Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał wsadowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In cast iron foundries, used ferromagnetic batch materials can be transported and loaded into the furnace by lifting magnet. The precision of these operations by using electromagnetic grippers depends primarily on the variation in the mass of the batch material pieces. The article presents the characteristics of size of the batch materials used in the selected iron foundry. The obtained ranges mass values of individual pig iron ingots have been presented. It has been found that the mass of individual pig iron ingot may differ ± 25% from the declared by producer. The mass range of individual pieces of crushed or uncrushed return scrap was examined. Some pieces of uncrushed scrap have the mass more than three times the average weight of pieces of this scrap. Characteristics of the lifting capacity of these materials by a lifting magnet suspended to the crane was determined. Analysis of the obtained results indicates that for materials with less diversified mass of individual ferromagnetic pieces it is possible to use a gripper to weight a bigger portion with the same control setting. It was also found that there is a significant dispersion for a given gripper control, especially for materials with a wide range of individual pieces mass changes.
PL
Artykuł obejmuje przegląd i ocenę dostępnych metod wstępnego nagrzewania narzędzi kuźniczych. Następnie zawiera kompleksową analizę zmian temperatury, jakie zachodzą na powierzchni i bezpośrednio pod powierzchnią matryc kuźniczych podczas wstępnego ich nagrzewania. Dla wybranej metody grzania wstępnego materiałem wsadowym opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu i czasu nagrzewania wkładek matrycowych. Przygotowano również szczegółowe wytyczne grzania narzędzi na dwóch wybranych prasach.
EN
This article contains an overview of available preheating methods which are commonly used in hot forging processes. Then a comprehensive analysis of the temperature changes that occur on the surface and directly below the surface of the forging die was carried out during the preheating process. The temperature measurement was performed with fast thermal camera and a thermocouple inserted inside the tool. The temperature was measured in traditional preheating process, and its value after preheating was about 200ºC, which can be acceptable, however this process was improper, because of possibility of tempering surface layer of forging tool. That’s why new method of preheating tools in contact with heated billets was developed and detailed instructions for time and layout of billets were prepared. The tool temperature was measured also after application of new method presented in this manuscript, and it reached over 200ºC after two preheating cycles. After three cycles of preheating also good results obtained because temperature in surface layer was about 260ºC. In conclusion, method proposed by authors obtained good result, is quite efficient and prevents from tempering of forging tools. Finally, two pre-heating instructions were prepared, for the Massey 2500T press and the Massey 1300T press, which are attached at the end of the manuscript.
PL
W pracy autorzy podjęli się optymalizacji odkuwki kołnierzowej w celu minimalizacji masy materiału wsadowego. Przemysłowy proces kucia realizowany jest na prasie korbowej o dopuszczalnym nacisku 2500 ton w 3 operacjach: spęczania, kucia matrycowego wstępnego i kucia matrycowego wykańczającego. Do przeprowadzonej optymalizacji wykorzystano bezgradientowy algorytm Rosenbrocka, który sprzężono z modelem numerycznym przy wykorzystaniu języka Python. W ramach badań przeprowadzono modelowanie numeryczne procesu kucia, które pozwoliło na określenie jego najistotniejszych parametrów, m.in.: sił, rozkładów odkształcenia i pola temperatur oraz sposobu płynięcia. Główne parametry optymizacji dobrano na podstawie wyników symulacji komputerowych oraz normy kucia odkuwki kołnierzy. Przyjęto, że minimalizacja masy odkuwki będzie realizowana poprzez zmianę trzech wybranych na podstawie wyników MES, najistotniejszych parametrów – grubości i położenia denka oraz wysokości otwarcia na wypływkę. Wynikiem przeprowadzonej optymalizacji było obniżenie masy materiału o 5,3%. Otrzymane rezultaty optymalizacji zostały poddane analizie a następnie weryfikacji opartej o eksperyment w warunkach przemysłowych.
EN
In presented article authors has decided to optimize forging of the flange type in order to minimize the weight of the initial billet. Industrial forging process was carried out on the crank press with the pressure of 2500 tonnes in three operations: upsetting, initial die forging and final die forging. To conduct the optimization Rosenbrock algorithm has been used. For the study numerical modeling of industrial forging process has been carried out. Based on the results of computer simulation and standards of flange forging authors decided to reduce the weight by interfering into three selected parameters - thickness and the position of the bottom and the height of the outside flash opening. The result of the optimization was material weight reduction by 5,3% The obtained results were analyzed and will be verified by experiment in industrial conditions.
PL
W publikacji zawarto informację dotyczące ogólnej charakterystyki mielników, ich zastosowania i klasyfikacji według obowiązujących norm. Technologia wytwarzania mielników z żeliwa białego została przedstawiona na przykładzie przemysłowej odlewni. Został zobrazowany cały proces produkcyjny od momentu przygotowania wsadu po otrzymanie gotowego produktu.
EN
The publication contains information on the general characteristics of grinding media, their use and classified according to current standards. The technology for producing white iron grinding media is exemplified by the foundry industry. It has been illustrated the manufacturing process after forming the feed in a finished product.
PL
W systemach sterowania przygotowaniem wsadu do pieców odlewniczych wyznaczony, na przykład za pomocą metod optymalizacyjnych, namiar wsadu stanowi informację wejściową dla urządzeń naważających poszczególne materiały wsadowe. Ważenie i dozowanie materiałów wsadowych o zróżnicowanej kawałkowatości, za pomocą różnych urządzeń (na przykład chwytaki elektromagnetyczne, rynny wibracyjne) może być przyczyną nieprawidłowej masy i składu chemicznego zestawianego wsadu. W artykule zaproponowano model matematyczny wyznaczania maksymalnych wartości rozrzutu udziałów poszczególnych materiałów wsadowych, gwarantujących otrzymanie ciekłego metalu o założonym składzie chemicznym.
EN
The control systems used in the preparation procedure of the batch material for the melting furnaces, i. e. optimization methods, generates data used as input for the weighting devices of individual materials. The input batch materials of varying shapes and sizes are dosed by different devices (e. g. electromagnetic grippers, vibratory conveyors) which could result with incorrect batch weight and chemical composition. The article proposes a mathematical model for the determination of the maximum value of the dispersion shares of the various input materials, which guarantee of obtaining of the liquid metal witch assumed correct chemical composition.
PL
Celem pracy było opracowanie Programu Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej [PEDWPKSE]. Do opracowania programu wykorzystano ideę algorytmu Symulowanego Wyżarzania [SW]. Program [PEDWPKSE], po odpowiedniej adaptacji, może być zastosowany do opracowania komputerowego wspomagania i sterowania technologią dla dowolnej linii wytapiania stali w piecach elektrycznych z rafinacją pozapiecową. System [PEDWPKSE] został opracowany jako modułowy, sieciowy, wielodostępny serwer aplikacji.
EN
The purpose of the work was to develop the Program for Euolution Selection of Charge for Ladle Furnace at Electric Steelworks [Program Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej - PED­WPKSE]. The idea of the Simulated Annealing [SA] algorithm was used for development of the software. When suitably adapted, the [PEDWPKSE] may be used for the development of the technology support and control computer systems for any steel melting line in electric furnaces with secondary steel refining. The [PEDWPKSE] system was developed as a modular, network, multi-access application server.
PL
Celem pracy była ocena możliwości zastosowania na koła zębate przedkuwek uzyskiwanych metodą spęczania z prętów walcowanych na gorąco. Wykonano badania wpływu przeróbki plastycznej na gorąco ele?nentów zbliżonych kształtem do gotowego koła zębatego na makro-strukturę, anizotropię właściwości mechanicznych i strukturę po końcowych zabiegach obróbki cieplnej. Wykonane próby spęczania mające na cetu uniknięcie pasmowości w kierunku prostopadłym do obciążeń zginających zęba, wskazują na możliwość stosowania tego rodzaju przeróbki plastycznej do wykonywania przedkuwek o kształcie zbliżonym do gotowego koła zębatego.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using slug forging obtained front hot rolled bars by the upsetting method for gear wheels. The influence of hot plastic working of the elements with shapes similar to that of the finished gear wheel on macrostructure, anisotropy of mechanical properties and structure after final heat treatments was tested. The upsetting tests with the aim of avoiding banding perpendicular to the tooth bending loads show the possibility of using this type of plastic working for making slug forging with a shape similar to that of the finished gear wheel.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań i prób przemysłowych wykonanych w projekcie celowym nr 6 T08 2003 C/06107 dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pt.: "Opracowanie zasad doboru wsadów z COS i dostosowanie do tych wsadów technologii wytwarzania kuto-walcowanych obręczy kół dla pojazdów szynowych". Celem projektu było opracowanie kryteriów doboru i przygotowania materiału wsadowego w postaci stalowych wlewków ciągłych o przekroju poprzecznym niekołowym, do wytwarzania kuto-walcowanych obręczy na koła pojazdów szynowych oraz dostosowanie technologii wytwarzania obręczy do tych wsadów. Efektem zastosowania wsadów z COS w miejsce półwyrobów walcowanych z wlewków konwencjonalnych jest zwiększenie uzysku materiałowego i obniżenie kosztów przygotowania materiału wsadowego. Znacznie mniejszy stopień przerobu struktury krzepnięcia w przypadku stosowania wlewków ciągłych i niekołowa symetria przekroju poprzecznego wlewków, które stosuje Huta Bankowa, wymagały zbadania wpływu tych czynników na właściwości obręczy. W ramach projektu zrealizowano szeroki program prób przemysłowych, laboratoryjnych badań materialowych i symulacji komputerowych, obejmujący wszystkie istotne aspekty wpływu rodzaju materiału wsadowego na właściwości obręczy i na technologię ich wytwarzania.
EN
The paper contains results of investigation and industrial trials carried in the targeted project no 6 T08 2003 C/06 107 supported financially by the Ministry of Science and Information Technology entitled: "Development of methods for selection of continuously cast stock material and adaptation of forged-and-rolled railway wheel tyres manufacturing technology to the selected stock material". The aim of the project was to develop criteria for selection and preparation of stock material as continuously cast blooms of non-circular cross-section for manufacturing of forged-and-rolled railway wheel tyres and to adapt the manufacturing technology to the selected stock material. Application of continuously cast stock material instead of material rolled from conventionally cast ingots results in increasing of material yield and decreasing of material preparation costs. Much lower ratio of deformation of solidification, structure in case of application of continuously cast semiproducts and non-circular symmetry of cross-section of the continuously cast material used at Huta Bankowa required investigation of the effect of the separameters on properties of the tyres to be carried out. A wide programme of industrial trials, laboratory investigation and computer simulation comprising all important aspect of the effect of stock material on properties of the tyres and on manufacturing technology was accomplished in the project.
PL
Omówiono zakres i wyniki badań realizowanych w ramach projektu celowego dofinansowanego przez KBN, którego głównym celem było podjęcie w Hucie Stali Częstochowa Sp. z o. o. przedsięwzięć, zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej stalowni poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skrócenie czasu wytopu, a tym samym zwiększenie wydajności pieca KONEL, jak również przez zwiększenie sekwencyjności ciągłego odlewania i wielkości produkcji wlewków ciągłych oraz osiąganie wymaganej jakości wyrobów z równoczesną minimalizacją kosztów.
EN
The scope and results of the tests carried out under the specific targeted project funded partially by the State Committee for Scientific Research were discussed and the main purpose of the project was to take up undertakings at Huta Stali Częstochowa Sp. z o. o. aiming at improvement in economic effectiveness of the steel plant by means of reduction in electric energy consumption, reduction in melting time, and thus the increase in efficiency of KONEL furnace, as well as through increasing the sequencing and volume of continuous casting and achievement of the reguired product quality with simultaneous cost minimisation.
10
Content available remote Badania przepływu gazu niosącego pył przez schodzące złoże kawałkowe
PL
W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą przy przepływie gazu redukcyjnego niosącego pył przez materiały wsadowe schodzące w dół. Problemem przepływu gazu zawierającego pył przez nieruchome złoże kawałkowe autorzy zajmują się od szeregu lat. Warunki przepływu zmieniają się gdy złoże jest ruchome. Autorzy podjęli badania przepływu gazu w złożu schodzącym. Skonstruowano model fizyczny, na którym określono zależności, w oparciu o które opracowany zostanie model matematyczny.
EN
Physical and chemical shaft furnace processes occur in the system where reaction gas containing powders flows in the bed of burden materials moving down. The problem of gas-powder two-phase flow in fixed bed has been investigated by the authors for many years. Flow conditions change when the packed bed moves down. That is why the authors undertook the investigations with mowing bed. Physical model has been constructed to find principal dependences as the basis for mathematical model.
11
Content available remote Właściwości żeliwa EN-GJS-500-7 w zależności od materiałów wsadowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 pochodzącego z pięciu wytopów zrealizowanych z użyciem różnych, pod względem jakości i rodzaju, materiałów wsadowych. Wyznaczono i porównano wartości podstawowych właściwości mechanicznych i odlewniczych badanego żeliwa.
EN
In the work results of ductile cast iron EN-GJS-500-7 tests have been presented. Cast iron was prepared in five melts that had been realized with different in quality and kind respect charge materials. Values of based casting and mechanical properties of tested cast iron have been determined and compared.
12
Content available remote Struktura żeliwa EN-GJS-500-7 w zależności od materialów wsadowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy ilościowej i jakościowej struktury żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 pochodzącego z pięciu wytopów zrealizowanych z użyciem różnych, pod względem jakości i rodzaju, materiałów wsadowych. Wyznaczono i porównano wartości parametrów opisujących strukturę grafitu badanego żeliwa.
EN
In the work results of quantitative and qualitative analysis of microstructure of ductile cast iron EN-GJS-500-7 have been presented. Cast iron was prepared in five melts that had been realized with different in quality and kind respect charge materiaIs. Values of parameters describes graphite's microstructure of tested cast iron have been determined and compared.
PL
W pracy przedstawiono moduł systemu „Impuls” klasy MRP II do wspomagania zarządzania gospodarką materiałami wsadowymi w odlewni żeliwa „PRIMA-ŁÓDŹ”. Omówiono obieg informacji dotyczący planowanych i rzeczywistych rozchodów materiałów, oraz współpracę systemu „Impuls” z programem określającym dyspozycję wsadową „SYSTEM’92”.
EN
In this paper a modulus of the „Impuls” system MRP class for an assistance in foundry charge material management for piston rings made of gray iron has been presented. There the information concerning planned and real charge material consumption and “Impuls” system relation to the calculation programme for charge materials “SYSTEM’92” has also been described and commented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.