Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methanol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane koncepcje technologiczne utylizacji gazu naftowego (APG) wraz z oceną ich efektywności ekonomiczno-finansowej. Analizie poddano 4 warianty technologiczne przeróbki APG do produktów syntezy Fischera i Tropscha (F-T) oraz metanolu. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest układ produkcji metanolu z reaktorem częściowego utleniania (POX) do konwersji gazu naftowego.
EN
Four technol. variants of petroleum gas converting into products of Fischer-Tropsch synthesis and MeOH were assessed. Process simulations were carried out by using ChemCAD program. The economic anal. showed that the most financially effective soln. was the MeOH prodn. variant with partial oxidn. reactor.
EN
Constrained by the micro-space structure, it is proposed to use platinum wire incandescent ignition combustion mode to achieve the operation of internal combustion engine. However, the combustion test of the platinum wire incandescent ignition in miniature piston internal combustion engine shows: the combustion mode of micro-space platinum wire incandescent ignition has a poor combustion characteristic, low heat release rate, long combustion duration, and low combustion pressure. Therefore, a homogenous charge compression ignition mode is proposed to realize the operation of miniature internal combustion engine. However, it is found that the compression combustion cannot be come true in the cold start-up state of the micro engine. And the compression combustion in the first cycle was realized by the way of increasing the temperature of the cylinder block and platinum wire appropriately. The results show that: The maximum heat release rate is obviously improved and the combustion duration shortened by 28.6ºCA, and pmi increased by 76%. So, a novel hybrid combustion mode of in-cylinder compression combustion supported by the platinum wire incandescent ignition is put forward, through the way of adjusting the temperature of platinum wire, and this combustion mode is regarded as the ideal combustion mode of micro reciprocating piston internal combustion engine.
3
Content available remote The origin of gas-shielded welding
EN
The article presents welding techniques developed in the 1930s, giving rise to modern methods of gas-shielded welding, i.e. reducing gas-shielded (methanol or hydrogen vapour), arc-hydrogen welding and arc-gas welding. The above-named methods have contributed to presently applied gas-shielded welding techniques.
PL
Przedstawiono techniki opracowane w latach trzydziestych XX wieku, które dały początek współczesnym metodom spawania w osłonie gazów. Było to spawanie w osłonie gazów redukujących (par metanolu lub wodoru), łukowo-wodorowe oraz elektryczno-gazowe. Metody te przyczyniły się do powstania obecnie stosowanych technik spawania w osłonie gazów.
EN
It has been shown in the present paper that exploitation of the experimental potential of a photoacoustic technique can provide information on a type of intermolecular interactions in aqueous mixtures containing organic liquids, when the basic parameters of these mixtures, such as density, ρ, specific heat, cp, or thermal conductivity, λ, are unknown. Earlier investigations of concentration dependence of effusivity in different aqueous solutions of organic liquids demonstrated that the photoacoustics method is a sensitive tool to identify hydrophobic properties of such liquids. In our experiment this suggestion was exploited for a solution of methanol which is known to display much weaker hydrophobicity than other alcohols. It was confirmed that the location of extreme deviations from linearity for the thermal effusivity, Δe, agrees well with that of characteristic points for the isentropic compressibility coefficient, κS, and the excess molar volume, VEm , as a function of the concentration.
5
EN
Due to development of the renewable energy sources, the powering of fuel cells (FCs) with bio-fuels is very important. The one of this fuel is methyl alcohol. The use of fuel cells on a large scale is mainly limited by the high cost of catalysts - mainly platinum. Elimination of Pt as catalyst would allow for wider commercial application of FCs. The paper presents a study of methyl alcohol electrooxidation on electrode with NiCo alloy catalyst. Researches were done by the method of polarizing curves of electrooxidation of methanol in glass vessel. Conducted measurements show that there is a possibility of electrooxidation of methanol with Ni-Co catalyst. In any case, the process of electrooxidation of methanol occurs. A maximum current density was equal 50 mA/cm2 . So, the work shows possibility to use Ni-Co alloys as catalysts for fuel electrode to methyl alcohol electrooxidation.
PL
W artykule przeanalizowano udział odnawialnych źródeł energii w światowej produkcji energii elektrycznej. Zwrócono uwagę na skalę rozwoju i wzrost znaczenia OZE w światowej gospodarce, jak również na problemy i wyzwania wiążące się ze zmienną wydajnością dobową jak i godzinową tych źródeł. Zaprezentowano sposób chemicznej konwersji nadwyżek energii do odnawialnego paliwa w postaci metanolu. Odniesiono się do wymogów Unii Europejskiej na rok 2020 oraz 2030 w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co wiąże się z dalszą koniecznością rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności z poprawą ich wydajności. Opisano magazynowanie energii jako jeden ze sposobów, który może doprowadzić do poprawienia konkurencyjności energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł do tej uzyskiwanej w sposób konwencjonalny. Przedstawiono sposób, pozwalający na konwersje ditlenku węgla z wodorem otrzymywanym z wykorzystaniem nadprodukcji energii odnawialnej. Dokonano przeglądu zastosowania metanolu w przemyśle chemicznym oraz przedstawiono udziały w różnych gałęziach światowego rynku, jak również zwrócono uwagę na dynamiczny wzrost jego zużycia. W artykule opisano wykorzystanie odnawialnego metanolu jako surowca do produkcji paliw w postaci czystej oraz po konwersji do eteru dimetylowego (DME), jak również estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMEs). Zwrócono uwagę na wyzwania i konieczność modyfikacji silników spalinowych związanych ze stosowaniem czystego metanolu jak i jego mieszanin z benzyną.
EN
In this article, the contribution of renewable energy sources (RES) to the worldwide electricity production was analyzed. The scale of development and the importance of RES in the global economy as well as the issues and challenges related to variability of these sources were studied. In addition, the chemical conversion of excess energy to renewable methanol has been presented. The European Union regulations and targets for the years 2020 and 2030 concerning greenhouse gases reduction were taken into consideration. These EU restrictions exact the further development of renewable energy sources, in particular, the improvement of their efficiency which is closely related to economics. Moreover, as a part of this work, energy storage were described as one of the ways to increase the competitiveness of renewable energy sources with respect to conventional energy. A method for the conversion of carbon dioxide separated from high-carbon industries with hydrogen obtained by the over-production of green energy were described. The use of methanol in the chemical industry and global market have been reviewed and thus an increasing demand was observed. Additionally, the application of renewable methanol as fuels, in pure form and after a conversion of methanol to dimethyl ether and fatty acid methyl esters has been discussed. Hence, the necessity of modifying car engines in order to use pure methanol and its combination with petrol also was analyzed.
PL
Przedstawiono badania porównawcze efektywności rozkładu bisfenolu A (BPA) w procesie fotokatalizy, prowadzonym z udziałem komercyjnego ditlenku tytanu (TiO2) oraz własnych modyfikowanych fotokatalizatorów (kompozytów) otrzymanych na bazie komercyjnego TiO2, węgla aktywnego (AC) oraz alkoholu metylowego (C), tj. TiO2/AC i C-TiO2/AC. Określono wpływ początkowej wartości odczynu roztworu modelowego (w zakresie od 4 do 7) na skuteczność adsorpcji oraz rozkładu badanego mikrozanieczyszczenia za pomocą promieniowania ultrafioletowego (UV). Na podstawie przeprowadzonej analizy chromatograficznej HPLC stwierdzono, że stopień usunięcia bisfenolu A był wyższy w przypadku zastosowania modyfikowanych fotokatalizatorów niż dla komercyjnego TiO2. Prawdopodobnie było to związane z obecnością węgla aktywnego, który w układzie TiO2-AC czy też C-TiO2/AC pełni nie tylko funkcję nośnika fotokatalizatora, ale jest również czynnikiem zwiększającym potencjał adsorpcyjny kompozytu. W oparciu o kinetykę Langmuira-Hinshelwooda (L-H) wyznaczono również parametry kinetyczne przeprowadzonych procesów. Na podstawie obliczonych wartości pseudo-pierwszorzędowych stałych szybkości reakcji udokumentowano, że proces rozkładu bisfenolu A przebiega najintensywniej w pierwszych 15 minutach prowadzenia procesu. Z kolei wartość stałej szybkości reakcji k była wyższa dla modyfikowanych fotokatalizatorów niż dla komercyjnego TiO2. Nie zaobserwowano znaczącego wpływu pH roztworu na adsorpcję oraz rozkład BPA w obecności komercyjnego ditlenku tytanu. Natomiast zarówno sorpcja, jak i proces fotokatalizy realizowany przy udziale modyfikowanych fotokatalizatorów zależały od odczynu roztworu. Największy stopień rozkładu bisfenolu A zaobserwowano, naświetlając roztwór o pH 4.
EN
In this study the photocatalytic degradation of bisphenol A in the presence of titanium dioxide (TiO2) and own modified photocatalysts (composites) based on TiO2, activated carbon (AC) and methyl alcohol (C) i.e. TiO2/AC and C-TiO2/AC were investigated. The effect of initial pH (in the range from 4 to 7) of model solution were determined in order to adsorption effectiveness and decomposition of tested micropollutant under ultraviolet irradiation (UV). Based on chromatographic analysis (HPLC) results it was found that the decomposition of bisphenol A was higher for modified photocatalysts than for commercial TiO2. It was possibly associated with the presence of activated carbon, which in TiO2/AC and C-TiO2/AC system is not only a support for photocatalysts but also increases the adsorption capacity. Based on the Langmuir-Hinshelwood (L-H) model, the kinetic parameters of the photocatalysis process were carried out. According to the pseudo first-order parameters, the results showed that the decomposition of bisphenol A was most intensively in the first 15 minutes of the process. However the value of the k rate was higher for modified photocatalysts than for commercial TiO2. No significant effect of pH on adsorption and BPA decomposition in the presence of commercial titanium dioxide were observed. Whereas, both the sorption and photocatalysis carried out in the presence of modified photocatalysts depended on the pH of model solution. The highest degree of bisphenol A decomposition were observed by irradiating mixture at pH 4.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania koksu naftowego do produkcji metanolu. Wymieniono sposoby oraz omówiono istniejące instalacje przetwarzania koksu naftowego do gazu syntezowego dla produkcji metanolu i energii elektrycznej. Zaprezentowano możliwości rozwoju rynku metanolu w Polsce w kierunku chemii, paliw i dodatków dla paliw, a także produkcję olefin i benzyn. Przedstawiono koncepcję instalacji produkcji metanolu z koksu naftowego. Zaprezentowano model ekonomiczny oraz analizę wyników obliczeń przeprowadzonych w celu określenia opłacalności produkcji metanolu na bazie koksu naftowego, dla różnych scenariuszy dostaw węgla oraz opcji kosztów emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wykazano, że opłacalność projektu produkcji metanolu poprzez zgazowanie koksu naftowego jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania darmowych uprawnień do emisji CO2 oraz redukcji kosztów inwestycyjnych w stosunku do aktualnych predykcji. Nie gwarantuje to jednakże sukcesu przedsięwzięcia w przypadku znaczących spadków cen metanolu poniżej wartości prognozowanych w scenariuszu zmiennych cen.
EN
The paper presents the concept of using petroleum coke to produce methanol in the process of co-gasification with steam coal. Petroleum coke is a final carbon-rich solid material that is derived from oil refining in delayed coking installations and can be used either for energy generation purposes or after calcination in electrode industry. Existing technologies and installations for converting petroleum coke into synthesis gas for the production of methanol and electricity have been discussed. Opportunities for the development of the methanol market in Poland for the production of chemicals, fuel, fuel additives, olefins and gasoline were presented. The concept of the installation for the production of methanol from petroleum coke was evaluated and the calculation model was built enabling the input-output parameters of such an installation to be obtained. Using the obtained results, an economic model has been built and the economic feasibility was assessed in order to determine the profitability of methanol production from petroleum coke for different coal supply scenarios as well as the costs of CO2 emissions. It has been found that the profitability of the methanol production through petroleum coke gasification is only possible with free CO2 emission allowances and a reduction in investment costs compared to current forecasts. However, it still does not guarantee the success of the project in the case of significant falls in methanol prices below those forecasted in price variability scenarios.
9
Content available remote Potencjał ogniw paliwowych ako źródło napędu środków transportu
PL
Energia pozyskiwana z kopalnych surowców energetycznych związana jest z termicznymi procesami utleniania paliw. Procesy te oprócz generowania energii cieplnej są przyczyną emisji związków szkodliwych spalin do atmosfery: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych oraz tlenków siarki. Związki te stanowią istotne zagrożenie dla człowieka i środowiska w którym żyje. W związku z dużym udziałem pozyskania energii z paliw kopalnych w procesach ich spalania, konieczne jest poszukiwanie innych sposobów uzyskania tzw. “czystej energii”. Duży potencjał w tym zakresie mogą mieć ogniwa paliwowe, których rozwój umożliwił próby ich wykorzystania we wszystkich rodzajach środków transportu, a w szczególności w pojazdach drogowych. Istotnym czynnikiem rozwoju ogniw paliwowych jest ich względnie duża sprawność oraz zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych stosowanych do napędu środków transportu. Koncepcja ich stosowania jest związana z wieloma problemami eksploatacyjnymi. Z tego względu w artykule podjęto próbę oceny potencjału ogniw paliwowych w zastosowaniu ich jako źródło energii do napędu środków transportu. Dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych ogniw paliwowych oraz możliwości ich wykorzystania.
EN
Energy derived from fossil fuels is associated with thermal oxidation of fuels. In addition to generating heat, these processes produce carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, and particulate matter. These compounds represent a significant threat to man and the environment in which he lives. Due to the large share of fossil fuel energy in the combustion process, it is necessary to seek other means of obtaining the so-called "Clean energy". High potential in this area may be fuel cells whose development has enabled them to attempt to use them in all types of transport means, and in particular in road vehicles. An important factor in the development of fuel cells is their relatively high efficiency and tightening of emission standards from internal combustion engines used to drive vehicles. The concept of their use is related to many operational problems. For this reason, the article attempts to assess the potential of fuel cells as a source of energy for the propulsion of means of transport. A review of the fuel cell system design and its use.
EN
The principal application of autoignition temperature (AIT) is to define the maximum acceptable surface temperature in a particular area. AIT is an important variable used to characterize the fire and explosion hazard of liquids and must be known for safe handling, storage, and transportation. Water/methanol injection (WMI) systems reduce air inlet temps and enhance combustion efficiency on turbo diesel applications. Simple mixtures exhibiting minimum autoignition behavior has been verified to be existed. However, the minimum autoignition behavior of multi-component mixture is not discussed in literature. The simple, binary and ternary solutions of n-heptane, acetone, methanol, diesel, methanol + water, methanol + diesel, methanol + water + diesel were selected as examples to investigate the minimum autoignition behavior of flammable liquids in this study.
PL
Głównym zastosowaniem wartości temperatury autozapłonu (AIT) jest określenie maksymalnej akceptowalnej temperatury powierzchni. AIT jest ważną zmienną stosowaną w celu opisania zagrożenia pożarowego i wybuchowego cieczy i musi być znana w celu zapewnienie bezpieczeństwa, określenia warunków przechowywania oraz transportu. Systemy zapłonu woda/metanol (WMI) redukują temperaturę powietrza na wlocie i zwiększają efektywność spalania w silnikach diesla. Stwierdzono, że proste mieszanki wykazują minimalny poziom smozapłonu. Jednakże minimalny poziom temperatury samozapłonu mieszanki wieloskładnikowej nie został dotąd przedstawiony literaturze. Proste, dwu i trójskładnikowe roztwory inheptanu, acetonu, metanolu, oleju napędowego, metanolu z wodą, metanolu z olejem napędowym, metanolu z wodą oraz olejem napędowym zostały wybrane jako przykłady do zbadania minimalnej temperatury samozapłonu.
PL
Przeprowadzono badania kinetyczne procesu produkcji wodoru metodą reformingu metanolu parą wodą, na katalizatorze CuZnZr modyfikowanym cerem i chromem, w aspekcie zasilania ogniw paliwowych. Badania prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym, w zakresie temp. 403–513 K, dla początkowych ułamków molowych reagentów: MeOH (0,05–0,29), H2O (0,04–0,28), H2 (0,0–0,46), CO2 (0,0–0,19), przy przepływie mieszaniny reakcyjnej 0,01 i 0,006 mol/min.
EN
Ce and Cr-modified CuZnZr catalyst was used for reforming of MeOH to H2 under atm. pressure at 403–513 K, initial mole fractions of MeOH (0.05–0.29), H2O (0.04–0.28), H2 (0.0–0.46) and CO2 (0.0–0.19) and reaction mixt. flows 0.01 and 0.006 mol/min. The MeOH conversion degree increased with increasing reaction temp. and H2O content as well as with decreasing reaction mixt. flow and CO2 and MeOH contents in the reaction mixt.
PL
W pracy badano proces utleniania metanolu na porowatych elektrodach niklowych wytworzonych nad drodze wysokotemperaturowej obróbki kulistych ziaren Ni. Morfologia tak otrzymanych elektrod była analizowana z wykorzystaniem techniki SEM. Charakterystykę elektrochemiczną porowatych elektrod niklowych przeprowadzono w 0,5-molowym roztworze KOH zawierającym metanol o stężeniu 0,05÷0,25 mola. W badaniach wykorzystano techniki woltamperometrii cyklicznej i liniowej.
EN
The process of methanol oxidation on porous nickel electrodes formed by means of high-temperature processing of spherical Ni grains was studied in the research work. The morphology of such obtained electrodes was analyzed with the use of the SEM technique. Electrochemical characteristic of porous nickel electrodes was performed in a 0.5M KOH solution containing methanol at a concentration of 0.05-0.25M. Techniques of cyclic and linear sweep voltammetry were used in the research.
13
EN
Legislative activity in the field of environmental protection from harmful factors resulting from the use of various types of transport functions is aimed at reducing exhaust gas emissions among other things. This activity is to stimulate the development of transport drive systems by introducing emission limits of harmful substances in exhaust gases. These restrictions are contained within the relevant legal acts dedicated to each different mode of transport. Gradual reduction of limit values for emission standards has led the industry to change the systems generating energy used to propel their vehicles. These activities are related to the wider electrification of drive systems, which use the latest electric solutions controlled with modern electronic systems. However, the difficult problem of the energy sources and storage still remains. The article describes considerations relating to the possible use of methanol as an energy source for modern vehicles.
PL
W artykule opisano zagadnienie związane z utylizacją ditlenku węgla poprzez jego konwersję z wodorem do paliw płynnych. Na podstawie dostępnych danych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzone na świecie w zakresie poprawy efektywności tej syntezy. Podsumowano badania w zakresie zarówno katalizatorów syntezy metanolu, jak i rozwiązań konstrukcyjnych reaktorów. Przedstawiono instalacje wielkoskalowe syntezy metanolu oraz opisano zagadnienia związane z ekonomiką procesu utylizacji ditlenku węgla w kierunku surowców chemicznych, i z efektywnością magazynowania energii w postaci metanolu.
EN
The article addresses the problem of carbon dioxide utilisation through conversion with hydrogen to liquid fuels. It provides results of laboratory tests conducted all over the world for purposes of improving efficiency of the synthesis which have been analysed with reference to the available data. Studies pertaining to methanol synthesis catalysts as well as reactor design solutions have been commented. The article introduces large-scale methanol synthesis systems and highlights different economic issues linked with carbon dioxide utilisation for production of chemical raw materials as well as with efficiency of energy storage in methanol.
PL
Sporządzono trójwymiarowy model numeryczny CFD (computational fluid dynamics) syntezy metanolu w trójfazowym reaktorze zawiesinowym. Przeprowadzono badania nad hydrodynamiką zawiesiny katalizatora CuO/ZnO w oleju parafinowym. Określono stopień zatrzymania gazu syntezowego, profile stężenia oraz pola prędkości zawiesiny w reaktorze. Zastosowano model bilansu populacji dla przepływających pęcherzy gazu syntezowego. Wyznaczono rozkłady wielkości pęcherzy gazowych w oparciu o wartość średnicy Sautera. Przeprowadzono obliczenia numeryczne syntezy metanolu z wykorzystaniem modelu kinetycznego Šetinca i Leveca z odbiorem ciepła reakcji przez chłodnicę reaktora.
EN
Three-dimensional computational fluid dynamics numerical model was used for modeling the MeOH synthesis in a 3-phase slurry reactor on CuO/ZnO catalyst slurry in paraffin oil. The syngas hydrodynamics and hold-up, conc. profile and velocity field of slurry in the reactor were detd. For balancing the syngas bubble flow, the population balance model was used. Gas bubble size distribution was based on Sauter diam. value. Numerical calcns. for modelling the MeOH synthesis were performed by using Šetinc-Levec kinetic model with heat removal option through a cooler.
PL
Sporządzono numeryczny model wytwórni metanolu z gazu syntezowego. Przeanalizowano wariant oczyszczania gazu syntezowego ze składników kwaśnych w celu dostosowania jego wymagań jakościowych do syntezy metanolu. Omówiono aspekty technologiczne wytwórni dotyczące ograniczeń procesowych. Na podstawie sporządzonych bilansów masowo-energetycznych określono sprawność całego procesu wraz ze zużyciem energii elektrycznej. Wykonano obliczenia numeryczne nad syntezą metanolu z wykorzystaniem modeli kinetycznych Kliera oraz Šetinca i Leveca. Przeprowadzone analizy procesowe stanowią dane wejściowe zarówno w badaniach nad optymalizacją procesu, jak i przy obliczeniach związanych z projektem instalacji technologicznej.
EN
MeOH synthesis by conversion of syngas on suspended CuO/ZnO/Al2O3 catalyst was modelled to est. the process balances and kinetics and to optimize the process conditions and its energy efficiency. The Klier and Šetinc-Levec kinetic models were used for numerical calcns.
PL
Przeprowadzono obliczenia termodynamiczne syntezy metanolu w wyniku uwodornienia CO₂ w różnych warunkach procesowych. Określono wydajność równowagową syntezy metanolu i tlenku węgla(II). W obliczeniach uwzględniono reakcję konwersji gazu wodnego WGSR (water gas shift reaction). Wyniki obliczeń wskazują na znaczący wpływ parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia oraz składu mieszaniny wejściowej na równowagową wydajność syntezy metanolu i tlenku węgla(II). Przeprowadzono obliczenia numeryczne syntezy metanolu w homogenicznym reaktorze rurowym z wykorzystaniem modelu kinetycznego Vanden Bussche’a i Fromenta.
EN
Synthesis of MeOH by hydrogenation of CO₂ at varying temp., pressure and syngas compn. was numerically simulated by using Vanden Bussche & Froment kinetic model. Thermodynamic calcns. of equil. concns. of MeOH and CO were carried out.
EN
Internal combustion engines (ICEs) are greatly responsible for fossil fuels consumption and environmental pollution. Development of more fuel-efficient ICEs together with alternative fuels is, therefore, of great importance. ICE's. overall efficiency can be improved by utilization of the thermal energy wasted with the exhaust gases. One method of exploiting this energy is by promoting endothermic fuel reforming reactions that increases the lower heating value (LHV) of the fuel introduced to the engine and allows combustion of a hydrogen-rich gaseous fuel. This method is commonly called thermo-chemical recuperation (TCR). Although TCR is feasible with conventional fuels, it is frequently realized with alcohol fuels that can be synthesized from methane or biomass, since their reforming temperature is lower. For this study, a gen-set gasoline-fed carburetor single-cylinder SI engine was modified to allow working with gasoline and methanol steam reforming (MSR) products. It was found that engine feeding by MSR products has a great potential for pollutant emissions mitigation as compared with gasoline. Harmful emissions of the pollutants CO, NOx and the GHG gas CO2 were reduced by 96%, 99% and 32% respectively. Particle number (PN) emissions were reduced by 99.7%. The achieved energy efficiency improvement of the engine fed by the methanol reformate was found to be from 20 up to 70% when compared with gasoline.
EN
Homogeneous catalysts for methane oxidation are of a particular interest from scientific and economic points of view. The results show a great potential for activation and functionalization of CH bonds of unreactive methane. There are still gaps in the knowledge of how to rationally design catalysts for this process. In this paper state-of-the-art. in methane oxidation homogenous catalysis is presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.