Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materials engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem prezentowanego cyklu badań było wypracowanie metod i rozwiązań służących do wspomagania procesów decyzyjnych w odlewnictwie i inżynierii materiałowej. W szczególności chodziło o dobór metod przetwarzania danych, formalizmów reprezentacji wiedzy oraz stworzenie algorytmów decyzyjnych, opartych na współczesnych osiągnięciach sztucznej inteligencji, dostosowanych do specyfiki przemysłu odlewniczego i metalurgicznego. Obok rezultatów o charakterze poznawczym, zamierzonym efektem prowadzonych prac była realizacja rozwiązań informatycznych w postaci prototypowych systemów (lub modułów) dedykowanych dla odpowiedniej klasy problemów decyzyjnych.
EN
The aim of this research programme was to develop a series of methods and solutions to support the decision-making process in foundry and materials engineering. The specific problems discussed included the selection of methods for data processing and knowledge representation formalisms, backed up by the creation of decision algorithms based on contemporary achievements of artificial intelligence, tailored to the needs of foundry industry and metallurgy. In addition to the results of a cognitive nature, the intended outcome of the work was the implementation of IT solutions in the form of prototype systems (or modules) dedicated to the appropriate class of decision problems.
PL
W artykule przedstawiono badania nad wpływem niskiej temperatury na wytrzymałość aluminium 5754 i 5083. Wykonano próbę rozciągania statycznego w temperaturze pokojowej oraz ujemnej -20°C. Na podstawie przeprowadzonych prób rozciągania badanych stopów aluminium zaobserwowano niewielki wzrost właściwości wytrzymałościowych, tj. granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie.
EN
Research on low temperature contribution on the strength of 5754 and 5083 aluminum are presented in this article. Static tensile tests were carried out at room and negative temperature of -20°C. A slight increase in strength properties, i.e. the yield strength and the tensile strength of studied aluminum alloys, was observed on the basis of conducted tensile tests.
EN
This paper presents test results for the steel grade 15HGMV metallurgical purity, microstructure, method of production and effect on the mechanical performance of the input stock material for calibre 227 mm missile motor casings manufactured by cold flow forming. The reference product for the determination of preliminary design criteria of missile casings of the higher calibre were calibre 122 mm missiles manufactured in Poland. The final mechanical properties of the casings are a cumulative effect of quenching and tempering and strain hardening during cold flow forming. The research and industrial practice carried out so far have demonstrated that the production process of a Feniks missile (with a 1.5 mm thick casing wall) requires steel grades of extremely high purity. This steel grade is manufactured by VAD (Vacuum Arc Degassing) melting, followed by ESR (ElectroSlag Remelting) or, alternatively by melting and casting in vacuum oven. The content of hard and non-deformable non-metallic inclusions such as oxides is critical to the success of cold flow forming. The cal. 227 mm missile casings feature walls approximately 2.5 mm thick and produced by cold flow forming from a quenched and tempered intermediate product. New material specifications should be developed for this reason to enable correct cold flow forming and contribute to a significant improvement in the cost efficiency of manufacturing. The investigations covered herein were guided by an assumption that the thicker wall sections might make the material specifications applicable to lower-calibre missiles to restrictive and obsolete about cal. 227 missiles. After initial laboratory tests, this hypothesis will be verified in industrial experiments on the production of prototype missile casings from input stock materials varying in metallurgical purity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czystości metalurgicznej stali 15CrMoV6-10-3 (15HGMV), mikrostruktury, sposobu jej uzyskania i wpływu na właściwości mechaniczne materiału przeznaczonego do wytwarzania eksperymentalnych korpusów silników rakiet kalibru 227 mm metodą zgniatania obrotowego na zimno. Produkowane w kraju rakiety kal. 122 mm stanowiły wyrób odniesienia do określenia wstępnych wymagań dla korpusów rakiet większego kalibru. Finalne właściwości mechaniczne korpusów są sumarycznym efektem ulepszania cieplnego i umocnienia odkształceniowego w procesie zgniatania obrotowego na zimno. Dotychczas przeprowadzone badania i praktyka przemysłowa, wykazały, że wytworzenie korpusu rakiety Feniks (o grubości ścianki ok. 1,5 mm) wymaga bardzo wysokiej czystości stali, którą uzyskuje się w procesie wytapiania w piecu elektrycznym z próżniowym odgazowaniem i następnym przetopem elektrożużlowym lub alternatywnie w procesie wytapiania i odlewania w piecu próżniowym. Szczególnie istotna w trakcie zgniatania obro owego jest zawartość twardych nieodkształcalnych wtrąceń niemetalicznych takich jak tlenki. Korpusy rakiet 227 mm charakteryzuje ścianka o grubości ok. 2,5 mm uzyskiwana metodą zgniatania obrotowego z półwyrobu ulepszonego cieplnie. Z tego powodu należy opracować nowe wymagania dla materiału do poprawnego przeprowadzenia procesu zgniatania obrotowego, które mogą przyczynić się do istotnej redukcji kosztów wytwarzania. Podejmując zagadnienie stwierdzono, że ze względu na większe grubości ścianek korpusów rakiet 227 mm, stosowanie dla nich wymagań dotyczących mniejszych kalibrów może być zbyt restrykcyjne i niekonieczne. Hipoteza ta po przeprowadzeniu wstępnych badań laboratoryjnych zostanie zweryfikowana na podstawie wyników eksperymentów przemysłowych wytwarzania prototypowych korpusów z materiałów o zróżnicowanym poziomie czystości metalurgicznej.
EN
The paper contains results of investigation of nanostructured bainitic steel subjected to repeated high-strain-rate deformations using split Hopkinson pressure bar method and uniaxial compression of cylindrical specimens in Gleeble simulator. Steel of chemical composition Fe-0.58%C-1.80%Si-1.95%Mn-1.3Cr-0.7Mo (weight %), after isothermal heat treatment at 210°C, is characterized by following mechanical properties determined at static tensile test: yield strength YS0.2 = 1.3 GPa; ultimate tensile strength UTS = 2.05 GPa; total elongation E = 12%, hardness 610 HV and Charpy-V impact toughness 24 J at +20℃ and 14 J at -40℃. Stress-strain curves obtained for pre-stressed material before the next dynamic compression and after repeated compressions were analysed. Microstructure of the deformed specimens in areas of the dynamic impact was investigated. The effects of the dynamic repeated impact on changes in characteristics of the investigated material, in that on strain hardening mechanism, were established. Critical strains of 5.3% at strain rate 910 s-1 and about 10% at strain rate 50 s-1 for the nanostructured bainite were determined. Exceeding the critical strain under uniaxial repeated high-strain-rate compression, resulted in decreasing of ability of the steel for further plastic deformation and strain hardening.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nanostrukturalnej stali bainitycznej poddanej wielokrotnym odkształceniom dynamicznym z zastosowaniem metody pręta Hopkinsona oraz próby ściskania jednoosiowego próbki walcowej w symulatorze Gleeble. Stal o składzie chemicznym Fe-0,58%C-1,80%Si-1,95%Mn1,3Cr-0,7Mo (% masowe) po wygrzewaniu izotermicznym w temperaturze 210°C charakteryzują następujące właściwości mechaniczne wyznaczone w statycznej próbie rozciągania: Rp0,2 = 1,3 GPa; Rm = 2,05 GPa; wydłużenie całkowite A = 12%, twardość 610 HV oraz udarność KV+20℃ = 24 J i KV-40℃ = 14 J. Analizie poddano krzywe naprężenie-odkształcenie uzyskane dla materiału wstępnie odkształconego przed kolejnym ściskaniem dynamicznym oraz po ściskaniu wielokrotnym. Próbki po odkształceniu poddano badaniom mikrostruktury w obszarach oddziaływania dynamicznego. Określono wpływ dynamicznych obciążeń wielokrotnych na zmiany charakterystyk badanego materiału, m.in. na mechanizm umocnienia odkształceniowego. Wyznaczono odkształcenie krytyczne dla stali nanostrukturalnej zależne od prędkości odkształcenia wynoszące 5,3% (910 s-1) oraz ok. 10% (50 s-1). Przekroczenie odkształcenia krytycznego w warunkach powtórnego jednoosiowego ściskania dynamicznego, skutkuje spadkiem zdolności stali do odkształcenia plastycznego i umocnienia odkształceniowego.
EN
Petroleum substances are a mixture of many hydrocarbons of various structures; some of them are toxic for marine organisms. In case of pollution of the aquatic environment, these compounds may enter seawater organisms and adversely affect gas exchange and inhibit photosynthesis. Therefore, it is important to take measures to reduce the emissions of these compounds into the aquatic environment and quickly to remove possible spills of uncontrolled pollution. Sorbents are materials that soak up oil from water. They are best suited for the absorption of oil – derived substances. They are used to absorb leaks in open and closed tanks, particularly in hard – to-reach places. Sorbents can be natural organic, natural inorganic or synthetic. Natural sorbents are divided to organic materials such as peat moss or wood products, and inorganic materials such as vermiculite or clay. Sorbents are available in a loose form, which includes granules, powder, chunks and cubes. Synthetic sorbents are used to wipe other oil spill recovery equipment such as skimmers and booms after a spill clean-up operation. The thesis deals with the issues related to the analysis of the possibility of using sorbents to combat oil pollution in port and coastal areas. The article discusses the types of pollution occurring in coastal waters, as well as the types of sorbents used and the forces and measures to combat pollution. The characteristic features of sorbents are rate of absorption and adsorption, oil retention and ease of application. Absorption tests were carried out and the best sorbents for combating oil pollution were selected.
PL
W artykule przedstawiono czwarty etap prac nad badaniem wpływu parametrów technologicznych drukowania na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu. Na tym etapie badano zginanie próbek z wypełnieniem heksagonalnym, koncentrycznym i trójkątnym. Kształtki wydrukowano metodą FDM (fused deposition modeling) z różną gęstością wypełnienia, z tworzywa PLA.
EN
The fourth stage of works on the study of the impact of technological printing parameters on the strength parameters of the manufactured object is presented in this paper. This step concerned the bending of hexagonal, concentric and triangular samples. Profiles were made of PLA material and printed using FDM (Fused Deposition Modeling) method, with different filling density.
EN
Purpose: The publication aims to find the relationship between the proliferation of surface layers of living cells and the deposition of thin atomic layers deposition ALD coatings on the pores internal surfaces of porous skeletons of medical and dental implant-scaffolds manufactured with the selective laser deposition SLS additive technology using titanium and Ti6Al4V alloy. Design/methodology/approach: The extensive review of the literature presents the state-of-the-art in the field of regenerative medicine and tissue engineering. General ageing of societies, increasing the incidence of oncological diseases and some transport and sports accidents, and also the spread of tooth decay and tooth cavities in many regions of the world has taken place nowadays. Those reasons involve resection of many tissues and organs and the need to replace cavities, among others bones and teeth through implantation, more and more often hybridized with tissue engineering methods. Findings: The results of investigations of the structure and properties of skeleton microporous materials produced from titanium and Ti6Al4V alloy powders by the method of selective laser sintering have been presented. Particularly valuable are the original and previously unpublished results of structural research using high-resolution transmission electron microscope HRTEM. Particular attention has been paid to the issues of surface engineering, in particular, the application of flat TiO2 and Al2O3 coatings applied inside micropores using the atomic layers deposition ALD method and hydroxyapatite applied the dip-coating sol-gel method, including advanced HRTEM research. The most important part of the work concerns the research of nesting and proliferation of live cells of osteoblasts the hFOB 1.19 (Human ATCC - CRL - 11372) culture line on the surface of micropores with surfaces covered with the mentioned layers. Research limitations/implications: The investigations reported in the paper fully confirmed the idea of the hybrid technology of producing microporous implants and implant-scaffolds to achieve original Authors’ biological-engineering materials. The surface engineering issues, including both flat-layered nonorganic coatings and interactions of those coverings with flat layers of living cells, play a crucial role. Originality/value: Materials commonly used in implantology and the most commonly used materials processing technologies in those applications have been described. Against that background, the original Authors' concept of implant-scaffolds and the application of microporous skeleton materials for this purpose have been presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące rozciągania próbek wydrukowanych metodą FDM (Fused Deposition Modeling), z różną gęstością wypełnienia, z tworzywa PLA. W przedstawionych badaniach wykorzystano wypełnienie heksagonalne i koncentryczne. Celem pracy jest zbadanie wpływu parametrów technologicznych podczas drukowania na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu.
EN
The third stage of works, that concerns tensile tests of specimens printed using FDM (Fused Deposition Modeling) technology with different filling density, made of PLA plastic, is presented in this paper. Hexagonal and concentric fillings were used in the present study. To investigate the influence of technological parameters during printing on the strength parameters of the produced object is the aim of this study.
EN
Modern development of technology features not only dynamic changes aimed at improving the performance characteristics of structural components through the optimum selection of materials, adjustments in design, or upgrade of manufacturing processes, but also the increase of the economic impact resulting from these changes. All of these processes occur under one common name of conversion and have a simple or – more often complex character (due to the vast scope of changes introduced). This article examines some basic definitions related to the concept of conversion and its association with innovative and intelligent solutions currently applied in materials engineering. Due to a variety of problems, attention was focused on the core notions related to conversion. Basing on our own experience (i.e., on the experience of the Foundry Research Institute and AGH University of Science and Technology in Krakow) and also on foreign achievements in this particular field of knowledge (mainly coming from the US), the most interesting examples of the conversion of materials and design (in the authors’ opinion) were discussed with reference to the methods of manufacture and possible interactions.
PL
Współczesny rozwój techniczny charakteryzuje się nie tylko dynamicznymi zmianami, mającymi na celu polepszenie właściwości eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych – poprzez optymalny dobór materiału, korektę konstrukcji czy doskonalenie procesu wytwórczego, ale także wzrostem efektów ekonomicznych, wynikających z dokonywanych zmian. Procesy te noszą nazwę konwersji i mają prosty lub – częściej – złożony (z uwagi na zakres dokonywanych zmian) charakter. W artykule rozpatrzono podstawowe definicje związane z pojęciem konwersja oraz jego skojarzenia z innowacyjnymi i inteligentnymi rozwiązaniami – aktualnie stosowanymi w inżynierii materiałowej. Ze względu na szeroki zakres zagadnienia, uwagę skoncentrowano na podstawowych pojęciach związanych z konwersacją. Opierając się na doświadczeniach jednostek badawczych polskich (Instytutu Odlewnictwa i Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie) i zagranicznych (głównie amerykańskich) zaprezentowano ciekawsze – zdaniem autorów – przykłady konwersji materiałowych, konstrukcyjnych oraz tych związanych ze sposobami wytwarzania – w ich wzajemnej interakcji.
EN
This article presents the methodology of shot peening gears’ parameters selection used in agricultural tractor transmission. The gears made of steel have been treated with 21NiCrMo2 thermal-chemical consisting of carburization to the depth of 0.8 mm and subsequently hardened. The hardness of the side teeth surface after hardening was 58 HRC. The same process of thermo chemical was used for flat samples with dimensions 120×12×5 mm. Prepared samples were divided into two series. First shot peening was treated with spherical pellet with a varied diameter from 0.4 mm to 2.5 mm. For second series samples additional treatment of shot peening was not carried out. Then micro-hardness, roughness and longitudinal and transverse residual stresses were measured. As a result of the studies, there were selected parameters of shot peening, exerting the greatest influence on favourable residual stresses distribution in the surface layer of material and an increase in microhardness. At the same time, particular attention was paid to the morphology of samples surfaces after shot peening. There were rejected the parameters of shot peening, which caused damage to the surface in the form of visible cracks and craters. Based on the analysis presented in this article there were selected shot peening parameters, which will be applied during the additional dynamic surface processing of gears, used in the tractor’s drive system.
EN
Explosives are broadly used today in many applications, both civilian and military. Many experiments involving explosives use either ball or cylinder charges. However, there can be raised a question whether an exact shape influences the resulting blast wave, and, additionally, if the length to diameter ratio of the cylinder influences the wave. To answer the question, numerical analysis was conducted. A 3D model of the charge was constructed in LS-Prepost software and calculated with use of an explicit FEM method in LS-DYNA software. To determine the change of character of the blast wave, the dimensions of the charge change, whereas the mass and distance from the centre of the charge are constant. Several length to diameter ratios was tested, starting from 0.25, to 2, in 0.25 increments. Two explosives, HMX and TNT, were used. As expected, the resulting Blast wave was different in each case, with 100% difference in pressure values between 0.25 and 2 L to D ratios, especially along the length axis of the cylinder. The results show that the exact diameters of the charges need to be taken into consideration while determining a type of charge to be used as well as determining the goal to be achieved during a particular conducted experiment.
EN
The Faculty of Non-Ferrous Metals at the AGH University of Science and Technology in Krakow offers, among others, studies of materials engineering focused on non-ferrous metals. The Faculty has already educated 4717 specialists, including 4280 graduates educated in full-time programmes, mainly with the degree of master of science, engineer. Throughout the whole time of its activity, the Faculty has promoted 264 doctors of technical sciences and 55 associate professors. Education in Materials Engineering at the Faculty of Non-Ferrous Metals is carried out at three levels of learning and includes knowledge, skills and social competence, all of them being a response to the needs of modern industry. Classes are run by the renowned teaching staff and researchers. Students can develop their interests and learn new skills by participation in the activities of Student Science Circles. Graduates in Materials Engineering are specialists deeply involved in the problems of the design, manufacture, application, bonding and testing of materials (mainly metallic) to support the need for knowledge development in the field of technology and processing of steel, special alloys, metallic sinters and composites, as well as surface engineering, welding and quality. It seems that, considering the present economic climate, these are aptly chosen fields of study providing work in the non-ferrous metals industry and related industries, and educating creative individuals, successfully coping with the difficult job market. Graduates in Materials Engineering are well prepared to work as experts in shaping the structure and technological properties of metallic materials by methods of thermomechanical and physicochemical treatment. They are qualified to conduct research on the modelling of new materials and advanced technologies. The graduates have no major problems with finding jobs and are employed mainly in all those areas where in-depth knowledge of the structure and development of metals and alloys is needed. The well-qualified graduates from the Faculty of Non-Ferrous Metals are the backbone of the engineering staff of the non-ferrous metals industry in Poland, occupying the responsible managerial positions. Many of them have already achieved a significant professional success abroad.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie oraz charakterystyka profilu absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w aspekcie jego pracy zawodowej. W artykule przedstawiono również sposoby kształcenia, opis prowadzonych przedmiotów, charakterystykę kadry naukowej, koła naukowe działające w obrębie Inżynierii Materiałowej oraz inne elementy, które mają wpływ na kreowanie sylwetki absolwenta. Wydział Metali Nieżelaznych kształci na kilku kierunkach i poziomach studiów. Pierwszy semestr kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmuje głównie przedmioty podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, chemia, które są bazą dla przedmiotów specjalistycznych. W kolejnych semestrach są realizowane przedmioty kierunkowe. Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa (IM) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne będące odpowiedzią na potrzeby współczesnego przemysłu. Na studiach II stopnia Inżynieria Materiałowa jest prowadzona na dwóch specjalnościach. Inżynieria materiałów metalicznych ma na celu wykształcenie specjalistów w zakresie technologii wytwarzania konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów metalicznych oraz ich doboru do zastosowań w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska. Drugą specjalnością na studiach II stopnia jest materiałoznawstwo metali nieżelaznych. Kształcenie na tej specjalności ma na celu wykształcenie absolwentów, którzy zgodnie z wymogami standardów kształcenia posiądą umiejętności uniwersalne dla kierunku. Wydział Metali Nieżelaznych kładzie duży nacisk na jakość kształcenia, systematyczną pracę nad rozwijaniem i umacnianiem swojej oferty oraz dbałość o komfortowe i przyjazne dla studentów Wydziału warunki nauki. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna pozwala na pełną realizację zakładanych efektów kształcenia. Świadczy o tym rosnąca liczba zatrudnionych pracowników dydaktycznych na różnych stanowiskach oraz liczba pracowników z tytułami i stopniami naukowymi. Jak wynika z przedstawionych danych w artykule, kierunek Inżynieria Materiałowa na Wydziale Metali Nieżelaznych wpisuje się w strategię Akademii Górniczo-Hutniczej przez kształcenie studentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w przemyśle i kadrach zarządzających zasobami ludzkimi. Program nauczania obejmuje studia trzystopniowe oraz jednolity system punktowy (ECTS) pozwalający na mobilność studentów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Karier AGH (rys. 4), 64% absolwentów Wydziału z kierunku Inżynierii Materiałowa znajduje zatrudnienie od razu po studiach. Aż 70% badanych absolwentów Wydziału zadeklarowało, że wiedza i kwalifikacje uzyskane podczas studiów są wykorzystywane w obecnej pracy w stopniu bardzo dużym i dużym. Wydaje się więc, że obecnie na WMN są trafnie dobrane kierunki kształcenia i specjalności, które zapewniają pracę w przemyśle metali nieżelaznych i branżach pokrewnych oraz kształcą kreatywne jednostki, dające sobie radę na trudnym rynku pracy. Szeroki zakres wiedzy jaki absolwenci Wydziału uzyskują w czasie studiów pozwala im podjąć pracę (zależnie od ukończonego kierunku i specjalności) w zakładach metalurgicznych i przetwórczych przemysłu metali nieżelaznych, jak również w zakładach przemysłu metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, stoczniowego, w przemyśle kablowym, materiałów dla energetyki, elektrotechniki, telekomunikacji i medycyny, w przemyśle wyrobów z metali szlachetnych, w mennicy państwowej, w dowolnym zakładzie przemysłowym, posiadającym wydziały obróbki plastycznej i cieplnej, badań właściwości i kontroli jakości. Jest to niezwykle szeroki zakres możliwości. Tak dobrze wykwalifikowani absolwenci Wydziału stanowią trzon kadry inżynierskiej branży metali nieżelaznych w Polsce, pełniąc w niej odpowiedzialne funkcje kierownicze.
13
PL
Zbadano właściwości termooptyczne kompozytów typu PDLC, zawierających nematyczne ciekłe kryształy w zakresie widzialnym oraz w bliskiej podczerwieni. Potwierdzono, że warstwa kompozytu może być przełączana, z zadowalającym kontrastem optycznym, od stanu rozpraszającego do transparentnego po osiągnięciu progowego przedziału temperatury przejścia ciekłego kryształu do fazy izotropowej. Kontrast optyczny i wartość przedziału temperaturowego przełączenia zależą od doboru składników mieszaniny ciekłokrystalicznej. Zjawisko może być wykorzystane do konstrukcji szyb o „inteligentnej” transmisji ciepła, w zależności od temperatury zewnętrznej.
EN
The thermooptical properties of conventional polymer-dispersed nematic liquid crystals (PDLC) composites in visual and near IR ranges have been studied. It has been confirmed that the composite film can be switched from the scattering milky state to the transparent state just by reaching a threshold temperature range, namely liquid crystal clearing phase transition to the isotropic one with satisfactory contrast ratio. The optical contrast and switching temperature range can be adjusted by the proper choice of the components of liquid crystalline mixture. This effect could be adopted for a construction of panes with “intelligent” heat transmission.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nowoczesnej technologii mikroobróbki laserowej biomateriałów opartej na wykorzystaniu interferencji impulsowych wiązek laserowych o dużej energii. Przeanalizowano wpływ polaryzacji promieniowania na formę wzorów w obrazie interferencyjnym. Eksperymentalnie wyznaczono wartości progów ablacji laserowej dla tytanu i warstw diamentopodobnych. W serii eksperymentów potwierdzono szczególne zalety metody bezpośredniej interferencyjnej litografii laserowej w periodycznej modyfikacji powierzchni dla uzyskania różnych jej topografii, włącznie ze strukturami hierarchicznymi, o różnym okresie i wymiarach wzorów. Opisano zastosowania tej technologii do kształtowania powierzchni materiałów wszczepialnych oraz rusztowań dla hodowli komórek i tkanek w bioinżynierii.
EN
The paper presents the results of research on modern laser micromachining technology based on utilization of the interference field of high energy, pulse laser beams. The influence of radiation polarization on a pattern shape in an interference image has been analyzed theoretically. Values of laser ablation threshold for titanium and diamond-like coatings were determined experimentally. The particular advantages of the direct laser interference lithography method have been shown in a series of tests devoted to the periodical surface topography modification, including creation of hierarchical structures with different periods and feature dimensions. Another trial of tests has confirmed also the application potential of this technique in shaping of implant surfaces as well as preparation of scaffolds for cells and tissues culturing in bioengineering.
15
Content available remote Profesor Leszek Stoch. Wspomnienie o wielkim uczonym
PL
W pracy przedstawiono trendy badawcze z obszaru metali nieżelaznych na podstawie analizy publikacji zamieszczonych w ostatnim 10-leciu w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling. Stwierdzono, że dominująca ilość publikacji (75 %) dotyczyła przetwórstwa metali nieżelaznych i inżynierii materiałowej. Około 19 % to publikacje z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, natomiast tylko 6 % publikacji dotyczyło geologii złóż, surowców mineralnych oraz przeróbki rud.
EN
In the work a research tendency was presented within the range of non-ferrous metals on the base of publications in the last decade in the Journal “Rudy i Metale Nieżelazne Recykling”. It was stated, that the dominant number of publications (75 %) concerned processing of metals and materials engineering. About 19 % represented extractive metallurgy, whereas only 6 % of articles concerned geology, row materials and the ore processing
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania i właściwości wolframowego spieku ciężkiego, przeznaczonego na rdzenie podkalibrowych pocisków przeciwpancernych. Badany materiał zawierał 77% wolframu, 20% renu oraz 3% niklu. Próbki do badań wykonywano technologią metalurgii proszków. Zastosowano izostatyczne prasowanie mieszanki proszków i dwustopniowe spiekanie: wstępne - w atmosferze zdysocjowanego amoniaku i ostateczne - w próżni. W artykule zamieszczono schemat wytwarzania tego spieku i pokazano przykładowe obrazy jego mikrostruktury. W dalszej części zamieszczono wyniki analizy składu chemicznego w wybranych mikroobszarach badanego materiału oraz wybrane właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na ściskanie i twardość. Z otrzymanych spieków wykonano rdzenie do pocisków i umieszczano je w stalowym sabocie. Pokazano wyniki eksperymentów balistycznych dotyczących badania właściwości penetracyjnych w zakresie zastosowania tego spieku na rdzenie pocisków przeciwpancernych. Określono współczynnik penetracji, a także przedstawiono obrazy przekrojów rdzeni po strzelaniu. W oparciu o zdjęcia wykonane przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego opisano mikrostrukturę wybranych próbek. Ustalono, że procesowi penetracji towarzyszyło zjawisko samoostrzenia rdzenia.
EN
The results of investigation of production process and properties of W-Re-Ni sinters intended for cores of anti-tank missiles were presented in the paper. The tested material contained 77% of tungsten, 20% of rhenium and 3% of nickel. The test specimens were made by powder metallurgy. The production process consisted of powder mixture pressing by CIP method and two-stage sintering: initial - in an atmosphere of dissociated ammonia and final - in vacuum. The diagram of the production process of this sinter and exemplary picture of its microstructure were shown in the paper. The results of the analysis of the chemical composition of selected microregions examined materials, and selected mechanical properties such as compressive strength and hardness were presented in the next part of the paper. The cores of the projectiles, which were made from the examined materials, were put in a steel sabot. The results of experiments connected with investigation of the penetration properties in the field of using this sinter as the cores of anti-tank shells were shown. The penetration coefficient was determined, and moreover cross-sectional images of the cores after shooting were presented. Based on the photographs taken using a scanning electron microscope the microstructure of selected samples was described. It was settled that the cores selfsharpening phenomenon was appeared during penetration.
PL
Celem pracy była weryfikacja hipotezy o wpływie zastępowania części tradycyjnych notatek linearnych mapami wiedzy podczas nauczania Inżynierii Materiałowej studentów kierunku Transport na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na zwiększenie a atrakcyjności zajęć. W 2013 i 2014 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe w grupie 308 studentów. Wyniki badań potwierdziły zainteresowanie studentów materiałoznawstwem. Mapy wiedzy są jednak pojęciem obcym dla 70% badanych. Zastosowanie map wiedzy może przyspieszyć i usprawnić proces uczenia się oraz pomóc zorganizować informacje. Stosowanie bezpłatnych programów takich jak InfoRapid KnowledgeMap na zajęciach laboratoryjnych zwiększyłoby atrakcyjność zajęć. Wśród studentów kierunku Transport 74% badanych uznało, że wykorzystywanie komputera na zajęciach laboratoryjnych podnosi ich atrakcyjność. Zasadne wydaje się wprowadzania nowych metod nauczania, które zachęcają studentów do samodzielnej pracy.
EN
The aim of this study was to verify the hypothesis about the validity merits of replacing part of the traditional linear notes, mind map while the Transport students are teaching of Materials Engineering at the University of Life Sciences in Lublin in order to increase the attractiveness of the course. In 2013 and 2014 were carried out a survey in a group of 308 students. The results confirmed that students are interest in Materials Science. Mind mapping are a unknown concept for the 70% of respondents. The application of the mind map can speed up and improve the learning process and help you organize the information. The use of free programs such as InfoRapid KnowledgeMap laboratory classes would increase the attractiveness of the course. Among the students of the Transport 74% of respondents felt that the use of a computer in laboratory classes increases their attractiveness. It seems reasonable to introduce new teaching methods that encourage students to work independently.
PL
Wstęp i cel: Praca została poświecona próbie reperacji drutów NiTi, które z różnych przyczyn uległy uszkodzeniu i deformacji. W dotychczasowej literaturze, Autorzy nie napotkali na informacje dotyczące reperacji elementów wykonanych z materiału z pamięcią kształtu. Połączeń dokonano metodą spawania w osłonie argonu, lutowania, oraz zgrzewania. Zakres pracy obejmuje badania metalograficzne makro i mikroskopowe struktury oraz mechaniczne: statyczną próbę rozciągania, pomiar twardości spoiny. Materiał i metody: Do badań zostały wytypowane druty ortodontyczne z pamięcią kształtu firmy Rematitan-Dentaurum®, oraz Nitanium-Ortho-Organizers®. Do obserwacji makroskopowych wybrano najbardziej charakterystyczne próbki uzyskane metodą różnego połączenia drutów NiTi. Badania spoin dokonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego przy powiększeniu 7.5x. Wyniki: Metalografia makroskopowa - wniosła rzetelne informacje o kształcie i wielkości spoin. Badania mikroskopowe natomiast pozwoliły ocenić ciągłość połączenia - linię zwarciaprzylegania drutów NiTi w aspekcie różnych połączeń. Wniosek: W kontekście badań wytrzymałościowych najbardziej właściwą metodą reperacji drutów NiTi jest spawanie ewentualnie lutowanie. Mniejsza twardość spoiny skutkuje podwyższoną plastycznością połączenia.
EN
Introduction and aim: The paper was dedicated to try to repair NiTi wires, which for various reasons have been damaged and deformed. In the prior literature, the Authors have not found the information on repairing components made of a shape memory material. Connections made by welding argon, soldering and welding. The scope of the paper includes studies of macro and microscopic metallographic structure and mechanical: the static tensile test, hardness measurement of the weld. Material and methods: The study had been selected orthodontic wires, shape memory company Rematitan-Dentaurum ®, and Nitanium-Ortho Organizers ®. To observe the most characteristic macroscopic were selected samples obtained by using the different connections NiTi wires. Weld testing was performed using a stereoscopic microscope at a magnification of 7.5x. Results: The macroscopic metallography has been brought some reliable information about the shape and size of welds. But microscopic study allowed to evaluate the continuity of the connection - the line short-adhesion NiTi wires in terms of different connections. Conclusion: In the context of endurance tests, the most appropriate method of repair NiTi is wire welding or soldering. The smaller the hardness of the weld resulting in increased plasticity connection.
PL
Nieustanny rozwój technologii komputerowej i obserwowany wzrost mocy obliczeniowej komputerów otwiera przed inżynierami nowe obszary komputerowej aktywności naukowej. Wirtualną rzeczywistość można skutecznie przystosować do procesów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Celom tym ma służyć niżej opisana koncepcja wirtualnego laboratorium inżynierii materiałowej. Mimo znacznych problemów z jej opracowaniem, jest to rozwiązanie przyszłościowe dla ośrodków o ograniczonych zasobach sprzętowych. Jako przykład przedstawiono wybrane symulacje rzeczywistego sprzętu badawczego użytego do prowadzenia badań materiałów polimerowych i kompozytowych.
EN
Continuous development of computer technology and the observed increase in computing power opens forengineers’ new areas of scientific activity. Virtual reality can be successfully adapted to education processes of education and upgrading of skills. For these purposes described below material science virtual laboratory concept was developed. Despite significant problems with its development, it is a future-oriented solution for centres with limited hardware resources. As an example, selected simulations of the real research equipment used for testing of polymeric materials and composites materials are presented.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.