Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jednym z etapów realizacji interdyscyplinarnych projektów geotechnicznych jest kompleksowa analiza możliwości jakie daje dany obszar, na wzmocnienie słabych gruntów przeznaczonych na nowe cele inwestycyjne, sposobami, które pozwalają wykorzystać lokalne materiały w sposób normowo dopuszczalny, ekonomiczny i ekologiczny. Nowe trendy są wykorzystywane przy budowie nowych obiektów inżynierskich, gdzie w warstwy podbudowy, czy warstwy stabilizujące słabe podłoże gruntowe, wbudowywane są materiały antropogeniczne z uwagi na możliwość wyczerpania się źródeł złóż naturalnych. Odpady, powstające podczas eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego to niewykorzystane źródło materiału o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Jednocześnie jest to materiał o różnorodnych i zmiennych właściwościach w poszczególnych przedziałach czasowym. W ramach niniejszej pracy przedstawiono procedurę wykorzystania odpadów kopalnianych jako grunt antropogeniczny w konstrukcji gabionów w geotechnicznym projekcie stabilizacji skarpy. Przeprowadzone badania potwierdziły, że analizowany materiał z jednej z hałd posiada dobre parametry geotechniczne i może być użyty do zaprojektowanego zastosowania geotechnicznego, zastępując lub uzupełniając dużo droższe materiały rodzime. Z uwagi na specyfikę gruntu antropogenicznego parametry nośności muszą być każdorazowo sprawdzenie, a sprawdzenie stateczności lub nośności projektu geotechnicznego najlepiej sprawdzać na modelach numerycznych.
EN
One of the stages of the realization of interdisciplinary geotechnical projects is a complex analysis of the opportunities which offered review areas to strengthen the weak subsoil earmarked for new investment objectives. This approach applies to use local materials in a way where civil engineering norms, engineering, economic and ecological standarts are allowed. New trend is observed in the construction of new engineering structures, where the foundation layer or layers of stabilizing weak subsoil are rebuilt on anthropological materials causing the possibility of the exhaustion of the natural resources. The waste generated during the operation and processing of coal waste are represents an untapped source materials with good endurance parameters. However, it is a material possessing globally unknown properties. This article presents procedure the use of mining waste as a anthropogenic ground in the gabions construction in stabilization project of slopes. The results of studies numerical tests have confirmed that the analysed material from one of slagheap that had to be revitalized complexion have good geotechnical parameters and can be used for solution designed as a much cheaper material. The structures with the use of such anthropogenic ground should be designed individually on the basis of numerical calculations.
EN
The purpose of the research was mapping, inventorization, and valorization of coal mining waste dumps from the mines of JSW SA company, for the needs of recovery of coal from the dump material as well as the reclamation and management of examined facilities. The valorization of post-mining waste dumps has been carried out using a methodology which considers the problems of reclamation, management, accessibility of the dumps as well as environmental hazards connected with disposing of mining and preparation wastes on the ground surface. An inventorization of 10 coal mining waste dumps coming from 6 mines of JSW SA including in their range 7 deposits: Borynia, Jastrzębie, Zofiówka, Budryk, Knurów, Szczygłowice and Pniówek was carried out. The source material within the localization of particular dumps was obtained from archival materials coming from coal mines and municipalities where the dumps are located. Verified data has been drawn on topographical map, which results in the map of coal mining waste dumps. The results of the valorization of the dumps comprise the defining of: the name of the dump, state of the dump, surface of the dump, accessibility, name of the coal mine from where the wastes come from, type of technical and biological reclamation and possibilities of coal recovery, which have been brought on the drawn map. Basing on collected and elaborated data, an attempt of defining of potential possibilities of recovery of coal from the dumps and connection of coal quality in the deposits of JSW SA and in waste material was made. The results of the research showed that in spite of preliminary information that a majority of the investigated dumps may be considered as potential facilities for coal recovery, ultimately the recovery is economically justified only in several cases (5 facilities).
PL
Badania miały na celu kartowanie, inwentaryzację oraz waloryzację zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego z kopalń JSW SA pod kątem możliwości odzysku węgla ze zwałowisk oraz późniejszej rekultywacji i zagospodarowania badanych obiektów. Waloryzacji dokonano z wykorzystaniem autorskiej metodologii, uwzględniającej zagadnienia takie jak: rekultywacja, zagospodarowanie i dostępność, a także zagrożenia dla środowiska, związane z deponowaniem odpadów górniczych i przeróbczych na powierzchni terenu. Dokonano inwentaryzacji 10 zwałowisk odpadów pogórniczych pochodzących z 6 kopalń JSW SA obejmujących swoim zasięgiem 7 złóż: Borynia, Jastrzębie, Zofiówka, Budryk, Knurów, Szczygłowice, Pniówek. Dane źródłowe wraz z miejscami lokalizacji poszczególnych zwałowisk pozyskano z materiałów archiwalnych kopalń i urzędów miast, w granicach których występują te zwałowiska (Jastrzębie Zdrój, Knurów, Mszana, Pawłowice, Suszec). Zweryfikowane dane zostały naniesione na podkład topograficzny, czego rezultatem jest mapa zwałowisk odpadów pogórniczych. Wyniki waloryzacji zwałowisk, obejmujące określenie: jego nazwy, stanu, powierzchni, dostępności, kopalni, z której pochodzą zwałowane odpady, rodzaju rekultywacji technicznej i biologicznej oraz możliwości odzysku węgla, zostały naniesione na wykonaną mapę. Na podstawie zebranych i opracowanych danych podjęto próbę określenia potencjalnych możliwości odzysku węgla ze zwałowisk oraz powiązania jakości węgla w złożach eksploatowanych przez kopalnie JSW SA i węgla w materiale odpadowym. Wyniki badań wykazały, iż pomimo wstępnej informacji, że większość badanych zwałowisk stanowi potencjalne obiekty odzysku węgla z materiału odpadowego, ostatecznie tylko w kilku przypadkach (5 obiektów) odzysk ten jest ekonomicznie uzasadniony.
PL
W 2015 г., podobnie jak w latach ubiegłych, „przepisy o odpadach" ulegały kolejnym zmianom. Najbardziej istotne dla przedsiębiorców zobowiązanych do rekultywacji i zagospodarowania gruntów są nowe regulacje dotyczące wykorzystania odpadów poza instalacjami. Wart uwagi jest ponadto fakt wejścia w życie od stycznia 2016 r. zmian niektórych zasad wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
PL
Już ponad dwa lata obowiązują przepisy nowej Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zmiany dokonane w Ustawie z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, które bezpośrednio lub pośrednio zmieniły zasady gospodarowania odpadami. Przyjrzyjmy się zatem, jak obecnie wygląda interpretacja wymagań dotyczących postępowania z odpadami powstającymi w związku z wydobywaniem kopalin do produkcji kruszyw. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy zniknęły wątpliwości odnoszące się do sposobów ich interpretacji.
PL
Zarówno utrata statusu odpadu, jak i uzyskanie statusu produktu ubocznego są niewątpliwie interesujące z punktu widzenia przemysłu wydobywczego, ponieważ ich zastosowanie może spowodować ograniczenie kosztów gospodarowania, jak również uprościć procedury postępowania z byłymi odpadami. Jakie rozwiązania prawne stosować, aby formalnie zredukować ilość odpadów?
PL
Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji sekwencyjnej wybranych pierwiastków: Ba, Sr, Cr, Cd oraz Pb z odpadów górniczych pochodzących z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA z lat 2009–2012. Określono wpływ badanych pierwiastków na środowisko poprzez zbadanie ich mobilności i określenie zawartości w poszczególnych frakcjach oraz przewidywanie możliwych zmian środowiskowych. Dokładność zastosowanej procedury ekstrakcji sekwencyjnej sprawdzono poprzez przeprowadzenie ekstrakcji sekwencyjnej certyfikowanego materiału odniesienia BCR-701.
EN
Four coal mine tailings from a Polish coal mine were subjected to sequential extn. to det. mobility and Ba, Sr, Cr, Pb and Cd contents in 4 phases. Accuracy of the sequential extn. procedure was checked by performing sequential extn. of certified ref. sample.
7
Content available The usability of wastes in the backfill management
EN
The issue of mining wastes got into considerable attention in Slovakia. It is mainly related to the adoption of Act No. 514/2008 Coll. on treatment of waste from extractive industry and on amendment of some acts, which is an implementation of Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries. This Act regulates all the essentials related to this issue and has introduced several new measures. Their main role is to prevent negative influences of waste landfill from extraction and mineral processing on the surrounding environment. This paper is points out the possibilities of waste utilization with the aim to prevent formation of surface landfills. These landfills always represent at least aesthetically unpleasant interference in the environment. The paper is focused mainly on addressing these possibilities in magnesite mining which is one of the noted environmental burdens in Slovakia. The usability of wastes from the extraction and processing of magnesite is analyzed as well as the possibility of application of other industrial wastes for backfilling.
PL
Sprawa odpadów kopalnianych na Słowacji doczekała się swojej uwagi. Głównie dzięki wprowadzeniu Ustawy nr 514/2008 ze zbioru ustaw dotyczących przetwarzania odpadów w przemyśle wydobywczym oraz poprawkom w kilku innych ustawach dzięki wprowadzeniu Dyrektywy 2006/21/EC przez Parlament Europejski i Radę z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zarządzania odpadami w przemyśle wydobywczym. Ustawa reguluje wszystkie ważne aspekty dotyczące sprawy i wprowadza kilka nowych pomiarów. Głównym jej celem jest zapobieganie negatywnego wpływu składowisk odpadów wydobywczych na procesy mineralne otaczającego je środowiska. W tej pracy znajdujemy szereg możliwości utylizacji odpadów, które mają na celu zapobiec tworzeniu się składowisk powierzchniowych. Te składowiska zawsze zapewniają co najmniej nieestetyczny wpływ na środowisko. Możliwości zawarte w tej pracy są przede wszystkim adresowane do kopalni magnezytu, która jest jedną z tych, co zauważalnie obciążają środowisko na Słowacji. Analizowana jest użyteczność odpadów uzyskanych z wydobycia i przetwarzanie magnezytu, jak również możliwość zastosowania szerszego rodzaju odpadów przemysłowych jako zasypki.
PL
W artykule omówiono aktualne wymagania prawne prowadzenia gospodarki odpadami w odkrywkowych zakładach górniczych, mające w ocenie autorów podstawowe znaczenie dla tego rodzaju działalności. Szczególny nacisk położono na przedstawienie nowych regulacji prawnych, które weszły w życie z początkiem ubiegłego roku, tj. ustawy o odpadach i ustawy nowelizującej ustawę o odpadach wydobywczych. W zamierzeniu artykuł jest odpowiedzią na wątpliwości przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami, w tym szczególnie prowadzących zakłady górnicze eksploatujące kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej.
EN
Waste management is an integral part of opencast mining activity. Due to the negative nature of the impact of waste on the environment, waste management principles have been identified in a number of regulations. This article presents the current legal requirements of waste management, including the most important changes introduced during the last year. In the opinion of the authors some of these changes can help to make work easier for mining entrepreneurs, like for example new solutions for soil and rock mass or reducing the obligation to obtain a permit from the competent authority to carry out waste generation. But first of all we need a stable law allowing for sustainable development of mining activities.
PL
Racjonalne zagospodarowanie złóż węgla kamiennego polega m.in. na wykorzystaniu wszystkich odpadów powstających w trakcie udostępniania złóż, wydobycia i wzbogacania węgla. By uzyskać z nich kruszywa najwyższej jakości warto wykonywać szereg badań już na etapie projektowania technologii służącej do rozdrabniania i klasyfikacji. W artykule opisano możliwości wykorzystania kruszyw z odpadów przywęglowych.
PL
W 2013 r. polski system prawny stawia przed przedsiębiorcami wytwarzającymi kruszywa nowe wyzwanie – muszą dostosować swoją działalność do zmienionych wymogów dotyczących gospodarowania odpadami. Dnia 13 stycznia bieżącego roku weszły w życie kolejne zmiany w treści ustawy z dnia 10 lipca 2008 o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008r. Nr 138 poz. 865 z późn. zm.). Ponadto od dnia 23 stycznia 2013 r. obowiązują (w większości) przepisy nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Zakres przytoczonych wyżej zmian prawa obejmuje uszczegółowienie obowiązujących zasad postępowania z odpadami wydobywczymi, w tym dotyczących obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, usuwa niektóre z zawartych w nich sprzeczności. Nowa ustawa wprowadza kompleksowe zmiany zasad postępowania z odpadami, obejmujące między innymi nowe sposoby legalizacji ich wytwarzania i gospodarowania. W treści artykułu dokonano analizy tych zmian w przepisach, które zdaniem autora w największym stopniu związane są bezpośrednio z produkcją kruszyw.
PL
Poszerzenie z dniem 1 maja 2012 r. zakresu normowania ustawy o odpadach wydobywczych zrodziło w wielu zakładach górniczych nowe obowiązki. W ostatnim czasie spełnianie wymogów ustawy przez przedsiębiorców stało się również przedmiotem zainteresowania organów administracji. Niestety, przepisy regulujące gospodarkę odpadami wydobywczymi nie należą do precyzyjnych. W artykule poruszono problem gospodarki masami ziemnymi i skalnymi powstałymi w związku z prowadzeniem eksploatacji, a ściślej - problem kwalifikacji trudno zbywalnej frakcji piasku 0-2 mm.
12
Content available remote Descriptive and index properties of a non-standard geomaterial
SK
Neštandardné geomateriály sú antropogénne odpady vznikajúce priemyselnou činnosťou človeka. Sú to elektrárenské a teplárenské popoly, banské odpady a flotačné kaly a tiež priemyselné kaly (najmä z chemického priemyslu). V súčasnosti ich ukladáme na odkaliská alebo na špeciálne zložiská. Tieto inžinierske stavby, ktorých návrh, bezpečná prevádzka a existencia, t.j. celý ich životný cyklus, sú výrazne ovplyvnené interakciou s horninovým (a všeobecne životným) prostredím. Všetky prognózy ich správania sa závisia od vstupných dát do interaktívnych geotechnických výpočtov. Dominantnú úlohu medzi vstupnými dátami majú geotechnické vlastnosti týchto neštandardných geomateriálov.
PL
W referacie przeprowadzono analizę szkodliwości dla środowiska odpadów wytwarzanych podczas poszukiwania węglowodorów w świetle obowiązujących aktów prawnych i zaproponowano sposób postępowania w trakcie badań i oceny szkodliwości tych odpadów, który ma na celu zapewnienie właściwej, zgodnej z wymaganiami prawa, bezpiecznej dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi gospodarki tymi odpadami.
EN
The paper analyses the environmental impact of waste generated during the exploration of hydrocarbons to all legal intents and purposes. The paper also describes and proposes a course of action during the survey and evaluation of the harmfulness of the waste, which was designed to ensure proper, legal, and safe for the environment and human health, and life, waste management.
PL
Na podstawie badań fizykomechanicznych i chemicznych odpadów wydobywczych z 20 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, autor niniejszego artykułu ocenił możliwości wykorzystania tych odpadów w pracach budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych. Z właściwości fizykomechanicznych badanych odpadów wydobywczych, pod względem przydatności do wymienionych aplikacji, oceniono nasiąkliwość, mrozoodporność badaną jako ubytek masy oraz zagęszczalność jako gęstość maksymalną uzyskaną przy wilgotności optymalnej. Badania zawartości naturalnych radionuklidów wykazały, że odpady mogą też być wykorzystywane jako surowce i materiały m.in. do prac hydrotechnicznych oraz niwelacji i rekultywacji terenów.
EN
On the basis of physico-mechanical and chemical investigations of mining wastes from 20 coal mines of the Upper Silesian Coal Basin, the author of this article evaluated the possibility of utilization of the wastes in construction, road building and hydro-technical works. On the basis of physico-mechanical properties of the investigated mining wastes, bearing in mind the suitability of the wastes for a forementioned works, water absorption rate was assessed as well as frost resistance tested as weight loss and compactibility as the maximum density obtained at optimum moisture. The research on content of natural radionuclides have shown that the wastes can also be used as raw materials and materials for, inter alia, hydrotechnical works, levelling of the terrain or land reclamation.
PL
Odpady w języku potocznym są bardziej precyzyjnym pojęciem niż w ujęciu prawnym. Nierzadko pojawiają się przypadki nieświadomego wytwarzania przez przedsiębiorców odpadów, co oznacza, że wytwarzając określone substancje nie wiedzą oni, że powinni zakwalifikować je jako odpady. O tym, jak prawidłowe zakwalifikowanie wytworzonej substancji jest ważne, niech świadczy wysokość grożącej kary za wytwarzanie odpadów bez wymaganej decyzji, wynoszącej 5000 zł. W artykule scharakteryzowano: definicję odpadów w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., odpad w rozumieniu prawa wspólnotowego i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
PL
W 2011 roku, w Polsce rozpoczął się proces organizacji gospodarki odpadami, w tym wydobywczymi. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe zapewniały zachowanie zasad właściwej gospodarki odpadami przez podmioty, jednakże nie umożliwiały właściwej koordynacji działań i egzekwowania wykonania celów. W artykule poruszono zagadnienie przepisów regulujących aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, a także problem tworzenia spójnych baz danych geologicznych, które stanowić będą podstawy do rozpoznania skali występowania składowisk odpadów wydobywczych.
PL
W referacie przedstawiono sposób eksperckiej oceny innowacyjności wytypowanych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego metodą analizy hierarchicznej problemu (AHP). Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) jest jedną z wielokryterialnych metod hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. Umożliwia ona dekompozycję złożonego problemu decyzyjnego oraz utworzenie rankingu finalnego dla skończonego zbioru wariantów. W referacie zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy hierarchicznej problemów przeprowadzonej w ramach projektu Foresight OGWK w odniesieniu do kryteriów ogólnych parami ze względu na innowacyjność technologii, kryteriów szczegółowych (subkryteriów) parami oraz zdefiniowanych technologii względem kryteriów szczegółowych.
EN
The article presents the manner of expert innovation assessment of selected management technologies of wastes from hard coal mining by means of the problem hierarchic analysis (AHP) method. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method is one of the multi-criterial methods of hierarchic analysis of decision-making problems. It enables the decomposition of a complicated decision-making problem and the creation of final ranking for the finite set of variants. The article presents the results of hierarchic analysis of problems carried out in the framework of the Foresight OGWK project with reference to general criteria in pairs on account of technology innovation, detailed criteria (subcriteria) in pairs and defined technologies in relation to detailed criteria.
18
Content available remote Wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego w geotechnice
PL
Rodzaje skały płonnej. Typowe kształty i wymiary największych hałd odpadów górniczych w Polsce. Możliwości zagospodarowania odpadów górniczych dla celów budownictwa. Geotechniczna charakterystyka i przydatność budowlana przepalonej i nieprzepalonej skały płonnej.
EN
Types of waste rock. Typical shapes and sizes of the largest mining waste dumps in Poland. Possibilities of utilization of mining wastes in civil engineering. Geotechnical characteristics and construction usefulness of burnt and non- burnt waste rock.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości, rozmakania i mrozoodporności odpadów powęglowych pochodzących z kopalni "Powstańców Śląskich" oraz żużli wielkopiecowych pochodzących z hałdy byłej huty "Boberek" w Bytomiu. Badania nasiąkliwości przeprowadzono na próbkach żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 4-31,5 mm. Nasiąkliwość wagową określono po 6 dobach nasycania próbek wodą. Badania rozmakania dokonano na próbkach odpadów powęglowych oraz żużli wielkopiecowych o pełnym uziarnieniu. Badania mrozoodporności przeprowadzono na próbkach odpadów powęglowych o uziarnieniu mniejszym od 60 mm oraz żużli wielkopiecowych o uziarnieniu 4-31,5 mm i 31,5-30,0 mm. Próbki poddawano nasączaniu w wodzie, a następnie cyklom zamrażania-odmrażania. Oceny mrozoodporności dokonano na podstawie zmian uziarnienia oraz jako ubytek masy próbek. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono w aspekcie oceny możliwości wykorzystania badanych odpadów przemysłowych do celów budownictwa drogowego.
EN
Results of research on absorbability, ability to get soaked and freeze resistance of coal rejects from KWK "Powstanców Śląskich" (Hard Coal Mine) as well as blast furnace slag from the steel mill "Bobrek" in Bytom are presented. Research on ability to get soaked have been made on the samples of blast furnance slag sized 4 - 31.5 mm. The weight absorbability haws been determined after 6 days of samples soaking with water. Research of ability to get soaked have been made on fully sized coal rejects and blast furnace slag. Research of freeze resistance have been made on the samples of coal rejects sized less than 60 mm as well as on blast furnace slag 4 - 31.5 mm and 31.5 - 60 mm. The samples have been soaked in water and next made subject to the cycles of freezing and defrosting. Evaluation of freeze resistance has been made on the basis of sizing change and as mass loss. The analysis of the obtained results is made in the aspect of evaluation of using tested industrial rejects for road building engineering.
PL
Do projektu rekultywacji biologicznej zwałowiska odpadów górnictwa węgla kamiennego powinny być dołączone specyfikacje techniczne, które szczegółowo określają wszystkie prace, terminy ich wykonania oraz niezbędny do tego sprzęt i materiały, parametry stosowanych materiałów, terminy i warunki odbioru prac. Specyfikacje z projektem stanowią dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu robót. Dotychczas brak jest szczegółowych wytycznych dla sporządzania takiego dokumentu. W pracy sformułowano takie wytyczne.
EN
The Project of biological reclamation of the coal mining waste dump requirest attachment of technical specifications. Hitherto there are no detailed guidelines for creating such documents. On the ground of long -term investigations and implementations there were formulated parameters, which should be used during working out the specifications.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.