Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna górnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG iskrobezpieczny bezprzewodowy system sterowania maszynami górniczymi Bluester. Bluester to bezprzewodowy system sterowania, przeznaczony do sterowania maszynami górniczymi takimi jak np.: lokomotywy, kolejki podwieszane, wciągniki itp. Zastosowanie technologii bezprzewodowej daje możliwości dotąd niedostępne w wyrobiskach kopalnianych zagrożonych wybuchem. Bluester zwiększa mobilność operatora i w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo pracy. Pełni również funkcje kontrolne, wymuszając stosowanie procedur bezpieczeństwa i obniżając koszty eksploatacji.
EN
The paper presents problems related to the regeneration of wheel hubs for mining machinery vehicles carried out with arc welding using the MAG method. Hubs made of medium-carbon cast steel, type LII500, were weld surfaced with filler metal grade of G4Si. The tests were aimed at determining welding imperfections and metallographic properties of the surfacing welds. The influence of heat treatment on the properties of surfacing was investigated. Hardness distributions in welded hubs after various heat treatment operations were determined. Recommendations for the technology of weld surfacing the wheel hubs were formulated.
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z regeneracją piast kół pojazdów maszyn górniczych realizowanych napawaniem łukowym metodą MAG. Piasty wykonane ze staliwa średnio węglowego gat. LII500 napawano spoiwem gat. G4Si1. Badania miały na celu określenie niezgodności spawalniczych oraz właściwości metalograficznych napoiny. Zbadano wpływ obróbki cieplnej na właściwości napoiny. Określono rozkłady twardości w napawanych piastach po różnych zabiegach obróbki cieplnej. Sformułowano zalecenia do technologii napawania piast.
PL
Kopalnie są często zlokalizowane w terenie górzystym i urobiony materiał jest transportowany z rejonu wzgórza do doliny - na plac składowy przy drodze publicznej lub bocznicy kolejowej. Stosowany jest wtedy najczęściej transport oponowy, ze względu na swoją niezawodność, ogromną elastyczność oraz dostępność w postaci usługi (outsourcing). Jednak takie rozwiązanie bywa przeszkodą w eksploatacji surowca, z uwagi na uciążliwy hałas i wibracje, kosztowną degradację lokalnych dróg oraz emisję spalin i gazów cieplarnianych, towarzyszące ruchowi ciężkich pojazdów. Złoże surowca położone w górach jest również złożem energii potencjalnej grawitacyjnej, którą można odzyskać w wypadku transportu urobku w dół. Do tego potrzebny jest napęd elektryczny i wyeliminowanie pracy jałowej środka transportu, co jest możliwe przy zastosowaniu energooszczędnego przenośnika taśmowego, pracującego w trybie generatorowym. Zastąpienie odstawy oponowej transportem taśmowym z odzyskiem (rekuperacją) energii umożliwia uzyskanie przez kopalnię statusu prosumenta energii elektrycznej oraz znaczące ograniczenie wpływu na środowisko, w szczególności wykazanie znacznych oszczędności w zużyciu energii pierwotnej (tzw. białe certyfikaty) oraz spowoduje obniżenie kosztów transportu. Rekuperacyjne przenośniki do transportu kruszyw z wyrobisk na wzgórzach mogą się stać wizytówką zrównoważonego górnictwa.
EN
Mines are often located in hilly terrain, from which the mined material is hauled from the hill to the valley - to the depot near the public road or railway sidetrack. Then, truck haulage is the most often used because of its reliability, great flexibility and availability in the form of outsourced service. However, such a solution can be an obstacle in the exploitation of the raw material due to arduous noise and vibrations, costly degradation of local roads and emissions of greenhouse gases and gases, accompanying the movement of heavy vehicles. The resource deposit located in the mountains is also a potential gravitational energy deposit that can be recuperated in the case of transporting the mined material down. For this you need an electric drive and eliminating the idle mode of transport, which is possible using an energy-saving belt conveyor working in generator mode. Replacement of truck haulage with belt transport with energy recovery (recuperation) enables the mine to obtain the status of electricity prosumer and significantly reduce its environmental impact, in particular demonstrating significant savings in primary energy consumption (so-called white certificates) and will reduce transport costs. Recuperative conveyors for aggregate transport from hill excavations can become a showcase of sustainable mining.
PL
W polskich kopalniach węgla kamiennego stosowanych jest wiele środków technicznych do transportu materiałów oraz przewozu ludzi. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzieli się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Stąd uzasadnione jest wdrażanie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyn zarówno z elektrycznej trakcji przewodowej, jak i z baterii akumulatorów. Podwójny układ napędu maszyny akumulatorowej może zmniejszyć ograniczenia maszyny zasilanej tylko z trakcji (przewidzianej do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach niemetanowych lub ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono innowacyjne rozwiązanie napędu górniczego przenoś­nika taśmowego, bazującego na wolnoobrotowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi, o regulowanej prędkości obrotowej. Silnik z wirnikiem zewnętrznym umieszczony jest wewnątrz bębna napędowego, dzięki czemu z układu napędowego można wyeliminować przekładnię mechaniczną, która – po pierwsze – zmniejsza sprawność układu napędowego, a po drugie – ulega dość częstym awariom. Opracowane rozwiązanie napędu przenośnika taśmowego znacząco ogranicza potrzebną do jego zabudowy przestrzeń, co w warunkach wyrobiskowych ma szczególne znaczenie.
EN
The paper presents a novel solution of a variable speed electric drive for mining belt conveyer system which is based on a low-speed permanent magnet synchronous motor (PMSM). The motor with outer rotor construction is built into a drum which allows to eliminate a mechanical transmission and clutch of the drive system, i.e. the elements that reduce the efficiency of the propulsion system and are responsible for frequent failures. Developed solution of mining belt conveyer significantly reduces the space required for its installation, which is especially important in mining conditions.
PL
Łańcuchy ogniwowe produkowane są według norm grupujących je w zależności od ich zastosowania, np. na łańcuchy kotwiczne, zawiesiowe, przenośnikowe. Na szczególną uwagę zasługują łańcuchy ogniwowe górnicze, ponieważ znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w przemyśle górniczym, ale również w energetyce, przemyśle cementowym, chemicznym i innych gałęziach przemysłu. Stosowane są w przenośnikach o wydajnościach od kilku do kilku tysięcy t/h. Ich niezawodne działanie decyduje o dyspozycyjności całych komplesów ścianowych, czyli milionowych inwestycji. Dlatego określane są często sercem każdego przenośnika. Łańcuchy górnicze produkowane są w różnych odmianach geometrycznych i wytrzymałościowych. Prawidłowy dobór rozmiaru oraz klasy jakości łańcucha górniczego jest warunkiem jego prawidłowej pracy w maszynie górniczej. Niniejsze opracowanie ma na celu skrótowe przedstawienie podstawowych informacji o łańcuchach górniczych, których znajomość jest pomocna przy wyborze właściwego łańcucha do określonej aplikacji.
EN
Round link chains are manufactured according to different technical standards depending on their application: anchor chains, lifting chains, chains for hoists or conveyors. A very special group are mining chains used in coal mines in AFC and BSL conveyors, as well as in coal ploughs. They are manufactured in a wide range of dimensions and geometrical varieties. This article gives a basie overview of the main technical properties of mining chains, their test program according to standard DIN 22252, the criteria of dimensioning and selection of chain types.
7
Content available remote Maszyny górnicze w dobie czwartej rewolucji przemysłowej
PL
Większość nowoczesnych przedsiębiorstw doskonale rozumie, że konkurencyjność rynkowa zależy dziś od sukcesywnego podnoszenia wydajności procesów produkcyjnych. Cel ten najefektywniej osiąga się poprzez zwiększenie automatyzacji poszczególnych etapów ciągu technologicznego, jego monitorowanie i systematyczne eliminowanie „wąskich gardeł”. Założenie to leży u podstaw czwartej rewolucji przemysłowej. Wiedzą o tym także producenci maszyn górniczych, przekładając ten globalny trend na specyfikę swojej branży, w której procesem produkcyjnym jest wydobycie węgla.
PL
Zapewnienie operatorowi odpowiednich warunków pracy (komfort termiczny i akustyczny), łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących oraz dostarczenie niezbędnych informacji w sposób niezaburzający koncentracji ma obecnie niebagatelne znaczenie podczas projektowania maszyn budowlanych i górniczych. Kabina jest stanowiskiem pracy operatora, w którym znajdują się urządzenia sterujące mechanizmem jazdy koparki, pracą osprzętu roboczego oraz wskaźniki ostrzegawcze i informacyjne o stanie maszyny.
EN
Providing an operator with appropriate working conditions (thermal and acoustic comfort), easy access to all controls, and the necessary information in such a way as not to disturb their concentration is currently of substantial importance when it comes to the designing of construction and mining machinery. The cabin serves as the operator’s workplace which houses devices in charge of controlling the excavator’s driving mechanism and the work of the operating equipment, as well as indicators displaying warnings and information on the condition of the machine.
EN
The article deals with the examination of the state of the ball track at the heavy machine ZP 6600/Z79. This kind of machines are located in Doly Bílina. Article presents results of material exams which were taken on given samples and it describes the progress and results of the numeric calculations for the state of tenseness. The material tests were realized in an external cooperation. The numeric simulation of the tenseness was made in the VÚHU a. s. on the 3D model of the contact by a method of the ultimate elements. The used method works with the ending parts at the bottom of part of the ball track when it touches the ball. To determine the internal and contact forces in the ball and the bottom part of the ball track we used the software called COSMOS/DesignStar ver. 6.0. The result was an evidence for the decision about the depth of the turned layer of the material in order to create a new groove of the bottom part of the ball track.
EN
This article presents the macro- and microstructural analysis of bearing raceways. Raceways of bearings, taken from two machines which had worked 100,000 and 30,000 h, were examined. This provided crucial information on the exploitation history of both bearings, which is especially important for the future design process. After these initial macroscopic observations, it was determined which areas of the bearing had been most severely worn. This was indicated by the areas in which the chassis stiffness was highest. Further microscopic analysis of the individual bearing sections was useful for the identification of the dominating, destructive mechanisms in these areas.
EN
The article presents and compares the results of experiments and numerical calculations of fatigue life of the cast lock of scraper conveyor used in the mining industry. The scope of research included determination of the fatigue life characteristics of ADI based on LCF and MLCF tests and fatigue life studies carried out directly on the casting of the lock. The state of stress in casting caused by the effect of forces applied in the test equipment was determined by the finite element method. The obtained results were used in calculation of the fatigue life of the lock applying selected hypotheses of the multiaxial fatigue. The results of calculations were compared with the results of experiments, evaluating at the same time also the validity of the adopted hypotheses.
EN
The concept of assessing the reliability maintenance of mining machines, such as belt conveyors, which constitute a special group of complex technical objects, due to difficult maintenance conditions, is presented in the study. Interruption of operations caused by failures constitutes organisational-technological problems, connected with economic losses, for the user. The presented concept contains the determination of the renewable objects reliability-maintenance index, such as the failure stream parameter as well as the investigation methodology allowing to determine its value. Undertaken operations should concern failure states of devices on the bases of the information systems of the maintenance control of these objects.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny niezawodności eksploatacyjnej maszyn górniczych, jakimi są przenośniki taśmowe, stanowiących specyficzną grupę złożonych obiektów technicznych z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Przerwa w pracy spowodowana uszkodzeniem stanowi dla użytkownika problem organizacyjno-techniczny połączony ze stratami ekonomicznymi. Przedstawiona koncepcja obejmuje wyznaczanie wskaźnika niezawodnościowo-eksploatacyjnego obiektów odnawialnych, jakim jest parametr strumienia uszkodzeń oraz metodykę badań pozwalających na wyznaczenie jego wartości. Podejmowane działania powinny dotyczyć oceny awaryjności badanych urządzeń w oparciu o systemy informacyjne kontroli przebiegu procesów eksploatacji tych obiektów.
PL
W artykule podjęto problem badań dynamiki jazdy ładowarki czołowej stosowanej w górnictwie podziemnym do transportu urobku. Maszyny te podczas jazdy w podziemnych chodnikach o nierównych podłożach poddane są znacznym oddziaływaniom dynamicznym. W celu wyznaczenia stanu obciążenia głównych węzłów konstrukcyjnych ładowarki opracowano i przedstawiono procedury budowy modelu obliczeniowego i badań symulacyjnych dynamiki jazdy. Zamieszczono wyniki symulacji jazdy maszyny po podłożu o różnych profilach.
EN
The paper discusses the problem of building computational model and simulation research of a front loader used in underground mining for ore transport. These machines while driving in the underground sidewalks on uneven surfaces are subjected to significant dynamic interactions. In this paper an attempt to determine the load status of loader’s major structural nodes by simulation researches were prepared. The paper presents the results of a simulation driving of the machine on the uneven ground about different profiles.
PL
W wyniku wieloletniej współpracy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie i KGHM Polska Miedź S.A. opracowano i wdrożono system ewidencjonowania, kontroli oraz oceny efektywności maszyn i urządzeń górniczych EKSPERT. Nowe rozwiązania i korekty funkcjonujących obecnie procedur (tak pozyskiwania, jak i przetwarzania danych) stworzyły nowe możliwości analizy i pozwoliły na uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych. System EKSPERT jest systemem klasy Business Intelligence (BI) zbudowanym przy wykorzystaniu komponentów platformy technologicznej SAP Business Objects i przeznaczonym do obsługi automatycznego procesu opracowania i dystrybucji informacji zarządczej dla zdefiniowanej grup odbiorców. Wymagane przekroje informacji powstają w wyniku przetwarzania danych z ewidencji procesów produkcyjnych w systemie mySAP oraz danych z systemów automatyki przemysłowej służących zasilaniu i sterowaniu urządzeniami głównymi w Oddziałach Górniczych oraz Zakładach Wzbogacania Rud. Zbudowany system jest jedną z nielicznych prób wykorzystania kompleksowej informacji – pochodzącej z wszystkich modułów funkcjonującego systemu SAP ERP. Dotyczy ściśle określonej grupy użytkowników i jest pożądanym kierunkiem działań dla opracowania rozwiązań mających znaleźć zastosowanie w innych obszarach działalności miedziowego koncernu.
EN
As the result of long-term cooperation between the Institute of Natural Resources and Energy Management (IGSMiE PAN) in Krakow and KGHM Polska Miedz S.A. a system of filing, control and effectiveness analysis of mining machines and equipment EKSPERT was implemented. Thanks to the modern solutions and corrections in the currently functioning procedures (both for gathering and processing data) new method of assessment emerged and allowed to obtain measureable profits. EKSPERT is the system of Business Intelligence class, developed by use of SAP Business Object technological platform components and dedicated to service the automated process of preparing and distributing management data for the specific group of recipients. The required ranges of information evolve as the consequence of processing data from the record of production process in mySAP system and data from industrial automatic control engineering systems which may serve to feed and operate the hub devices in Mining Departments and Ore Enrichment Plants. Such a system constitutes one of a few trials of using complex information derived from each module of the already functioning SAP ERP system. It strictly relates to the specific group of users and indicates directions for activities aimed at creating solutions which may be applied in other fields of the copper business.
PL
W artykule omówiono metody badań nieniszczących, które mogą być wykorzystywane do oceny stanu technicznego konstrukcji nośnej maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. W oparciu o wyniki tych badań na każdym etapie remontu maszyny można podejmować decyzje o zakresie prac remontowych dotyczących poszczególnych elementów konstrukcji. Pozwala to zatem ograniczyć koszty wykonywanych prac remontowych.
EN
Non-destructive test methods, usable to evaluation technical state of the supporting structure machines in opencast mining are described in article. Results of non-destructive method tests are basis to decisions about extent of repair works and reducing the renovation costs.
PL
W artykule przedstawiono elementy środowiska programowego do wirtualnego prototypowania na przykładzie maszyny górniczej. Przedstawiono sposób tworzenia scenariuszy wirtualnego prototypowania, tj.: identyfikacja kryteriów oceny, stanów oraz modeli kryterialnych. Przedstawiono zasady doboru środowiska obliczeniowego do przeprowadzenia obliczeń numerycznych. Omówiono zalety prowadzenia analiz wirtualnych oraz możliwości współczesnych programów obliczeniowych. Zaprezentowano metodę obliczeń numerycznych na etapie projektowania nowej maszyny górniczej. Przeprowadzono przykład wirtualnego prototypowania dla kryterium wytrzymałościowego ramienia kombajnu ścianowego.
EN
The components of software environment are presented in this paper in the example of mining machine. The method for creation of scenarios of virtual prototyping, i.e. identification of assessment criteria, states and criterial models, is given. Selection of computational environment for making the required numerical calculations is presented. Advantages of virtual analyses and possibilities of state-of-a-art computational programmes are discussed. A procedure of numerical calculations at the stage of designing of new mining machine is presented. An example of virtual prototyping for strength criterion of longwall shearer arm is described.
17
Content available remote Najnowsze rozwiązania ITG KOMAG w zakresie maszyn i urządzeń górniczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych zrealizowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w ubiegłym roku. Zwrócono szczególną uwagę na innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń górniczych, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy załóg górniczych. Do osiągnięć Instytutu należy zaliczyć wiertnicę inżyniersko-geologiczną WIG-200, obudowę zmechanizowaną HYDROMEL-16/34 POz, stojak hydrauliczny HSH-R, uniwersalny system przewietrzania i odpylania wyrobisk chodnikowych, podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1, akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1, filtr samoczyszczący FS-60, system elektronicznej ewidencji środków trwałych w zakładach górniczych iRIS oraz system interaktywnych instrukcji obsługi INSTO.
EN
The article presents selected examples of results of scientific and research-development works realized at the Institute of Mining Technology KOMAG last year. Particular attention was paid to innovative solutions of mining machines and equipment, which in a significant way contribute to the improvement of safety and work comfort of miners. Among the Institute’s achievements should be counted the WIG-200 engineering-geological drilling rig, HYDROMEL-16/34 POz powered support, HSH-R hydraulic prop, universal roadway ventilation and dust extraction system, PCA-1 suspended battery drivetrain, GAD-1 suspended battery drivetrain, FS-60 self-cleaning filter, IRIS system of electronic recording of fixed assets in mines and INSTO system of interactive manuals.
PL
W artykule przedstawiono system sygnalizacji zagrożeń pożarowych przekazany do eksploatacji na koparce SRs 2000 nr 36, pracującej przy urabianiu węgla brunatnego w Kopalni Bełchatów. Przedstawiono nowe podsystemy monitoringu i sygnalizacji zagrożeń pożarowych w szczególne zagrożonej centralnej części maszyny w leju przesypowym przenośnika pierwszego i drugie­go oraz w pomieszczeniu przewijaków kablowych zabudowanym wokół przesypu.
EN
System of fire hazards signalization used in SRs 2000 No. 36 excavator in KWB Bełchatów has been presented. New subsystems of monitoring and signalization of fire hazards in central part of the machine in siftings hopper of the first and the second conveyor, as well as in cable rewinding room constructed around the hopper have been discussed.
PL
Niniejszy artykuł stanowi zestawienie zaobserwowanych trendów rozwoju samojezdnych wozów wiercących (SWW) i kotwiących (SWK) przez pryzmat dostępnych technologii i urządzeń, przeglądu innowacyjnych systemów u wiodących światowych producentów tego typu sprzętu oraz wymagań stawianych przez klientów i warunki panujące w kopalniach. Opisano, co skłania dostawców tego typu maszyn do wprowadzania nowych rozwiązań i co powinno być brane pod uwagę przy planowaniu rozwoju technologicznego SWW i SWK. Podano przykłady wdrożeń i efekty, jakie przyniosły. Artykuł ten może być źródłem pomysłu oraz ukierunkowania prac konstruktorskich w firmach, które chcą, by ich urządzenia były coraz bardziej bezpieczne, konkurencyjne i efektywne.
EN
This article comprises a collation of trends in innovative control systems on drilling and bolting rigs according to customer needs, technology and device availability and mine conditions. It describes the reasons for these improvements and what should be taken into account in planning the development in technology. Examples of implementation and effects are shown. This article could be a source of inspiration for designers in companies which desire to build safer, more effective and competitive machines.
PL
Intensywna eksploatacja współczesnych maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego pociąga za sobą znaczne zużycie ścierne przesypów w układzie transportu urobku. Warunki te wymagają podjęcia prac nad zastosowaniem materiałów odpornych na ścieranie. Materiały używane w lejach przesypowych poza wysoką odpornością na ścieranie powinny się również charakteryzować dostateczną wytrzymałością na obciążenia dynamiczne. Próby eksploatacyjne dowiodły, że najlepiej sprawdzają się płyty stalowe z napoiną trudnościeralną.
EN
The intensive exploitation of opencast mining machines involves a high wear of elements of bulk material transport systems. These conditions have forced users to try using different types of materials resistant to abrasion. Materials used in belt chutes, beyond high abrasion resistance, should also have sufficient strength to dynamic loads. Operation tests have shown that the best combination of the above demands meet the steel cladded wear plates with high resistant overlay.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.