Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining influences
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W związku z planowaną eksploatacją górniczą zaszła konieczność sprawdzenia stanu technicznego mostu oraz jego odporności na wpływy górnicze. Podczas wizji lokalnej okazało się, że w związku z dotychczasową eksploatacją górniczą obiekt znalazł się w stanie przedawaryjnym, co umknęło uwadze sporządzającego rutynowe, przewidziane prawem budowlanym przeglądy okresowe. W artykule przeanalizowano przyczyny powstania nieprawidłowości oraz zaproponowano sposób wykonania naprawy, będący jednocześnie zabezpieczeniem profilaktycznym przed wpływami górniczymi. We wnioskach wskazano na konieczność objęcia obiektów mostowych zlokalizowanych na terenach górniczych opieką specjalisty z dziedziny budownictwa na terenach górniczych, zarówno przed podjęciem eksploatacji górniczej, jak i w trakcie ujawniania się jej wpływów.
EN
In connection with the planned mining exploitation, it was necessary to check the technical condition of the bridge and its resistance to mining influences. During the local inspection, it turned out that due to the current mining exploitation, the analyzed bridge was in a pre-emergency state, what has not been perceived by the person making routine periodic inspections provided for by the construction law. In the article the reasons of the occurrence of irregularities and proposed a method of performing the repair have been analyzed. The proposed reparation is also a preventive protection for mining influences. The conclusions pointed to the necessity to cover bridge objects located in mining areas with the supervision of a specialist in the field of construction in mining areas both before mining and during the disclosure of its impact.
PL
W pracy przedstawiono informacje dotyczące rekultywacji terenu pogórniczego, na którym zbudowano kompleks obiektów wchodzących w skład Parku Śląskiego (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku) w Chorzowie. Scharakteryzowano historię powstania Parku, warunki geologiczno – górnicze w jego rejonie oraz zagrożenia związane z możliwością powstania zapadlisk na powierzchni. Dzisiejszy obszar Parku stanowiły pierwotnie tereny rolne, na których występowały również zbiorniki wodne. Z uwagi na bogate zasoby płytko zalegającego węgla, pod tym terenem prowadzona była w przeszłości intensywna eksploatacja. W okresie wieku XIX i na początku XX był to obszar górniczy kopalni „Król” (Königsgrube), z której później, w okresie międzywojennym, wydzielono dwie kopalnie: „Prezydent” i „Barbara – Wyzwolenie”. W granicach Parku zlokalizowane były cztery szyby: „Ligonia”, „Paweł”, „Leśny I” i „Leśny II”. Szyby te zostały zlikwidowane, natomiast nieznany jest sposób ich likwidacji. Prace górnicze (w tym także nielegalnie funkcjonujące biedaszyby), spowodowały degradację tego terenu, głównie w wyniku powstawania zapadlisk oraz składowania różnorodnych odpadów na hałdach. W wyniku prac rekultywacyjnych prowadzonych po II wojnie światowej, całkowicie zmieniono zdegradowany krajobraz przemysłowy, przekształcając go w jeden z największych w Europie parków miejskich. Teren obecnego Parku obejmuje powierzchnię ponad 600 ha terenów zielonych łąk, lasów, roślinności typowej dla tej formy krajobrazu, bogatych w różne gatunki zwierząt. W pracy dokonano również oszacowania zagrożenia z tytułu możliwości powstania zapadlisk w rejonie zlikwidowanych szybów. Zdaniem autorów pracy powstanie Parku stanowi unikatowe przedsięwzięcie w skali europejskiej, będące przykładem dobrze zaprojektowanej i wykonanej rekultywacji terenu zdegradowanego wskutek działalności górniczej. Funkcjonowanie Parku jest szczególnie istotne jako oaza zieleni w centrum największej aglomeracji przemysłowej Polski – Górnego Śląska.
EN
The paper presents information on the reclamation of the post-mining area, where a complex of objects was built in Chorzów, belonging to the Silesian Park (formerly the Voivodeship Culture and Recreation Park). The history of the Park's formation, geological and mining conditions in its area and threats related to the possibility of a sinkholes creation on the surface have been characterized in the paper. Today's area of the Park was originally a farmland, where there were also several water reservoirs. Because of the abundant resources of shallow hard coal deposits, extensive exploitation had been carried out in the past. In the nineteenth and early twentieth century it was the mining area of the “King” ("Königsgrube") mine, which later, in the interwar period was separated into two mines: "President" and "Barbara - Liberation". Within the Park boundaries four shafts were located: "Ligonia", "Paweł", "Leśny I" and "Leśny II". These shafts have been liquidated, but the method of liquidation is unknown. Mining works (including illegally functioning bootleg mining) have caused the degradation of this area, mainly due to the formation of sinkholes and the storage of various waste in dumps. As a result of the post-World War II remediation works, the degraded industrial landscape has been completely transformed into one of the largest urban parks in Europe. The present Park covers an area of over 600 hectares of green meadows, forests, vegetation typical for such landscape, rich in various animal species. As a part of the presented paper, the work was also carried out to estimate the risk for the possibility of sinkholes forming in the vicinity of liquidated shafts. According to the authors of the work, the creation of the Silesia Park is a unique undertaking on an European scale, as an example of well-designed and rehabilitated terrain degraded by mining. Functioning of the Park is particularly important as a green oasis in the centre of Poland's largest industrial agglomeration – Upper Silesia.
PL
Skutkiem efektów oddziaływań górniczych, pojawiających się na powierzchni terenu jest wymóg projektowania eksploatacji z uwzględnieniem zarówno ochrony powierzchni, jak i wszelkiego typu obiektów budowlanych oraz infrastruktury znajdujących się na terenach górniczych. Wymóg ten wiąże się z umiejętnością właściwej oceny zależności pomiędzy deformacjami podłoża górniczego a zachowaniem obiektu budowlanego – w tym deformacjami budowli i jej uszkodzeniami. Wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem modelowania numerycznego przy opisie powyższych zagadnień powinno się w zasadzie mówić o ocenie zachowania interaktywnego układu: obiekt budowlany – górnicze podłoże gruntowe. Wyznaczanie w budowli wartości efektów oddziaływań górniczych są bezpośrednio sprzęgnięte ze sposobem przekazywania obciążeń z podłoża gruntowego na model obliczeniowy konstrukcji. W pracy przedstawiamy problem, w jakim stopniu ocena efektu (oraz ocena spełnienia warunku PSGU) jest zależna od : – sposobu modelowania układu budowa - podłoże górnicze, – opisu konstytutywnego podłoża gruntowego, – wyboru modelu konstytutywnego konstrukcji budowlanej.
EN
The effects of mining influences occurring on the surface area entail a requirement to plan exploitation taking into account both the protection of the surface and any type of built features as well as the infrastructure located in mining areas. This requirement refers to the skill of correct evaluation of the relationship between mining subsoil deformations and built feature behaviour, including deformations of the structure and its damage. Along with the increasingly common application of numerical modeling by description of the abovementioned issues, the essence should be evaluation of interactive behaviour of the built feature – mining subsoil system. The structure-indicated values of the mining influence effects are directly coupled with the method of transferring loads from the mining subsoil on the structure calculation model. This paper presents the issue of degree in which the effect assessment (with the assessment of meeting the serviceability limit state requirement) depends on the: - modeling method of the built feature – mining subsoil system, - description of the essential mining subsoil and - selection of essential model for a building structure.
PL
W artykule przedstawiono wnioski z obserwacji czterech obiektów sakralnych poddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej. Budynki charakteryzowały się różnymi poziomami wzmocnienia z uwagi na oddziaływania górnicze i poddawane były różnym wpływom górniczym. Z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie deformacji terenu porównywanie efektywności wzmocnień budynków nie jest możliwe, ale można wyciągnąć pewne wnioski odnośnie charakteru i zakresu zabezpieczenia analizowanych obiektów.
EN
The conclusions from observations of four church buildings subjected to mining actions are presented in the paper. Buildings were characterized by different degree of the structure strengthening against mining influences. Also they were subjected to diverse mining actions which were characterized only by the summarized subsidence of the terrain. Because of the lack of more precise data relating ground deformations a comparison of the effectiveness of used strengthening is pointless. However, it is possible to draw conclusions concerned with the character and range of the precaution of the buildings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.