Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał sypki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The method of studying the process of vibroseparation or adhesion of friable media has been developed. The analytical solution of this mathematical model of the researched system for resonance and nonresonance cases was constructed. It is established that the relative amount of friable medium motion greatly affects the quantitative and qualitative parameters of the system oscillations, in particular, the increase in the amount of motion of a friable media causes a decrease in the amplitude of the system in the transition through the resonance.
PL
Opracowano metodę badania procesu separacji wibracyjnej oraz przyczepności materiałów sypkich. Zbudowano model matematyczny badanego systemu dla przypadków występowania rezonansu i jego braku. Ustalono, że wielkość przesunięcia względnego materiału sypkiego znacznie wpływa na parametry ilościowe i jakościowe oscylacji systemu, w szczególności zwiekszenie przesunięcia materiału sypkiego powoduje zmniejszenie amplitudy systemu podczas przejścia przez rezonans.
EN
This paper presents the results of an analysis of the linear wear of the inside of a pipe transporting loose materials. The aim is to present a mathematical model simulating the abrasive wear of individual elements of a transport pipe, depending on the volume of transported material. The model presented in this paper was developed based on the measurement data obtained from a dismantled transport system used in a railway handling terminal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zużycia liniowego materiału wewnątrz rury służącej do transportu materiałów sypkich. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu matematycznego, który pozwala symulować zużycie poszczególnych elementów rury transportowej w zależności od ilości przesypanego materiału. Prezentowany w artykule model opracowany został w oparciu o dane pomiarowe uzyskane ze zdemontowanego systemu transportowego wykorzystywanego w kolejowym terminalu przeładunkowym.
PL
Warunki atmosferyczne i właściwości fizyko- chemiczne materiałowo sypkich są naturalnymi przyczyną zanieczyszczania środowiska pyłami i gazami toksycznymi oraz migracją erodowanych materiałów i ekstraktów wymywanych składników. Wszystkie te problemy występują w energetyce spalającej paliwa kopalne i często stosujących najlepsze dostępne techniki (BAT) wytwarzania energii cieplej i elektryczne. Przedstawiany materiał stanowi analizę dotychczasowych przemysłowych doświadczeń i sposobów rozwiązywania tych skomplikowanych problemów dla środowiska.
EN
Weather conditions and physical-chemical properties of loose materials are a natural cause for environmental pollution by dust and toxic gases as well as the migration of eroded materials and extracts of leachable substances. All of these problems are observed in energy sector where fossil fuels are combusted and oftentimes there are applied best available techniques (BAT) for production of energy and heat. The presented material constitutes an analysis of past industrial experience and the methods of solving these complicated environmental issues
EN
The article presents the parametrisation-based methods of monitoring of the process of gravitational silo discharging with aid of capacitance tomography techniques. Proposed methods cover probabilistic Bayes’ modelling, including spatial and temporal analysis and Markov chain Monte Carlo methods as well as process parametrisation with artificial neural networks. In contrast to classical image reconstruction-based methods, parametric modelling allows to omit this stage as well as abandon the associated reconstruction errors. Parametric modelling enables the direct analysis of significant parameters of investigated process that in turn results in easier incorporation into the control feedback loop. Presented examples are given for the gravitational flow of bulk solids in silos.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia parametryczne metody rozwiązywania problemu odwrotnego w tomografii pojemnościowej na przykładzie monitorowania procesu przepływu materiałów sypkich przy użyciu tomografii pojemnościowej. Wybrane metody obejmują modelowanie probabilistyczne Bayesa, w tym przestrzenne i czasowe oraz metody Monte Carlo łańcuchów Markowa, a także parametryzację procesu z użyciem sztu cznych sieci neuronowych. W odróżnieniu od klasycznych metod opartych na algorytmach rekonstrukcji obrazu parametryzacja pozwala na pominięcie tego etapu, a co za tym idzie brak dodatkowych błędów związanych z rekonstrukcją. Parametryzacja pozwala na bezpośrednią analizę istotnych parametrów badanego procesu, przez co łatwiejsze jest użycie tych wyników w pętli sprzężenia zwrotnego sterowania. Przykłady rozpatrywane w tekście są opisane dla procesu grawitacyjnego opróżniania materiałów sypkich przechowywanych w silosach.
EN
The article presents the methods of monitoring of the process of gravitational silo discharging with aid of tomography techniques. The described methods apply to funnel and mass flow measurement. The core unit of the presented monitoring system is an image-processing module, while the images are obtained with aid of the electrical capacitance tomography. For the funnel type of flow, the outputs of image processing are parameters describing the process flow, location and material concentration in funnel area. In the case of the mass flow regime the presented method provides information about the parameters of shear zones arising by the wall region of the silo that influence the interaction between the bulk and silo construction during silo discharging.
PL
Artykuł przedstawia metody monitorowania procesu grawitacyjnego opróżniania silosu z materiałów sypkich z zastosowaniem technik tomograficznych. Opisane metody dotyczą pomiaru przepływu kominowego oraz masowego. Głównym elementem systemu monitorowania jest moduł przetwarzania obrazów uzyskanych przy pomocy elektrycznej tomografii pojemnościowej. Wynikiem przetwarzania obrazów są parametry procesu, opisujące lokalizację komina przepływu i koncentracji materiału w jego obszarze dla przepływu kominowego. W przypadku przepływu masowego przedstawiona metoda dostarcza informacji o obszarze strefy ścinania, występującej w obszarze przyściennym silosu, mającą wpływ na wynik interakcji materiału sypkiego i konstrukcji silosu podczas jego rozładunku.
6
Content available remote New vibroscreen with additional feed elements
EN
The article presents research results of the screening process of bulk materials with a new vibroscreen design with additional feed elements. Changes of the traditional screen structure is shown, the use of them increases the screening process efficiency and passage intensity of lower grade of bulk material to the sieve. It is established that the most simple, accessible, effective and efficient way to increase the effectiveness of the screening is the use of additional feed elements. According to the developed mathematical model of cell screening process, numerical studies to identify the effect of process parameters on the screening kinetics carried out. It is proved that the use of additional feed elements has a significant effect on the screening process kinetics and the state evolution of fine particle concentration in the bulk layer. It increases the screening effectiveness by improving the sieve filling and reduces the screening time. It is proved the performance, possibility to use, benefits, efficiency, and prospects for further research of the new vibroscreen scheme with feed elements. Description and results of comparative experimental studies of vibroscreens with different variants of additional bulk material excitation are presented.
EN
Mixing of granular materials is unquestionably important. Mixing solids is common in industrial applications and frequently represents a critical stage of the processes. The effect of mixing determines the quality of the products. Achieving a gas or liquid mixture ideally homogeneous in terms of composition in the case of dissolving components is not that difficult, while in case of granular materials that usually differ in sizes and densities, obtaining a homogenous mixture is practically impossible. The aim of the paper is to present the kinetics of mixing of a multicomponent, nonhomogeneous granular mixture. For the first time in mixing of granular materials, a reference has been made to the terminology used in kinematics of fluid mixtures to determine the state of the mixture: turbulent or laminar. By means of statistical analysis the mixing process was divided into two stages. The initial phase of the process was called the stage of turbulent changes, due to large differences in the quality of the observed mixtures; the final step of the process was called the stage of laminar, stable changes, where further mixing did not result in a significant improvement in quality. The research was conducted in industrial conditions in a two-tonne mixer.
PL
Transport pneumatyczny jest jednym z najbardziej postępowych środków mechanizacji i automatyzacji transportu materiałów sypkich. Jest on stosowany w przemyśle aluminiowym, chemicznym, spożywczym, tekstylnym, budownictwie i innych branżach. Jednak szerokie zastosowanie transportu pneumatycznego jest ograniczone przez niepełne informacje na ten temat. W artykule opisano metody intensyfikacji procesów pneumatycznych sprasowanych materiałów budowlanych luzem i przedstawiono uzasadnienie dla optymalnych parametrów procesu pneumatycznego rozpadu tych materiałów.
EN
Pneumatic transport is one of the most progressive means of mechanization and automation of loose goods transportation. It is used in aluminum, chemical, food, textile, construction and other industries. However, wide use of pneumatic transport is limited by the incomplete information on this subject. This article describes the method of process intensification of pneumatic compacted bulk construction materials and provides the rationale for optimum process parameters for pneumatic disintegration of these materials.
PL
Proces opróżniania silosów charakteryzuje się utrudnieniami i uciążliwościami eksploatacyjnymi, zróżnicowanymi ze względu na konstrukcje silosu, rodzaj składowanego materiału sypkiego oraz sposób opróżniania. W celu rozpoznania mechanizmu płynięcia oraz wpływu parametrów zewnętrznych na zachowanie się materiału sypkiego konieczne jest monitorowanie przepływu za pomocą metod nie wprowadzających zaburzenia w strukturę materiału sypkiego. Do metod takich należy metoda promieniowania rentgenowskiego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wypływu piasku bezkohezyjnego z modelu silosu z przepływem kominowym. Niniejszy artykuł (część II) obejmujący wyniki doświadczeń stanowi kontynuację wcześniejszego artykułu (część I) w którym omówiono podstawy teoretyczne pomiarów z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej.
EN
The process in which the silo-storages are being emptied involves many difficulties and operational problems, varied due to the silos structure, type of the stored material and way in which the silo is emptied. In order to recognize the flow patterns and the impact of the external factors on behaviour of the loose material, it is required to monitor the flow with the use of methods that do not change the structure of the loose material. Method based on X-rays is one of the ways to realize the above. The article presents results of measurement of non-cohesive sand, in case of the silo which features funnel flow pattern. The present article (part II) that includes the experiment results is the next part of the previous text (part I) which discussed the theoretical basis for the roentgen tomography-based measurements.
PL
W ocenie nośności granicznej ściskanych południkowo walcowych płaszczy silosów metalowych nie uwzględniano dotychczas korzystnego wpływu współpracy ośrodka sypkiego z płaszczem silosu w procesie utraty stateczności. W normie EN 1993-1-6 oraz w literaturze przedstawiany jest jedynie wpływ ciśnienia wewnętrznego materiału sypkiego na nośność graniczną ściskanego południkowo płaszcza silosu. Artykuł zawiera wyniki własnych analiz numerycznych, w których uwzględniono wpływ sztywności Eo ośrodka sypkiego na proces utraty stateczności ściskanych południkowo walcowych powłok silosów metalowych.
EN
In calculations concerning load bearing capacity of longitudinally compressed steel silo shells positive influence of cooperation with bulk solid was not taken into account so far. In code EN 1993-1-6 and in literature only influence of material pressures is being analyzed. In this paper numerical analysis including influence of rigidity Eo of bulk solid on load bearing capacity of longitudinally compressed silo shells are being presented.
PL
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia materiału na wybrane właściwości charakterystyczne dla tego materiału. Analiza wykazała, że zwiększenie stopnia rozdrobnienia materiału zmienia wartości mające zasadniczy wpływ na obliczenia i dobór środków transportu i magazynowania tych materiałów.
EN
The paper presents a discussion of the effect of degree of material fineness on selected characteristic features for this material. The analysis showed that increasing the degree of material fineness changes values being essential for the calculation and selection of the means of transport and storage of these materials.
PL
Przedstawiono numeryczne wyniki analizy. Zachowanie materiału sypkiego opisano za pomocą hipoplastycznego prawa konstytutywnego. Przeprowadzono analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową silosu bez imperfekcji geometrycznych i z imperfekcjami. Wyniki analizy wyboczeniowej MES z uwzględnieniem materiału sypkiego porównano z wynikami doświadczalnymi z literatury. Wyniki MES wyraźnie wskazują na zwiększenie o 6÷60% nośności wyboczeniowej silosu zawierającego materiał sypki w porównaniu z pustym silosem.
EN
The paper presents 3D buckling analysis results of a thin-walled cylindrical metal silo with and without bulk solids. The behaviour of the bulk solid was described with a hypoplastic constitutive model. Non-linear analyses with geometric and material non-linearity were performed with a perfect and an imperfect silo shell. Different initial geometric imperfections were considered. The influence of internally stored bulk solids on the buckling strength was compared with experimental results from the literature. The results clearly indicate a strengthening effect of 6-60% of the stored solid on the silo buckling strength.
EN
The paper describes and discuss the standard procedures presented in the Eurocode 1 Part 4 for evaluation of modulus of elasticity of bulk solids stored in silos. The paper presents also the authors concept of experimental evaluation of bulk solids modulus of elasticity on the big model of cylindrical silo, providing a realistic assessment of this property in the stress conditions existing in the real silo chambers.
EN
There is presented methods of measuring pressure and temperature of bulk materials against silo wall in this paper. This is results of work of silo team research in Institute of Building Engineering in Technical University of Technology in Wroclaw. Historical and modern solutions of gauges constructions and some examples of application are presented.
15
Content available remote Failure evolution in granular material retained by rigid wall in active mode
EN
This paper presents a detailed study of a selected small scale model test, performed on a sample of surrogate granular material, retained by a rigid wall (typical geotechnical problem of earth thrust on a retaining wall). The experimental data presented in this paper show that the deformation of granular sample behind retaining wall can undergo some cyclic changes. The nature of these cycles is not clear – it is probably related to some micromechanical features of granular materials, which are recently extensively studied in many research centers in the world. Employing very precise DIC (PIV) method can help to relate micro and macro-scale behavior of granular materials.
PL
Autorzy pracy przeprowadzili serię pomiarów obciążeń wkładek w kształcie dysku zanurzonych w modelowym silosie wypełnionym ziarnem pszenicy. Wyniki eksperymentalne porównano z oszacowaniami według metody Janssena.
EN
The authors carried out a series of measurements of the loads on disc-shaped elements immersed in a model silo filled with wheat grains. The experimental results are compared with estimates made using Janssen's method.
PL
W pracy przedstawiono badania przepływu materiałów sypkich w silosach wyposażonych w rurowe urządzenia odciążające. Opisane badania przeprowadzono na modelach i w skali naturalnej. Badania pozwoliły na prawidłowe zaprojektowanie i zrealizowanie urządzeń odciążających w silosach na rzepak minimalizując koszty wzmocnienia osłabionych ścian.
EN
This paper describes tests carried out on the flow of loose materials in silos containing tubular load-reducing devices. The described tests were performed on models and on a natural scale. They enabled the correct design and construction of load-reducing devices in rapeseed silos, minimizing the costs of reinforcing weakened walls
PL
W artykule przedstawiono możliwość transportu drogowego biomasy roślinnej za pomocą naczep wyposażonych w ruchomą podłogę. Praca zawiera opis budowy i zasady działania nadwozia z przenośnikiem podłogowym. Ponadto porównano możliwość transportu biomasy za pomocą naczepy z ruchomą podłogą z innymi stosowanymi rozwiązaniami transportowymi. Przedstawiono zalety stosowania naczep z poziomym wyładunkiem w transporcie biomasy roślinnej do celów energetycznych.
EN
The paper presents the possibility of road transport biomass using trailers equipped with the walking floor system. The paper contains a description of the construction and operating principle of the conveyor floor. In addition, the ability to transport biomass compared with a walking floor trailers with other transport solutions used. The advantages of a horizontal unloading trailers to transport biomass for energy purposes are showed.
PL
Przedstawiono badania wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego takie jak: strumień masy materiału sypkiego, strumień masy powietrza, ciśnienie na dyszy ssącej. Podjęto również próbę oceny wpływu zaburzeń strugi materiału sypkiego wewnątrz dyszy ssącej na energochłonność podciśnieniowego transportu pneumatycznego. Opis mechaniki powstawania zaburzeń w dyszy ssącej i jej wpływu na warunki transportu pneumatycznego pozwoli na opracowanie kryteriów doboru dysz ssących w zależności od transportowanego materiału sypkiego.
EN
This article presents the study of the impact of the shape of the suction nozzle on the pneumatic transport conditions such as mass flow of bulk material, the air mass flow, pressure on the suction nozzle. Studies have been conducted as an attempt to assess the impact of disturbances the stream of bulk material on the energy consumption of the suction nozzle vacuum pneumatic conveying. Description of mechanism of the disturbances formation in the suction nozzle and its influence on transport conditions could help to develop the criteria for the selection of suction nozzles, depending on the transported bulk material.
20
Content available remote Automatyzacja dozowania materiałów sypkich do mało sztywnych opakowań
EN
Stick-hinged capturing devices for automatic capture, opening and holding of bags at filling by free-flowing material with possibility of their following closing for insertion are developed. The produced calculations and modeling of dynamics of movement of devices confirm their efficiency. The scheme of complex automation of packaging process of free-flowing materials in bags is offered.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.