Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model regresyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modeling sound distribution in the bus passenger area while driving
EN
The article presents the results of noise tests in 18 m Solaris Urbino public transport buses. In the passenger compartment of the tested vehicles, there were ten measuring microphones and a GPS device for measuring vehicle speed. These devices recorded speed and sound levels in the tested buses. The results of the measurements were used to assess the noise in the passenger space of buses and develop regression models for each microphone location. In their algorithms, these models considered vehicle speed and sound levels. The purpose of the tests was to check whether the noise in individual microphone locations depends on the cruising speed of the bus and to assess the sound distribution along with the inside space of the vehicle in motion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu w autobusach komunikacji miejskiej typu Solaris Urbino 18 m. W przestrzeni pasażerskiej badanych pojazdów umieszczono 10 mikrofonów pomiarowych oraz urządzenie do pomiaru prędkości GPS. Urządzenia te rejestrowały prędkość jazdy i poziomy dźwięku w badanych autobusach. Na podstawie wykonanych badań oceniono hałas w przestrzeni pasażerskiej autobusów oraz opracowano dla każdej lokalizacji mikrofonu modele regresyjne. Modele te w swoich algorytmach uwzględniały prędkość jazdy i poziomy dźwięku. Celem wykonanych badań było sprawdzenie czy hałas w poszczególnych lokalizacjach mikrofonów zależy od prędkości, z jaką jest realizowana jazda oraz zbadanie rozkładu dźwięku wzdłuż pojazdu podczas jazdy.
PL
Jednym z podstawowych składników ścieków komunalnych są zanieczyszczenia organiczne, których zawartość jest określana najczęściej na postawie ich biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5). W artykule opracowano prosty model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych w celu zapewnienia bieżącej kontroli sprawności procesu biologicznego oczyszczania oraz możliwości optymalizacji warunków eksploatacji reaktorów biologicznych. Model opracowano na podstawie danych pochodzących z wieloletniego (1990–2000) monitoringu jakości ścieków w oczyszczalni Terrence J. O’Brien Water Reclamation Plant w Chicago (USA). Analizie statystycznej poddano wartości następujących wskaźników jakości ścieków dopływających do oczyszczalni: pH, BZT5, zawiesiny ogólne, azot amonowy, azot Kjeldahla oraz azotany. Wszystkie obliczenia wykonano w programie statystycznym R z nakładką R Studio w wersji 1.0.143. Do wyboru parametrów istotnych do budowy modelu zastosowano kryterium informacyjne Akaikego (AIC) oraz algorytm Leaps. Na podstawie wyników testowania sformułowano model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych wykorzystujący zawartości zawiesin ogólnych oraz azotu Kjeldahla i azotanów w ściekach. Algorytm formułowania modelu regresyjnego, przydatnego do szybkiego uzyskiwania przybliżonych wartości BZT5 ścieków, może posłużyć do budowy podobnych modeli na potrzeby innych oczyszczalni ścieków, bez konieczności częstego wykonywania oznaczeń laboratoryjnych i długiego oczekiwania na ich wyniki.
EN
One of the primary components of municipal sewage is organic pollution, the content of which is determined most often on the basis of its biochemical oxygen demand (BOD5). In the paper, a simple regression model was developed to estimate BOD5 values of municipal sewage in order to ensure ongoing effi ciency control of the biological treatment process and possibilities for optimizing the operating conditions of biological reactors. The model was developed from the long-term monitoring data (1990–2000) on wastewater quality in the Terrence J. O’Brien Water Reclamation Plant in Chicago (USA). Statistical analysis covered the following quality indicators for the sewage material fl owing into the treatment plant: pH, BOD5, total suspended solids, ammonium nitrogen, Kjeldahl nitrogen and nitrates. All calculations were made using a statistical program R with R Studio patch, version 1.0.143. Akaiki Information Criterion (AIC) and the Leaps algorithm were employed to select parameters relevant to constructing the model. Based on the results of model testing, the regression model for BOD5 values estimation in municipal wastewaters was formulated. The model employed parameters such as total suspended solids, Kjeldahl nitrogen and nitrates wastewater content. The algorithm of formulating the regression model that allows for quick generation of approximate BOD5 values in wastewater can be applied to development of similar models for other treatment plants, with no need for frequent laboratory testing and long wait for the results.
3
Content available remote Predictive geometrical model of the upper extremity of human fibula
EN
Computer assisted preoperative planning in orthopedic surgery, as well as designing and manufacturing of personalized fixators, implants and scaffolds requires a good three-dimensional model of bone(s) of the treated patients. Existing methods that convert the Computer Tomography (CT) images into the polygonal three-dimensional models are time-consuming and inefficient. Therefore, we propose a predictive model that allows quick creation of three-dimensional (3D) surface model of a particular bone by measuring the relevant parameters from an X-ray or CT image. In this paper, we present the process of creating a predictive geometrical model using the case of proximal end of fibula as an example. The predictive model is built by defining the referential geometric entities that correspond to anatomical features, based on which appropriate points, axes, planes and curves are created. Using the method of linear and nonlinear regression with four different parameters, which can be measured from X-ray images or anterior-posterior projection of fibula at CT scans, the equations for X, Y and Z coordinates of the selected 168 points are obtained and their predictive values are calculated. These values are used for creating 3D surface model with the aim of two different methods: using loft function and converting these coordinates into point cloud. These models were compared and verified through analysis of deviations and distances between initial model and predictive models. The resulting 3D model has satisfactory accuracy, and the process of its building is much shorter.
PL
Celem pracy jest analiza algorytmu genetycznego dopasowującego wielomian do danych pomiarowych. W pierwszej części opisany jest użyty algorytm genetyczny oraz jego budowa. Druga część stanowi opis eksperymentu wykonanego przy użyciu opisywanego algorytmu i jakościowa analiza wyników. Dokonana została równie analiza statystyczna wyników otrzymanych dla różnych zestawów danych i różnych funkcji oceny algorytmu. Wysunięte wnioski podsumowują osiągnięte w eksperymencie wyniki oraz wyznaczają możliwy kierunek dalszych badań, mających na celu rozszerzenie zastosowań opisywanego algorytmu i poprawę jakości otrzymywanych rezultatów.
EN
The aim of this study is the analysis of a genetic algorithm fitting experiment data with polynomial. The first part consists of a description of algorithm used and its construction. The second part involves a description of an experiment performed using the described algorithm and qualitative analysis of the results. Additionally, there was performed a statistic analysis of the results – for different data sets and different fitting functions. Statements concluded, basing on the experiment, summarize its results and allow to point out goals for further research on the matter of creating regressive models using genetic algorithms and improving the quality of the results.
PL
Przedstawiono budowane dwustopniowo modele regresyjne napięcia akumulatora kwasowego pojemności znamionowej 54 Ah dla dwu grup zmiennych niezależnych: natężenia prądu i temperatury oraz natężenia prądu i stanu naładowania. W przypadku każdej pary zmiennych pozostałe parametry określające cechy akumulatora pozostawały niezmienne. Pierwszy etap budowy modelu dotyczył jednowymiarowej funkcji regresji liniowej dla napięcia akumulatora. W każdym rozpatrywanym przypadku współczynniki równania regresji wykazywały zależność od drugiej zmiennej niezależnej. Te zależności współczynników modelu regresyjnego(współczynnik kierunkowy i wyraz wolny) od zmiennej niezależnej również zostały opisane liniowymi równaniami. W efekcie uzyskano złożone funkcje opisujące zależności napięcia rozpatrywanego akumulatora od dwóch zmiennych niezależnych. Wyniki analizy otrzymanych zależności zostaną wykorzystane przy opracowaniu funkcji opisującej zależność napięcia akumulatora kwasowego od wielu zmiennych.
EN
The paper presents two-stage regression models for acid battery voltage with rated capacity 54 Ah for the two groups of independent variables: current and temperature and current and state of charge. For each pair of variables other parameters defining the characteristics of the battery remained unchanged. The first phase of construction of the model concerned the one-dimensional linear regression function of the battery voltage. In each case under consideration the coefficients of the regression equation showed the dependence on the second independent variable. These coefficients dependences of the regression model on the independent variable are also described using linear equations. The result is a complex function describing the dependence of the battery voltage on two independent variables. The results of the obtained dependences analysis will be used in the development of the function describing the dependence of voltage battery acid on many variables.
EN
Purpose: The purpose of this research was to develop a calculation-experimental method of determining the probability of self-ignition of flammable liquids. The article discusses self-ignition of liquids involved in the technological process that occurs as result of their contact with a heated surface. The relevance of the conducted research is supported by the fact that there is no unified approach for determining the temperature of spontaneous ignition. For this reason the assessment of the reliability of the existing experimental data and its practical use, e.g., in the form of initial data for the development of calculation methods is not always possible. Methods: Experimental work included the carrying out the tests according to GOST-1313 (a method for determining the minimum temperature at which the flammable liquid will spontaneously ignite) on the «standard» experimental stand, as well as the modernised experimental stand which differs from the «standard» by the fact that the closed reaction vessel is replaced with an opened cylindrical glass on the bottom of which there is a flat cylindrical plate 5 mm thick made of the tested material. Plate’s temperature is controlled and measured with a thermocouple. Single drops of the liquid are squeezed out of the pipette from a height of 15 cm and fall on the center of the plate. For the analysis of the results the authors used the logistic regression model that relates the probability of flammable liquid self-ignition from a heated surface with the predictors (experimental conditions, coinciding with the terms of the technological process). For the approbation of the probabilistic approach to the definition of the self-ignition temperature of combustible liquids were executed test to spontaneous combustion of diesel fuel DWT. Investigation of the self-ignition hanging ten different volumes (0,1 ml, 0,2 ml, ..., 1.0 ml) in the temperature range 247ºС - 266ºС through one degree (5 tests for each temperature). The results showed good agreement between the calculated and experimental data. Thus, a new calculation-experimental method, which allows to predict the probability of ignition fluids combustible in a particular technological process. On the basis of the proposed approach is expected to create a program code. Research data allow the categorization of technological processes according to their fire risk. As a criterion security will serve the temperature of a heated surface at which ignition occurs with a certain degree of probability.
PL
Cel: Celem badań było opracowanie eksperymentalno-obliczeniowej metody określania prawdopodobieństwa samozapłonu stosowanych w procesie technologicznym płynów palnych wskutek ich kontaktu z rozgrzaną powierzchnią. Konieczność przeprowadzenia takich badań potwierdza brak jednolitego podejścia do określenia temperatury samozapłonu. Z tego powodu trudno ocenić miarodajność dotychczasowych danych eksperymentalnych, a ich wykorzystanie w praktyce, także w roli danych wyjściowych przy opracowaniu metod obliczeniowych, nie zawsze jest możliwe. Metodologia: Praca eksperymentalna polegała na przeprowadzeniu badań zgodnie ze standardem GOST-1313 (metoda określenia minimalnej temperatury samozapłonu łatwopalnego płynu) na standardowym stanowisku oraz na zmodernizowanym stanowisku, różniącym się od standardowego tym, że zamknięte naczynie reakcyjne zamienione zostało na naczynie cylindryczne, na którego dnie umieszczona została płaska cylindryczna płytka o grubości 5 mm, zrobiona z badanego materiału. Temperatura płytki była mierzona i kontrolowana za pomocą termopary, a pojedyncze krople badanej cieczy wprowadzane pipetką z wysokości 15 cm i opadały na środkową część płytki. W celu opracowania wyników eksperymentów posłużono się logistycznym modelem regresyjnym łączącym prawdopodobieństwo samozapłonu cieczy palnej od rozgrzanej powierzchni ze zmienną objaśniającą (eksperyment przeprowadzono w warunkach procesu technologicznego). Aby potwierdzić efektywność metody służącej do określenia temperatury samozapłonu cieczy łatwopalnych przeprowadzono badania eksperymentalne samozapłonu paliwa diesel DVT. Badano samozapłon próbek o dziesięciu różnych pojemnościach (0,1 ml, 0,2 ml, …, 1,0 ml) w zakresie temperatur 247ºС - 266ºС co jeden stopień (po 5 badań dla każdej wartości temperatury). Wyniki badań wykazały dobrą zgodność pomiędzy danymi uzyskanymi w drodze eksperymentów a danymi obliczeniowymi. Wyniki: W ten sposób opracowano nową eksperymentalno-obliczeniową metodę, która pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia samozapłonu cieczy palnej podczas wybranego procesu technologicznego. Na podstawie omawianego podejścia planuje się opracować kod programowy. Opisane badania pozwolą skategoryzować procesy technologiczne ze względu na ich ryzyko pożarowe. Jako kryterium bezpieczeństwa służyć będzie temperatura rozgrzanej powierzchni materiału, przy której, w określonym stopniu prawdopodobieństwa następuje samozapłon.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modeli klasyfikujących sieci neuronowych dostępnych w pakiecie Statistica do sterowania procesami jakościowymi na przykładzie detalu wykonanego jako gięty profil typu "spinka". Analizie poddano, na ile metoda sieci neuronowych jest zdolna do identyfikacji wymiarowej uzyskanych parametrów w procesie gięcia w ocenie kontroli jakości wykonania profilu.
EN
The article presents the application of neuron network classifying models available in the Statistica pack for controlling quality processes on the example of a detail made as a „pin” type bent profile. It was analyzed to what extent the neuron network method was capable of dimension identification of the parameters obtained during bending processes in the evaluation of controlling the profile making quality.
PL
Celem pracy była analiza wpływu różnych metod wstępnego przetwarzania danych wejściowych, takich jak np. średnia ruchoma, wyrównywanie wykładnicze, filtr 4253H, na jakość prognoz godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną opracowanych metodami regresyjnymi. Cel pracy zrealizowano na podstawie badań własnych wykonanych w rozdzielni nN, zlokalizowanej na terenie nowoczesnej ubojni drobiu w południowej części Małopolski. Wykonane analizy skupień metodą k-średnich i metodą EM pokazały, że ze względu na podobieństwo przebiegu godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną optymalny będzie podział dni tygodnia na 3 skupienia, tj. dni robocze, dni poprzedzające dzień wolny od pracy oraz dni wolne od pracy, i budowa trzech niezależnych modeli. W zastosowaniach praktycznych najważniejszym parametrem oceny modeli jest sumaryczna wartość rzeczywistej ilości energii bilansującej ΔESR. Dla większości budowanych modeli na bazie zmiennych przekształconych zaobserwowano zmniejszenie wartości wskaźnika ΔESR względem modeli budowanych w oparciu o zmienną egzogeniczną nieprzekształconą. Największe, ponad 6% zmniejszenie wartości analizowanego wskaźnika uzyskano w modelu III dla zmiennej wejściowej wygładzonej oknem Daniela o rozpiętości 5. Ze względu na najniższą wartość sumarycznej ilości energii bilansującej w zastosowaniach praktycznych powinny być jednak preferowane modele budowane na bazie szeregu czasowego godzinowego zużycia energii elektrycznej dla całego zakładu wygładzonego filtrem 4253H.
EN
The objective of this study was to analyse the influence of different methods of preprocessing of the input data, such as moving average, exponential smoothing, filter 4253H on the quality of forecasts of hourly demand for electricity developed with regression methods. The objective of the study was carried out on the basis of own research carried out in the nN switchboard, located on the territory of a modern poultry slaughterhouse in the southern part of Małopolska region. The cluster analysis carried out with k-means and the EM method has shown that due to the similarity of the course of hourly demand for electricity division of weekdays into three days of cluster that is, working days, days preceding the days off, days off and construction of three independent models will be optimal. The total value of the actual amount of balancing energy ΔESR is the most important parameter of the models assessment in the practical applications. For majority of models constructed on the basis of the transformed variables, the decrease in the rate ΔESR towards models constructed based on exogenous not transformed variable was reported. The largest over 6% reduction in the value of the analysed indicator was obtained in model III for the input variable smoothed with 5th span Daniel window. Due to the lowest value of the total amount of balancing energy in practical applications, models built on the basis of a time series of hourly electricity consumption for the entire plant smoothed filter 4253H should be preferred.
PL
W przedziałach czasu eksploatacji pługa obrotowego LEMKEN VARIOPAL7 wyznaczono intensywność zmiany pozycjonowania mechanizmu obrotu. Opracowano model regresyjny typu: parametr sygnału diagnostycznego w funkcji ilości cykli roboczych. Zapisano model trendu zmiany parametru diagnostycznego, wyznaczając wykładnik potęgowy określający charakter zmian stanu technicznego obiektu. Zapas resursu obiektu odniesiono do zmierzonych wartości parametru z uwzględnieniem wartości granicznych dokonując ponadto analizy trendu krzywej eksploatacyjnej obiektu.
EN
Intensity of change in swivel mechanism positioning was determined for time intervals of the LEMKEN VARI-OPAL7 swivel plough operation. Type regression model was developed: diagnostic signal parameter in function of the number of working cycles. Model of trend in the change of diagnostic parameter was written by means of determining power exponent characterising the nature of changes in technical condition of the object. The reserve in object service life was referred to measured values of the parameter taking into account boundary values. Moreover, the object operation curve trend was analysed.
10
PL
Ocena zagrożeń w transporcie drogowym na podstawie stanów przeszłych, które już zaistniały w obiekcie, jest zadaniem wymagającym wykorzystania istniejących baz wypadkowych. Na podstawie zawartych w nich informacji obliczyć można dla odcinków lub poszczególnych miejsc współczynniki wypadkowe, których wartości pozwolą na ocenę bezpieczeństwa sieci drogowej. Większy problem stanowi predykcja poziomu bezpieczeństwa na danym odcinku drogowym. Zależy on bowiem od wielu czynników wpływających na stan obiektu, często i nieprzewidywalnie zmieniających się w czasie. Również powiązanie ze sobą wielu zmiennych różnej natury w celu określenia ich wpływu na powstawanie zdarzeń niepożądanych jest zadaniem trudnym. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania metody regresji wielokrotnej w modelowaniu liczb zdarzeń drogowych oraz ich ofiar w zależności od czynników określających stan systemu. Szczególny nacisk położono na zmienne niezależne określające ruch pojazdów ciężkich. Przedstawiono udział tych pojazdów w ruchu drogowym na wybranym odcinku drogi oraz wpływ ich występowalności na liczbę zdarzeń drogowych, ofiar rannych i śmiertelnych.
EN
Estimation of the safety level in road transport on the basis of past states, which have occurred in the object, requires for using existing accident databases. On the grounds of information that are contained there it is possible to calculate risk factors for road segments and individual places of the road net. Values of them allow to estimate the safety level in a given road net. Prediction of the safety level on a given road segment causes a more serious problem. It depends on many factors influencing the state of system that vary often and on unexpected way in time. Connection of many variables of a different nature in order to define their impact on causing undesirable events is also a difficult task. In the paper usability of multiple regression methods in modeling road accident counts and victims depending on factors determining traffic was presented. A special emphasis was placed on influence of independent variables describing traffic of heavy vehicles. The participation of this kind of vehicles in traffic on a selected road segment and their influence on the number of road events, wounded and dead victims was presented.
PL
Celem pracy było zbudowanie modelu prognozującego zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego. Prognozę można przeprowadzić przy pomocy klasycznych metod regresyjnych oraz z wykorzystaniem nowoczesnej techniki modelowania neuronowego. W pracy dokonano porównania obu tych metod dla budowy krótkoterminowych modeli prognoz zawartości cukru w korzeniach buraka cukrowego, opartych na danych empirycznych z trzyletnich badań.
EN
Prognosis of the content of sugar in the roots of sugar-beet is an important element of the organization of the production in the farm. The high content of the sugar gives measurable financial advantages for the grower and delivers to the sugar factories the material from which one gets white sugar of high quality. The aim of the research was to build a prognosis model of the content of sugar in the sugar-beet roots. One can conduct the realization of the prognosis by means the classic regression method, and the modern techniques of neural modeling as well. During research comparisons of both methods were performed when it comes to the building of short-term models of prognoses the content of sugar in the roots of sugar-beet based on empirical data's of three-years investigations.
12
Content available remote Regresní modely dĕjů při prodmýchávání oceli v licí pánvi
PL
W pracy podano fizyczne i cybernetyczne sposoby poszukiwania modelu aproksymacyjno-regresywnego kadzi odlewniczej w trakcie przedmuchiwania stali gazem obojętnym. Podejście fizyczne umożliwia stworzenie modelu matematycznego procesu w postaci tak zwanej "białej skrzynki", w której podano strukturę i parametry modelu. Podejście cybernetyczne uwzględnia mierzone wejście i wyjście (tak zwana czarna skrzynka), jak również warunki dodatkowe (tak zwana szara skrzynka). Modele te znane są pod nazwą modeli empirycznych. Niniejszy artykuł prezentuje i porównuje cztery modele - model fizyczny oraz trzy modele empiryczne.
EN
The paper describes the physical and cybernetic approach to the task of looking for an appropriate approximation-regression model of the measured standardised concentration of the tracer at a scale physical model of the casting ladle when blasting the steel by inert gas. The physical approach allows assembling an adequate mathematical model of the processes in the shape of a so-called white box, where the structure (and the parameters) of the model are known. The cybernetic approach only draws on the measured inputs and outputs (so-called black box) as well as any additional conditions (so-called grey box) and the structure of the model is chosen according to them. These models are referred to as empirical models. The paper presents and compares four models - a physically adequate one and three empirical ones.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu osuszania zawodnionego oleju transformatorowego. W procesie modelowania wykorzystano dane pochodzące z badań osuszania oleju prowadzonych w laboratorium oraz pomiarów osuszania oleju w warunkach eksploatacyjnych przeprowadzonych w Elektrowni Kozienice. Badania zmierzały do zbudowania, na podstawie danych doświadczalnych, modelu prognostycznego wyliczającego zawartość wody w oleju (skuteczność procesu osuszania) w zależności od parametrów procesu osuszania. Przedstawiono procesy konstruowania modeli z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych oraz modeli regresyjnych. Omówiono opracowane modele oraz dokonano analizy ich przydatności do prognozowania procesu osuszania. Jako kryterium oceny przyjęto średni błąd względny odwzorowania modelowanego procesu.
EN
The modelling results of a transformer watery oil drying were presented. The data used in modelling came from the research of oil drying in laboratory and from the power station Kozienice, where the transformer works actually. Research aimed to develop a prognostic model for the calculation of water content in oil depending on drying parameters, on the basis of experimental data. Processes of constructing artificial neural network models and regression models construction are presented. The models developed were discussed and their prognostic usefulness for a drying processes were analysed. As the evaluation criterion the average relative error of the model was established.
PL
W przedziałach czasu eksploatacji kombajnu ZO-58 wyznaczono intensywność zmiany kąta przemieszczeń skrętnych wałów zespołu przekładniowego. Opracowano model regresyjny typu: parametr sygnału diagnostycznego w funkcji miary eksploatacji. Zapisano model trendu zmiany parametru diagnostycznego, wyznaczając wykładnik potęgowy określający charakter zmian stanu technicznego obiektu. Zapas resursu obiektu odniesiono do zmierzonych wartości parametru z uwzględnieniem wartości granicznych dokonując ponadto analizy trendu krzywej eksploatacyjnej obiektu.
EN
Angle change intensity for transmission unit shaft tensional shifts was determined within combine harvester operating time intervals from 0-58. Type regression model was developed: diagnostic signal parameter in operation measure function. Diagnostic parameter trend model was recorded by determining index exponent that defined the character of object mechanical state changes. Object service life reserve was referred to measured parameter values, taking into account boundary values. Moreover, the object operation curve was subject to analysis.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu modeli GRNN, utworzonych z wykorzystaniem modułów Sieci Neuronowych pakietów MATLAB i STATISTICA, na dokładność estymacji wartości temperatury powietrza atmosferycznego. Stwierdzono, że model neuronowy GRNN, powstały na bazie Toolbox Neural Networks v.4 pakietu MATLAB, lepiej aproksymuje temperaturę powietrza atmosferycznego niż modele powstałe na bazie modułu Neural Networks pakietu STATISTICA 6.1. Wśród modeli GRNN powstałych na bazie modułu Neural Networks pakietu STATISTICA 6.1 uzyskano lepszą aproksymuję temperatury powietrza atmosferycznego, wykorzystując dostępne opcje funkcji związanych z modułem Projektant sieci użytkownika.
EN
The effects of GRNN models, developed by using the neural network moduli of the MATLAB and STATISTICA packets on the accuracy of atmospherical air temperature estimation, were studied. It was stated that the GRNN neural model developed on the basis of Toolbox Neural Network v.4 of the MATLAB packet approximated the temperature of atmospherical air better than the models based on Neural Network modulus of STATISTICA 6.1 packet. Among the GRNN models developed on the basis of Neural Network modulus of STATISTICA 6.1 packet, the better approximation of air temperature was obtained by using available options of the functions bound to modulus of the “User’s network designer …”
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.