Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał magnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Improved energy efficiency, limitation of production costs or increased power density of electrical machines are among principal incentives in searching for new, innovative designs. Undoubtedly, one of innovation features is application of alternative materials, which results in accomplishment of required technical or economic advantages. Different design variants of electromagnetic circuit of induction disk-type motor have been presented in this paper; these variants use alternative materials for stator and rotor cores. Results of calculations and lab tests of a model motor have been given. Cores of the motor models have been made of amorphous strip, of M470-50 electrical sheet, of solid steel and of Vacoflux48 strip with high flux density saturation values.
PL
Zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów produkcji lub zwiększenie gęstości mocy maszyn elektrycznych jest główną motywacją do poszukiwania innowacyjnych w tym zakresie rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z aspektów innowacyjności jest bez wątpienia wykorzystywanie alternatywnych materiałów, pozwalających na osiągnięcie danej korzyści czy to technicznej czy ekonomicznej. W niniejszym artykule przedstawiono oraz przeanalizowano różne rozwiązania konstrukcyjne obwodu elektromagnetycznego indukcyjnego silnika tarczowego wykorzystującego alternatywne materiały rdzeni stojana i wirnika. Przedstawiono wyniki obliczeń oraz wyniki badań laboratoryjnych modelowego silnika, którego rdzenie wykonane zostały między innymi z taśmy amorficznej, z blachy M470-50, z litej stali oraz z taśmy Vacoflux48 o wysokich wartościach indukcji nasycenia.
2
Content available remote Magnetic and magnetotransport properties of nickel-doped manganites
EN
Structural and magnetization measurements have been performed on the La1-xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) with perovskite structure. Structural data testify a partial order of the Ni and Mn ions in all the compounds in spite of chemical substitution of the La3+ ions by Sr2+ ones and an increase of the oxidation state of the Ni ions from 2+ towards to 3+ one. Magnetic structure of the compounds changes from ferromagnetic one to antiferromagnetic (compounds with x ≥ 0.1) while the temperature of a transition into paramagnetic state remains about 270 K for all the samples.
PL
Wykonano strukturalne i magnetyzacyjne pomiary na La1-xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) ze strukturą perwoskitu. Dane strukturalne potwierdzają częściowe uporządkowanie jonów Ni i Mn we wszystkich związkach pomimo chemicznej substytucji jonów La3+przez jony Sr2+ oraz zwiększenia stanu utlenienia jonów Ni od 2+ do 3+. Struktura magnetyczna związków zmienia się ze stanu ferromagnetycznego do antyferromagnetycznego (związki o x≥ 0.1), podczas gdy temperatura przejścia w stan paramagnetyczny pozostaje w przybliżeniu stał dla wyrzyskich próbek i wynosi 270 K.
EN
The study analyzes the influence of particle size of magnetic ferrite on the possibility of using it, as a marker in magnetic prop pant during hydraulic fracturing. Based on a broad and accurate literature review, it was found, that the ferrite grain size can be one of the critical parameter conditioning the quality of the magnetic marker in shale gas hydraulic fracturing. Hence, the ferrite grain size determines greatly both the costs and efficiency of hydraulic fracturing.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ wielkości ziarna ferrytu na możliwość zastosowania go, jako markera magnetycznego podczas szczelinowania hydraulicznego. Na podstawie szerokiego przeglądu dostępnej literatury, określono, że wielkość ziarna ferrytu może być kluczowym parametrem warunkującym jakość i właściwości markera magnetycznego stosowanego podczas szczelinowania hydraulicznego gazu łupkowego. Zatem, wielkość ziarna ferrytu wpływa zarówno na koszty jak i na efektywność szczelinowania hydraulicznego.
4
Content available remote Materiał magnetyczny w próbkach soli z wysadów solnych Góra i Wapno
PL
W próbkach soli cechsztyńskich zebranych z trzech fragmentów dostępnych rdzeni, pochodzących z dwóch wysadów solnych Góra i Wapno, wśród materiału rezydualnego, wyseparowano materiał charakteryzujący się wysoką magnetycznością. Analizom poddano dwa zebrane typy tego materiału, tj. sferule (sferulki) – kuliste, metaliczne formy oraz nieregularne ziarna. Łącznie przebadano 13 ziaren. Wielkość ziaren obu typów mieściła się w granicach 70-400 μm. Głównym składnikiem chemicznym sferul i ziaren nieregularnych jest tlenek żelaza, którego udział w próbkach wynosi od 70 do 100%. Geneza tego materiału magnetycznego nie jest jednoznacznie określona; mogą one mieć pochodzenie kosmiczne lub antropogeniczne.
EN
The Zechstein salt samples were collected from three fragments of cores, drilled from the Góra and Wapno salt domes. After the residual material had been separated, formations displaying high magnetism were found. Two types of such formations were subjected to analysis: round, metallic spherules and irregular particles. In total, 13 items were examined. The sizes of both types of the material ranged from 70 to 400 μm. Iron oxide was found to be the main chemical component of both spherules and irregular particles. Its proportion ranged from 70 to 100% in the samples. The origin of those magnetic materials has not been clearly determined. It can be either extraterrestrial or anthropogenic.
PL
W przypadku wysokoobrotowego silnika reluktancyjnego przełączalnego należy zwracać uwagę na straty w rdzeniu. Z uwagi na duże wartości częstotliwości komutacji prądów powstające straty w obwodzie magnetycznym silnika mogą stać się stratami dominującymi. Powodują one nie tylko zmniejszanie mocy na wale silnika, pogarszanie sprawności, ale również w sposób istotny podnoszą temperaturę rdzenia stojana i narażają izolację uzwojeń. Na etapie projektowania silnika należy zatem zwracać szczególną uwagę na ograniczanie strat w rdzeniu stojana. Są możliwe dwa sposoby ich ograniczania. Pierwszym z nich jest zastosowanie konstrukcji o jednej parze biegunów wirnika. Drugim jest stosowanie materiału magnetycznego o ograniczonych stratach w żelazie. W pracy dokonano porównania wpływu różnych blach magnetycznych na charakterystyki statyczne dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego wyznaczone na bazie modelu polowego oraz na temperaturę jego głównych elementów obliczoną za pomocą modelu obwodowego. Zostały wyznaczone straty silnika w projektowanym punkcie pracy. Dokonano weryfikacji laboratoryjnej prototypowych rozwiązań.
EN
Core losses have a significant meaning in high-speed switched reluctance motor. Core losses can be dominant due to high frequency of currents commutation and they can cause not only decrease of mechanical and decrease of efficiency but also can significantly increase temperature of stator core and can damage windings insulation. In the stage of motor design a special attention should be paid to reduce losses in stator core. The first way is to use a construction of motor with one pair of rotor poles, the second way is to use magnetic material with limited core losses. In the paper comparison of various magnetic sheets influence on static characteristics of two-phase switched reluctance motor was done based on field model and comparison of various magnetic sheets influence on temperature of main elements of motor was done based on circuit model. Core losses were determined in designed working point. Laboratory tests were conducted.
PL
W pracy badano wpływ wielkości frakcji amorficznego proszku wiązanego polimerem na właściwości magnetycznie miękkie i mechaniczne. Proszek został otrzymany poprzez niskoenergetyczne mielenie amorficznej płytki wytworzonej metodą wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej formy. Na podstawie badań dyfrakcji promieni rentgenowskich stwierdzono, że kompozyty miały strukturę amorficzną. Wykorzystując magnetometr wibracyjny zmierzono statyczne pętle histerezy magnetycznej, na podstawie których wyznaczono parametry takie jak: magnetyzacja nasycenia (μoMs.) oraz pole koercji (Hc). Zmierzono mikrotwardość wykorzystując metodę Vickersa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wielkość amorficznych cząstek istotnie wpływa na zmianę parametrów magnetycznych jak i mechanicznych badanych kompozytów. Dodatkowo stwierdzono, że osnowa polimerowa izolująca amorficzne cząstki wpłynęła na pogorszenie parametrów magnetycznie miękkich w porównaniu do masywnych płytek.
EN
In the paper investigates the effect of the volume fraction of amorphous powders on the soft magnetic and mechanical properties. The powder was obtained by low-energy milling of amorphous plates produced by the injection of a liquid alloy into a copper mold. On the basis of X-ray diffraction, it was found that the composites had an amorphous structure. Using the vibrating sample magnetometer, the static hysteresis loops were measured, on which basis the basic magnetic parameters such as saturation magnetization (μoMs) and the coercive field (Hc) were determined. Microhardness was measured using the Vickers method. From the examinations, it was found that the size of the amorphous particles significantly influences the change of magnetic and mechanical parameters of the studied composites. Additionally it was found that the polymeric matrix insulating the amorphous particles affected the deterioration of soft magnetic parameters in comparison to the massive plates.
EN
Problems of induction motor stator core condition influence on the general pattern of magnetic field distribution, magnetic tension tensor space distribution and the value of electromagnetic vibroexcitating force are researched. The necessity of taking into account different changes of properties of steel of yoke and teeth zone, as well as nonuniform distribution of stator core teeth zone properties, when vibration electromagnetic component is calculate, is substantiated.
PL
Badano wpływ rozkładu pola magnetycznego I wibracji na warunki pracy twornika silnika indukcyjnego. W szczególności uwzględniono zmianę właściwości stali rdzenia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych napędu silnika reluktancyjnego przełączalnego. Zdefiniowano tezę o poprawie właściwości energetycznych napędu SRM poprzez wprowadzenie nowoczesnego materiału konstrukcji obwodu magnetycznego z domieszkowanego, sproszkowanego żelaza w odniesieniu do klasycznej konstrukcji z izolowanych, walcowanych blach. Określono cel i motywację badań bazując na ogólnych opisach właściwości porównywanych materiałów magnetycznych. Przedstawiono strukturę autorskiego napędu wraz z osiągnięciami w implementacji algorytmów sterowania implikujących możliwość obiektywnego porównania jako tematu niniejszej publikacji. Opisano stanowisko badawcze, metodologię badań oraz dokonano opracowania wyników badań z naciskiem na aspekt energetyczny w zakresie charakterystyk statycznych oraz dynamicznych. W podsumowaniu podjęto próbę określenia słuszności postawionej tezy oraz zakreślono obszar dalszych prac badawczych.
EN
In the article, there were presented comparison results of switched reluctance motor drive made from different materials. There was an assumption made that energy efficiency could be increased by new magnetic circuit material introduction. This modem, innovative material based on iron powder was in the opposite to the classic, standard construction made from stack of metal sheets. There were goals and motivation described in the article as the general properties of compared magnetic materials were. Structure of the original drive and control algorithms achievements were shown. Introduced, dedicated control system was the base for objective comparison. Research methodology was described as the research stand with its components was. Comparison results in the range of static and dynamic drive performance were analyzed. Conclusions were provided and increase of the energy efficiency in the new magnetic circuit material of SRM was confirmed.
PL
W pracy zawarto wyniki badań wpływu parametrów blachy magnetycznej na właściwości wysokoobrotowego silnika elektrycznego z komutacją elektroniczną. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych oraz rodzaju zastosowanej blachy magnetycznej. Dokonano porównania wpływu zastosowanego materiału magnetycznego oraz sposobu jego ułożenia na kluczowe parametry silnika takie jak amplituda momentu zaczepowego oraz sprawność wypadkowa silnika. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości ograniczania strat w żelazie silnika.
EN
In the paper there are presented the results of studies on the influence of magnetic sheet parameters on properties of a high-speed electric machine with electronic commutation. The magnetization curves of typical isotropic sheets and an anisotropic sheet are shown in Fig. 1. The total losses of the sheets from Fig. 1 are presented in Fig. 2. To build a prototype I of the BLDC motor there was used isotropic sheet of thickness 0,35 mm and to build prototypes II and III there was used anisotropic sheet of thickness 0,23 mm. The constructed prototypes are shown in Fig. 3. A cogging torque was determined for the made prototypes in laboratory conditions (Fig. 4). Mechanical and efficiency characteristics of the examined motor were determined in laboratory conditions at different values of the supply voltage resulting from the design assumption and type of magnetic sheet. Minimum supply voltages were assumed to obtain projected working point (Fig. 9).Comparison of the influence of the magnetic material and the way of its orientation on the key parameters of the motor such as the cogging torque amplitude and the resultant efficiency of the motor was performed. Conclusions concerning possibility of limiting the losses in motor iron are given.
10
Content available remote Research of energy processes in circuits containing iron in saturation condition
EN
ProbIems of application of instantaneous power theory theses to the analysis of electromagnetic and energy processes in nonlinear ferromagnetic circruits at different degrees of its saturation have been considered. Results confirm the necessity to revise the conventional methods and approaches to analyze the nonlinear circuits in saturation conditions.
PL
Rozważono problemy związane z teorią mocy chwilowej zastosowaną do analizy elektromagnetycznych i energetycznych procesów w nieliniowych obwodach ferromagnetycznych w różnym stopniu nasyconych. Wyniki analiz potwierdzają konieczność rewizji metod konwencjonalnych i podejść do analizy obwodów nieliniowych w stanie nasycenia.
11
Content available remote Modelowanie statycznej pętli histerezy materiału magnetycznie miękkiego
PL
Modelowanie statycznej pętli histerezy materiału magnetycznego jest problemem, którym naukowcy zajmują się od wielu lat. W tym czasie powstało wiele różnych modeli matematycznych, uwzględniających specyfikę budowy materiału magnetycznego. Niektóre z tych modeli mają ograniczony zakres stosowalności, inne zaś pozwalają na modelowanie pętli histerezy podczas dużych zmian wartości maksymalnej indukcji. Artykuł prezentuje opis matematyczny kilku najbardziej popularnych modeli statycznej pętli histerezy materiału magnetycznie miękkiego.
EN
Modeling the static hysteresis of magnetic material is a problem of which scientists are taking care for many years. At that time a lot of different mathematical models appeared, taking into account the specificity of the structure of magnetic material. Some of these models have the reduced scope of the applicability, whereas others let for modeling the hysteresis under wide change of maximum value of the induction. The paper introduces the mathematical description of a few most popular models of the static hysteresis of soft magnetic material.
12
Content available remote Badania materiałów magnetycznych w ujęciu Normy
PL
Polska Norma PN-EN 60404-6: Materiały magnetyczne; dopuszcza dwa warianty wymuszania sygnałów sinusoidalnych do badania materiałów magnetycznych. Pierwszym z nich jest sinusoidalne wymuszenie indukcji magnetycznej B, natomiast drugi wariant dopuszcza możliwość wymuszenia sinusoidalnego kształtu natężenia pola H w próbce. W pracy porównano wyniki badań podstawowych parametrów materiałów magnetycznych stosując bądź sinusoidalne wymuszenie indukcji magnetycznej, bądź sinusoidalne wymuszenie natężenia pola.
EN
The Polish Standard allows two variants of sinusoidal signal extortion to investigation of magnetic materials. First of them is sinusoidal extortion of magnetic flux density B while the second variant admits to sinusoidal signal extortion of field intensity H into the tested sample. The essential parameters of the magnetic materials of the test samples to obtain by means of two variants input signal force were compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów próbek materiałów magnetycznych przy zastosowaniu różnych wariantów wymuszenia sygnału magnesującego. Sinusoidalne wymuszenie napięciowe sygnału powoduje sinusoidalne wymuszenie indukcji magnetycznej, co powoduje odkształcenie natężenia pola, natomiast sinusoidalne wymuszenie prądowe sygnału magnesowania powoduje sinusoidalne wymuszenie natężenia pola, co skutkuje odkształceniem indukcji (strumienia magnetycznego). Porównano parametry podstawowych parametrów opisujących właściwości materiałów magnetycznych badanych próbek otrzymane dla dwóch wariantów wymuszeń pola.
EN
The parameters of magnetic materials are determined by both the autonomic measuring stands, i.e. the volt-ampermeter method and the impedances bridges or the computer measuring systems. The sources of signal in measuring system to investigation of magnetic material parameters are alternating current power supplies. However, in automated measuring systems, the final unit of track feeding is power amplifier. It permits to extorting both the proper value of voltage and to supply the tested sample appropriate large current. The Polish Standard allows two variants of sinusoidal signal ex-tortion to investigation of magnetic materials. First of them is sinusoidal extortion of magnetic flux density B while the second variant admits to sinusoidal signal extortion of field intensity H into the tested sample. Extortion from theoretically ideal voltage source signal corresponds to the first option, while in the second variant is necessary ideal current source. In practice, to comply with requirement of the Standard, it is necessary to assure the condition of a much smaller or a much larger internal source impedance in relation to impedance of magnetizing winding of the test sample, respectively to condition of voltage or current extortion. Disposing of either the power supply with well-known internal impedance or the amplifier with well-known output impedance this condition be comply with properly selection of magnetizing winding number of turns. The investigation of magnetic materials of different samples in which was executed either the force of sinusoidal magnetic flux density, which effects the deformation of intensity of the field strength or sinusoidal force of the field strength which causes the deformation of magnetic flux is presented. The essential parameters of the magnetic materials of the test samples to obtain by means of two variants input signal force were compared. The investigations showed distinctness of measurements results of parameters of the same samples by applying the different variants of signal extortions admitted by the Standard.
14
Content available remote Modelowanie histerezy materiału magnetycznego za pomocą modelu Preisach'a
PL
W pracy przedstawiono problemy modelowania pętli histerezy materiału magnetycznego, z wykorzystaniem jednego z najbardziej popularnych modeli, jakim jest model Preisach'a. Wskazano na różne postacie matematyczne tego modelu, w zależności od rodzaju analizy jaką chcemy przeprowadzić (analiza statyczna czy analiza dynamiczna) a także pokazano zmiany parametrów tego modelu w zależności od aktualnego punktu pracy (wymuszenia w określonym punkcie pracy). Praca dotyczy modelowania pętli histerezy w materiałach magnetycznie miękkich, posiadających strukturę krystaliczną.
EN
In paper problems of the hysteresis loop modelling of magnetic material were introduced. The utilization one of the most popular models, the Preisach model, was discussed. It was pointed that the model has different mathematical forms with respect to the kind of analysis (static analysis or dynamic analysis), as well as, changes of parameters of this model were shown in dependence on the current point of work (external enforcement in definite point of work). The paper concerns the modelling of the hysteresis loop of soft magnetic materials, possessing crystalline structure.
EN
In this paper is presented development of new experimental model of single phase shaded pole motor using soft magnetic materials. At the beginning, using analytic approach with symmetrical components a mathematical model of the basic model is developed. Using Method of Genetic Algorithm (GA) and introducing as a target function electromagnetic torque, new optimized motor model with improved electromagnetic torque is derived. By application of soft magnetic materials in optimized motor model a new experimental motor model is obtained with decreased losses and improved efficiency.
PL
Artykuł przedstawia nowy eksperymentalny model silnika jednofazowego z utajonym biegunem wykonanego z miękkich materiałów magnetycznych. W początkowej fazie model opiera się na podejściu analitycznym, wykorzystującym składowe symetryczne. Wykorzystując technikę algorytmów genetycznych i wprowadzając jako funkcję celu moment elektromagnetyczny skonstruowano nowy model silnika z ulepszonym momentem elektromagnetycznym. Poprzez wykorzystanie miękkich materiałów magnetycznych w optymalizowanym silniku osiągnięto zmniejszenie strat mocy i polepszenie efektywności.
PL
W niniejszym artykule do obserwacji zmian materiałowych wywołanych naprężeniami materiału wykorzystano trzy metody: strumienia rozproszenia, szumów Barkhausena oraz obserwacji pętli histerezy. Uzyskane informacje mogą być wykorzystane zarówno, do stworzenia pełniejszego obrazu badanej struktury, jak i wskazania obszarów o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia wad.
EN
Three different inspection methods: the magnetic flux leakage, the Barkhausen noise, and the AC magnetization measurement were used to observe material changes introduced by stress in ferromagnetic plates. Such information can be used to localize internal stress-corrosion cracks with higher probability of detection or for predicting pending failure of crucial elements.
EN
In this paper, the influence of different core materials on attractive electromagnetic force in DC electromagnetic brakes is presented. Measured values are mostly in good agreement with the results obtained from numerical calculations. In many cases the reason for discrepancies between measured and calculated values is in deviations of magnetic material characteristics of same material during manufacturing process.
PL
W artykule przedstawiono wpływ materiałów rdzeni magnetycznych na wartość siły elektrodynamicznej w stałoprqdowych elektromagnetycznych hamulcach. Zmierzone wartości siły elektrodynamicznej pozostają w dobrej zgodnosci z wartosciami uzyskanymi w procesie symulacji komputerowej.
EN
The article describes the major stages of research on magnetic materials carried out over the centuries, which have contributed to the discovery and further understanding of new materials. In relation to the above results of investigations carried out in recent years at the Institute of Physics of the Częstochowa University of Technology, concerning the determination of the sources of the magnetic properties and the mechanisms of magnetization of magnetically hard materials, in conjunction with the observations of the domain structure, are presented. Moreover, further interesting results have been obtained from the investigation of the microstructure and magnetic properties of magnetically soft materials - amorphous and nanocrystalline films. New technologies for the production of magnetic materials using the arc-plasma spraying technique and the suction-casting method enabling the production of massive amorphous alloys (bulk amorphous magnetic materials) are also described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.