Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda AHP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Poland is characterized by a number of factors which adversely affect the agricultural economy, so this paper will aim to present the possibilities of using multi-criteria decision-making methods of Analytical Hierarchy Process (AHP) in the analysis of the spatial structure of rural areas. AHP is a widely used tool for making complex decisions based on a large number of criteria, such as, for example, land consolidation works on fragmented agricultural land. The first step is to formulate the decision-making process, then the assessment criteria and the solution variants guided by expert knowledge are determined. A ranking, according to which the order of land consolidation and land exchange works in the studied area should be determined, will be defined by using decision-making models of the AHP method. The basis for calculations will be the weights received for the factors/parameters defined for the five thematic groups. Calculations for individual villages will be made, and then the obtained results will allow creating a ranking for the studied commune, allowing for the effective (in terms of economic and socio-economic) spending of funds for this purpose. The presented method can be successfully used to conduct analogous analyses for any area.
PL
Obszar Polski charakteryzuje się występowaniem wielu czynników wpływających niekorzystnie na gospodarkę rolną, dlatego celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania wielokryterialnej metody podejmowania decyzji Analytical Hierarchy Process (AHP) w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. AHP jest powszechnie stosowanym narzędziem do podejmowania złożonych decyzji na podstawie znacznej liczby kryteriów, a takim procesem są prace scaleniowe dotyczące rozdrobnionych gruntów rolnych. Pierwszy krok to sformułowanie procesu decyzyjnego, następnie ustala się kryteria oceny oraz warianty rozwiązania, kierując się wiedzą ekspercką. Model procesu decyzyjnego dla metody AHP zostanie wykorzystany do określenia wag poszczególnych czynników wpływających na pilność przeprowadzenia prac scaleniowych na badanym obszarze. Uzyskane wyniki umożliwią stworzenie rankingu pilności prac scaleniowych dla badanej gminy, pozwalającego na efektywne pod względem ekonomicznym i społeczno-gospodarczym wydatkowanie środków na ten cel. Zaprezentowana metoda może zostać z powodzeniem wykorzystana do przeprowadzenia analogicznych analiz dla dowolnego obszaru.
EN
The main objective of the study is to analyze the availability of statistical and spatial data necessary to define a set of indicators of a modern compact city model, as well as, to propose a multi-criteria method to determine the importance of individual indicators. An accessible and relatively easy to use set of compact city indicators is a necessary tool, both at the stage of evaluating a unit for a selected concept, as well as, during the implementation of its main postulates. The modern compact city model is now the key direction of the Polish urban policy and has been implemented in many cities around the world for years in connection with the principle of sustainable development. The paper presents the previous interpretations of the selected urban concept, its main assumptions, as well as, the author’s set of measurable indicators with sample weights, which were analyzed in the framework of the case study. To determine the weights, multi-criteria decision-making method (AHP - Analytic Hierarchy Process) was used, while GIS technologies were used at the stage of presentation of the values of selected indicators.
PL
Współcześnie, zarządzanie projektami wymaga zmierzenia się z turbulentnym środowiskiem projektowym, dużą ilością informacji wymagających przetworzenia oraz rozproszonymi zespołami, pracującymi w różnych częściach świata. Wpływa to na rozwój narzędzi informatycznych, wspomagających zbieranie, przetwarzanie i dystrybucję w rozproszonym środowisku projektowym informacji zarządczej. Wraz ze wzrostem liczby tego typu produktów, coraz trudniejszym staje się dobór oprogramowania odpowiedniego do wymagań danej organizacji oraz prowadzonych przez nią projektów. Celem artykułu jest przedstawienie procedury wyboru optymalnego oprogramowania z wykorzystaniem metody AHP (Analytic Hierarchy Process). Realizując go, dokonano przeglądu literatury oraz przedstawiono założenia pilotażowych badań empirycznych. Ich celem była weryfikacja postulatywnego, wielowymiarowego modelu wyboru oprogramowania do zarządzania projektami. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski o charakterze poznawczym, metodologicznym oraz utylitarnym, wskazując także na trudności zaobserwowane podczas realizacji badania.
EN
Nowadays, project management requires dealing with a turbulent project's environment, a lot of information to process and the team of people working in different parts of the world. This affects for the development of IT tools that require collection, processing and distribution of management information. In the parallel with increasing the number of these products, it becomes more and more difficult to choose software that is appropriate to the organization's requirements and the projects it runs. The aim of the article is to present the procedure for selecting the optimal software by using AHP method (Analytic Hierarchy Process). By implementing it, the literature was reviewed and the assumptions of pilot empirical research were presented. The goal was to verify the postulative, multidimensional model of selecting project management software. Based on them, cognitive, methodological and utilitarian conclusions were formulated, also indicating the difficulties observed during the implementation of the study.
PL
Tereny poprzemysłowe stanowią system wielowymiarowy, składający się z czynników natury środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu modelu wspomagającego wartościowanie terenów poprzemysłowych, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Model ten pozwala na interdyscyplinarne ujęcie procesu nadawania terenom poprzemysłowym nowych funkcji, umożliwiając tym samym ich powrót do obiegu społeczno-gospodarczego. Dla realizacji założonego celu pracy wykorzystano Procedurę Analitycznej Hierarchizacji (metoda AHP).
EN
Post-industrial areas constitute a multidimensional system, consisting of an environmental, social and economic aspects. This paper focuses on the presentation of the model that supports the valuation of post-industrial areas in accordance with the principles of sustainable development. This model allows for an interdisciplinary approach of the process of giving post-industrial areas new functions, thus enabling them to return to the socio-economic cycle. The Analytical Hierarchical Procedure (AHP method) was used to achieve the intended purpose.
PL
Organizacje często borykają się z problemem podjęcia decyzji w warunkach niepewności. Podjęcie ostatecznej, a tym samym najlepszej z możliwych decyzji jest bardzo trudne i przysparza przedsiębiorstwom wiele problemów, szczególnie w momencie gdy w grę wchodzi analiza kilku kryteriów problemu. Aby wspomóc proces podejmowania decyzji można posłużyć się metodą AHP (ang. Analytic Hierarchy Process), dzięki której dokonuje się wielokryterialnych analiz decyzyjnych. W artykule dokonano analizy rozwiązania problemu doboru maszyny z wykorzystaniem metody AHP. Dodatkowo dokonano analizy wystąpienia ryzyka niezgodnego wyrobu z pomocą narzędzia zarządzania jakością, jakim jest drzewo decyzyjne. Opracowana analiza i osiągnięte po niej wnioski pozwoliły na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie jednej z trzech maszyn grawerujących.
EN
Organizations often have problems making decisions in conditions of uncertainty. The final and, therefore, the best decisions is very difficult and gives enterprises many problems. Making a decision is more difficult when it comes to analyzing several criteria of problem. To help the decision-making process, the AHP method (Analytic Hierarchy Process) can be used, thanks to which multicriteria decision-making analyzes are carried out. The article analyzes the solution to the problem of making decision choosing the machine using the AHP method. In addition, an analysis of the occurrence of non-compliant product risk was made with the help of the quality management tool, which is the decision tree. The analysis and the conclusions obtained after analysis allowed for the take final decision to purchase one of the three engraving machines.
EN
In this study, a methodology was developed for transport plan selection of intercity trains in railway network using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). For studying the transport plan, the following indicators have been chosen: the transport satisfaction, average number of train stops, average distance travelled, average speed, reliability, availability of service with direct transport and transport capacity. The methodology includes determination of variant schemes of transportation; determination of the number of trains by criterion of minimum direct operating costs for transportation of each variant scheme using linear optimization model; application of AHP method to define the weights of criteria and ranking the variants schemes; and selection of an optimal transport plan according to the criterion of a minimum ratio of normalized direct operating costs to the AHP score. The methodology was experimented in Bulgarian railway network.
7
Content available remote Analiza automatycznych systemów poboru opłat na drogach płatnych
PL
W artykule przedstawiono systemy poboru opłat, które są stosowane na drogach płatnych. Manualne systemy opłat cechują się obecnie niewystarczającymi przepustowościami (zwłaszcza podczas okresów wakacyjnych i weekendowych). Dlatego też dąży się do wdrażania automatycznych systemów poboru opłat. Cechują się one wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, dzięki czemu można je zaliczyć do systemów telematyki transportu. W artykule zaproponowane kryteria i subkryteria, które można zastosować w metodzie AHP w celu wyboru racjonalnego rozwiązania systemu poboru opłat.
EN
The article presents toll collection systems that are used on toll roads. Manual charging systems are currently characterized by insufficient throughput capacity (especially during holiday and weekend periods). Therefore, the aim is to implement automated toll collection systems. They are characterized by the use of advanced ICT solutions, thanks to which they can be classified as transport telematics systems. The article also proposes criteria and sub-criteria that can be applied in the AHP method in order to select a rational solution of the toll collection system.
8
Content available remote Wybór dostawcy dla małego przedsiębiorstwa metodą analytical hierarchy process
PL
Celem artykułu było przedstawienie praktycznej implementacji metodą podejmowania decyzji zwanej w skrócie Analytic Hierarchy Process (AHP) do wyboru optymalnego z dostępnych dostawców surowców dla małego przedsiębiorstwa branży handlowej. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu przedstawiono w skrócie metodykę postępowania i ze względów rynkowych symbolami oznaczono kandydatów na dostawców
EN
The aim of the article was to present a practical decision-making process known as the Analytic Hierarchy Process (AHP) for optimum selection from the available raw material suppliers for a small commercial enterprise. Due to the limited volume of the article presented in short procedure and methodology for commercial reasons symbols determined candidate suppliers.
EN
This paper presents a selection of issues related to the methods of evaluation and selection of advanced weapon systems for armed forces. The paper’s focus is ranking in the form of typical Multidimensional Comparative Analysis Methods, and the AHP method which represents a large group of Multi-Criteria Decision Analysis methods. Both methods were illustrated with a practical computational example related to combat aircraft. The example can help determine the defensive capabilities of friendly forces; it can also support the decision-making process in the acquisition of novel armament, including aircraft, ships, surface-to-air missile defense systems, etc.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodami oceny i wyboru dla potrzeb sił zbrojnych zaawansowanych technicznie systemów uzbrojenia. Skupiono się na rankingowaniu jako typowej technice wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metodzie AHP należącej do licznego grona metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Obie metody zilustrowano praktycznym przykładem obliczeniowym dotyczącym samolotów bojowych. Przykład ten z jednej strony może służyć do określenia własnego potencjału obronnego, z drugiej zaś może być wykorzystany do wspomagania procesu decyzyjnego związanego z pozyskiwaniem nowego typu uzbrojenia jak np. samoloty, okręty, systemy obrony rakietowej itp.
EN
The subject of the research paper is evaluation of different criteria that ought to be taken into consideration while deciding about conveyor type. Analythical Hierarchy Process (AHP) is a well known multicriteria analysis method in evaluation of criteria. Five experts in the field of conveyor transport have been consulted and according to that evaluation was performed. After that, Hurwitz method was used on the particular case including some of the subcriterias of evaluated criteria by the experts and the best solution of the belt conveyor has been selected.
PL
Przedmiotem pracy jest specyficzna cecha województwa, którą jest względna przyrodnicza zasadność rozwoju w nim melioracji (odwodnień albo nawodnień) użytków rolnych. Względna, gdyż cecha ta odnoszona jest do przyrodniczej zasadności rozwoju melioracji w pozostałych województwach w kraju. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy klimatycznej, glebowo-wodnej, hydrologicznej i przyrodniczej kwantyfikacji względnej zasadności rozwoju melioracji w województwach, druga zaś syntezy tych cząstkowych rodzajowych zasadności w jeden wskaźnik – względną przyrodniczą zasadność rozwoju melioracji w województwie. W realizacji pierwszej części wykorzystuje się wskaźniki charakteryzujące cząstkowe zasadności rozwoju melioracji w powiatach, w drugiej zaś fragment wielokryterialnej dialogowej metody porządkowania wariantów ELECTRE III. Na podstawie metodyki opisanej wcześniej przez autora sklasyfikowano województwa w Polsce. Klasyfikacji dokonano na podstawie takich rodzajowych zasadności rozwoju melioracji, jak: klimatyczna, glebowo-wodna, hydrologiczna i przyrodniczo-ekologiczna. Według tej klasyfikacji największą przyrodniczą zasadnością rozwoju odwodnień charakteryzuje się województwo łódzkie, a najmniejszą – województwo lubuskie. Największa zasadność rozwoju nawodnień występuje w województwie opolskim, najmniejsza zaś w województwie małopolskim.
EN
The subject of the research is a specific feature of the province in Poland – the relative environmental validity of developing drainage and irrigation within it; relative, as it refers to the environmental validity of developing land drainage and irrigation in the remaining provinces in the country. The research consists of two parts. The first applies to soil-water, climate, hydrological and environmentalecological quantification of the relative validity of the development of land reclamation in the provinces, while the second – synthesis of these partial validity in one indicator – relative environmental validity of developing land reclamation in the province. In the first part of the research, the indicators characterizing the partial justification the development of land reclamation in the counties is used. In the second, a fragment of the multi-criteria dialogue method of ordering of variants (regions) ELECTRE III is used. Based on the methodology described in the work of the author [KACA 2017a, b] the provinces in Poland were classified. The classification was made on the basis of such generics the validity of the development of reclamation as the climate, soil and water, hydrological and environmental-ecological validity. According to this classification, the largest natural reasons for the development of drainage systems is characterized by the Łódzkie Voivodeship and the smallest – Lubuskie Voivodeship. The highest rationale for irrigation development occurs in the Opolskie Voivodeship, and the smallest in Małopolskie Voivodeship.
PL
W pracy zaproponowano metodykę szacowania względnej zasadności rozwoju melioracji (odwodnień, nawodnień) w skali regionów. Zasadność tę rozumie się jako specyficzną nieobserwowalną cechę (zmienną) regionu, wyrażającą pogląd (stanowisko, przekonanie) na rozwój melioracji, często opisywany w strategiach rozwoju regionów. Wartość tej cechy odnosi się do wartości takiej cechy w pozostałych regionach należących do grupy branych pod uwagę regionów, np. województw. Można wyróżnić różne rodzaje zasadności rozwoju melioracji, np. zasadność produkcyjno-ekonomiczna, społeczno-demograficzna i przyrodnicza. Szacowanie danego rodzaju względnej zasadności rozwoju melioracji w regionach wg zaproponowanej metodyki rozpoczyna się od doboru wymiarów tej zasadności. W przypadku zasadności przyrodniczej typowe jej wymiary to: klimatyczny, glebowo-wodny, hydrologiczny i przyrodniczoekologiczny. Następnie dla każdego wymiaru dobiera się i oblicza wskaźnik inferencyjnie związany z tym wymiarem oraz oblicza indeks zasadności rozwoju melioracji w regionie. Postępowanie kończy się oszacowaniem wskaźnika (wskaźników) względnej zasadności rozwoju melioracji w regionach. Podstawę oszacowania tej wielkości stanowi wynik porządkowania regionów ze względu na obliczone indeksy, wykonany metodą bilansu netto NFS (ang. Net Flow Score), stanowiącą fragment wielokryterialnej dialogowej metody porządkowania wariantów (tu: regionów) ELECTRE III.
EN
In the research, it was proposed methodology for assessing the relative validity of developing land reclamation (drainage and irrigation) on the regional scale. The validity is understood as a specific unobservable (hidden) feature (variable) of the region, expressing the view (conviction) to the development of land reclamation, often described in the development strategies of the regions. The value of this feature refers to the value of such features in other regions belonging to the group taken into account regions, for example provinces. There are different types of the validity of the development of reclamation, such as for example production-economic, socio-demographic and environmental. Estimating the relative validity of the development of land reclamation in the regions by the proposed methodology begins with the selection of dimensions of this validity. In the case of the environmental validity the typical dimensions are the climate, the soil and water, hydrological and environmental dimension. Then, for each dimension the indicator inferentially associated with the dimension of the validity is chosen and calculated and then the index of the validity of the development of land reclamation in the region is calculated. The procedure ends with the estimate of the value of the indicator of the relative validity of the development of land reclamation in the regions. The basis for the estimation of the value of this validity is the result of the ordering of the regions due to the calculated indices, made net balance method (NFS. Net Flow Score) a fragment of the multi-criteria dialogue method of ordering of variants (regions) ELECTRE III.
EN
The topic of the research is a specific feature of the region within a group of regions – the relative environmental validity of developing drainage and irrigation within it; relative, as it refers to the environmental validity of developing drainage and irrigation in regions belonging to a selected group of regions. The research revolves around the issue of the methodology for assessing (quantifying) the relative environmental validity of developing drainage and irrigation in a region (province). Developing such a methodology and presenting an example of its application is, thus, the aim of this work. The methodology comprises two parts. The first of them pertains to generic, e.g.: climate, soil-water, hydrological, etc. quantification of the relative environmental validity of developing drainage and irrigation in regions (provinces), while the second – the synthesis of these partial generic validities into one indicator – the relative environmental validity of developing drainage and irrigation in a region (province). When realizing the first part, indicators characterizing the partial validities for developing drainage and irrigation in subregions (districts) are used, whereas in the second – a fragment of the ELECTRE III multi-criteria dialogue method of ordering of variants. Based on the proposed methodology, the individual provinces of Poland were classified. The classification was carried out based on such generic validities for the development of irrigation as climatic, soil-water, hydrological and environmental-ecological validity. According to this classification, Opolskie Province is characterized by the strongest environmental validity of developing irrigation, whereas Małopolskie Province – the lowest. Preliminarily analyses confirmed the accuracy and reliability of the proposed methodology for assessing the relative environmental validity of developing drainage and irrigation in the provinces.
PL
Przedmiotem pracy jest specyficzna cecha regionu w grupie regionów, którą jest względna przyrodnicza zasadność rozwoju w nim odwodnień i nawodnień. Względna, gdyż odnoszona do przyrodniczej zasadności rozwoju melioracji w regionach należących do wyróżnionej grupy regionów. Problemem pracy jest pytanie o metodykę szacowania (kwantyfikacji) względnej przyrodniczej zasadności rozwoju melioracji w regionie (województwie). Opracowanie takiej metodyki i zaprezentowanie przykładu jej zastosowania stanowi cel pracy. Metodyka składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy rodzajowej, np. klimatycznej, glebowo-wodnej, hydrologicznej itp., kwantyfikacji względnej przyrodniczej zasadności rozwoju melioracji w regionach (województwach), druga zaś – syntezy tych cząstkowych rodzajowych zasadności w jeden wskaźnik – względną przyrodniczą zasadność rozwoju melioracji w regionie (województwie). W realizacji pierwszej części wykorzystuje się wskaźniki charakteryzujące cząstkowe zasadności rozwoju melioracji w subregionach (powiatach), w drugiej zaś – fragment wielokryterialnej dialogowej metody porządkowania wariantów ELECTRE III. Na podstawie zaproponowanej metodyki sklasyfikowano województwa w Polsce. Klasyfikacji dokonano na podstawie takich rodzajowych zasadności rozwoju melioracji, jak: zasadność klimatyczna, glebowo-wodna, hydrologiczna i przyrodniczo-ekologiczna. Według tej klasyfikacji największą przyrodniczą zasadnością rozwoju nawodnień charakteryzuje się województwo opolskie, najmniejszą zaś – małopolskie. Wstępne analizy potwierdziły trafność i rzetelność proponowanej metodyki szacowania względnej przyrodniczej zasadności rozwoju nawodnień w województwach.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod analizy wielokryterialnej przy szacowaniu wag kryteriów. Przedstawiony przykład pokazuje, jak przygotować ranking kryteriów niezbędny do dalszych analiz.
EN
The article presents the options of applying of multi-criteria analysis in estimating the weights of specific criteria. An example demonstrates how to prepare a sequence of criteria necessary for further analysis.
15
Content available Wybór systemu informatycznego metodą AHP
PL
Proces podejmowania decyzji wiąże się bardzo często z koniecznością zastosowania metod matematycznych. Jedną z metod powszechnie stosowanych jest Analytic Hierarchy Process (AHP). Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty metody AHP. Metoda została przedstawiona na podstawie procesu wyboru systemu informatycznego.
EN
The decision making process involves very often require use of mathematical methods. One method commonly used is the Analytic Hierarchy Process (AHP). The article presents the theoretical aspects of the method of AHP. The method was presented based on the selection process system.
PL
Artykuł dotyczy problemu ustalenia lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie transportowym miasta. Autorzy zaproponowali pięcioetapową procedurę podejmowania decyzji w tym zakresie, składającą się z: formułowania kryteriów oceny, modelowania alternatywnych lokalizacji, wy­znaczania wartości kryteriów, wyboru metody wspomagania decyzji wraz z budową modelu preferen­cji i ostatecznego uszeregowania wariantów. W artykule przedstawiono również uniwersalny zbiór kryteriów, stanowiący podstawę ustalenia lokalizacji zajezdni. Zbiór ten składa się z pięciu głównych kryteriów i trzech podkryteriów, odnosząc się do aspektów ekonomicznych, społecznych i technicznych. Problem ustalania lokalizacji zajezdni został przeanalizowany i rozwiązany dla tramwajowego systemu transportu w Poznaniu, a uzyskane rozwiązanie zostało porównane z podjętą decyzją lokalizacyjną.
EN
The paper discuss the problem of determining the location of a tram depot in the transport system. Authors propose a five-step decision making procedure, which is composed of: formulating the evaluation criteria, modelling of alternative locations (variants), determining the criteria, selection a decision support method with the construction of the model of preferences, and final selection of the variant. In the article universal set of criteria for selection of the most suitable location of the tram depot problem is also presented. This set consists of five main criteria, and three sub-criteria; and it covers three key aspects, including economic, social and technical issues. The problem finally has been analysed and solved for the tram transport system in Poznań, and the achieved result has been compared with the location decision which had been made previously.
17
Content available remote Metody analizy wielokryterialnej w wariantowaniu projektów budowlanych
PL
Przy planowaniu obiektów budowlanych rozważane są różne rozwiązania. Poza kształtem i wielkością obiektu podejmowane są decyzje o wyborze technologii i rozwiązań materiałowych. Różnorodność elementów konstrukcyjnych i możliwości ich realizacji generują dużą liczbę czynników decydujących o wyborze konkretnego rozwiązania. Podjęcie decyzji w sposób bezpośredni może być trudne, a skomplikowana sytuacja decyzyjna wymaga niejednokrotnie wspomagania metodami matematycznymi. W artkule przedstawiono fragmenty analizy wybranych elementów konstrukcyjnych.
EN
In the planning of buildings objects different solutions are considered. In addition to the shape and size of the object decisions are made about the choice of technology and solutions in material. The variety of structural elements and their feasibility generates a large number of factors influencing the choice of a particular solution. The decision directly can be difficult and complicated decision-making situation often requires support by mathematical methods. This paper show parts of the analysis of selected construction elements.
EN
Background: Today, both researchers and practitioners have many methods for supporting the decision making process. Due to the conditions in which supply chains function, the most interesting are multi-criteria methods. The use of sophisticated methods for supporting decisions requires the parameterization and execution of calculations that are often complex. So is it efficient to use sophisticated methods? Methods: The authors of the publication compared two popular multi-criteria decision-making methods: the Weighted Sum Model (WSM) and the Analytic Hierarchy Process (AHP). A simulation study reflects these two decision-making methods. Input data for this study was a set of criteria weights and the value of each in terms of each criterion. Results: The iGrafx Process for Six Sigma simulation software recreated how both multiple-criteria decision-making methods (WSM and AHP) function. The result of the simulation was a numerical value defining the preference of each of the alternatives according to the WSM and AHP methods. The alternative producing a result of higher numerical value was considered preferred, according to the selected method. In the analysis of the results, the relationship between the values of the parameters and the difference in the results presented by both methods was investigated. Statistical methods, including hypothesis testing, were used for this purpose. Conclusions: The simulation study findings prove that the results obtained with the use of two multiple-criteria decision making methods are very similar. Differences occurred more frequently in lower-value parameters from the "value of each alternative" group and higher-value parameters from the "weight of criteria" group.
PL
Wstęp: Obecnie teoretycy i praktycy dysponują wieloma metodami wspomagającymi proces podejmowania decyzji. Z uwagi na warunki, w jakich funkcjonują współczesne łańcuchy dostaw najbardziej interesujące wydają się metody wielokryterialne. Wykorzystanie skomplikowanych metod wymaga jednak wieloetapowej parametryzacji i przeprowadzenia rozbudowanych obliczeń. Czy zatem efektywne jest stosowanie skomplikowanych metod? Metody: Autorzy publikacji porównali dwie popularne wielokryterialne metody wspomagające proces podejmowani decyzji: metodę punktową ważoną (WSM) oraz metodę hierarchiczną (AHP). W modelu symulacyjnym odzwierciedlono funkcjonowanie obu tych metod. Dane wejściowe do symulacji stanowiły wartości parametrów: ocena alternatywy oraz waga kryterium. Wyniki: Model symulacyjny opracowano w oprogramowaniu iGrafx Process for Six Sigma. Odzwierciedlono w nim funkcjonowanie dwóch wielokryterialnych metod wspomagania procesu decyzyjnego: WSM oraz AHP. Wynikami symulacji były wartości liczbowe odzwierciedlające preferencję każdej z alternatyw według każdej z metod. Za wybraną przez daną metodę alternatywę uznawano tą, której wartość wskaźnika preferencji była wyższa. W analizie wyników poszukiwano zależności pomiędzy wartościami parametrów oraz różnicą wyników przedstawioną przez obie metody. Wykorzystano w tym celu metody statystyczne w tym testowanie hipotez. Wnioski: Przedstawione rezultaty badań symulacyjnych wskazują, że wyniki uzyskane dwiema wielokryterialnymi metodami wspomagania decyzji są do siebie bardzo zbliżone. Różnice wyników pomiędzy nimi miały miejsce częściej w warunkach niższych wartości parametru ocena alternatywy oraz w wyższych wartości parametru waga kryterium.
EN
The lead-acid batteries are used in every power driven agricultural machines. Despite numerous faults (especially connected to the environmental protection aspects), the batteries have one basic advantage, i.e. low price. Their life is increasingly short and sometimes they require replacement after only 2-3 years of use. The correct exploitation of the battery depends mainly on the proper selection of wiring system units applied in an agricultural machine. The decision process related to the purchase of a proper battery is one of the most difficult and assumes most responsibility in terms of agricultural machines maintenance. The faulty selection of a battery may result in the necessity of an earlier replacement or even in the damage of numerous electric and mechanical units applied in an agricultural machine. Every waste battery is a threat to the natural environment and is classified as a hazardous waste. The study is devoted to the selection and hierarchization of the criteria for the decision process taking place in the case of an agricultural machine battery purchase.
PL
Akumulatory kwasowo-ołowiowe występują we wszystkich silnikowych maszynach rolniczych. Pomimo wielu wad (w szczególności związanych z aspektami ochrony środowiska) posiadają jedną podstawową zaletę, tj. niski koszt zakupu. Czas prawidłowej eksploatacji akumulatorów jest coraz krótszy, zdarza się konieczność ich wymiany już po 2-3 latach. Prawidłowa eksploatacja akumulatora zależy przede wszystkim od właściwie dobranych podzespołów instalacji elektrycznej maszyny rolniczej. Proces decyzyjny związany z zakupem właściwego akumulatora należy do jednego z trudniejszych i odpowiedzialnych w procesie utrzymania maszyn rolniczych. Niewłaściwie dobrany akumulator może powodować nie tylko konieczność jego wcześniejszej wymiany, ale również uszkodzenie awaryjne wielu podzespołów elektrycznych i mechanicznych maszyny rolniczej. Pamiętać należy, że każdy zużyty akumulator stanowi zagrożenie dla środowiska, należy on bowiem do odpadów niebezpiecznych. W pracy przeprowadzono selekcję i hierarchizację kryteriów uwzględnianych w procesie decyzyjnym zakupu akumulatora do maszyny rolniczej.
PL
Wzrost liczby ludności i nieustanny wzrost konsumpcjonizmu powodują powstawanie coraz większej ilości odpadów różnego pochodzenia. Segregacja odpadów stanowi nadal duży problem dla możliwości selektywnej zbiórki odpadów. Świadomość i wiedza ludzi w zakresie dbania o środowisko naturalne jest coraz większa. Coraz więcej ludzi przekonuje się do konieczności segregowania swoich odpadów, jednakże w podjęciu decyzji każdy z nich mógł kierować się innymi czynnikami. Celem pracy było zebranie czynników szczegółowych, jakie wpłynęły na decyzję o segregowaniu odpadów przez osoby regularnie je segregujące, pogrupowaniu je w czynniki główne i określenia ich wpływu na globalną decyzję. W pracy wykorzystano metodę Analitycznej Hierarchizacji Procesu, która pozwala na określenie wpływu poszczególnych czynników na decyzję. Badania przeprowadzone były wśród 30 losowo wybranych respondentów z województwa wielkopolskiego. Badania wykazują na wysoka świadomość ludzi o konieczności dbania o środowisko naturalne.
EN
The population and the consumerism increase cause producing different kinds of waste. Segregation is still the biggest problem of the selective collection of waste. The awareness and the knowledge of people in caring about the natural environment is growing. More people are becoming convinced to sort their waste. However, in making a decision about segregation, each of them could be influenced by other factors. The aim of this study was to collect detailed factors which influence the decision about waste segregation. Research was conducted among people who regularly sort waste. Then the main factors were grouped and their influence on the global decision was shown. In this paper a method of the Analytical Hierarchization of the Process was used. Research was conducted amongst 30 randomly chosen respondents from the Wielkopolska Voivodeship. The results of the research showed high awareness of people about the need to care about the natural environment
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.