Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mines liquidation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Komercjalizacja i prywatyzacja spółek górniczych spowodowały konieczność tworzenia przez te podmioty rezerw finansowych na poczet przyszłej likwidacji zakładu górniczego. W referacie, w oparciu o doświadczenia własne przedstawiono problemy związane z szacowaniem kosztów likwidacji i rekultywacji terenów pogórniczych. Omawiane zagadnienia odnoszą się do górnictwa odkrywkowego. Podkreślono znaczenie koncepcji likwidacji kopalni jako podstawy dla określenia wysokości rezerwy na likwidację. Wskazano, że ze względu na odległy horyzont czasowy realizacji procesu likwidacji oraz na zmieniającą się strategię funkcjonowania kopalń, konieczne jest częste weryfikowanie koncepcji likwidacji. Wskazano niektóre czynniki, od których zależy dokładność szacowanej wyceny. Ze względu na zmienność w czasie niektórych czynników kosztotwórczych oraz na wpływ wielkości tworzonej rezerwy na bieżącą sytuację podmiotu górniczego wskazano konieczność częstej weryfikacji i aktualizacji wyceny kosztów likwidacji.
EN
Commercialization and privatization of mining corporations forced them to create financial reserves for future liquidation purposes. In the paper, based on own experiences, presented were problems related to estimation of costs of mines liquidation and post-mining barrens reclamation. The presented issues refer to surface mining. The importance of liquidation conception for the costs assessment has been underlined. It was shown that the existing conceptions of liquidation should be often verified as the conditions of mines functioning and their strategies may change. Factors affecting accuracy of costs estimation have been indicated. It was shown that due to temporal variability of certain cost-making factors and due to influence of the financial reserve on the current situation of mining enterprise verification and actualization of liquidation costs should be carried out frequently.
2
Content available remote Hydrogeologiczne aspekty zatapiania zlikwidowanej KWK Grodziec
PL
W artykule zaprezentowano ogół zagadnień związanych z likwidacją i zatapianiem KWK Grodziec w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Grodziec jest jednym z Rejonów Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń (CZOK), którego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń wodnych dla kopalń czynnych, poprzez odwadnianie zrobów kopalń zlikwidowanych i utrzymywanie zwierciadła wody na odpowiednim poziomie, co jest wymaganiem określonym w prawie geologicznym i górniczym. Likwidacja kopalni i jej zatapianie to procesy bardzo trudne i długotrwałe, powodujące zmiany warunków hydrogeologicznych, geologicznych i górniczych.
EN
The paper presents the problems of liquidation and flooding of the Grodziec coal mine, northeastern part of the Upper Silesian Coal Basin. The Grodziec area is one of the fields of the Central Department of Mine Dewatering (CZOK). Its main task is to protect working coal mines against water hazard. The necessity of keeping the groundwater level under connections between abandoned and working coal mines is required in the Polish geological and mining law. Mine liquidation and its flooding are difficult and long-lasting processes causing changes of hydrogeological, geological and mining conditions.
PL
W artykule przedstawiono zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża siarki rodzimej „Basznia”. Omówiono wpływ nieczynnego zakładu górniczego na stan środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodno-gruntowego. Scharakteryzowano chemizm wód pięter trzeciorzędowego i czwartorzędowego jako tych, których wody najbardziej narażone są zmianę składu chemicznego wskutek prowadzonej eksploatacji siarki rodzimej metodą otworową. Omówiono stan infrastruktury kopalni i stopień rekultywacji rejonów po zakończeniu eksploatacji, a także określono potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych.
EN
The paper presents the overview of geology and hydrogeological conditions in the region of native sulphur deposit called “Basznia”. An impact of an abandoned mine on the natural environment, with particular emphasis on the influence on groundwater-soil conditions, has been discussed. The Tertiary and Quaternary aquifers, whose waters seem to be most prone to the changes in chemical composition due to sulphur exploitation by borehole method, have been characterized. The mine infrastructure and reclamation of the region after exploitation has been finished as well as potential sources of surface and ground water pollution are discussed.
PL
W pracy przedstawiono zarys rozwoju produkcji siarki elementarnej w Polsce w latach 1970-2002 na tle ogólnej sytuacji międzynarodowej. Zaprezentowano potencjalne przyczyny upadku górnictwa siarki. Dokonano analizy oddziaływania na środowisko przemysłu wydobywczego oraz zaprezentowano aktualny stan prac nad likwidacją kopalń i rekultywacją terenów pogórniczych.
EN
The paper presents outline of development of elementar sulfur production in Poland in the period of 1970-2002 regarding the international markets condition. The description of potential reasons of sulfur mining decline has been given. Environmental impact assessment of sulfur mining has been given as well present state of mines liquidation and land reclamation of post-mining areas.
PL
Decyzja o likwidacji kopalni podziemnej obok zagadnień czysto ekonomicznych, rodzi wiele pytań natury technicznej, zwłaszcza gdy nie jest to likwidacja trwała. W pojęciu prawa geologicznego i górniczego, zawsze należy przewidywać możliwość powrotu do złoża nie wyeksploatowanego w całości. W myśl takiego rozumowania pojęcie okresowej likwidacji kopalń nabiera sensu technicznego. Decydując się na likwidacje okresową powinniśmy wybrać taką metodę aby powrót do złoża był po pierwsze możliwy, a po drugie najtańszy. Jeżeli najtańszy to na pewno chcielibyśmy ponownie wykorzystać najdroższe elementy kopalni. Do takich należą szyby górnicze. Powstaje więc pytanie czy możliwa jest likwidacja okresowa szybu przez zatopienie i jak może wyglądać powrót do takiego obiektu po latach? Artykuł przytacza kilka przykładów i rozważań pomocnych do konstruowania odpowiedzi na powyższe pytanie.
EN
Decision of the closure of underground mine, besides purely economic problems, rises numerous questions of technical character, especially if it is definite closure. According to geological and mining law a possibility of return to the deposit which is not totally exploited should always be taken into account. Such reasoning gives technical sense to the concept of temporary closure of mines. Decision of temporary closure must be made according to such a method that the return to the deposit is, first, possible and next, a least expensive one. If it is to be a least expensive one, then surely the most expensive elements of mine would be preferably used again. Mining shafts belong to that group. Therefore, a question appears if temporary closure of shaft by its flooding is possible and how a return, after years, to such an object could be possible? Several examples are given in the paper, together with the discussion which could help to answer this question.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.