Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metallurgical waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Application of Microwave Energy in Waste Treatment
EN
Mining and metallurgy are the most dynamic industrial sectors in the world. Mining and metallurgical industrial activities are associated with huge environmental damages of soils, water and air due to the generation of a large number of hazardous wastes. Microwave metallurgy is a new metallurgy technology which has been developed recently and now is an attractive advanced inter-disciplinary field. Taking advantages of microwave heating, it is possible to develop new metallurgy technique and process, which cannot be realized under conventional heating method. The brief purpose of this contribution is to evaluate the viability of microwave energy in metallurgical waste treatment processes with reference to recycle possibility, the cost of mineral processing, efficiency of mineral extraction in order to optimize the whole process.
PL
Górnictwo i hutnictwo to najbardziej dynamicznie rozwijające się sektory przemysłowe na świecie. Działalność górnicza i hutnicza związane są z ogromnym zniszczeniem gleb, wód i powietrza spowodowanych wytwarzaniem dużej ilości odpadów niebezpiecznych. Wykorzystanie mikrofal to nowa technologia, która została ostatnio opracowana. Korzystając z mikrofal można opracować nowe techniki i procy metalurgiczne, zastępujące konwencjonalną metodę ogrzewania. Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania energii mikrofalowej w procesach przeróbki odpadów metalurgicznych. Oceniono skuteczność recyklingu, koszty przeróbki odpadów i jej efektywności.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania technologiami ekologicznymi oraz produkcją niezużywającą źródła energii nieodnawialnej. Trend ten jest również obserwowany przy budowie nowych obiektów inżynierskich, gdzie w warstwy podbudowy, czy warstwy stabilizujące słabe podłoże gruntowe wbudowywane są materiały antropogeniczne z uwagi na możliwość wyczerpania się źródeł złóż naturalnych. Z drugiej strony odpady, powstające podczas eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego lub odpady hutnicze to wciąż niewykorzystane źródło materiału. Jednocześnie jest to materiał o różnorodnych i zmiennych w poszczególnych przedziałach czasowym właściwościach. Dlatego w ramach niniejszej pracy sprawdzono parametry materiałowe i mechaniczne dwóch, wybranych z grupy reprezentatywnej, rodzajów odpadów (kopalnianych i hutniczych), pobranych odpowiednio z hałdy KWK Mysłowice–Wesoła, zlokalizowanej w Mysłowicach oraz z hałd powstałych po zakładzie górniczo-hutniczym Orzeł Biały w Bytomiu. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że obydwa materiały charakteryzowały się największą zawatością frakcji żwirowej i piaskowej. Jednak z uwagi na wysoką zawartość części organicznych (powyżej 15%) nie mogą zostać zakwalifikowane jako np. piasek ze żwirem. Przeprowadzone badania wykazały, że materiały te po- siadają dobre parametry geotechniczne i mogą być użyte do różnego rodzaju zastosowań geotechnicznych, zastępując lub uzupełniając materiały rodzime. Parametry te są jednak różne dla poszczególnych gruntów i każdorazowo wymagają sprawdzenia w celu ustalenia miejsca ich docelowego wbudowania. Dlatego konstrukcje z zastosowaniem tych gruntów powinny być projektowane indywidualnie na podstawie obliczeń, najczęściej numerycznych.
EN
In recent years there has been increased interest in environmental technologies and the production of wear-free non-renewable energy sources. This trend is also observed in the construction of new engineering struc tures, where the foundation layer or layers of stabilizing weak subsoil are rebuilt on anthropological materials causing the possibility of the exhaustion of the natural resources. On the other hand, the waste generated during the operation and processing of coal or metallurgical waste still represents an untapped source material. However, it is a material possessing unknown properties. This article presents material and mechanical properties of two types of waste (mining and smelting). The samples were taken respectively from the KWK Mysłowice – Wesoła heap, which is located in Myslowice and from the heaps created after mining and metallurgical processes at the White Eagle plant in Bytom. The research has shown that both materials are characterized by the highest fractions of gravel and sand. However, due to the high content of organic parts (over 15%) they cannot be classified as such gravelly sand. The results of laboratory tests also indicate that these materials have good geotechnical parameters and can be used for a variety of geotechnical applications, replacing or complementing the native materials. These parameters are, however, various for each individual ground and need to be checked in order to determine the place of their deisgnation. Therefore structures with the use of such ground should be designed individually on the basis of calculations, usually numerical.
PL
Zgodnie obowiązującymi przepisami funkcjonującymi zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej stosuje się politykę wykorzystania surowców wtórnych do odzysku energii z odpadów. W związku z tym zmieniło się podejście do źródła surowców wtórnych: powinny stopniowo zastępować podstawowe surowce, tam gdzie jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, co może przyczynić się do redukcji materiału i energochłonności produkcji. W artykule przedstawiono wstępne badania redukowalności zbrykietowanych materiałów odpadowych w Laboratorium Centrum ENET Vysokiej Školy Banskiej –TUO w Ostrawie, Republika Czeska.
EN
According to the regulations in force, functioning both in Poland and in the Czech Republic a policy of using recycled materials to energy recovery from waste is applied. Therefore, the approach to the secondary raw materials sources was changed: they should gradually replace the primary raw material, where it is technically possible and economically justified, what may contribute to the reduction of material and production energy consumption. In the article a preliminary test of reducibility of the briquetted waste materials conducted in the laboratory of the Centrum ENET VŠB – Technical University in Ostrava, Czech Republic is presented.
PL
Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wydajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniejszym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla.
EN
The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process.
PL
W artykule przedstawiono łańcuch logistyczny odpadów w przypadku pyłów stalowniczych. Opisuje źródła ich produkcji w hucie, sposób gospodarowania odpadami pyłu wewnątrz huty i proces odzyskiwania cynku właśnie z pyłów stalowniczych w przedsiębiorstwach specjalizujących się w zagospodarowaniu odpadów zawierających cynk.
EN
Waste looks like in the case of steelmaking dust. Describes the source of the dust production in a steel mill, the way of the management of waste of dust inside the steel plant and process of the recovery of zinc in enterprises specializing in the waste management of zinc-containing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości, rozmakania i mrozoodporności odpadów powęglowych pochodzących z kopalni "Powstańców Śląskich" oraz żużli wielkopiecowych pochodzących z hałdy byłej huty "Boberek" w Bytomiu. Badania nasiąkliwości przeprowadzono na próbkach żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 4-31,5 mm. Nasiąkliwość wagową określono po 6 dobach nasycania próbek wodą. Badania rozmakania dokonano na próbkach odpadów powęglowych oraz żużli wielkopiecowych o pełnym uziarnieniu. Badania mrozoodporności przeprowadzono na próbkach odpadów powęglowych o uziarnieniu mniejszym od 60 mm oraz żużli wielkopiecowych o uziarnieniu 4-31,5 mm i 31,5-30,0 mm. Próbki poddawano nasączaniu w wodzie, a następnie cyklom zamrażania-odmrażania. Oceny mrozoodporności dokonano na podstawie zmian uziarnienia oraz jako ubytek masy próbek. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono w aspekcie oceny możliwości wykorzystania badanych odpadów przemysłowych do celów budownictwa drogowego.
EN
Results of research on absorbability, ability to get soaked and freeze resistance of coal rejects from KWK "Powstanców Śląskich" (Hard Coal Mine) as well as blast furnace slag from the steel mill "Bobrek" in Bytom are presented. Research on ability to get soaked have been made on the samples of blast furnance slag sized 4 - 31.5 mm. The weight absorbability haws been determined after 6 days of samples soaking with water. Research of ability to get soaked have been made on fully sized coal rejects and blast furnace slag. Research of freeze resistance have been made on the samples of coal rejects sized less than 60 mm as well as on blast furnace slag 4 - 31.5 mm and 31.5 - 60 mm. The samples have been soaked in water and next made subject to the cycles of freezing and defrosting. Evaluation of freeze resistance has been made on the basis of sizing change and as mass loss. The analysis of the obtained results is made in the aspect of evaluation of using tested industrial rejects for road building engineering.
PL
Celem pracy było opracowanie i wdrożenie w Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Metalurgii Żelaza metod analitycznych identyfikacji oraz oznaczania zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych w odpadach hutniczych, za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym (HRGC/HRMS). Przedmiotem badań były wzorce z atestowaną zawartością lotnych związków organicznych, rdzenie i formy odlewnicze zarówno przed jak i po procesie odlewania, masy bentonitowe, a także próbki gleby z otoczenia zakładu przemysłowego. Ustalono warunki pracy chromatografu gazowego i spektrometru masowego, opracowano specyficzną metodę przygotowania próbek do oznaczania BTEX oraz sporządzono odpowiednie procedury analityczne.
EN
The purpose of the paper was to develop and implement in the Chemical Analyses Laboratory of the Institute for Ferrous Metallurgy the methods for identification and determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons in metallurgical waste using the gas chromatograph coupled with the mass spectrometer (HRGC/HRMS). The subject of the examinations were standards with certified content of volatile organic compounds, cores and casting moulds, both before and after casting, bentonite masses, as well as soil samples taken at the surroundings of the industrial plant. The gas chromatograph and mass spectrometer operating conditions were established, the specific method for sample preparation for BTEX determination was developed, and the relevant analytical procedur as were prepared.
PL
Celem pracy było opracowanie sposobu brykietowania odpadów hutniczych (głównie zgorzeliny) z różnymi spoiwami pod kątem ich ponownego wykorzystania w procesach metalurgicznych. Wykonano szereg prób brykietowania zgorzeliny w brykieciarce stemplowej stosując modyfikowane skrobie ziemniaczane, bentonity, żywice epoksydowe, lignosulfoniany, odpady masy formierskiej. W wyniku prób stwierdzono, że optymalnym spoiwem do brykietowania zgorzeliny w brykieciarce walcowej jest spoiwo na bazie lignosulfonianów. Brykiety z udziałem tego spoiwa mają najlepszą wytrzymałość zrzutową, nie rozpadają się podczas nagrzewania do temperatury 1000°C i tworzą się przy niskim ciśnieniu prasowania wynoszącym 500 kG/cm2.
EN
The purpose of the work was to develop the method for briquetting the metallurgical wastes (mainly scale) with various binders with regard to reusing them in metallurgical processes. A number of scale briquetting tests were carried out in the stamp briquetting machine, using the modified potato starches, bentonites, epoxy resins, lignosulphonates, moulding sand wastes. As a result of the tests it was found that optimum for briquetting scale in the cylindrical briquetting machine was the lignosulphonate-based binder. Briquettes containing this binder have the best drop strength, do not disintegrate when heated up to 1000°C and are formed at low pressing pressure of 500 kG/cm2.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ścinanie kruszywa z żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 0-10 i 0-31,5 mm. Kruszywo produkowane jest przez firmę Slag Recycling Sp. z o.o. z odpadów Huty Mittal Steel Poland - Oddział w Krakowie, zalegających na składowisku "Fleszów". Do badań zastosowano standardowy oraz średniowymiarowy aparat do bezpośredniego ścinania gruntów o wymiarach skrzynki odpowiednio 12 x 12 x 7,8 cm i 30 x 30 x 20 cm. Wilgotność próbek była zbliżona do optymalnej dla danego kruszywa oraz o 5% mniejsza i o 2,5% większa od optymalnej, natomiast wskaźnik zagęszczenia wynosił 0,90; 0,95 i 1,00. W wyniku badań określono wpływ wilgotności, zagęszczenia oraz uziarnienia na wartości parametrów, charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie kruszywa. Analiza wyników badań pozwoliła na dokonanie oceny przydatności kruszywa z żużla wielkopiecowego jako materiału konstrukcyjnego w budownictwie drogowym.
EN
. The paper presents results of investigation of shear strength of furnace slag aggregate of granulation of 0-10 and 0-31.5 mm. The aggregate has been produced by Slag Recycling Sp. z o.o. from slag from steelworks Mittal Steel Poland - Kraków Subsidiary that are dumped in the dumping ground "Fleszów". Standard and medium size direct shear apparatuses, with the box dimensions respectively 12 x 12 x 7.8 cm and 30 x 30 x 20 cm, were used for the tests. Moisture content of samples was close to the optimum one for the given aggregate as well as by 5% less and by 2.5% greater than optimum one, whereas compaction index was 0.90; 0.95 and l .00. As a result of the tests, the influence of moisture content, compaction and the apparatus used on the values of parameters characterizing the shear strength of aggregate was determined. The analysis of the tests results enabled made it possible to assess the usability of the furnace slag aggregate as a structural material in road structures.
PL
Odpady żelazonośne z procesów hutniczych z powodzeniem wykorzystywane są do produkcji klinkieru we wszystkich zakładach przemysłu cementowego. Cementy produkowane z ich udziałem posiadają szereg korzystniejszych właściwości technologicznych niż klasyczne cementy portlandzkie, a dodatkowo przy ich produkcji występują różnorakie aspekty ekologiczne.
EN
Iron-bearing waste forming during metallurgical processes are profitable utilized for the clincer production in the cement industry. Their share in the cement production causes morex advantages technical properties than standard Portland cements and additional occur positive ecological aspects.
11
Content available remote Badania spiekania spiekanek rudnych zawierających odpady hutnicze
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania do produkcji spieku mieszanek rudnych zawierających odpady hutnicze - pył wielkopiecowy, szlam wielkopiecowy i żużel hutniczy w ilości do 50 kg na l Mg spieku. Przedstawiono wpływ każdego z dodanych odpadów do mieszanki spiekalniczej na własności metalurgiczne otrzymanego spieku.
EN
In this paper the results of research work concerning the application of iron mixes that contain metallurgical waste (blast furnace, dust, sludge) in sinter production are presented. The amount of waste is equal to 50 kg/Mg of sinter. The influence of every waste component added to the sinter mix on metallurgical properties of obtained sinter is described.
PL
Z uwagi na degradację środowiska, Górny Śląsk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w kraju. Ekspansywne działalności: górnicza i hutnicza doprowadziły do nieodwracalnych zmian otoczenia. W odpadach zgromadzonych na zwałowiskach zawarte są jeszcze znaczne ilości metali ciężkich: As, Cd, Cr, Co, Pb, Ti, Zn, które migrują poza granice zwałowisk. Przemieszczanie się metali, wraz z wodami infiltrującymi zwałowiska oraz przenoszenie rozdrobnionego materiału odpadowego drogą eoliczną są przyczynami zanieczyszczenia gleby w sąsiedztwie zwałowisk.
EN
Due to the degradation of the natural environment, Upper Silesia District is one of the most polluted areas in the country. Expansive mining and metallurgy had a negative impact a natural environment. The following metals have been found on the dumps of wastes: As, Cd, Cr, Co, Pb, Ti, Zn. The metals migrate within the waste dump and outside it. The migration of metals together with waters infiltrating the wastes dumps, as well as the transfer of the disintegrated waste material through windborne processes result in the pollution of the soil in the vicinity of the waste dumps.
PL
Omówiono właściwości odpadów po górnictwie węgla kamiennego i odpadów w osadnikach po flotacji rud cynkowo - ołowiowych oraz stosowane w praktyce sposoby użyźniania gruntów z tych odpadów. Przeanalizowano powierzchnie zrekultywowane głównie w kierunku zadrzewieniowo - leśnym przed około 10-40 laty. Na podstawie cech wyróżniających zbiorowiska roślinne dokonano ich oceny flory stycznej. Zaawansowanie procesu glebotwórczego na tych powierzchniach oceniono na podstawie miąższości oraz właściwości poziomu akumulacyjnego gleby inicjalnej. W tej ocenie założone zadrzewienia nie zostały dostosowane do typu siedlisk, jakie powstają na gruntach z odpadów górniczych. Dlatego drzewa nie rozwijają się prawidłowo. Duży wypad nasadzeń uzupełnia brzoza lub sosna z nalotu nasion oraz roślinność zielna.
EN
The characteristic of mine wastes and Zn-Pb ores flotation tailings as well as the applying fertilizing methods on the dumping grounds have been presented in the paper. The reclaimed areas have been analysed, regarding the possibility of afforestation, circa 10-40 years ago. Basing on the characteristic of the plants population the floristic evaluation was done. The soil-forming process advancing on these grounds was evaluated by the thickness and properties of the accumulation layer of the initial soil. In the former assumption the afforestation was not conformed to the habitat type forming on the dumping grounds. This is the reason the trees do not grow properly. The plants become completed by birch-trees, pine-trees of wilding, and herbaceous plants.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań parametrów technicznych i absorpcyjnych promieniowania jonizującego osłon betonowych z dodatkiem żużla granulowanego z Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" w Tarnowskich górach oraz opiłków stalowych i zendry z Huty Baildon w Katowicach.
EN
In this work the technical parameters and radiation shielding properties of concrete with steel mill and machine - building industry waste were tested. In laboratory tests the granulated slag from zinc mill "Miasteczko Śląskie" in Tarnowskie Góry, steel chips and scale from Baildon mill in Katowice was added to ordinary concrete as aggregate. The compressive stress and gamma radiation attenuation was measured for various composition of the concrete.
PL
W artykule przedstawiono przegląd aktualnie stosowanych w hutach europejskich technologii utylizacji i recyklingu pyłów i szlamów metalurgicznych. Scharakteryzowano omawiane technologie podkreślając znaczenie poszczególnych operacji technologicznych, a szczególnie metod przerobu pyłów i szlamów na efektywność procesu utylizacji. Na tym tle dokonano analizy możliwości wykorzystania zaawansowanych technik mieszania i granulacji w krajowym hutnictwie, podkreślając efekty wynikające z właściwego doboru techniki mieszania i granulacji. Wykazano, że takie podejście umożliwia znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przede wszystkim w zakresie procesu odwadniania szlamów.
EN
It shows the characteristics of those Technologies, mostly the meaning of each particular technological operation, especially the processing methods of dust and slurry on the effectivity of the utilization. The authors carried out the analyses of the possibility of using the advanced techniques of mixing and granulation in the Polish metallurgy marking out consequential effects of the proper selection of the mixing and granulation technique. It is proven that such an approach makes possible the significant reduction of investment an operation costs in the range od dewatering of slurry process.
PL
Zwałowiska odpadów po hutnictwie rad Zn-Pb stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Zawarte w odpadach metale ciężkie wpływają na zanieczyszczenie gleby w okolicy zwałowisk. Przeprowadzone badania mineralogiczno-cbemiczne gleby w pobliżu zwałowiska odpadów w Rudzie Śląskiej-Wirku wykazały, że gleba z tego rejonu zawiera znaczne ilości metali ciężkich: Zn (275,97-1485,10 ppm), Pb (136,16-866,88 ppm), Cd (2,44-7,55 ppm) oraz Cu, Ni, Cr. Koncentracje metali przekraczające dopuszczalne ich zawartości w glebie oraz kwaśny odczyn gleby (pH 3,45-4,78) wykluczają na niej produkcję dla celów konsumpcyjnych.Zwałowiska odpadów po hutnictwie rad Zn-Pb stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Zawarte w odpadach metale ciężkie wpływają na zanieczyszczenie gleby w okolicy zwałowisk. Przeprowadzone badania mineralogiczno-cbemiczne gleby w pobliżu zwałowiska odpadów w Rudzie Śląskiej-Wirku wykazały, że gleba z tego rejonu zawiera znaczne ilości metali ciężkich: Zn (275,97-1485,10 ppm), Pb (136,16-866,88 ppm), Cd (2,44-7,55 ppm) oraz Cu, Ni, Cr. Koncentracje metali przekraczające dopuszczalne ich zawartości w glebie oraz kwaśny odczyn gleby (pH 3,45-4,78) wykluczają na niej produkcję dla celów konsumpcyjnych.
EN
Wastes deposits are a serious for the environmental protection, because waste material contain heavy metals. Heavy metals have influence on the soils pollution near waste deposit. Conducted mineral and chemical analysis of samples of soils near waste deposit in Ruda Śląska-Wirek showed that soils contains quantities of heavy metals: Zn (275,97-1485,10 ppm), Pb (136,16-866,88 ppm), Cd (2,44-7,55 ppm) and Cu, Ni, Cr. Concentrations of them exceed admissible norms in soils, moreover the soils have acid reaction, so any raising can't be possible.
PL
W materiałach hutnictwa cynkowego występuje wiele pierwiastków towarzyszących m.in. Fe, As, Cu, Cd, Sb, Tl. Zawartość tych pierwiastków jest uwarunkowana składem chemicznym surowców wsadowych, a także przebiegiem procesu technologicznego.W pracy przedstawiono model bilansowania składników (tj. pierwiastków towarzyszących), który ujmuje zależności pomiędzy materiałami wsadowymi a produktami procesu, co stanowi podstawę do oceny ich oddziaływania na środowisko.
EN
Materials of zinc metallurgical process comprise many accompanying elements such as Fe, As, Cu, Cd, Sb, Tl. Content of these elements depends on chemical constitution of raw materials and the course of technological process.This paper presents metallurgical balance-sheet which shows dependence between raw materials and products, which is basis of assessment environment pollution.
PL
Przedstawiono stan obecny gospodarki żużlami odpadowymi z procesów metalurgicznych otrzymywania metali nieżelaznych oraz możliwości gospodarczego wykorzystania żużli pohutniczych zwałowanych na składowiskach. W szczególności omówione zostały wyniki badań aprobacyjno-sprawdzających wykonanych głównie przez Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodziu, w odniesieniu do żużla pohutniczego ze zwału WH/68 administrowanego przez ORZEŁ BIAŁY S.A.
EN
Present state of a management of waste slags from non-ferrous metallurgical processes and possibilities of economic utilization of the slags currently stored at dumps have been presented. Results of the studies performed at the Centre for Studies on Bridges, Concrete and Aggregates of the Roads and Bridges Research Institute in Żmigród, particularly in reference to metallurgical slag stored at the WH/68 dump administered by Orzeł Biały S.A., have been discussed.
PL
W artykule przedstawiono logistyczne ujęcie gospodarki odpadami w hutnictwie stali. Ustawa o ochronie środowiska narzuca przedsiębiorstwom nowe zadania związane z inwentaryzacją i utylizacją odpadów. W świecie zagadnienia te rozwiązywane są poprzez logistyczne systemy powtórnego zagospodarowywania odpadów (lub pozostałości). W artykule skoncentrowano się na projektowaniu takiego systemu dla hutnictwa stali. System logistyczny zdefiniowano poprzez system fizycznego przepływu odpadów hutniczych, przepływu informacji oraz kosztów. Egzemplifikację przedstawiono dla systemu odpadów w hucie HTS SA w Krakowie.
EN
In the paper system vision of steel metalIurgical waste and utylization disposal - on the HTS S.A. in Kraków example - has been shown. In the work logistic approach including integrated material, information and capital flow was applied. The solid and hydrated waste producing, utylization and storage were investigated in detail.
20
Content available remote Logistyczny system gospodarki odpadami hutniczymi
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modelu gospodarki odpadami w hutnictwie stali. Aktualnie w świecie zagadnienia te rozwiązywane są z wykorzystaniem logistyki, a same systemy nazywane są najczęściej logistycznymi systemami powtórnego zagospodarowywania odpadów (lub pozostałości). W szczególności zdefiniowano podsystemy: fizycznego przepływu materiałów, informacyjny oraz kosztów. Przedstawiono przykładowy system gospodarki odpadami w hucie HTS S.A.
EN
In the paper system vision of steel metallurgical waste and utylization disposal - on the HTS S.A in Kraków example - has been shown. In the work logistic approach including integrated material, information and capital flow was applied. The solid and hydrated waste producing, utylization and storage were investigated in detail.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.