Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining and geological conditions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z techniką odstawy urobku przy pomocy samojezdnych wozów odstawczych. Opisano podstawowy podział wozów odstawczych uwzględniając sposób napędu, oraz rodzaj skrzyni ładunkowej. Przedstawiono aspekty zmiennych warunków geologiczno-górniczych, oraz ich wpływ na zagadnienia związane z odstawą urobku.
EN
The article presents the basic issues connected with the technique of mined rock haulage using self-propelled haulage vehicles. The basic division of haulage vehicles with regard to the means of propulsion and type of the loading box were described. The aspects of changeable mining and geological conditions and their impact on issues related to the haulage of excavated material were presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu obustronnego sąsiedztwa zrobów zawałowych na chodniki przy ścianowe parceli pomiędzy tymi zrobami. Warunki górniczo-geologiczne w opisywanym przypadku należy uznać za szczególnie trudne ze względu na duże zagrożenie metanowe oraz nachylenie pokładu, sięgające 24 °. Lokalizacja chodników przyścianowych powinna więc uwzględniać stateczność wyrobisk w sąsiedztwie zrobów oraz zabezpieczenie przed wypływającymi niebezpiecznymi gazami ze zrobów. W artykule poddano analizie również prognozę metanonośności dla projektowanych ścian, z uwzględnieniem wypływu ze zrobów ścian sąsiednich.
EN
The paper presents an analysis of the influence of double-sided neighborhood of goaf on longwall galleries in the plot between the caved faces. Mining and geological conditions in the analyzed case was very difficult. The location of longwall galleries should assume the stability of workings in the neighborhood of the goaf, as well as some protective measures against the migration of dangerous gases from the goaf. The paper also includes a methane content forecast for the designed walls, assuming gas migrations from the goaf of neighboring faces.
PL
Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne rejonu, w którym doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Omówiono istotne wyniki przeprowadzonych dochodzeń, ustaleń i badań, mogące mieć wpływ na okoliczności poprzedzające zdarzenie. Na koniec przedstawiono założenia przyjęte jako warunki wyjściowe dla przyjętych trzech hipotez, które opisane zostaną w odrębnych artykułach.
EN
Characterized are mining and geological conditions of the region in which methane ignition and burst had occurred. Discussed are crucial results of the performed experiences, arrangements and tests that could have impact on the circumstances preceding the event. At the end presented are the assumptions that have been accepted as a point of departure for three hypothesis that will be described in the separate articles.
PL
Transformacja ustrojowo-gospodarcza, związana z wprowadzaniem gospodarki rynkowej, spowodowała w polskim górnictwie obok niewątpliwego wzrostu efektywności gospodarowania, w tym znaczącego wzrostu wydajności pracy, również negatywne i niepożądane skutki uboczne, do których należy zaliczyć przede wszystkim znaczący ubytek zasobów węgla kamiennego. W latach 1989-2006 ubyło m.in. ponad 23,655 mld Mg zasobów geologicznych, co przy wydobyciu w tym okresie łącznie 2,103 mld Mg węgla oznacza ubytek ponad 11 t zasobów na każdą tonę wydobytego węgla. Przyczyny ubytku poszczególnych rodzajów zasobów w GZW nie były jednoznacznie podawane oraz ewidencjonowane, wobec czego podjęto próbę retrospektywnej ich weryfikacji. Weryfikację przeprowadzono dla zasobów przemysłowych występujących w trzech pokładach różnych kopalń, na podstawie danych o zasobach z lat 1989-2003. Analizowano pokłady występujące w różnych warunkach geologiczno-górniczych, przy czym kopalnie różniły się także wielkością bazy zasobowej i jakością węgla. Ubytki zasobów przemysłowych w rozpatrywanych kopalniach GZW wynikały najczęściej z ich przeklasyfikowywania do zasobów pozabilansowych gr. "b" albo ze skreślania ich z ewidencji, co powodowane było zazwyczaj tymi samymi przyczynami. Najczęstszym podawanym powodem był brak lub utrudnienie udostępnienia od istniejących wyrobisk oraz skomplikowane zaburzenia tektoniczne, czyli przyczyny subiektywne. W przypadku skomplikowanych zaburzeń tektonicznych, których charakter, niestety, nie jest bliżej opisywany (np. wysokość zrzutu uskoku, gęstość zuskokowania itp.), nie ma możliwości weryfikacji podjętych decyzji. Tzw. inne niekorzystne warunki geologiczno--górnicze nie miały znaczącego udziału w przeklasyfikowaniach i skreśleniach z ewidencji. W zestawie przyczyn zwraca uwagę brak takich, które mogłyby zostać uznane za "ekonomiczne". W przeklasyfikowywanych parcelach nie stwierdzono przewagi cech niekorzystnych z uwagi na warunki geologiczno-górnicze.
EN
A transformation in government system and economy, connected with the introduction of free market economy, resulted in evident increase in management process effectiveness (including an increase in labour productivity). However, there are also some negative and unwanted side effects e.g. a remarkable decrease in hard coal resources. A decrease of over 23.655 billion t in geological reserves was noted throughout 1989-2006. In other words, for total coal production of 2.103 billion t at that period, the decrease was over 11 t of the reserves per each ton of the produced coal. The reasons for such decrease in all kinds of reserves or resources were not clearly reported or recorded in USCB. Therefore, an attempt was made to verify them retrospectively. The verification referred to industrial reserves in three coal beds of various mines basing on respective data from 1989-2003. The beds were taken for analysis from various geological or mining conditions, and the mines were different in amount or quality of coal. A decrease in the industrial reserves was usually a consequence of "classification to "b" out-of-balance of group or cancellations in the records (most often for the same reason). In a majority of cases the reasons seem to be subjective, including no or difficult access to excavations and complicated tectonic disturbances. As no details were given about complicated tectonic disturbances (e.g. the magnitude of fault displacement, density of faulting etc.), it was unfortunately impossible to verify the decisions. The so-called other unfavourable mining or geological conditions had little connection with reclassification or cancellations. It is important to note that none of the reasons could be considered as "economic". Unfavourable features, resulting from geological and mining conditions, did not predominate among the reclassified plots.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.