Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematical statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article deals with the research on the impacts of waste incineration processes on the environment within a particular region by the means of mathematical statistics. The area of interest for this case study considers the aspects of practical application of using the above methods and principles in order to reduce the environmental impacts of waste incineration process in the concrete region. The Pearson correlation coefficient rxy = 0.54 indicates that there is a moderate linear relationship, presented by a direct proportion between the values of incinerated waste quantity and the quantity values of produced heat. The statistics results show that the incineration during a one-year period produces about 15,266 tons of plastic and electrical components, and will release about 590,000 GJ of energy and about 199,000 tons of steam and 287 tons of other emissions with only 3 milligrams of dioxins. The mathematical statistics is used to analyse, and subsequently adjust and improve the waste incineration process in order to achieve the desired parameter values, specifically the calorific values, the amount of heat produced, and the amount of generated steam and air pollutants. The results of mathematical statistics show that there is a direct relationship between the amount of incinerated waste (negative aspect) and the production of electricity (positive), but also the amount of heat produced (positive) and the amount of produced flue gas and ash (negative aspect). The environmental assessments are an important step in building and implementing Environmental Management System (EMS), which consists of the development and evaluation of the analysis followed by the adoption of measures to remedy the deficiencies. The aim of the analysis of the environmental situation within the region of the case study company is a fact-finding in the field of protection of environment that affects the production and non-production operations, and should be monitored the manufacturing practice compliance of the company with the current legislation, the status of operational documentation, the status of internal and external communications in the area of the environmental protection, the responsibilities and liabilities between departments and employees.
PL
W artykule omówiono wpływ procesów spalania odpadów na środowisko w danym regionie za pomocą statystyk matematycznych. Obszar zainteresowania niniejszego studium przypadku uwzględnia aspekty praktycznego zastosowania powyższych metod i zasad w celu zmniejszenia wpływu na środowisko procesu spalania odpadów w konkretnym regionie. Współczynnik korelacji Pearsona rxy = 0,54 wskazuje, że istnieje umiarkowana liniowa zależność, wprost proporcjonalna, między ilością spalonych odpadów a ilością wytworzonego ciepła. Wyniki analizy statystycznej pokazują, że spalarnia w ciągu jednego roku generuje około 15 266 ton odzyskanych elementów plastikowych i elektrycznych, około 590 000 GJ energii, około 199 000 ton pary, 287 ton innych emisji przy zaledwie 3 miligramach dioksyn. Statystyka matematyczna służy do analizy, a następnie dostosowania i udoskonalenia procesu spalania odpadów w celu osiągnięcia pożądanych wartości parametrów, w szczególności wartości opałowej, ilości wytwarzanego ciepła i pary oraz zanieczyszczeń powietrza. Wyniki statystyki matematycznej pokazują, że istnieje bezpośredni związek między ilością spalanych odpadów (aspekt negatywny) a produkcją energii elektrycznej (aspekt pozytywny), ale także ilością wytworzonego ciepła (aspekt pozytywny) i ilością wytworzonych gazów spalinowych i popiołów (aspekt negatywny). Oceny środowiskowe są ważnym krokiem w budowaniu i wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem, który polega na opracowaniu i ocenie analizy, a następnie przyjęciu środków mających zaradzić niedociągnięciom. Celem analizy sytuacji środowiskowej w regionie firmy ze studium przypadku jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie ochrony środowiska, które ma wpływ na działalność produkcyjną i nieprodukcyjną. To powinno być monitorowane zgodnie z praktyką produkcyjną firmy oraz obowiązującym ustawodawstwem, stanem dokumentacji operacyjnej, stanem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności między działami i pracownikami.
EN
The following paper presents a comparative application of three selected tests (L’Abbé’s, Kolmogorov’s, and Kuiper’s) in order to verify the normality of the distribution of measurement errors in precise levelling. The calculations were made on the basis of observations obtained from the levelling test network, established at the LZD experimental station in Krynica. The tests subjected to the comparison have demonstrated that the distribution of error in the studied tests is a normal distribution, and that there are no systematic errors in the measurements.
PL
Poniższa praca przedstawia porównanie wykorzystania trzech wybranych testów (Abbe`go, Kołmogorowa i Kuipera) w celu sprawdzenia normalności rozkładu błędów pomiarowych w niwelacji precyzyjnej. Obliczeń dokonano na podstawie obserwacji uzyskanych z testowej sieci niwelacyjnej założonej w LZD Krynica. Porównane testy wykazały, że rozkład w błędu w badanych testach jest rozkładem normalnym, oraz, że nie występują błędy systematyczne w pomiarach.
EN
The is a study of the power supply of a separated portion of a 110 kV grid on the Polish side from the German 110 kV grid. The Polish and German power systems are interconnected by exchange lines on the level of 400 kV and 220 kV only, so the separation of a 110 kV island without power supply interruption shall require an additional short-term interconnection for synchronous operation of the two systems with a 110 kV line. The voltage angle offset in the connected 110 kV nodes depends on the equivalent reactance of the adjacent systems’ interconnection at the transmission grid level, and on the power flow in the exchange lines. At the planning stage, in simplified analyses of such cooperation, the equivalent reactance and exchange power can be considered as random variables with uniform probability distribution. Random values of the reactance and exchange power at predetermined intervals can be generated by using a pseudo-random number generator, and the angle offsets for random reactances and random exchange powers can be calculated from the functional dependency. The random angle offset values determined in this way undergo statistical analysis, which allows estimating the probability of exceeding the angle offset limit. These considerations are illustrated by an example calculation.
PL
Streszczenie Przedmiotem rozważań jest zasilanie wydzielonego obszaru sieci 110 kV po stronie polskiej z niemieckiej sieci 110 kV. Obydwa systemy elektroenergetyczne, polski i niemiecki, połączone są liniami wymiany tylko na poziomie 400 kV i 220 kV, w tych warunkach wydzielenie wyspy 110 kV bez przerwy w zasilaniu odbiorców wymaga dodatkowego krótkotrwałego połączenia do synchronicznej współpracy obu systemów linią 110 kV. Rozchył kątowy napięć w łączonych węzłach 110 kV zależy od zastępczej reaktancji połączenia sąsiednich systemów na poziomie sieci przesyłowych oraz od przesyłanej mocy liniami wymiany. Na etapie planowania, w uproszczonych analizach takiej współpracy, zastępcza reaktancja oraz moc wymiany mogą być traktowane jako zmienne losowe o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa. Losowe wartości reaktancji i mocy wymiany w zadanych przedziałach mogą być wygenerowane z wykorzystaniem generatora liczb pseudolosowych, a rozchyły kątowe dla losowych reaktancji i losowych mocy wymiany mogą być obliczone z funkcyjnej zależności. Tak określone losowe wartości rozchyłu kątowego są poddane analizie statystycznej, która pozwala oszacować prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnej wartości rozchyłu kątowego. Rozważania są zilustrowane przykładem obliczeniowym.
4
Content available remote Przykłady użycia matematyki do rozwiązywania zagadnień z innych dziedzin
PL
Artykuł omawia przykłady projektów realizowanych w ramach MISDoMP1. MISDoMP powołano w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w 2008, kolegium zaś powołano w 2001 roku siłami wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki a także Psychologii.
EN
This article is supported by examples of projects being carried out at MISDoMP. MISDoMP have been conducted within the College of MISMaP UW since 2008. The College itself was formed in 2001 by seven UW faculties: Biology, Chemistry, Physics, Geography and Regional Studies, Geology, Mathematics, Informatics and Mechanics as well as Psychology.
5
Content available remote O miejscu matematyki stosowanej
PL
Nie należy łagodzić kryteriów w trakcie oceny prac z matematyki stosowanej. Jednak osoby ubiegające się o naukowy awans na podstawie takich prac, mają prawo, aby ich ocena była dokonywana przez starannie dobranych recenzentów związanych z matematyką stosowaną.
EN
One must not soften the criteria during the evaluation of the works concerning applied mathematics. However, applicants for scientific degrees on the basis of such works should have the right to be evaluated by carefully selected referees which are related to applied mathematics.
6
Content available remote Matematyka stosowana : kilka uwag osobistych
PL
”Matematyka stosowana” oznacza matematykę, której przedmiot badań ma związki z rzeczywistością pozamatematyczną (fizyczną, biologiczną, techniczną, ekonomiczną). W polskim środowisku matematycznym funkcjonuje także termin ”zastosowania matematyki”, który mimo innego semantycznego znaczenia jest synonimem pierwszego. Obie te nazwy odpowiadają jednemu terminowi angielskiemu ”applied mathematics”.
EN
”Applied mathematics” is mathematics, which is the subject of research relationships with reality out of mathematics (physical, biological, technical, economical). The Polish world of mathematics also operates the term ”application of mathematics” , which, despite another semantic significance is synonymous with the first . Both of these names correspond to one by English term ”applied mathematics”.
7
Content available remote Matematyka a gospodarka
PL
Działalność naukową można opisać podając różny zestaw cech. Do tak scharakteryzowanych aktywności można zastosować jedną z metod statystycznych pozwalających na agregacje czy klasyfikacje. Znawcy tematu wiedzą, że agregacje można prowadzić w różny sposób i na różnym poziomie wytworzonych klas zakończyć. W notatce tej spróbuję wymienić powody, które mogą stanowić podstawę do wydzielenia odrębnej grupy badań naukowych w dyscyplinę matematyka stosowana czy zastosowania matematyki odwołując się do już istniejących podziałów. To odwołanie zakłada, iż klasyfikacje działalności gospodarczej czy naukowej są konsekwencją racjonalnej procedury niekoniecznie wynikającej ze ścisłych metod statystycznych. Będzie to zatem raczej analiza jakościowa niż ilościowa oparta na intuicji wynikającej z wielu lat obserwacji instytucji edukacyjnych, prowadzących badania eksperymentalne i prace teoretyczne. W konkluzji pojawi się zachęta do zdefiniowania cech pozwalających na lepsze odróżnienie matematyki czystej od stosowanej.
EN
Scientific activity can be described by specifying a different set of features. For so characterized the activity we can use one of the statistical methods that allow for aggregation and classification. Experts in the subject know that aggregation can be performed in different ways and at different levels of generated classes finish. In this note I'll try to mention the reasons which may give rise to separate distinct group of research in the discipline of applied mathematics or applications of mathematics referring to already existing divisions. This reference assumes that the classifications of economic activities, are the consequence of a rational scientific procedures do not necessarily resulting from the strict statistical methods. This will therefore qualitative analysis rather than quantitative supported on intuition derived from the many years of follow-educational institutions, engaged in experimental and theoretical work. In conclusion, the incentive will be to define the characteristics for better distinguish pure mathematics from applied.
8
Content available remote Kilka uwag na temat współczesnej statystyki i roli zastosowań
PL
W artykule omówiono aktualne trendy w rozwoju statystyki i potrzebę opracowania wymagań dla naukowców pracujących w tej dziedzinie. Wskazuje również na korzyści wynikające z rozwoju statystyki stosowanej dla społeczności matematycznej.
EN
The article discusses current trends in the development of statistics and the need for elaborating the promotion requirements for the scientists working in this field. It also points at the advantages of the development of applied statistics for the general mathematical community.
9
Content available remote Kilka osobistych uwag o zastosowaniach matematyki
PL
Potrzeba rozwijania zastosowań matematyki spotyka się z akceptacją, zrozumieniem i życzliwym zainteresowaniem w środowisku matematyków. Świadczą o tym tworzone specjalizacje matematyka z ... lub zastosowania matematyki w ..., dopisywanie w pracach czysto matematycznych paru zdań lub nawet rozdziału o możliwych zastosowaniach uzyskanych wyników, często też referaty konferencyjne poprzedzone są wstępem omawiającym motywacje biologiczne, fizyczne czy chemiczne zajmowania się danym zagadnieniem. Organizuje się też wiele konferencji matematycznych poświęconych zastosowaniom matematyki w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych lub ekonomicznych. Wszystko to daje fałszywy obraz bujnie rozwijających się zastosowań matematyki i ekspansji metod matematycznych w różnych dziedzinach nauk.
EN
Need to develop applications of mathematics meets with acceptance, understanding and sympathetic interest in the mathematicians world. Evidenced are by creation of the mathematics major with ... or the mathematics in ..., adding in a purely mathematical work of a few sentences or even a chapter on the possible applications of the results, conference papers often are preceded by an introductory discussion the motivations of the biological, physical or chemical character to deal with the issue. Organized a number of conferences devoted to mathematical applications of mathematics in various fields of natural sciences or economics. All this gives a false picture of lush developing applications of mathematics and expansion of mathematical methods in various fields of science.
10
Content available remote Co możemy zrobić w celu wsparcia zastosowań matematyki w Polsce?
PL
W przeciągu ostatnich dwóch lat rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi. Jednym z podstawowych pytań dotyczących dalszego rozwoju matematyki stosowanej w Polsce jest to czy należy powołać nową dyscyplinę(y) w zakresie nauk matematycznych czy nie. Taką ewentualną nowa dyscypliną mogłaby być np. statystyka stosowana czy matematyka obliczeniowa. Zdania są podzielone. W tej notatce przekazuję moje wypowiedzi z różnego okresu tej dyskusji w kolejności chronologicznej.
EN
In the past two years I talked to a great many people. One of the fundamental questions concerning the further development of applied mathematics in Poland is whether to appoint a new discipline (s) in the field of mathematics or not. Such a possible new discipline could be, for example. Applied statistics and mathematics calculation. Opinions are divided. The basic argument is this: ”If you summon a new discipline, it will give an impulse to the development of this kind of research in Poland. It does not bother us that maybe in the beginning only one or two departments will get permissions.” I agree with this argument except that it must appear a group of people - professionals such or other uses that his authority will ensure the quality, as well as prepare an appropriate proposal. They must be the people who really know their subject. This is the main conclusion of the discussion that took place at the Council of the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Wrocław on 18 March 2014 bf I believe the same potential vote ”for” on the Committee on Mathematics is not enough - without any previous preparation exactly nothing will change. The movement is now on the wworld of applied mathematicians because all the others are generally very positive attitude.
EN
In order to verify whether measurements made by an electronic total station and a Leica level are systematically correct, a series of measurements by these instruments was performed on the test grid at UR Krakow, Balicka. Leica TS 02 total station was used in measurements of horizontal angles while distances were tested using the following statistical tests of identity: - horizontal angles-Smirnov-Kolmogorov test, - distance-confidence intervals testing. Elevation measurements performed by self-leveling Leica Sprinter 150M were tested by a T-test. The theoretical basis for the tests of identity and their practical application are discussed. The research concludes that the test instruments do not always meet the criteria, and in such a case, prior to measurements, they should be subjected to rectification.
PL
W celu sprawdzenia, czy w pomiarach wykonanych tachimetrem elektronicznym i samopoziomującym niwelatorem firmy Leica nie występują błędy systematyczne, wykonano szereg pomiarów tymi przyrządami na siatce testowej UR Kraków przy ul. Balickiej. Wyniki wykonanych tachimetrem Leica TS 02 pomiarów kątów poziomych i odległości poddano badaniom za pomocą statystycznych testów identyczności, a mianowicie: - kąty poziome - test Smirnowa-Kołmogorowa, - odległości - test przedziałów ufności. Wyniki pomiarów wysokościowych wykonanych niwelatorem samopoziomującym Leica Sprinter 150 M przebadane zostały testem sumy rang T. Omówione zostały podstawy teoretyczne testów identyczności oraz ich praktyczne zastosowanie. Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że badane instrumenty nie zawsze spełniają kryteria testów, a wówczas przed wykonywaniem pomiarów należy poddać je czynnościom rektyfikacyjnym.
EN
This paper presents the modeling of energy intensity of vehicles in terms of loss of kinetic energy during driving on a motorway, dual carriageway and national road. The analysis was based on elements of mathematical statistics on the prevalence of sensitivity of the total speed and variation of its occurrence. The analysis was performed on a statistically significant number of vehicles using the envelope of oscillograms of the tachographic record of continuous motion.
EN
During execution of a schedule some uncertain events may take place for example: resources may become unavailable, machine can be broken. Uncertainty should be included in the process of job scheduling. In the paper the problem to generate a workable, proactive baseline schedule under production constraints and unexpected event occurrence conditions is considered. The proactive baseline schedule protects against anticipated occurrences that may appear during the schedule execution. The machine breaking time is searched and the information is used to generate a robust schedule. In the paper the method of data acquisition basing on probability theory is proposed. The time of machine breaking is acquired from historical data of frequency of machine failure. A numerical example of building a hypothesis H:{the cumulative distribution function of the failure time is a normal distribution}, verification of the hypothesis, and predictive scheduling is presented. The normal distribution is proposed to describe failure time of machine as it gives consideration to a gradual wear process of the machine. The paper is proposition of improving simulation systems such as the Enterprise Dynamics or Taylor and scheduling systems such as Knowledge based Rescheduling System and Multi Objective Immune Scheduling Algorithm.
EN
Assessment of drinking water quality in seven largest Latvia drinking water supply systems (Riga, Daugavpils, Liepaja, Ventspils, Jelgava, Jurmala, and Rezekne) in 2008 using mathematical statistical processing of chemical composition data is carried out. In all analyzed drinking water the concentrations of Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr (total), − BrO and trihalomethanes (total) were observed in the level of their quantification or less than it or concentration changes were observed only in some cases that are significantly less than their maximum permissible values (MPV). The processed data show that higher concentrations of sulphate in Jelgava and Jurmala drinking water were observed. In Jelgava drinking water sulphate concentration exceed the accepted MPV for 97 mg/dm3 and in Jurmala - for 26 mg/dm3. Besides, high values of total iron (1.15±0.54 mg/dm3) and turbidity (14.2±7.2 nephelometric turbidity units) were obtained also in Jelgava drinking water. Relative high concentration of aluminium in Liepaja drinking water (0.2 mg/dm3) takes place that achieves the MPV. Confidence intervals of mean values were calculated using Chebyshev's inequality. The processed data testify well even very well quality of the analyzed largest Latvia drinking water supply systems.
PL
W 2008 r. wykonano statystyczną ocenę jakości wody pitnej pobranej z siedmiu największych systemów wodociągowych Łotwy (Ryga, Daugavpils, Liepaja, Ventspils, Jelgava, Jurmala i Rezekne) na podstawie ich składu chemicznego. We wszystkich analizowanych wodach pitnych stężenia Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr (stężenie całkowite), − BrO i trihalogenometanów (stężenie całkowite) były na granicy oznaczalności lub poniżej. Tylko w niektórych przypadkach obserwowano zmiany stężeń, ale były one znacznie mniejsze od dopuszczalnej wartości maksymalnej (MPV). Na podstawie analizy danych stwierdzono zwiększone stężenie siarczanów w wodzie pitnej z Jelgavy i Jurmaly. W wodzie pitnej Jelgavy stężenie siarczanów przekraczało maksymalne wartości dopuszczalne (MPV) o 97 mg/dm3, a w Jurmale - 26 mg/dm3. W wodzie pitnej z Jelgavy stwierdzono też duże całkowite stężenie żelaza (1,15 ± 0,54 mg/dm3) i znaczne zmętnienie (14,2 ± 7,2 NTU). Stwierdzono stosunkowo duże stężenie glinu w wodzie pitnej z rzeki Liepaja (0,2 mg/dm3), sięgające MPV. Przedziały ufności wartości średniej zostały obliczone z wykorzystaniem nierówności Czebyszewa. Analizowane dane świadczą o bardzo dobrej jakości wody pitnej z badanych sieci wodociągowych Łotwy.
15
Content available remote Chemical composition and assessment of drinking water quality: Latvia case study
EN
Assessment of drinking water quality in seven largest Latvia drinking water supply systems (Riga, Daugavpils, Liepaja, Ventspils, Jelgava, Jurmala, and Rezekne) in 2008 using mathematical statistical processing of chemical composition data and calculation of drinking water quality indexes are carried out. Daugavpils, Liepaja, Ventspils, and Rezekne drinking water supply systems are assessed as excellent, Riga and Jurmala - good, but Jelgava - fair quality of drinking water. In Jelgava drinking water sulphate concentration exceed the accepted maximum permissible value (MPV) for 97 mg/dm3 and in Jurmala - for 26 mg/dm3. Besides, high values of total iron (1.15 š0.54 mg/dm3) and turbidity (14.2 š7.2 nephelometric turbidity units) were obtained also in Jelgava drinking water. Relative high concentration of aluminum in Liepaja drinking water (0.2 mg/dm3) takes place that achieves the MPV (0.2 mg/dm3). In all analyzed drinking water the concentrations of Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr (total), BrO3- and trihalomethanes (total) were observed in the level of their determination or less than it or concentration changes were observed only in some cases that are significantly less than their MPY. iN generaL drinking water quality of the largest Latvia drinking water supply systems is assessed as agreeable to the existed legal norms.
PL
W 2008 r. za pomocą metody matematyczno-statystycznej przetwarzania danych, dotyczących składu chemicznego i obliczenia wskaźników jakości wody pitnej, przeprowadzono ocenę jakości wody pitnej w siedmiu największych systemach wody pitnej Łotwy. Systemy wody pitnej Daugavpils, Liepaja, Ventspils i Rezekny zostały ocenione jako bardzo dobre, Rygi i Jurmały - jako dobre, natomiast Jelgavy - jako o dość dobrej jakości wody pitnej. W wodzie pitnej Jelgavy stężenie siarczanów przekraczało maksymalne wartości dopuszczalne (MPY) - 97 mg/dm3 a w Jurmala - 26 mg/dm3. W wodzie pitnej Jelgavy stwierdzono też duże całkowite stężenie żelaza (1,15 š0,54 mg/dm3) i również poziom mętności (14,2 š7,2 (NTU)). Oznaczono stosunkowo duże stężenie glinu (0,2 mg/dm3) w wodzie pitnej Liepaji, bliskie wartości MPY. We wszystkich analizowanych wodach pitnych stężenie Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr (stężenie całkowite), BrO3- i trihalometanów (stężenie całkowite) było na granicy oznaczalności albo poniżej lub obserwowano jedynie zmiany w niektórych przypadkach (stężenie było znacznie poniżej dopuszczalnej wartości maksymalnej - MPY). Ogólnie jakość wody pitnej z największych systemów wody pitnej Łotwy oceniono jako zgodną z obecnymi normami prawnymi.
17
Content available remote Applying the idea of fusionism in the probability theory
EN
The solutions presented in this paper may serve as an illustration of the principle of internal integration, know as the idea of fusionism. In the paper we consider some problem. From an urn containing b white balls and c black ones are selected simultaneously some balls. If the balls are of the same colours one of the players wins, otherwise the other player is the winner. For which values of b and c is the game fair?
PL
W badaniach niezawodności urządzeń górniczych, prowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacji, pojawiają się niekiedy takie wartości obserwowanej cechy, które w sposób ewidentny odbiegają od pozostałych. Powstaje problem, czy te, nietypowe wartości, są właściwością tej cechy czy nie? Zagadnienie występowania elementów nietypowych (odstających, oddalonych) może dotyczyć pojawienia się realizacji wyraźnie za dużych jak i za małych i mieści się w szeroko pojętym problemie jednorodności danych. Autor rozważa to zagadnienie wskazując na metody weryfikacji przynależności tych realizacji do badanego zbioru, prezentując na przykładach odpowiednie procedury postępowania sprawdzającego.
EN
In reliability investigations of mine equipment, especially those carried out in real exploitation conditions, the problem of outlying observations can occur. Immediately in such a case, a question comes into being whether this strange outcome is the property of observed feature or not. The problem of untypical data concerns values significantly greater as well as lower than usually and it can be reckoned to the problem of data homogeneity in a wide sense. The author considers this problem indicating methods lying in statistical field and outside of it. Particular procedures are presented and practical examples are shown in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu warunków hydrodynamicznych (prędkości obrotowej i średnicy tarczy) na zmianę parametrów modelu elektryzacji w układzie wirującej w cieczy tarczy, opisującego zjawiska zachodzące w podwójnej warstwie elektrycznej, tworzącej się podczas przepływu cieczy izolacyjnej. Do badań zaproponowano toluen, który jest przedstawicielem węglowodorów aromatycznych. Dielektryk ten posiada prostą budowę chemiczną oraz wysoką czystość {pro analysi).
EN
The paper presents the analysis of the influence of the hydrodynamic conditions (rotational speed and disk diameter) on the change of the electrification model parameters in the spinning in liquid disk system, describing phenomena taking place in the double electrical layer that is formed during the insulation liquid flow. Toluene, which is a representative of aromatic hydrocarbons, has been suggested for the research purposes. This dielectric is of a simple chemical constitution and high purity (pro analysis).
20
Content available remote Komputerowa redakcja kartograficzna wspomagana automatyczną generalizacją
PL
W generalizacji spowodowanej zmianą skali, wyróżnione etapy pośrednie upraszczania krzywych prezentowanych na mapie, L. Ratajski (1989) nazwał progami generalizacji. Tematem artykułu jest określenie parametrów dla upraszczanych krzywych, które dla redagowanej mapy w dowolnej skali określą progi generalizacji, jakimi są: upraszczanie krzywej łamanej, upraszczanie krzywej z wygładzaniem, symbolizacja lub eliminacja. W uzyskaniu odpowiedzi wykorzystano: obiektywną metodę do upraszczania krzywych oraz własności statystyki matematycznej.
EN
In the paper there are discussed open and closed curves simplifying process, while the map scale is changing in optional scale interval (from greater scale to smaller). The method uses vertices hierarchy, relative extrema and the drawing recognizability, that is user dependent factors. Parameters defined in the simplifying process are scale and value 0.5 or 0.6, depending on the results presentation method (that is computer map or screen). The results presentation after generalization, thanks to specified generalization thresholds, is set automatically. Moreover, the method preserves after-generalization data accuracy, which GUGiK trade standards require.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.