Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG iskrobezpieczny bezprzewodowy system sterowania maszynami górniczymi Bluester. Bluester to bezprzewodowy system sterowania, przeznaczony do sterowania maszynami górniczymi takimi jak np.: lokomotywy, kolejki podwieszane, wciągniki itp. Zastosowanie technologii bezprzewodowej daje możliwości dotąd niedostępne w wyrobiskach kopalnianych zagrożonych wybuchem. Bluester zwiększa mobilność operatora i w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo pracy. Pełni również funkcje kontrolne, wymuszając stosowanie procedur bezpieczeństwa i obniżając koszty eksploatacji.
PL
Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN
Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
PL
W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowanych jest wiele środków technicznych do transportu materiałów oraz przewozu ludzi. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzieli się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Stąd uzasadnione jest wdrażanie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyn zarówno z elektrycznej trakcji przewodowej, jak i z baterii akumulatorów. Podwójny układ napędu maszyny akumulatorowej może zmniejszyć ograniczenia maszyny zasilanej tylko z trakcji (przewidzianej do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach niemetanowych lub ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono innowacyjne rozwiązanie napędu górniczego przenoś­nika taśmowego, bazującego na wolnoobrotowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi, o regulowanej prędkości obrotowej. Silnik z wirnikiem zewnętrznym umieszczony jest wewnątrz bębna napędowego, dzięki czemu z układu napędowego można wyeliminować przekładnię mechaniczną, która – po pierwsze – zmniejsza sprawność układu napędowego, a po drugie – ulega dość częstym awariom. Opracowane rozwiązanie napędu przenośnika taśmowego znacząco ogranicza potrzebną do jego zabudowy przestrzeń, co w warunkach wyrobiskowych ma szczególne znaczenie.
EN
The paper presents a novel solution of a variable speed electric drive for mining belt conveyer system which is based on a low-speed permanent magnet synchronous motor (PMSM). The motor with outer rotor construction is built into a drum which allows to eliminate a mechanical transmission and clutch of the drive system, i.e. the elements that reduce the efficiency of the propulsion system and are responsible for frequent failures. Developed solution of mining belt conveyer significantly reduces the space required for its installation, which is especially important in mining conditions.
PL
Łańcuchy ogniwowe produkowane są według norm grupujących je w zależności od ich zastosowania, np. na łańcuchy kotwiczne, zawiesiowe, przenośnikowe. Na szczególną uwagę zasługują łańcuchy ogniwowe górnicze, ponieważ znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle górniczym, ale również w energetyce, przemyśle cementowym, chemicznym i innych gałęziach przemysłu. Stosowane są w przenośnikach o wydajnościach od kilku do kilku tysięcy t/h. Ich niezawodne działanie decyduje o dyspozycyjności całych komplesów ścianowych, czyli milionowych inwestycji. Dlatego określane są często sercem każdego przenośnika. Łańcuchy górnicze produkowane są w różnych odmianach geometrycznych i wytrzymałościowych. Prawidłowy dobór rozmiaru oraz klasy jakości łańcucha górniczego jest warunkiem jego prawidłowej pracy w maszynie górniczej. Niniejsze opracowanie ma na celu skrótowe przedstawienie podstawowych informacji o łańcuchach górniczych, których znajomość jest pomocna przy wyborze właściwego łańcucha do określonej aplikacji.
EN
Round link chains are manufactured according to different technical standards depending on their application: anchor chains, lifting chains, chains for hoists or conveyors. A very special group are mining chains used in coal mines in AFC and BSL conveyors, as well as in coal ploughs. They are manufactured in a wide range of dimensions and geometrical varieties. This article gives a basie overview of the main technical properties of mining chains, their test program according to standard DIN 22252, the criteria of dimensioning and selection of chain types.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od wielkości zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych. Układ został opracowany dla systemu zewnętrznego zraszania powietrzno-wodnego dla kombajnu chodnikowego oraz zraszania wewnętrznego dla kombajnów ścianowych. Przedstawiono ideę układu regulacji, założenia dla doboru rzeczywistych urządzeń, parametry pracy układu i propozycję montażu jego elementów oraz algorytm sterujący.
EN
The article presents the concept of a system for spraying flow rate regulation depending on the dustiness value on the mining heads of underground mining machines. The system has been developed for the air-water spraying system for roadheaders and for internal water sprinklers for longwall shearers. The idea of the control system, the assumptions for the selection of actual devices, the parameters of the system operation, the proposed assembly of its components and the control algorithm are presented.
EN
Awaryjność maszyn i urządzeń jest istotnym problemem w każdym przedsiębiorstwie. Awarie powodują przestoje w procesie produkcyjnym, a tym samym mogą przyczynić się do zmniejszenia wolumenu produkcji oraz strat finansowych i niedotrzymywania planów produkcyjnych. Większość organizacji stara się coraz skuteczniej minimalizować przestoje spowodowane uszkodzeniami maszyn i urządzeń poprzez zmniejszenie ich awaryjności. Ważniejszym od awaryjności wskaźnikiem mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego procesu produkcyjnego oraz biorących w nim udział maszyn i urządzeń jest dostępność środków technicznych. W polskim górnictwie węglowym eksploatacja pokładów węglowych odbywa się systemami ścianowymi za pomocą maszyn urabiających pracujących na zasadzie skrawania. Dlatego też, jednym z istotnych obszarów działalności Kopalń jest eksploatacja maszyn/urządzeń. Działanie to powinno polegać na między innymi na kontroli racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w procesie eksploatacji. Śledząc ciąg urabiania możemy stwierdzić, że jest to system szeregowy. Awaria jednego z wymienionych ogniw powoduje „wyłączenie” pozostałych elementów tego ciągu Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym artykule do oceny awaryjności maszyn/urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza. Diagram Pareto-Lorenza skonstruowany jest według następujących zasad: • zbieranie danych związanych z rodzajem awarii maszyn/urządzeń górniczych, • przyporządkowanie poszczególnych awarii do konkretnych maszyn/urządzeń górniczych, • obliczenie skumulowanych wartości procentowych (ustalenie skumulowanych wartości procentowych dla poszczególnych wyróżnionych awarii). Diagram Pareto-Lorenza wykorzystuje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Znajduje zastosowanie gdy naszym celem jest przeciwdziałanie: 1. zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania, 2. zjawiskom przysparzającym największych kosztów. W praktyce diagram Pareto-Lorenza stosuje się do grupowania poszczególnych problemów i ich przyczyn, aby w pierwszej kolejności rozwiązać te problemy, które dla danego przedsiębiorstwa są najistotniejsze. Diagram ten, wykorzystuje prosty aparat matematyczny i statystykę matematyczną. Na przykładzie dwu Kopalń Węgla Kamiennego, przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analizie poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: kombajnowy oraz strugowy.
PL
Maszyny urabiające należą do podstawowej grupy maszyn roboczych stosowanych w górnictwie podziemnym i powierzchniowym. W przypadku maszyn urabiających na zasadzie skrawania proces urabiania realizowany jest za pomocą organów roboczych wyposażonych w wymienne narzędzia, np. noże osadzone w uchwytach nożowych. Noże te rozmieszczone i ustawione są w przestrzeni w ustalony na etapie projektowania sposób, dostosowany do właściwości urabianego ośrodka skalnego. Pomiary współrzędnościowe sprowadzają się do wyznaczenia sześciu parametrów dla każdego z noży. Ze względu na sposób rozmieszczenia, pomiar bezpośredni tych parametrów nie jest możliwy. Metody pośrednie polegają na pomiarze wielkości wchodzących do definicji funkcji modelujących pomiar. W takim przypadku wygodnym rozwiązaniem zadania metrologicznego, szczególnie pod kątem automatyzacji procesu, jest wykorzystanie metod optycznych, na przykład skanera światła strukturalnego. Metoda ta wymaga zbudowania, dla każdego uchwytu nożowego oraz związanego z nim noża, modelu pomiaru. W przypadku dużej liczby noży jest to proces czaso- i pracochłonnych. Możliwość automatyzacji procesu pomiarowego przedstawiono na przykładzie głowicy urabiającej wysięgnikowych kombajnów chodnikowych, stosowanych do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli. Omówiono przetwarzanie uzyskanych w trakcie pomiaru danych w celu wyznaczenia zestawu wartości parametrów stereometrycznych opisujących rozmieszczenie i ustawienie w przestrzeni poszczególnych noży oraz związanych z nimi uchwytów nożowych. Wykorzystano do tego funkcjonalność oprogramowania GOM Inspect Professional umożliwiającą budowanie strategii pomiaru za pomocą skryptów w języku Python.
EN
Mining machines belong to the key group of working machines used in underground and surface mining. In case of machines mining by way of cutting, the process is carried out with working units fitted with a specific number of replaceable tools in the form of picks mounted in pickboxes. The picks are arranged and positioned in space in a way defined at the stage of design, adapted to the properties of the rock being excavated. The stereometry of such working units is measured by determining the values of six parameters for each of the picks. Such parameters cannot be measured directly due to the way they are arranged. Measurements are carried out with indirect methods where values are measured which form part of a definition of measurement modelling functions. The use of optical methods, for example a structured light scanner, is a convenient solution to carry out the considered metrological task, especially in view of the automation of this process. For this, however, a measurement model enabling to determine the values of the magnitudes searched for has to be built for each pickbox and for the related pick. This is a time- and work-intensive process in case of a large number of picks, though. The options of the measurement process automation are presented with the example of a cutting head of boom–type roadheaders employed for drilling dog headings and tunnels. The focus was put on the stage of processing the measuring data obtained in the measurement process to establish a set of stereometry parameters values describing the arrangement and position of individual picks and related pickboxes in space. For this purpose, a feature of GOM Inspect Professional software was used enabling to build a measurement strategy based on scripts created in Python language.
PL
Analiza sytuacji wypadkowych z udziałem operatorów maszyn, zaistniałych w górnictwie podziemnym w ciągu ostatnich kilku lat wskazuje na silną potrzebę poprawy ich bezpieczeństwa. Eksploatacja złóż na coraz większych głębokościach powoduje ciągły wzrost niekontrolowanych zjawisk zachodzących wewnątrz górotworu, stanowiących znaczne zagrożenie dla górników pracujących w kopalniach podziemnych. Dotychczasowe badania konstrukcji chroniących w aspekcie bezpieczeństwa operatorów maszyn przeprowadzane są przy użyciu makiety DLV, obrazującej przestrzeń życiową operatora maszyny górniczej, która nie może zostać naruszona podczas analizy Nie odwzorowuje ona jednak obciążeń, jakie działają na ciało operatora ani obrażeń, jakich doznaje podczas sytuacji wypadkowych wywołanych różnymi zjawiskami występującymi w kopalniach podziemnych. W tym celu planuje się, podczas badań bezpieczeństwa operatorów, zastąpienie znormalizowanej makiety DLV zwalidowanym manekinem numerycznym. Wykonane zostanie to poprzez coupling - nowoczesną metodę umożliwiającą połączenie modeli różnych kodów numerycznych. Zabieg ten pozwoli na otrzymanie bardziej precyzyjnych i zbliżonych do rzeczywistości rezultatów, co może umożliwić znaczną poprawę bezpieczeństwa w kopalniach.
EN
Analysis of the accident situations involving mining machine operators, that ensued in the underground mines over recent years indicate a necessity of their safety enhancement. Intensive exploitation on the ever larger depth increases the frequency of the unwieldy phenomena acting inside of the rock mass, posing a great risk for miners working in the underground mines. Nowadays, human body of the mining machine operator during obligatory safety examinations is substituted by the Deflection-Limiting Volume (DLV), which depicts approximate living space of the operator. Tests are considered positive, when DLV remains intact. However, there are no analysis considering the loads acting on the machine operators during the rock burst and all the phenomena caused by this effect in the underground mines. Tb this end, standard DLV model will be replaced with validated, numerical dummy. All tests will be proceeded with the use of most recent numerical methods, combining various numerical codes (coupling). This will enable to obtain more precise and closer to reality results, what may significantly influence on the safety enhancement in mines.
EN
The concept of assessing the reliability maintenance of mining machines, such as belt conveyors, which constitute a special group of complex technical objects, due to difficult maintenance conditions, is presented in the study. Interruption of operations caused by failures constitutes organisational-technological problems, connected with economic losses, for the user. The presented concept contains the determination of the renewable objects reliability-maintenance index, such as the failure stream parameter as well as the investigation methodology allowing to determine its value. Undertaken operations should concern failure states of devices on the bases of the information systems of the maintenance control of these objects.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny niezawodności eksploatacyjnej maszyn górniczych, jakimi są przenośniki taśmowe, stanowiących specyficzną grupę złożonych obiektów technicznych z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Przerwa w pracy spowodowana uszkodzeniem stanowi dla użytkownika problem organizacyjno-techniczny połączony ze stratami ekonomicznymi. Przedstawiona koncepcja obejmuje wyznaczanie wskaźnika niezawodnościowo-eksploatacyjnego obiektów odnawialnych, jakim jest parametr strumienia uszkodzeń oraz metodykę badań pozwalających na wyznaczenie jego wartości. Podejmowane działania powinny dotyczyć oceny awaryjności badanych urządzeń w oparciu o systemy informacyjne kontroli przebiegu procesów eksploatacji tych obiektów.
PL
W artykule podjęto problem badań dynamiki jazdy ładowarki czołowej stosowanej w górnictwie podziemnym do transportu urobku. Maszyny te podczas jazdy w podziemnych chodnikach o nierównych podłożach poddane są znacznym oddziaływaniom dynamicznym. W celu wyznaczenia stanu obciążenia głównych węzłów konstrukcyjnych ładowarki opracowano i przedstawiono procedury budowy modelu obliczeniowego i badań symulacyjnych dynamiki jazdy. Zamieszczono wyniki symulacji jazdy maszyny po podłożu o różnych profilach.
EN
The paper discusses the problem of building computational model and simulation research of a front loader used in underground mining for ore transport. These machines while driving in the underground sidewalks on uneven surfaces are subjected to significant dynamic interactions. In this paper an attempt to determine the load status of loader’s major structural nodes by simulation researches were prepared. The paper presents the results of a simulation driving of the machine on the uneven ground about different profiles.
PL
Na przykładzie dwu Kopalń Węgla Kamiennego, przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analiza poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: kombajnowy oraz strugowy. Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym opracowaniu do oceny awaryjności urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza.
EN
Failure frequency in the mining process, with a focus on the mining machine, has been presented and illustrated with an example of two coal-mines. Two mining complexes have been subjected to analysis: a combined cutter-loader and a plough system. In order to reduce costs generated by failures, maintenance teams should regularly make sure that the machines are used and operated in a rational and effective way. Such activities will allow breaks in work to be reduced, and in consequence will increase the effectiveness of a mining plant. The evaluation of mining machines failure frequency contained in this study has been based on one of traditional quality management tools – the Pareto chart.
PL
W wyniku wieloletniej współpracy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie i KGHM Polska Miedź S.A. opracowano i wdrożono system ewidencjonowania, kontroli oraz oceny efektywności maszyn i urządzeń górniczych EKSPERT. Nowe rozwiązania i korekty funkcjonujących obecnie procedur (tak pozyskiwania, jak i przetwarzania danych) stworzyły nowe możliwości analizy i pozwoliły na uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych. System EKSPERT jest systemem klasy Business Intelligence (BI) zbudowanym przy wykorzystaniu komponentów platformy technologicznej SAP Business Objects i przeznaczonym do obsługi automatycznego procesu opracowania i dystrybucji informacji zarządczej dla zdefiniowanej grup odbiorców. Wymagane przekroje informacji powstają w wyniku przetwarzania danych z ewidencji procesów produkcyjnych w systemie mySAP oraz danych z systemów automatyki przemysłowej służących zasilaniu i sterowaniu urządzeniami głównymi w Oddziałach Górniczych oraz Zakładach Wzbogacania Rud. Zbudowany system jest jedną z nielicznych prób wykorzystania kompleksowej informacji – pochodzącej z wszystkich modułów funkcjonującego systemu SAP ERP. Dotyczy ściśle określonej grupy użytkowników i jest pożądanym kierunkiem działań dla opracowania rozwiązań mających znaleźć zastosowanie w innych obszarach działalności miedziowego koncernu.
EN
As the result of long-term cooperation between the Institute of Natural Resources and Energy Management (IGSMiE PAN) in Krakow and KGHM Polska Miedz S.A. a system of filing, control and effectiveness analysis of mining machines and equipment EKSPERT was implemented. Thanks to the modern solutions and corrections in the currently functioning procedures (both for gathering and processing data) new method of assessment emerged and allowed to obtain measureable profits. EKSPERT is the system of Business Intelligence class, developed by use of SAP Business Object technological platform components and dedicated to service the automated process of preparing and distributing management data for the specific group of recipients. The required ranges of information evolve as the consequence of processing data from the record of production process in mySAP system and data from industrial automatic control engineering systems which may serve to feed and operate the hub devices in Mining Departments and Ore Enrichment Plants. Such a system constitutes one of a few trials of using complex information derived from each module of the already functioning SAP ERP system. It strictly relates to the specific group of users and indicates directions for activities aimed at creating solutions which may be applied in other fields of the copper business.
PL
Przedstawiono możliwość poprawy własności eksploatacyjnych kubła skipu górniczego wyciągu szybowego, wykonanego ze stali S355, przez wspawanie w miejscach najbardziej narażonych na degradację ścierno-dynamiczną elementów wykładzinowych wykonanych ze stali Hardox 450.
EN
It has been presented a possibility of improvement in operating properties of mine skip buckets in drawing engines, made of S355 steel, by welding of lining elements made of Hardox 450 steel to places mostly exposed to abrasive-dynamical degradation.
PL
W artykule opisano zagrożenie porażenia prądem elektrycznym od będących jeszcze w ruchu maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej występuje nadal niebezpieczne dla zdrowia człowieka napięcie rażeniowe indukowane przez stan wybiegu maszyny.
EN
The article describes the hazard of the electric by large electric machines after them switching off from their supply voltage, but being still in motion. Despite the switch-off from voltage in supply-installation it is still dange-rous the shock voltage for health of man, induced by electric machine in stopping period.
EN
The scope of the paper is the presentation of the concept of applying a computer system based on knowledge and design experience into machine design aiding. The Case Based Reasoning (CBR) method is implemented to assist the design process. A formalized description of the method and CBR system structure are given.
PL
W artykule przedstawiono elementy środowiska programowego do wirtualnego prototypowania na przykładzie maszyny górniczej. Przedstawiono sposób tworzenia scenariuszy wirtualnego prototypowania, tj.: identyfikacja kryteriów oceny, stanów oraz modeli kryterialnych. Przedstawiono zasady doboru środowiska obliczeniowego do przeprowadzenia obliczeń numerycznych. Omówiono zalety prowadzenia analiz wirtualnych oraz możliwości współczesnych programów obliczeniowych. Zaprezentowano metodę obliczeń numerycznych na etapie projektowania nowej maszyny górniczej. Przeprowadzono przykład wirtualnego prototypowania dla kryterium wytrzymałościowego ramienia kombajnu ścianowego.
EN
The components of software environment are presented in this paper in the example of mining machine. The method for creation of scenarios of virtual prototyping, i.e. identification of assessment criteria, states and criterial models, is given. Selection of computational environment for making the required numerical calculations is presented. Advantages of virtual analyses and possibilities of state-of-a-art computational programmes are discussed. A procedure of numerical calculations at the stage of designing of new mining machine is presented. An example of virtual prototyping for strength criterion of longwall shearer arm is described.
18
Content available remote Najnowsze rozwiązania ITG KOMAG w zakresie maszyn i urządzeń górniczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych zrealizowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w ubiegłym roku. Zwrócono szczególną uwagę na innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń górniczych, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy załóg górniczych. Do osiągnięć Instytutu należy zaliczyć wiertnicę inżyniersko-geologiczną WIG-200, obudowę zmechanizowaną HYDROMEL-16/34 POz, stojak hydrauliczny HSH-R, uniwersalny system przewietrzania i odpylania wyrobisk chodnikowych, podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1, akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1, filtr samoczyszczący FS-60, system elektronicznej ewidencji środków trwałych w zakładach górniczych iRIS oraz system interaktywnych instrukcji obsługi INSTO.
EN
The article presents selected examples of results of scientific and research-development works realized at the Institute of Mining Technology KOMAG last year. Particular attention was paid to innovative solutions of mining machines and equipment, which in a significant way contribute to the improvement of safety and work comfort of miners. Among the Institute’s achievements should be counted the WIG-200 engineering-geological drilling rig, HYDROMEL-16/34 POz powered support, HSH-R hydraulic prop, universal roadway ventilation and dust extraction system, PCA-1 suspended battery drivetrain, GAD-1 suspended battery drivetrain, FS-60 self-cleaning filter, IRIS system of electronic recording of fixed assets in mines and INSTO system of interactive manuals.
19
Content available remote Pomiar stereometrii organów roboczych maszyn urabiających metodą bezstykową
PL
W eksploatacji złóż w górnictwie węgla kamiennego, soli, wapienia oraz innych minerałów stosowane są maszyny urabiające na zasadzie skrawania. Stereometria organów roboczych jest istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności urabiania oraz efektywności eksploatacyjnej tych maszyn. Z tego względu już na etapie projektowania określana jest ona dla konkretnych warunków eksploatacyjnych. Istotnym elementem procesu wytwarzania organów roboczych maszyn urabiających jest kontrola poprawności rozmieszczenia uchwytów na ich pobocznicy. Pomiary stereometrii metodami stykowymi są tu jednak trudne i cechują się dużą czaso- i pracochłonnością. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metod bezstykowych dla potrzeb pomiaru wartości parametrów stereometrycznych organów roboczych maszyn urabiających. Opracowany matematyczny model pomiaru oraz procedura pomiarowa przetestowane zostały w laboratorium Instytutu Mechanizacji Górnictwa, na utworzonym stanowisku metrologicznym, w trakcie pomiaru stereometrii głowicy urabiającej wysięgnikowego kombajnu chodnikowego. Wyniki tych pomiarów zaprezentowane zostały w niniejszym artykule.
EN
Cutting mining machines are used for extracting deposits in the hard coal, salt and lime mining industry and in other sectors. The stereometry of such machines’ working units is an essential factor decisive for such machines’ cutting efficiency and operational performance and for this reason this parameter is defined for specific operational conditions at the design stage. Therefore, an important stage of the manufacturing process of mining machines working units is to control the correct positioning of pick holders at their side surface. However, measurement with contact methods is difficult and time and labour intensive. The article discusses the potential uses of contactless methods for measuring the stereometry parameters values of mining machines working units. The mathematical measurement model and the measuring procedure established were tested at the laboratory of the Institute of Mining Mechanisation at a measuring stand when measuring the stereometry of a roadheader’s cutting head. This article also presents the results of the measurements.
PL
Sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Szczególny nacisk położono na sposoby nawigacji maszynami w górnictwie podziemnym oraz odkrywkowym. Jak dotąd w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty wprowadzając ją do ładowarek i wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią oraz do wiertnic pracujących w kopalniach odkrywkowych.
EN
The motives of application of remote control to heavy duty machine operation into mining have been defined. The systems of control and monitoring of these machines have been described. A particular attention was given on machine navigation ways into underground and opencast mining. Up till now there were only achieved the satisfactory results of implementation of automation in mining into loaders and haulage cars in underground mines and also to drilling rigs operating in opencast mines.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.