Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszalnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Mieszalnik jako pasteryzator lodów
PL
Przeanalizowano możliwość zastosowania mieszadeł turbinowo-łopatkowych o łopatkach pochylonych (mieszadła PBT) w mieszalniku z przegrodami jako układu mieszającego zamontowanego w pasteryzatorze do przygotowania lodów oraz ich pasteryzacji. Celem pracy była weryfikacja możliwości zastosowania mieszadła PBT z perforacją jako prostszego konstrukcyjnie i łatwiejszego w utrzymaniu czystości mieszadła przeznaczonego do emulgowania. Badaniom poddano mieszadło pełne oraz mieszadło perforowane. Zmierzono moc mieszania obu mieszadeł, rozkłady prędkości wewnątrz mieszalnika oraz rozkłady prędkości fluktuacyjnych i szybkości dyssypacji energii. Określono sposób cyrkulacji cieczy wewnątrz zbiornika. Badania wykonano z wykorzystaniem systemu PIV. Stwierdzono, że oba typy mieszadeł mogą być brane pod uwagę podczas projektowania układu mieszającego. Nieznacznie lepsze wyniki uzyskano w przypadku perforowanego mieszadła PBT.
EN
Turbine-paddle stirrers were used in a baffled mixer to verify its applicability for prepn. ice cream blends. Mixing power, fluid velocity distribution, velocity fluctuation and energy dissipation rates were detd. The perforated stirrer was slightly more efficient than a solid one.
2
Content available remote Model numeryczny mieszalnika fazy ciekłej
PL
Przedstawiono tok postępowania podczas modelowania zjawisk zachodzących w mieszalniku cieczy. Omówiono zagadnienia związanie z opisem numerycznym zjawisk zachodzących w tego typu konstrukcjach, przedstawiono sposób modelowania procesu mieszania dla jednego rodzaju cieczy z analizą kilku rodzajów ramion mieszających oraz wyniki badań symulacyjnych.
EN
Presented is the course of conduct during modeling of phenomena occurring in a mixer intended for mixing liquids. Issues related to the numerical description of phenomena occurring in this type of constructions are discussed, the method of modeling the mixing process for one type of liquid by the analysis of several types of mixing arms is presented and the results of simulation research are discussed.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów prędkości i naprężeń Reynoldsa dla mieszadła ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi. Mieszadło tego typu wytwarza obwodową cyrkulację cieczy w mieszalniku. Zainstalowanie przegród w zbiorniku w znaczącym stopniu wpływa na osiowy przepływ cieczy. Maksymalne wartości naprężeń Reynoldsa dla tego typu mieszadła są porównywalne z takimi naprężeniami generowanymi przez turbinę Rushtona.
EN
The paper presents measurement results of velocity and Reynolds stresses for an impeller with helically rolled ribbon blades. The impeller of this type generates tangential circulation of liquid in the tank. The baffles mounted in a tank significantly affect the axial flow of liquid. The maximum values of Reynolds stresses for this type of impeller are comparable to those of the Rushton turbine.
PL
W artykule opisano główne procesy technologiczne występujące w magazynie przechowalniczym ziarna. Zwrócono uwagę na zagrożenia zmian jakościowych ziarna wynikające z nieprawidłowego przechowywania i przewietrzania ziarna. Przedstawiono nowe dodatkowe urządzenia techniczne magazynów przechowalniczych w szczególności agregaty chłodnicze, urządzenia mieszające i rozrzutniki ziarna. Słowa kluczowe: przechowalnictwo ziarna, agregat chłodniczy, mieszalnik, wentylator, rozrzutnik.
EN
The article describes the main processes occurring in the grain storing warehouse. Attention was paid to dangers of qualitative changes of grain due to its improper storage and bad ventilation. Article presents new additional technical equipment for storage warehouses in particular chillers, mixing devices and grain spreaders.
5
Content available Innovative solution of coal slurry mixer
EN
During the coal-enrichment process in mechanical processing plants, fine-grained highmoisture coal slurries are produced. These waste products may be used in energetic blends after a special moisture-reducing treatment. Therefore, coal slurry pelletizers are produced (among other things). In the Department of Mining, Dressing, and Transport Machines, a project of a prototypical installation for coal slurry pelletization with a capacity of 50 Mg/h was constructed. The main part of the installation is the mixer. At its bottom part, an opening is placed that is closed by a metal plate. During the pelletization work, a plate is halfopening and rotates around its own axis. The rotation of the drum and agitators installed inside the mixer causes sludge grinding and its homogenization. A properly working drum closure system is important for the proper exploitation of the mixer. The designed mechanism allows us to lower the plate linearly in the first phase and then turn it with a predetermined angle after the complete removal of material from the drum. The project required an examination of the kinematics of the system and determination of the drive system load, which allowed us to designate the working parameters. This paper presents the course of the taken actions and results of the fundamental research, along with their analysis. A selection of optimum design and exploitation parameters was performed on the basis of the graphical synthesis method, created simulation model, and tests of the prototype device.
PL
W trakcie wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej powstają drobnoziarniste muły węglowe o dużej wilgotności. Odpady te mogą być wykorzystane w mieszankach energetycznych po obróbce mającej na celu obniżenie wilgoci. Dlatego też między innymi wykonuje się grudkowniki mułów węglowych. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych powstał projekt prototypowej instalacji do grudkowania mułów węglowych o wydajności 50 Mg/h. Zasadniczą częścią instalacji jest mieszalnik. W dolnej części mieszalnika znajduje się otwór, który zamykany jest talerzem. W czasie pracy grudkownika talerz jest uchylony i wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi. Rotacja bębna i mieszadeł zainstalowanych wewnątrz mieszalnika powodują rozdrabnianie mułu oraz jego homogenizację. Istotny dla prawidłowej eksploatacji mieszalnika jest prawidłowo działający układ zamykania bębna. Zaprojektowano układ, który pozwolił na opuszczanie talerza w pierwszym etapie wewnątrz otworu bębna ruchem prostoliniowym, a po wyprowadzeniu z otworu wysypu odchylenie o założony kąt. Projekt wymagał zbadania kinematyki układu i określenia obciążeń układu napędowego, co pozwoliło na wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono tok postępowania, wyniki badań podstawowych wraz z ich analizą. Wykonano dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na podstawie metody syntezy graficznej, stworzony model symulacyjny oraz badania prototypowego urządzenia.
PL
Celem pracy było określenie wpływu rodzaju przegród na warunki wytwarzania zawiesiny w mieszalniku z mieszadłem. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyznaczone doświadczalnie wartości krytyczne częstości obrotów mieszadła nkr oraz odpowiadające im wartości liczby Frouda Frkr i jednostkowej mocy ekn w mieszalniku ze standardowymi przegrodami płaskimi lub pionowymi przegrodami rurowymi. Pomiary wykonano w zbiorniku o średnicy D = 0,634 m i objętości roboczej VL = 0,2 m3. Do wytworzenia zawiesiny o różnym stężeniu cząstek ciała stałego, zastosowano mieszadło turbinowe Rushtona lub A 315. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że przegrody rurowe mogą stanowić pewną alternatywę dla przegród płaskich przy wytwarzaniu zawiesiny w mieszalniku mechanicznym.
EN
The aim of this study was to determine the effect of baffle type on the conditions of suspension production in the agitated vessel. The analysis was carried out on the basis of experimentally obtained critical impeller speed values nkr , adequate Froude number Frkr and mean energy dissipated values ekr in a vessel with standard flat or vertical tubular baffles. Measurements were conducted in the agitated vessel of inner diameter D = 0.634 m, and working liquid volume VL = 0.2 m3. The suspension with various concentrations was agitated by Rushton turbine or A315 impeller. The analysis of results revealed that tubular baffles may be an alternative to flat baffles in case of suspension production in the agitated vessel
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie piany na bazie surowców mineralnych – spienionego inhibitora górniczego SIG-1 jako środka obniżającego skłonność węgla do samozapalania poprzez dezaktywację jego powierzchni, czyli w znacznym stopniu wydłużającego okres inkubacji pożaru. Przedstawiono również modułowy mieszalnik MP – zespół urządzeń służący do wytworzenia i podawania spienionego inhibitora górniczego SIG-1 do miejsca zastosowania.
EN
The paper presents the results of CFD simulations of liquid flow in an unbaffled stirred vessel with an eccentrically positioned impeller. The influence of the impeller’s distance from the tank axis (eccentricity) on the generated flow circulation was analyzed. Based on numerical modelling, the flow pattern, vortex formation as well as turbulence parameters in selected stirred vessel zones were determined. Obtained results were presented as vector/contour maps, and iso-surfaces of Q- criterion for identification of vortex cores. Additionally, for each investigated stirred vessel power consumption was calculated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji CFD ruchu cieczy w mieszalniku mechanicznym bez przegród z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem. Analizowano wpływ zmian odległości mieszadła od osi aparatu (niecentryczności) na generowaną w mieszalniku cyrkulację. Na podstawie modelowania numerycznego wyznaczono model przepływu cieczy, strefy tworzenia się wirów oraz parametry turbulencji w wybranych obszarach mieszalnika. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci wektorowych i konturowych map rozkładu, do identyfikacji położenia rdzeni wirów wykorzystano powierzchnie stałych wartości Q-kryterium. Dodatkowo w każdym z badanych mieszalników wyznaczono zapotrzebowanie mocy.
PL
W pracy zaprezentowano metodę intensyfikacji wymiany ciepła za pomocą mechanicznego zaburzania termicznej warstwy przyściennej. Podano metodę wyznaczania współczynnika wnikania ciepła w takich warunkach oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych. Mechaniczne zrywanie termicznej warstwy przyściennej jest jedną z aktywnych metod intensyfikacji wymiany ciepła. Laminarna warstwa przyścienna temperatury stanowi główny opór cieplny w procesie wymiany ciepła. Usunięcie tej warstwy za pomocą obrotowych elementów mechanicznych (skrobaków) skutkuje zmniejszeniem całkowitego oporu przenikania ciepła, a przez to zwiększeniem przekazywanego strumienia ciepła. Badania przeprowadzono na specjalnie do tego celu zaprojektowanym stanowisku eksperymentalnym. Czynnikiem roboczym było powietrze. Zbadano wpływ prędkości obrotowej łopatek skrobiących na wymianę ciepła. Wyniki badań zostały zaprezentowane w formie wykresów.
10
Content available remote Kinetyka adsorpcji barwnika w zbiorniku z mieszadłem
PL
Przeprowadzono badania szybkości adsorpcji barwnika z wodnego roztworu na węglu aktywnym w zbiorniku z mieszadłem. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczono współczynnik dyfuzji adsorbowanego składnika w ziarnach adsorbentu oraz współczynniki wnikania masy do powierzchni zewnętrznej ziaren. Współczynniki te określono w oparciu o przybliżony model kinetyki adsorpcji. Stwierdzono, że przy wielkości ziaren wynoszącej około 2 mm duże znaczenie dla szybkości przenoszenia masy ma zewnętrzny opór wnikania.
EN
A rate of dye adsorption from water solution on activated carbon in a vessel with the strirrer was studied. The diffusion coefficient of adsorbed component in adsorbent pellets and coefficients of mass transfer to pellets’ external surface of were determined on basis of experimental results. These coefficients were determined with the use of approximate model of adsorption kinetics. It was found that when the size of pellets was about 2 mm, the external mass transfer resistance played a significant role.
EN
In this study the results of numerical simulations of hydrodynamics in an agitated vessel with eccentrically located impeller (HE3 or propeller) are presented. Mathematical model of the velocity field is based on Navier-Stocks equation. Characteristics of turbulent flow of liquid is described with the use of CFD methods. In this work the Scale Adaptive Simulation approach coupled with Sliding Mesh method is used. The time-dependent simulations were carried out with ANSYS 14 CFX software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych hydrodynamiki w mieszalniku z niecentrycznie zbudowanym mieszadłem (HE3 lub śmigłowym). Model matematyczny pola prędkości w aparacie oparty został o równania Naviera-Stocksa. Przepływ burzliwy cieczy został opisany za pomocą modelu burzliwości SAS-SST (Scale Adaptive Simulation – Shear Stress Transport). Symulacje nieustalone w czasie przeprowadzono przy zastosowaniu oprogramowania ANSYS 14 CFX.
EN
The velocity field around the standard Rushton turbine was investigated by the Computational Fluid Dynamics (CFD) calculations and compared with results obtained from the Laser Doppler Anemometry (LDA) measured in a pilot plant baffled cylindrical vessel. For calculations the Large Eddy Simulation (LES) approach was employed. The impeller motion was modeled using the Sliding Mesh technique (SM). The mean ensemble-averaged velocity profiles and root mean square values of fluctuations were compared in the radial discharge jet from the standard Rushton turbine under turbulent regime of flow of agitated liquid. There were found two subregions in the discharge stream and the values of the axial profiles of the radial component of the fluctuating velocity are rather same determined from the LES calculations and from the LDA measurements in the second one ZEF (zone of established flow) of the impeller discharge stream, but they differ in the first region ZFE (zone of flow establishment) in the impeller vicinity, although they exhibit the same shape. The impeller power number derived from calculations shows also good agreement with values introduced in literature with a significant influence of the thickness of the impeller disc.
PL
Pole prędkości wokół standardowej turbiny Rushtona przeanalizowano metodą CFD (Computer Fluid Dynamics) i porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą laserowej anemometrii dopplerowskiej (LDA) w doświadczalnym zbiorniku cylindrycznym z przegrodami. W obliczeniach wykorzystano technikę LES (Large Eddy Simulation). Ruch mieszadła zamodelowano z zastosowaniem techniki SM (Sliding Mesh). Średnie ważone profile prędkości i średnie kwadratowe wartości fluktuacji porównano z promieniowym strumieniem cieczy wypływającej z turbiny Rushtona w warunkach burzliwego przepływu cieczy mieszanej. W strumieniu wypływającym z mieszadła wyodrębniono dwa podobszary, a przebiegi profili promieniowych składowych fluktuacji prędkości były zbliżone, zarówno otrzymane w wyniku obliczeń LES, jak i z pomiarów LDA w drugiej strefie przepływu ustabilizowanego w sąsiedztwie wirnika, chociaż wykazywały ten sam kształt. Liczba mocy mieszadła, otrzymana w wyniku obliczeń, wykazała dobrą zgodność z wartościami podawanymi w literaturze, przy znaczącym wpływie grubości tarczy mieszadła.
13
Content available remote An effect of different factors on heat transfer process in an agitated vessel
EN
Heat transfer process depends on many different factors. The type of heating/cooling surface area has an effect on the intensity of the heat transfer process. In the agitated vessel, a jacket or a coil can be used as heating/cooling surface area. When using coil as a heating/cooling surface area, its shape (helical or vertical) and its location in the vessel should be taken into account. The size of the vessel and the type of the agitator and its diameter also have the influence on heat transfer process. Moreover, except for geometrical factors, the fluid type and its physical properties are important in heat transfer process. The aim of the study presented in the paper was to compare intensity of heat transfer process as a function of different factors for the agitated vessel equipped with jacket or coil. This analysis was carried out on the basis of the own experimental results and literature data.
PL
Wymiana ciepła zależy od wielu różnych czynników. Na intensywność wnikania ciepła ma wpływ rodzaj zastosowanej podczas wymiany ciepła powierzchni grzejnej/chłodzącej, która w mieszalniku może być zabudowana w formie płaszcza bądź wężownicy. Używając wężownicy jako powierzchni grzejnej/ chłodzącej, należy brać pod uwagę jej kształt oraz rozmieszczenie w zbiorniku. Również wielkość zbiornika oraz rodzaj i średnica mieszadła mają wpływ na wymianę ciepła. Poza czynnikami geometrycznymi na wartość współczynnika wnikania ciepła może mieć wpływ rodzaj cieczy użytej podczas procesu mieszania oraz jej właściwości fizyczne. Celem studiów prezentowanych w pracy było, na podstawie danych dostępnych w literaturze przedmiotu oraz wyników badań własnych, porównanie intensywności wnikania ciepła w funkcji różnych czynników dla zbiornika wyposażonego w płaszcz lub wężownicę.
EN
The aim of the research presented in this paper was determination of power consumption and gas hold-up in mechanically agitated aerated aqueous low concentration sucrose solutions. Experimental studies were conducted in a vessel of diameter 0.634 m equipped with high-speed impellers (Rushton turbine, Smith turbine or A 315). The following operating parameters were changed: volumetric gas flow rate (expressed by superficial gas velocity), impeller speed, sucrose concentration and type of impeller. Based on the experiments results, impellers with a modified shape of blades, e.g. CD 6 or A 315, could be recommended for such gas-liquid systems. Power consumption was measured using strain gauge method. The results of gas holdup measurements have been approximated by an empirical relationship containing dimensionless numbers (Eq. (2)).
PL
W pracy badano proces powstawania leja wokół wału wysokoobrotowego układu typu stator-rotor, pracującego jako mechaniczne mieszadło w osi zbiornika pozbawionego przegród. Analizowano wpływ częstości obrotów rotora oraz wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem zbiornika na głębokość powstającego leja w trzech mieszalnikach o różnych stosunkach średnicy zbiornika do średnicy mieszadła D/d. Mieszanym medium była woda destylowana (t = 20°C), wypełniająca każdy z testowanych zbiorników do wysokości H - 2D. Stwierdzono, że względna głębokość leja wyraźnie wzrasta zarówno ze wzrostem częstości obrotów rotora jak i ze wzrostem względnej wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem zbiornika.
EN
Creation of a central vortex around the high speed shaft in rotor-stator type system, working as mechanical stirrer in the axis of tank without baffles was studied. Influence of rotor speed and the distance between agitator and tank bottom on the depth of a central vortex in three mixers with various geometric ratios Did (tank diameter to impeller diameter) was analyzed. Tested medium was distilled water (t - 20°C) filling each of the examined tanks to the level H = 2D. The relative depth of central vortex increased significantly with the increase of both the rotor speed and the relative distance between agitator and tank bottom.
PL
W Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadzone są prace dotyczące wykorzystania paliw alternatywnych w ramach dwupaliwowego zasilania silników ZI. W artykule przedstawiono koncepcję dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny za pomocą mieszalnika paliw. Przedstawione rozwiązanie polega na mieszaniu paliw (benzyny i alkoholu) przed kolektorem paliwowym, co zapewnia zmienne udziały alkoholu w paliwie zależnie od warunków pracy silnika (prędkości obrotowej i obciążenia) oraz jego stanu cieplnego. Paliwa dostarczane są do mieszalnika, który umożliwia odpowiedni dobór proporcji alkoholu i benzyny. Przygotowana wstępnie mieszanina paliw wtryskiwana jest przez oryginalne wtryskiwacze silnika do kolektora, w okolice zaworu dolotowego. W niniejszej pracy przedstawiono wstępną analizę algorytmu sterowania silnikiem zasilanym dwupaliwowo za pomocą proponowanego mieszalnika paliw.
EN
The Department of Internal Combustion Engines and Vehicles, Technical University of Bielsko-Biala are carried out work on alternative fuels in the area of feeding of dual-fuel SI engines. The article presents the concept of dual fuel engine with MPI injection of alcohol and gasoline fuels using a mixing device. The solution consists in mixing fuel (gasoline and alcohol) close the fuel manifold which provides variable share of alcohol in fuel, depending on engine operating conditions (engine revolution and load), and its thermal state. Fuels are delivered to the mixer which allow the suitable selection of the proportion of alcohol and gasoline. Pre-prepared mixture is injected through the original injectors to engine manifold, around the inlet valve. This paper presents a preliminary analysis of the control algorithm, for a spark ignition engine fueled by the proposed mixing device.
EN
Investigations of operating parameters of widely used sand mixers reveal a wide variability range in the values of parameters associated with their power demand. Power efficiency of manufacturing processes has received a great deal of attention lately, which encourages the research efforts to optimise this aspects of operation of machines and installations as well. In the first place these machines and installations have to work properly as a part of the process line- which applies also to moulding sand mixers. Experiments conducted by the authors suggest that the same goal can be achieved at variable energy input levels. To obtain information about the power demands of sand mixers requires the use of highly specialised equipment, methodology and result processing procedures. This study provides a brief characteristic of measurement equipment and results of measurements taken on a unit AG-015 (based on a roller mixer) and a laboratory rotor mixer.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mieszalnika, zaprojektowanego do wymieszania w krótkim czasie kilku składników mineralnych o dużym rozdrobnieniu w środowisku wody. Potrzeba stosowania takiego mieszalnika występuje między innymi w przemysłowej produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Wśród składników mieszanych były cement i wapno, w sposób znaczący zmieniające właściwości mieszaniny w czasie mieszania. W trakcie realizacji pracy sprawdzono skuteczność różnych rozwiązań mieszadeł.
EN
The article presents the results of tests carried out on a mixer designed for quick blending of several fine-ground mineral ingredients in water. This type of mixers are intended to be used in industry-scale production of autoclaved aerated concrete. Cement and lime, one of many ingredients mixed together during the tests, were found to significantly alter the properties of the mixture throughout the mixing process. A variety of different mixer design solutions were tested for performance.
19
Content available Dual fuelling SI engine with alcohol and gasoline
EN
The Department of Internal Combustion Engines and Vehicles, Technical University of Bielsko-Biala has carried out work on alternative fuels in the area of dual-fueling of SI engines. The paper presents the concept of dual fuel (alcohol and gasoline) MPI injected spark-ignition engine using a fuel mixing device. The solution consists in mixing the fuel (gasoline and alcohol) before or in the fuel rail, which ensures a variable share of alcohol in the mixture in the range from 0-100%, depending on the engine operating conditions (engine revolutions and load), and its thermal state. The fuels are delivered to the mixing chamber through the solenoid valves that allow a proper selection of the proportion of alcohol and gasoline. The pre-prepared mixture is injected through the original injectors to the intake manifold, around the intake valve. This paper presents the prototype of the mixer that allows mixing of the gasoline and alcohol in any proportion using a PWM.
PL
W Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadzone są prace dotyczące wykorzystania paliw alternatywnych w ramach dwupaliwowego zasilania silników ZI. W artykule przedstawiono koncepcję dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie iskrowym z wielopunktowym wtryskiem alkoholu i benzyny za pomocą mieszalnika paliw. Przedstawione rozwiązanie polega na mieszaniu paliw (benzyny i alkoholu) przed kolektorem paliwowym lub w kolektorze, co zapewnia zmienne udziały alkoholu w zakresie od 0-100%, zależnie od warunków pracy silnika (prędkości obrotowej i obciążenia) oraz jego stanu cieplnego. Paliwa dostarczane są do komory mieszania i za pomocą zaworów elektromagnetycznych umożliwiają odpowiedni dobór proporcji alkoholu i benzyny. Przygotowana wstępnie mieszanina wtryskiwana jest przez oryginalne wtryskiwacze silnika do kolektora, w okolice zaworu. W niniejszej pracy przedstawiono badania prototypowego mieszalnika umożliwiającego mieszanie benzyny i alkoholu w dowolnych proporcjach za pomocą sterowania impulsami PWM.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań rozkładu średnich prędkości przepływu w strumieniu wylotowym cieczy tłoczonej przez mieszadło turbinowe tarczowe. Pomiarów prędkości dokonano za pomocą dwukanałowego anemometru laserowego (LDA). Badania prowadzono dla dwóch różnych odległości usytuowania-mieszadla nad dnem zbiornika Wyniki badań uogólniono w postaci równań ilościowych opisujących zmiany prędkości w funkcji promienia zbiornika i wysokości łopatki mieszadła. Porównanie wyników pozwpliło na ocenę wpływu wysokości zawieszenia mieszadła nad dnem na rozkład prędkości cieczy w strumieniu wylotowym z mieszadła.
EN
Profiles of mean velocity components in impeller discharge stream for t Rushton turbine in a mixing tank using two-component Laser Doppl Anemometry (LDA) are presented in the paper. Measurements were ps formed for two different clearances between the middle of impeller blad and the bottom of mixing vessel. An influence of radial distance and t blade height on velocity profiles was processed in a form of correlatii equations. An effect of the clearance between the impeller and vessel be tom on velocity profiles was discussed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.