Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model statyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano metody modelowania obwodu AC z prostownikiem mostkowym. Przeanalizowano i zaproponowano modele takiego obciążenia przy użyciu funkcji signum z uwzględnieniem dodatkowych elementów obwodu. W metodach tych uwzględniono zastępcze parametry systemu zasilania i obciążenia prostownika. Ze względu na problemy numeryczne oraz dokładności rozwiązań, które mogą wystąpić dla modelu prostownika opisanego funkcją signum zaproponowano nowy model prostownika mostkowego. Analizy prowadzone były w systemie MATLAB/Simulink. Otrzymane wyniki zostały porównane z programem OrCAD PSpice.
EN
The papers deal with a modeling methods of AC circuit witch rectifier bridge. Modeling methods such load by using the signum function and including additional circuit elements have been proposed and analyzed. In the methods replacements parameters of the power supply are included. Because of the numerical problems and the solutions accuracy, which can occur for the rectifier model described by signum function new rectifier model has been proposed. The analyses were carried out in MATLAB/ Simulink. The results were compared with the program PSpice OrCAD.
PL
Artykuł omawia metodę walidacji wyników statycznego etapu przestrzennego modelowania złożowego, opisywaną w literaturze przedmiotu [1, 2, 3] pod nazwami walidacji krzyżowej lub metody ślepego otworu (blind well). Ocena błędu predykcji parametrów petrofizycznych, uzyskiwanych za pomocą odmiennych metod, stanowi kryterium wyboru optymalnej metody modelowania oraz pozwala na prowadzenie bardziej świadomej analizy niepewności wyników obliczeń objętościowych. Metoda polega na wyłączeniu z zestawu danych otworowych jednego, kilku lub kolejno wszystkich otworów (profili otworowych modelowanego parametru) z procesu obliczeniowego oraz porównaniu wyników obliczenia, jakie uzyskano wzdłuż trajektorii otworu/otworów z danymi rzeczywistymi (przyjmując założenie, że otworowe profile analizowanego parametru petrofizycznego uznaje się za wartości rzeczywiste). W pracy zaprezentowano zaprojektowane w programie Petrel pętle obliczeniowe dla algorytmów deterministycznych i stochastycznych, w znacznym stopniu automatyzujące proces walidacyjny, pozwalające na podniesienie efektywności omawianej procedury, szczególnie w przypadku analizy obiektów udostępnionych znaczną ilością otworów wiertniczych.
EN
The article discusses a method of 3D static reservoir model validation known as cross-validation, leave-one-out or blind well. Assessing the level of petrophysical properties prediction error allows to compare and select optimal modeling method and conduct more aware uncertainty analysis of volume calculation results. Presented technique rely on exclusion of one, several or respectively all wells from a data set (profiles of modeled property) in estimation/ simulation process and comparison of the results obtained along excluded well/s trajectory/ies with a true data (assuming that results of well logs interpretation represent a real/true values). Computation loops designed in Petrel software to automate the validation process are presented. They increase efficiency of the procedure being discussed, especially in case of reservoirs with large number of wells.
PL
Referat omawia zagadnienia budowy statycznych modeli złóż węglowodorów, w szczególności etapy i możliwości metodyczne procesu integracji danych pochodzących z różnych typów pomiarów. Przedstawiono przykłady dwuetapowego schematu integracji danych geofizycznych, petrofizycznych, sedymentologicznych oraz złożowych w ramach przestrzennego, statycznego modelu złoża węglowodorów. Pierwszy etap integracji danych ma na celu uzyskanie spójnych otworowych profili analizowanych parametrów skał zbiornikowych, takich jak: porowatość, przepuszczalność, litofacja, nasycenie wodą złożową. Przedstawiono przykłady zastosowania do tego celu danych geofizyki otworowej, pomiarów laboratoryjnych, opisu sedymentologicznego, wyników opróbowania otworów wiertniczych oraz profilowania mud-logging. Drugi etap budowy statycznego modelu złoża obejmuje konstrukcję modelu strukturalnego, definiującego geometrię analizowanego obiektu złożowego/obszaru poszukiwawczego, opracowanie modelu litofacjalnego oraz kalibrację otworowych profili analizowanych parametrów z danymi sejsmiki 3D, w postaci atrybutów lub meta-atrybutów sejsmicznych wykorzystując w tym celu narzędzia geostatystyczne oraz obliczanie rozkładów przestrzennych parametrów petrofiryczno-złożowych.
EN
The paper discusses methodology of static reservoir model's construction, particularly it is focused on methodological possibilities of data integration that comes from varying types of measurements. Presented are examples of two-stage scheme of geophysical, petrophysical and sedimentological data integration within a framework of 3D static reservoir models. The purpose of first stage of integration process is to achieve consistent profiles along a well-bores of a parameters that are to be modeled, such as: porosity, permeability, facies, water saturation. Shown are examples of utilization of a following data types: well logging, lab data, sedimentological interpretation, well tests and mud logging results. Second stage of static reservoir models' construction includes defining geometry of the reservoir, facies' modeling, calibration of well data with 3D seismic (attributes and meta-attributes) by means of geostatistical tools and application of that relationship in the process of reservoir properties modeling.
PL
W pracy przedstawiono wymagania stawiane modelom łuku potrzebnym dla sterowania pracą obwodu pieca łukowego. Następnie przyjmując, że przewodność plazmy łuku jest iloczynem funkcji czasu i funkcji promienia z równania Ellenbaasa-Hellera wyprowadzono równanie modelu Cassiego łuku dla liniowej zależności przewodności od potencjału cieplnego. Dla zależności expotecjalnej otrzymano równanie Mayra modelu łuku. Oprócz powyższych modeli dynamicznych przedstawiono model statyczny opisujący wyładowanie łukowe prądu stałego wyprowadzony przez J. Lowke.
EN
The paper deals with requirements of electric arc models, used to automatic control of the work of the arc furnace circuit. Assuming that the conductivity of the arc plasma is a product of the function of the time and the function of the radial coordinate and that the relation between plazma conductivity and termal potential function is linear, using the Ellenbaas-Heller equation the Cassie model of the electric arc was obtained. For the exponential relation the Mayr model equation of the electric arc was received. Apart from above dynamic models the static model describing the direct current arc discharge derived by J. Lowke were introduced.
5
Content available remote Dynamic model of preventive maintenance planning of steel works
EN
While running steel works it is necessary to avoid occurrence of limiting states of partial works, which are generally causing immediate operation discontinuation. Planned preventive maintenance is the only method to prevent these states. At the moment there is a static model of preventive maintenance planning applied on the majority of steel works, which reveals not to be effective. This paper deals with the meaning and methodics of creation of dynamic planning of preventive maintenance of steel works.
PL
Podczas bieżącej pracy huty stali konieczne jest unikanie wystąpienia stanów ograniczających pracę części huty, które powodują na ogół przerwanie operacji pośrednich. Jedyną metodą zapobiegającą temu stanowi jest planowa zapobiegawcza konserwacja. Dotąd istnieje statyczny model planowanej konserwacji zapobiegawczej, stosowanej w większości hut, który okazał się nieskuteczny. Niniejszy artykuł pokazuje znaczenie i metody tworzenia dynamicznego planowania zapobiegawczej konserwacji w hutach stali.
6
Content available remote Bezpieczeństwo zapór - zagadnienia wybrane
7
Content available remote Muskuły pneumatyczne. Charakterystyki statyczne
PL
Siła generowana przez muskuł pneumatyczny jest funkcją ciśnienia panującego wewnątrz muskułu, długości początkowej i stopnia skrócenia muskułu oraz jego właściwości materiałowych. Z analizy statycznej można wyznaczać charakterystyki siły ciągnącej i sztywności muskułu pneumatycznego w funkcji jego długości i stopnia skrócenia oraz ciśnienia. Charakterystyki statyczne są podstawą doboru parametrów muskułu pneumatycznego, stosowanego w automatyzacji produkcji, manipulatorach i robotach, protezach i egzoszkieletonach.
9
Content available remote Statyczny model złoża węglowodorów - przybliżenie statystyczne
PL
W pracy przedstawiono koncepcję teoretyczną i opis matematyczny modelu złoża węglowodorów wyrażonego jako przestrzenny rozkład dowolnego parametru złożowego. Opisano równocześnie symulujące pomiary geofizyczne, rozkłady parametrów funkcyjnie - silniej i słabiej, związane ze złożem. Obiekt złożowy podzielono na trzy strefy: — złoże, — strefa brzegowa, — obszar poza złożem. Przeanalizowano możliwości statystycznych metod identyfikacji różnych stref obiektu. Przedstawiono wyniki i skuteczność zastosowania metody taksonomicznej. Model statystyczny uznano za ważny etap budowania modelu deterministycznego. Opisany tak model jest modelem statycznym i stanowi etap konieczny w dynamicznym opisie złoża oraz sejsmicznym monitorowaniu przebiegu eksploatacji (time lapse seismic).
EN
In the publication the theoretical idea and mathematical description of hydrocarbon model was done - by the distribution of the physical reservoir parameters. The results of geophysical measurements was simulated like functional relation of original data. Statistical method of identification of three reservoir zone (reservoir, edge, of reservoir and outside of reservoir) was analysed. It was found that statistical description is a way towards deterministic model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.