EN
Within the Institute of Environmental Protection - National Research Institute the Central Emission Database is being established. The Database will cover the most important emission sectors from anthropogenic activities, including usage of motor vehicles. The intensity of emissions of individual pollutants is the input data to air pollution dispersion models. Based on calculations performed by the air pollution dispersion models concentration of pollutants dispersed in atmospheric air (pollution immission) is provided. The annual average immision for a selected place in Poland is a measure of the threat to environment. In order to determine the intensity of pollutant emissions from motor vehicles it is necessary to recognize the intensity of vehicle motion and the volume of emission of pollutants depending on the type of vehicle motion. The task presented in this article is to determine the characteristics of pollutant emissions from motor vehicles depending on the type of their motion. The mean value of vehicle speeds was used to characterize the type of vehicle motion. The emission of pollutants from vehicles is therefore characterized by the dependence of road emissions of pollutants on the average speed of vehicles. The characteristics were determined for cumulated categories of motor vehicles: passenger cars, light commercial vehicles as well as heavy duty trucks and buses. The results of the inventory of pollutant emissions from motor vehicles in Poland in 2016 were used to determine the characteristics of pollutant emissions.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono prędkości rozprzestrzeniania się płomienia po badanych materiałach wg wymagań PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne - Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów dla tapicerek pobranych z 15 różnych modeli samochodów osobowych oraz ocenę możliwości wykorzystania alternatywnej procedury badawczej weryfikującej palność wyrobów stosowanych wewnątrz samochodów osobowych.
EN
This publication presents the flame propagation rates of tested materials according to PN-ISO 3795 requirements. Road vehicles and tractors, agricultural and forestry machinery - Determination of combustibility of materials used inside vehicles for upholstery taken from 15 different passenger car models and assessment of the possibility of using an alternative verification procedure flammability of products used in passenger cars.
PL
W artykule przedstawiono krótki rys historyczny elektrycznych pojazdów samochodowych. Schematycznie opisano budowę współczesnych elektromobili. Uwzględnione zostały pojazdy typu BEV, REEV, PHEV oraz FCEV. Wskazano szereg zastosowań wyżej wymienionych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów w transporcie przemysłowym i komercyjnym. W dalszej części artykułu przytoczono główne wady i zalety dotyczące m. in. aspektów ochrony środowiska, eksploatacji oraz kosztów utrzymania pojazdów elektrycznych. Zwrócono uwagę na ograniczenia hamujące nagły wzrost ilości elektromobili w ruchu publicznym w Polsce: słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową (np. punkty ładowania akumulatorów, wyspecjalizowane warsztaty obsługowe), ekologiczność pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce (elektrownie węglowe), przestarzałe linie przesyłu prądu elektrycznego, kosztowne technologie produkcji akumulatorów. Kolejna część traktuje o perspektywach rozwoju elektromobili. Rozważania dotyczą progresu technologicznego umożliwiającego ich upowszechnienie oraz pomysłów nowych zastosowań m. in. w przemyśle, komunikacji miejskiej, a także w rozrywce. Krótko zaprezentowany został elektromobil Petersen PeT – mały pojazd elektryczny. Przedstawiono jego uproszczoną budowę. Zaproponowano również obszary zastosowań dla tego typu małogabarytowych pojazdów elektrycznych.
EN
Paper discussed the future uses of vehicles with electric powertrains. The history of electric vehicles and the barriers of their intensive improvement in Poland were depicted. The classification of modern electric vehicle constructions was presented and shortly described. Also the Petersen PeT vehicle was presented.
EN
The aim of the work is to create a mathematical model for the distribution of emissions from vehicles. In this article, it was proposed to use the probabilistic and statistical approach for modelling the distribution of harmful impurities in the atmosphere from vehicles using the example of the Ust-Kamenogorsk city. Using a simplified methodology of stochastic modelling, it is possible to construct effective numerical computational algorithms that significantly reduce the amount of computation without losing their accuracy.
PL
Celem pracy jest stworzenie matematycznego modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z pojazdów. W tym artykule zaproponowano zastosowanie podejścia probabilistycznego i statystycznego do modelowania rozprzestrzeniania się szkodliwych zanieczyszczeń w atmosferze z pojazdów na przykładzie miasta Ust-Kamenogorsk. Stosując uproszczoną metodologię modelowania stochastycznego, można konstruować skuteczne numeryczne algorytmy obliczeniowe, które znacznie redukują ilość obliczeń bez utraty dokładności.
11
Content available remote Modelling of Vehicle Velocity in the Inventory of Pollutant Emission
EN
Modelling of vehicle traffic is one of the major challenges in the inventory of pollutant emissions from road transport. The diversity of conditions describing vehicle traffic entails a need for assumptions to be made, in order to enable data preparation. In the present paper we analyze the process of vehicle velocity to substantiate adoption of zero-dimensional characteristicsc of the process. In modelling of vehicle traffic it is, above all, the average value of velocity that is assumed to be a zero-dimensional characteristic of the velocity process. Additionally, vehicle traffic is assessed under driving conditions in urban and rural areas, as well as on highways and expressways. The paper presents the analysis of pollutant emissions from road transport in Poland, in the years 2000-2015, with reference to the type of driving patterns, which, in turn, depends on the dynamic characteristics of the velocity process.
12
Content available remote Fasteners in the automotive industry
EN
The automotive industry is the largest recipient of fasteners in Europe. It is also the recipient with the highest expectations in terms of quality, logistics and pricing. Importantly, Poland has no reason to feel inferior on the European arena.
EN
Inventory of total vehicle pollution emission is only possible through the use of emission modelling. One of the most difficult problems in modelling total emission from motor vehicles is the identification of the structure of vehicle fleet. While it is possible to use vehicle registration data to model the numerosity of elementary vehicle categories, it is very difficult to design representative driving cycles for vehicles in separate categories, in the absence of empirical evidence. The article proposes two models of the structure of motor vehicles for the criterion of technical level on account of pollutant emission. The method of modelling the intensity of use of motor vehicles by elementary categories on account of pollutant emission, outlined in this article, is the first unique undertaking in this field on a global scale. This method was used for inventorying pollutant emission from motor vehicles in Poland, in the years 2000–2015.
PL
Inwentaryzacja całkowitej emisji zanieczyszczeń samochodowych jest możliwa tylko dzięki zastosowania modelowania emisji zanieczyszczeń. Jednym z najtrudniejszych problemów modelowania całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych jest identyfikacja ich struktury. O ile jest możliwe wykorzystanie danych związanych z rejestracją pojazdów samochodowych do modelowania liczności kategorii pojazdów samochodowych, o tyle wyznaczenie reprezentatywnych przebiegów pojazdów elementarnych kategorii jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na brak wyników badań empirycznych. W artykule zaproponowano dwa modele struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń. Przedstawiony w niniejszym artykule sposób modelowania intensywności użytkowania pojazdów samochodowych kategorii elementarnych ze względu na emisję zanieczyszczeń jest pierwszym unikatowym przedsięwzięciem w tym zakresie w skali światowej. Metodę tę zastosowano do inwentaryzacji zanieczyszczeń pojazdów samochodowych w Polsce w latach 2000–2015.
EN
The paper presents the results of the study on the sensitivity of the national annual pollutant emission from passenger cars to traffic patterns. The study was carried out in accordance with the methodology applied in the COPERT 4 software. The traffic pattern was modelled as the share of road lengths under various traffic conditions: urban, rural and on motorways and expressways, in the total length of trips covered by vehicles. A relatively small and less varied sensitivity of the national annual pollutant emission from passenger cars to the traffic pattern was found due to the substance emitted. This was considered to be a valuable proposal for the selection of parameters for the total emission model of vehicular pollutants, in view of the difficulty of estimating the share of road lengths under model traffic conditions.
EN
The work analyses the national annual emission of pollutants from passenger cars in Poland, in the years 2000–2015, including the classification of combustion engines relative to the ignition system. The study was carried out in accordance with the methodology used in the COPERT 4 software. The vehicle traffic model was analysed under the following conditions: urban, rural and on motorways and expressways. The national annual pollutant emission was found to change substantially alongside the changes in vehicle properties over the period analysed; the effect varied due to the performance of respective substances. The relative annual national emission of the various pollutants compared to the situation in 2000 were determined. There was a clear declining trend, from 2008 onwards, in the relative annual emission of pollutants from a representative passenger car; this was valid for all substances.
EN
National annual emission from motor vehicles were estimated with the use, for the first time in Poland, of the COPERT software programme developed in support of official reporting under the EU cooperation framework. The quantification of vehicular emission covered the period 2000–2015. The results were analysed for the following cumulated vehicle categories: passenger cars, light commercial vehicles, heavy duty vehicles, urban buses, coaches, motorcycles and mopeds. The national annual emission from motor vehicles in Poland was found to be markedly declining. The relative national annual emission of individual pollutants was balanced against the situation in the year 2000. Starting from 2006, a distinct decreasing trend was observed for the relative national annual emission of pollutants from a representative motor vehicle; this was valid for all the substances except for nitrous oxide alone.
EN
The paper presents the results of the study on the sensitivity of the national annual emission of pollutants from passenger cars to their average velocity under the following traffic conditions: urban, rural, and on motorways and expressways. The study was carried out in accordance with the methodology used in the COPERT 4 software. The effect of traffic speed within cumulated categories of passenger cars on the national emission of pollutants was analyzed. The national annual pollutant emission of pollutants was found to be substantially affected by the average car velocity, this effect being largely differentiated due to the character of road traffic. The type of the dependence of the national annual pollutant emission on the average velocity is similar for all substances, especially under traffic conditions in rural areas as well as on highways and expressways. A distinct minimum of the national pollutant emission was found at a velocity of about 70 km/h under rural conditions.
PL
Przedstawiono konstrukcje silnika Stirlinga i sposoby dotyczące wykorzystania ich w pojazdach samochodowych. Opisane zostały badania nad wykorzystaniem silnika Stirlinga do bezpośredniego napędu samochodów oraz jako jednostki napędowej w pojazdzie hybrydowym. Omówiono podstawowe zalety i wady wykorzystania silnika Stirlinga w pojazdach oraz jego możliwości do przetwarzania ciepła odpadowego pochodzqacego z silników z wewnętrznym spalaniem na energię elektryczną.
EN
In the paper the Stirling engine constructions and methods for use them in car vehicles are presented. There were described research on the use of the Stirling engine for direct drive of cars and the hybrid drive. The main advantages and disadvantages of the Stirling engine use in vehicles and their ability to convert waste heat from internal combustion engines into electricity are discussed.
PL
Tworzywa polimerowe są jednym z ważniejszych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych. Ich udział już przekracza 20% łącznej masy pojazdu. Istniejące ustawy EU w zakresie recyklingu pojazdów samochodowych nakładają na recyklerów obowiązek odzysku stosowanych w pojazdach materiałów polimerowych. Przeprowadzono badania nad możliwością recyklingu materiałowego elementów samochodowych wytworzonych z kompozytów polipropylenowych. Wykonano badania wybranych właściwości przetwórczych oraz fizycznych materiałów recyklatowych. Określono wpływ składu materiałowego badanych materiałów na ich właściwości. Stwierdzono, że kompozyty recyklatowe mogą być zastosowane na wyroby techniczne.
EN
Polymers materials are one of the most important materials used in automotive vehicles. Their share already exceeds 20% of the total vehicle weight. Existing EU law with regard to the recycling of motor vehicles, talking that people who uses recyclings are required to recycle used polymers materials in vehicles. Research on the possibility of material recycling of post-consumer waste components made of polypropylene composites was conducted. Research on selected processing properties and physical recyclable materials was performed. The impact of the material composition of the materials tested was determined. It has been found that recyclable composites can be applied to technical products.
20
Content available Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy klimatyzacji samochodowej wykorzystującej moduły Peltiera, Alternatywna klimatyzacja umożliwia szybkie ogrzanie powietrza niezależnie od temperatury silnika. Można montować ją zarówno w nowych jak i starych pojazdach. Układ nie wymaga serwisu, ani ingerencji w standardowy układ chłodniczy. Wykorzystano materiały, które umożliwiają wgląd na ruch cieczy w układzie jak i pogląd na układ elektroniczny.
EN
The paper shows a process of designing and constructing automotive air conditioning for a practical application of Peltier module in climatronic. Our project lets us quickly heat up air, autonomously to engine's temperature. The model can be installed both in old and new cars. Furthermore, Peltier's module does not require servicing or interfering a standard heat exchanger. Resources used in assembly enable insight in fluid drift and electronics system's composition.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.