Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały odpadowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metale ziem rzadkich : otrzymywanie i odzysk z materiałów odpadowych
PL
Metale ziem rzadkich zyskują coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Stosowane są do produkcji magnesów, laserów, szkła, luminoforów. Lampy LED, komputery czy telewizory to urządzenia, które bez tych metali nie mogłyby istnieć. Przedstawiono podstawowe zastosowanie metali ziem rzadkich. Podano ceny ich tlenków w latach 1995-2016 oraz wielkość ich produkcji. Przedstawiono metody produkcji tych metali z rud oraz ich alternatywne otrzymywanie poprzez recykling materiałów odpadowych, takich jak magnesy, fosfory czy akumulatory NiMH. W podsumowaniu podano prognozę zużycia metali ziem rzadkich.
EN
A review with 55 refs.
3
Content available remote Recykling mineralnych materiałów odpadowych
EN
This paper deals with the issues of recycling of granular materials in terms of the implementation of two basic technological processes that are used there: grinding and screening of those materials. Primarily mobile sets, used for this form of recycling are discussed. Granular materials discussed in this paper are mineral substances that are found as e.g. tailings, resulting from extraction of minerals. Furthermore, the paper deals with the (performance) characteristics of the mobile units and achievable capacity. Machines and whole sets of equipment discussed in this paper are used to recycle all the waste minerals. The paper contains only description of the basic trends in mechanical engineering destined for recycling mineral granular materials. Work is not an advertisement of such machines manufacturers, currently on the European market.
PL
W referacie przedstawiono badania betonów, skomponowanych z użyciem odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa, w aspekcie odporności na działanie wysokich temperatur. Próbki z betonu na cemencie glinowym, w którym jako kruszywo wykorzystano przekruszone odpady ceramiki sanitarnej, poddano wygrzewaniu w temperaturze 1000oC. Stwierdzono, że po wygrzewaniu, poprzedzonym wprowadzeniem do pracy w wysokich temperaturach, próbki z kruszywem ceramicznym, w przeciwieństwie do próbek betonu z kruszywami tradycyjnymi (granitowym i żwirowym), zachowały kształt i spójność, nie wykazując ubytków masy ani defektów struktury. Pomimo pewnego spadku wytrzymałości miały nadal wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie.
EN
In this paper the studies on reuse of ceramic sanitary ware wastes as aggregate in the concrete resistant to high temperatures are presented. Concrete specimens containing alumina cement and crushed sanitary ceramic wastes as an aggregate were heated in 1000oC. It was found that after heating, these specimens preserved their shape and cohesion, and showed no cracks and defects. In contrast, specimens of concrete with alumina cement and traditional aggregate (granite and gravel) after heating were cracked and damaged. Despite some decrease in strength after heating, specimens with sanitary ceramic wastes continued to display high compressive strength and tensile strength.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę wiór aluminiowych pochodzących od jednego z producentów detali ze stopów aluminiowych, metody ich przeróbki dla uzyskania proszku oraz spieków. Materiały odpadowe w formie wiór aluminiowych poddano analizie składu chemicznego, składu ziarnowego i określeniu kształtu cząstek oraz badaniom wybranych własności technologicznych tj. gęstości nasypowej, gęstości nasypowej z usadem, sypkości, i zgęszczalności. Następnie wióra aluminiowe prasowano w zakresie ciśnień od 100 do 400 MPa i spiekano w piecu rurowym w temperaturach od 729 K (456 stopni Celsjusza) do 801 K (528 stopni Celsjusza) w czasie 30 min. w atmosferze argonu. Ponadto część proszku prasowano na gorąco w próżni. Przeprowadzono badania gęstości, twardości i ilościowe charakterystyki porowatości spieków na bazie wiór aluminiowych. W celach porównawczych przedstawiono również charakterystykę granulek aluminiowych otrzymanych metodą rozpylania również pochodzących z recyklingu.
EN
In the present paper composition and microstructure of aluminum alloys chips from production of aluminum alloy details, description of methods of powder preparation from chips and their sintering are presented. The chips were mechanically alloyed with aluminum powder to be further sintered. The chemical composition, distribution of particle size, the definition of particles shape and selected technological properties like: bulk density, tap density, flow and compressibility of powders were studied. Next, obtained aluminum alloy powders were compacted in the range of presses from 100 to 400 MPa and sintered in the tube furnace for 60 min in an argon gaseous envelope, at temperature from 729 K(456 degrees of Celsius) to 801 K (528 degrees of Celsius). Part of the powder was hot pressed in vacuum. Density, hardness and quantitative description of porosity of sinters of based on aluminum chips were carried out. For a comparative purposes the description of another recycled materials in the form of aluminum granulates obtained by atomization process, were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej pobranej z osadnika Elektrowni "Skawina". Badania przeprowadzono w standardowym aparacie bezpośredniego ścinania. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że mieszanina popiołowo-żużlowa charakteryzuje się dużymi wartościami parametrów wytrzymałościowych przy prawie niezmienionej wartości kąta tarcia wewnętrznego oraz znacznymi różnicami spójności pomiędzy przyjętymi kryteriami ścięcia.
EN
The paper presents results of an investigation into the shear strength of the ash-slag mixture taken from the settling pond of the Power Plant "Skawina". The tests were carried out in a standard direct shear apparatus. The analysis of the test results shows, that the tested ash-slag mixture can be characterised by the big values of strength parameters at the almost unchanged value of the angle of internal friction and the significant differences of cohesion between the assumed shearing criteria.
PL
Materiały odpadowe, takie jak popioły i łupki przywęgłowe, mogą być z powodzeniem stosowane do budowy nasypów dróg, mimo zmienności i różnorodności ich parametrów oraz aktywności reakcji chemicznych. Przykładem zastosowania specjalnej konstrukcji nasypów jest budowa węzła na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 z zastosowaniem łupków nieprzepalonych.
EN
Waste materials such as ash and coal slate may be used with satisfaction for construction of road embankments in spite of variability and diversity of their parameters, as well as activity of chemical reactions. The example of special embankment structure is construction of interchange on the crossing of motorways A1 and A4 with use of non-blown slate.
PL
W regionie mazowieckim realizowany jest bogaty program budowy i przebudowy dróg. Region jest ubogi w materiały kamienne. Najbliżej dostępne są kruszywa wapienne i dolomitowe, które powinny być w większym stopniu stosowane do podbudów i nawierzchni. Należy wykorzystywać materiały miejscowe i odpadowe, a w szczególności materiały z frezowania nawierzchni asfaltowych.
EN
Reach program of road construction and reconstruction is implemented in Mazovian region. The region is poor in stone materials. The closest available aggregate is lime and dolomite aggregate which should be used for road base and pavement in higher degree. It is necessary to use local and waste materials, and in particular, materials from pavement milling.
PL
Przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących zastosowania naturalnych sorbentów oraz niektórych materiałów odpadowych do eliminacji ze środowiska zanieczyszczeń organicznych, a także metali ciężkich poprzez sorpcję oraz (w przypadku substancji biodegradowalnych) mineralizację. Wykazano, że kora sosny i włókna naturalne, takie jak wełna, bawełna czy lignina, mogą być dobrymi sorbentami dla zanieczyszczeń ropopochodnych. Za pomocą kory uzyskano także efektywną sorpcję chloroorganicznych pestycydów z wody, a zastosowanie sorbentów mineralnych, takich jak perlit czy glinki, umożliwiło eliminację pentachlorofenolu, WWA i ropy naftowej z wody, gleby i ścieków. Materiały naturalne i odpadowe, np. kora, lignina, biomasa, bawełna, chitosan, glinki i zeolity, mają bardzo dobre właściwości sorpcyjne wobec metali ciężkich. Liczne dane literaturowe mówią o skutecznym wykorzystywaniu takich materiałów, jak torf, kompost, muszle ostryg, granulat lawy jako wypełnienia biofiltrów do oczyszczania powietrza. Naturalne sorbenty i niektóre materiały odpadowe służą także jako nośniki do unieruchamiania mikroorganizmów aktywnych w rozkładzie zanieczyszczeń. Zachodzące procesy biodegradacji umożliwiają samoregenerację sorbentu. Liczne badania udowadniają, że ww. materiały mogą z powodzeniem zastąpić węgiel aktywny i kosztowne sorbenty syntetyczne w technologiach związanych z usuwaniem zanieczyszczeń ze środowiska.
EN
The paper contains a review of literature data comprising results of laboratory investigations on sorption of organic contaminants as well as heavy metals by means of natural sorbents and some waste materials. There are also some examples of use elaborated technologies on a technical scale. There are many examples of using pine bark for sorption of fatty acids emulsions and petroleum derivative products from wastewater. Bark may be also an effective sorbent for chlororganic compounds, especially pesticides. Natural materials like lignin, sawdust, wool and cotton may be used for decontamination of water and soil from petroleum products. Composite settings, composed from clay bonded to sand, showed high capacity for removing benzo(a)pirene and pentachlorophenol (PCP) from wastewater. Natural and waste materials like bark, lignin, seaweed, cotton, chitosan, clay and zeolites have high sorption properties for heavy metals. Natural sorbents can be modified by means of physical and chemical methods in order to enhance their sorptive capacity. The use of natural as well as waste sorbents as elements of biofilters to remove organic and odour-generating contaminants from the air was also presented. Items of literature present numerous uses of biofilters filled with natural and waste materials such as compost, oyster shells, lava granulate. Very promising method for the contaminants elimination is the application of sorbents containing immobilized active microorganisms. High effectiveness of such a system is possible thanks to the following two mechanisms: adsorption of the contaminants on the sorbent, and biodegradation of organic substances. Immobilized microorganisms are widely used in environmental biotechnology for the air, water, wastewater and soil purification, especially to eliminate hardly degraded contaminants. The immobilization of biomass in sorbents is a factor enhancing the biodegradation by supporting high metabolic activity of microorganisms. The review of literature presented in this paper suggests that activated carbon and costly synthetic sorbents may be successfully replaced by natural and even waste materials of sorptive properties, namely: bark, natural fibers (wool, cotton, cellulose), mineral sorbents (zeolites, clay), sawdust, straw, lignin, oyster shells, chitin, and biomass. It is to be supposed that these materials will soon be used in technologies connected with removing contaminants from the environment.
10
Content available remote Badania zagęszczalności mieszanek odpadów posodowych z popiołami lotnymi
PL
Badano dwie mieszanki materiałów odpadowych z produkcji sody i popiołów lotnych. W mieszankach było 60% kruszywa wapiennego i 20% popiołów lotnych. Zagęszczenie badano w aparacie Proctora. Wyniki badań wskazują, że materiały te mogą być stosowane do nasypów drogowych.
EN
Two mixtures of soda production waists and fly ash have been tested. There were 60% of lime stone aggregate and 20% of fly ash in both mixes. Compaction was tested in Proctor apparatus. The results of tests indicate that the mixtures can be used for road embankments.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat dotychczasowych badań laboratoryjnych i prób przemysłowych dotyczących możliwości wykorzystania stalowniczych konwertorów tlenowych do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych generowanych w hutnictwie żelaza i stali.
EN
In the paper an overview on the present laboratory research work and industrial attempts concerning possibilities of utilization of steel oxygen converters in recycling process of waste materials generated in iron and steel industry is made. The BOF aggregates and processes.
12
Content available remote Możliwości zastosowania materiałów odpadowych do produkcji betonów mostowych
PL
W referacie przedstawiono możliwości zastosowania kruszyw lekkich produkowanych z materiałów odpadowych do betonów o parametrach betonu mostowego, tj. wytrzymałości powyżej 25 MPa, minimalnej wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Referat jest potwierdzeniem możliwości uzyskania betonu o wysokich parametrach z materiałów, których właściwości są znacznie niższe. Dokonano analizy uzyskiwanych wyników wytrzymałości, mrozoodporności, wodoszczelności oraz modułu sprężystości w odniesieniu do parametrów samego kruszywa.
EN
This paper presents possibilities of light aggregates (made of waste materials) application in production of concretes of bridge concrete parameters i.e. strength over 25 MPa, minimal watertightness W8 and frost resistance F150. This paper confirms the possibility of getting high parameter concrete from materiais which properties are much lower. The results of strength, frost resistance, wathertightness and E-module have been contrasted with aggregate parameters.
PL
Wykorzystanie materiałów odpadowych po procesach produkcji żelaza i stali poprzez dodanie do mieszanki rudnej jest głównym sposobem ich zagospodarowania. Taki sposób postępowania pozwala na znaczne ograniczenie ilości odpadów, których składowanie jest istotnym aspektem środowiskowym dla huty. W pracy przedstawiono własności poszczególnych odpadowych materiałów żelazonośnych. Omówiono problemy związane z przygotowaniem, podawaniem i spiekaniem tych materiałów. Określono wpływ ich stosowania na podstawowe parametry procesu spiekania w warunkach krajowego przemysłu metalurgicznego. Przedstawiono także wpływ materiałów odpadowych na emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i dioksyn (PCDD/PCDF).
EN
Using of scrap materials from iron and steel production processes by their addition to iron ore mixes is the main method of the waste management. This process reduces amount of the waste materials. Waste storage is an importand environmental aspect for the steel plant. In this work properties of waste materials for iron ore sintering are presented. Problems of preparation, feeding and sintering of these materials are described. Their infuence on the main parameters of sintering under conditions of the home metallurgical industry has been determined. The infuence of waste materials on air pollution and dioxins emission (PCDDs/PCDFs) has been also presented. Słowa kluczowe: spiek, spiekanie, ruda żelaza, redukcja, materiały odpadowe, Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzofurany (PCDD/PCDF)
PL
W artykule dokonano przeglądu struktury generowanych materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali i sposobów ich zagospodarowania w drugiej połowie XX wieku. Przedstawiono niektóre przyszłościowe trendy w tym zakresie, w tym ograniczenie emisji CO2, biorąc pod uwagę perspektywę produkcji żelaza i stali do końca XXI wieku.
EN
In the paper an overview concerning the main waste materials generated in iron and steel industry over the second half of the XX century is presented. Some future trends, taking into account the worldwide prospects of iron and steel production up to 2100 year and factors that favour the waste materials to be limited including CO2 emission are described.
EN
To reduce greenhouse gases worldwide effectively it was necessary to implement a protocol obligating countries to reduce their emissions. At the Kyoto Conference in 1997 Germany agreed to reduce the CO2 emission by 21% to the level of 1998 by 2005 [1][2]. In February 2005 the protocol came into operation and allows to deal in certificates of emissions. Therefore waste management and recycling play an increasing political, social and economical role in Germany. Increasing costs for transport, incineration and storage have to be considered. As the waste sector will face enormous challenges new recycling strategies from industry are required. The cement and concrete industries as one of the main industries play an important role in enabling Germany to fulfil its obligation to reduce the CO2 emissions. Nevertheless the potential of traditional reduction methods for concrete, such as very expensive new technologies for cement and concrete production, the substitution of cement by fly ash and the minimization of the cement content is limited. Because concrete is used in the majority of buildings in the structural elements, the use of waste is imminent and can lead to a substantial reduction of CO2 emissions of concrete while reducing the mentioned costs of waste management. The paper will show the optimisation procedure for concrete mixtures using crushed concrete as aggregates and substituting cement with ash from the combustion of sewage sludge or by waste incinerator slag and low quality fly ash at the same time. The main mechanical properties of such "green" concretes arc presented. Chemical analysis will give further information about the effects of such "green concrete" on the environment.
PL
W pracy przedstawiono związek pomiędzy emisją gazów cieplarnianych, w tym szczególnie dwutlenku węgla, a działalnością produkcyjną i gospodarką odpadami. Stwierdzono na podstawie doświadczeń niemieckich, że ważne miejsce zajmuje ograniczenie emisji dwutlenku węgla związane z produkcją cementu i komponentów. W pracy przedstawiono procedurę postępowania przy zastosowaniu popiołów ze spalania osadów ściekowych lub popiołów lotnych jako substytutów cementu.
PL
Przedstawiono przegląd wyników badań nad hydrometalurgicznymi metodami odzysku niklu z zużytych katalizatorów, baterii galwanicznych, popiołów z oleju opałowego oraz odpadów z przemysłu elektronicznego i galwanicznego. Do ługowania zużytych katalizatorów niklu (nikiel Raneya) oraz katalizatorów tlenkowych niklu zastosowano elektrolit po rafinacji miedzi i niklu, kwas siarkowy (VI), azotowy (V) oraz solny. Zużyte baterie niklowo-kadmowe ługowano kwasem siarkowym (VI) z dodatkiem H2O2. Stosowano również bioługowanie bakteriami "Thiobacillus thiooxidans". Baterie niklowo-wodorkowe (Ni-MH) ługowano roztworem kwasu solnego odzyskując 98 % niklu, 96 % kobaltu oraz 98 % metali ziem rzadkich. Całkowite wyługowanie niklu z popiołów oleju opałowego uzyskano stosując ługowanie ciśnieniowe w obecności tlenu, roztworem kwasu siarkowego (VI) w temperaturze 200 stopni Celsjusza w czasie 15 min. Odpady z przemysłu elektronicznego i galwanicznego ługowano rozcieńczonymi roztworami kwasu siarkowego (VI) z wydajnością 99 % Ni. Roztwory po ługowaniu odpowiednio oczyszczano stosując wytrącanie wodorotlenków, ekstrakcję rozpuszczalnikową lub elektrolizę. Jako końcowy produkt niklu otrzymywano: siarczan (VI) niklu, tlenek niklu (II) lub nikiel metaliczny.
EN
Review of the results of hydrometallurgical methods of nickel recovery from spent catalysts, waste batteries, oil-fired ashes as well as electronic and galvanic industrial waste is presented. For leaching of spent catalysts of nickel (Raney 's nickel) and nickel oxide catalysts the following solutions were applied: electrolyte after electrowinning of copper and nickel, sulphuric, nitric and hydrochloric acids. Waste nickel-cadmium batteries were leached in sulphuric acids with H2O2 addition. Also bioleaching process with " Thiobacillus thiooxidans " was tested. Leaching of spent nickel-metal hydride (Ni-MH) batteries in hydrochloric acid was carried on recovery of 98 % Ni, 96 % Co and 98 % rare earth metals was respectively achieved. Complete leaching of nickel from oil-fired ash in sulphuric acid under oxygen pressure at temperature 200 Celsius degrees during 15 min was obtained. Electronic and gahanic industrial wastes were leached in dilute sulphuric acid and 99 % Ni was recovered. The solutions after the leaching was purified by precipitation of metal hydroxide, solvent extraction and electrowinning of metals. The final products of nickel were: nickel sulphate, nickel (II) oxide and metallic nickel.
PL
Wstępnie określono zasoby niektórych odpadowych materiałów, zawierających wciąż wartościowe składniki (np. węgiel, olej, ciężkie węglowodory, złoto itp.), których jednak nie opłaca się odzyskiwać tradycyjnymi metodami ze względu na małą koncentrację tych składników w składowanych materiałach (hałdach). Zaproponowano więc rozwiązanie istniejącej technologii, opartej na koncepcie "konsekutora", w zastosowaniu do procesów aglomeracyjnych umożliwiających ekonomiczne wydobycie niektórych cennych składników z materiałów odpadowych. Omówiono więc zasadę działania i zalety konsekutora, podano literaturę opisującą jego podstawy teoretyczne, przykłady zastosowania i otrzymane wyniki przy aglomeracji odpadów węglowych oraz rudy złotonośnej i oczyszczania piasku z ciężkich węglowodorów. Przeprowadzono wstępne oceny ekonomiczne ewentualnych zastosowań konsekutora zakończone wnioskami.
EN
The article states initially the resources of some waste material that still comprise valuable components (e.g. coal, oil, heavy hydrocarbons, gold etc.) but it isn.t worth-while to recover them by conventional methods due to low concentration of these components in stored materials (heaps).The solution of existing technologies base d on an idea of " consecutor" has been suggested to be used for agglomerating processes which enable economic recovery of valuable components from waste material. The article discusses the principle of operation and advantages of the consecutor, the literature describing its theoretical basis, application and the results obtained at agglomeration of coal and gold-bearing ore and at removal of heavy hydrocarbons from sand. The initial economical of probable use of consecutor, ended with the conclusions, has been done.
PL
Przedstawiono propozycję zagospodarowania niektórych materiałów odpadowych z przemysłu cynkowego. Zaletą proponowanego rozwiązania jest bezodpadowa technologia, w wyniku której powstają interesujące produkty handlowe.
EN
A proposition is presented for management of some waste materials from zinc industry. The advantage of the proposed solution is a waste-free technology, resulting in formation of interesting commercial products.
PL
Przedstawiono propozycję nowej metody utylizacji odpadowych materiałów pochodzenia organicznego.Proponowana metoda polega na odpowiedniej wstępnej obróbce odpadowych materiałów pochodzenia organicznego w celu wytworzenia granulatu o właściwościach zbliżonych do właściwości węgli koksowniczych (syntetyczny węgiel koksowniczy).Jest to metoda niskoemisyjna,pozwalająca utylizować wielw odpadów organicznych.Metoda ta może być alternatywą dla procesu spalania odpadów.
EN
Proposal of new method of the utilization of the organic material is described.The method consists of the initial transformation of waste materials of the organic origin to produce granulate matter having the propriety similar to cocking coles,low emission method which may be used to many different organic wastes.The method may be considered as alternatiwe to combustion of wastes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.