Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  młyn węglowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W referacie, rozważając przypadek elektrowni, w której stwierdzono znaczący wzrost przemieszczeń fundamentów budynku głównego jednego z bloków energetycznych, przedstawiono przykładowy sposób rozwiązywania tego typu zagadnień. Problem dotyczył zarówno osiadań statycznych, jak i dynamicznych. Ze względu na fakt, iż praca urządzeń (młyna węglowego) powoduje ruch trudny do ustalenia metodami analitycznymi, należało wstępnie wykonać pomiary drgań. Dzięki temu uzyskano czasowe przebiegi przyśpieszeń drgań fundamentów oraz wybranych punktów konstrukcji. Model obliczeniowy (MES) został poddany zarejestrowanemu na fundamencie wymuszeniu, zaś przebiegi czasowe przyśpieszeń drgań uzyskane w warunkach rzeczywistych posłużyły do walidacji jego parametrów (stałych materiałowych konstrukcji oraz gruntu i sztywności połączeń). Po uzyskaniu zadowalającej różnicy pomiędzy przyśpieszeniami (model MES – rzeczywista konstrukcja) zasymulowano trzy warianty naprawcze. W dwóch z nich drogę propagacji przecięto barierą antywibracyjną, zaś w jednym zwiększono sztywność gruntu pod fundamentami. Każde z rozważanych rozwiązań powodowało obniżenie drgań konstrukcji młynów węglowych. Jednak w przypadku „otulenia” fundamentów matą antywibracyjną uzyskano znaczne wzrosty przyśpieszeń drgań młynów. Zwrócono też uwagę, iż zwiększenie sztywności gruntu pod fundamentami pomimo ograniczenia poziomu amplitud drgań w całym obiekcie może ze względów technologicznych okazać się kłopotliwe.
EN
The paper presents case of selected power plant, where substantial increase of displacements of the foundations of the main power unit were observed and an exemplary method of solving such type of problem. The problem concerned both static settlements as well as vibrations. Since the operation of the equipment (coal mill) causes movement difficult to be determined using analytical methods, initially vibration measurements had to be made. As a result, time courses of foundations as well as selected points onto investigated structure accelerations were obtained. The computational model (FEM) was loaded with excitation registered on the foundation, while acceleration time courses obtained in real conditions were used to validate its parameters (material constants of structure and soil) and joints rigidity. After obtaining a satisfactory difference between accelerations (FEM model – real construction), three repair variants were simulated. In two of them the propagation path was separated with an anti-vibration barrier, while in one the stiffness of the soil below foundation was increased. Each of the mentioned solutions reduced the vibration level of the structure in the vicinity of coal mills. Nevertheless, in the case of "covering" foundations with anti-vibration mat, significant increases in vibration acceleration of mills were observed. It was also pointed out that increasing the soil stiffness below foundations, despite limiting the level of vibration amplitudes in the entire facility, may prove to be troublesome for technological reasons.
EN
The paper presents a determination method of the most advantageous time of preventive maintenance for milling assemblies used in the energy industry. In this particular case, we considered bowl-mill pulveriser assemblies used in power plants. Reliable operation of these assemblies is important from the point of view of continuous energy production. In addition to a reliable operation, the planned maintenance policy allows reducing the operating costs by minimizing the losses caused by unplanned failures and downtime. The decision-random model based on dynamic programming and the Bellman’s Principle of Optimality was used to determine the maintenance time. In practical operation there are situations when, in order to ensure continuous production, the maintenance of a milling assembly cannot be carried out as planned, and its operation time is extended. The decision-random model presented in the paper allows determining how much this time can be extended from the economic point of view.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia najkorzystniejszego czasu odnowy profilaktycznej dla eksploatowanych w przemyśle energetycznym zespołów mielących. W analizowanym przypadku rozważano kulowo-misowe zespoły mielące eksploatowane w młynach węglowych jednej z elektrowni. Niezawodne funkcjonowanie tych układów jest istotne ze względu na zapewnienie ciągłości produkcji energii. Stosowanie zaplanowanej polityki odnawiania obiektów, oprócz zapewnienia niezawodnego funkcjonowania, pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez minimalizację strat wynikających z nieplanowanych awarii oraz przestojów. Do wyznaczenia czasu odnowy zespołów mielących zastosowano modele decyzyjno-losowe oparte na programowaniu dynamicznym i wykorzystujące zasadę optymalności Bellmana. W praktyce eksploatacyjnej zdarzają się sytuacje, kiedy ze względu na zapewnienie ciągłości produkcji zespół mielący nie może być odnowiony w zaplanowanym terminie i czas jego eksploatacji jest wydłużany. Wykorzystując przedstawiony w artykule model decyzyjno-losowy, można określić, o ile czas ten może być wydłużony z ekonomicznego punktu widzenia.
PL
Bieżący monitoring stanu technicznego zespołów młynowych pozwala na utrzymanie pożądanej jakości pyłu węglowego, jak również na ograniczenia zużycia energii na potrzeby własne. W artykule przedstawiono trzy wskaźniki eksploatacyjne, które mogą służyć do oceny stopnia zużycia elementów mielących młyna węglowego. Są to: jakość przemiału, jednostkowe zużycie energii na przygotowanie pyłu węglowego, a także wysokość warstwy mieliwa pod elementami mielącymi. Poddano analizie wyniki badań młynów typu RP wykonanych w odstępie kilkunastu lat w Elektrowni Opole. Wskazano jak wyżej wymienione wskaźniki wiążą się z czasem pracy elementów mielących. Przedstawiono wnioski co do możliwości oceny stanu technicznego młyna na podstawie monitoringu tych wskaźników.
EN
The current monitoring of coal pulverizers allows to maintain the desired quality of coal dust as well as reduction of energy consumption for own needs. The paper presents three indicators that can be used to assess the degree of installation wear of grinding elements. These indicators are: dust quality, the specific energy consumption for the preparation of coal dust and the height of material layer under grinding rolls. The study analyzed results of mills type RP performed at intervals of several years in the Opole Power Plant. The article presents how these indicators are associated with the working time of grinding components. It presents also some conclusions about the possibility of assessing technical condition of pulverizers based on the monitoring of the indicators.
PL
W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w układach wytwarzania pyłu węglowego ekspoatowane są wentylatorowe młyny węglowe. W procesie produkcji energii elektrycznej młyny spełniają bardzo istotną rolę, dlatego do ich utrzymania w tzw. gotowości ruchowej przywiązuje się niezwykle dużą uwagę.
PL
Opisano układ do wykrywania zakłóceń swobodnego spływu strumienia paliwa w przykotłowym zasobniku węgla oraz jego praktyczne zastosowanie na obiekcie energetycznym. Zakłócenia te są częstym zjawiskiem występującym w zasobnikach przykotłowych gromadzących węgiel lub mieszaninę węgla i biomasy. Świadczą one o zlepianiu się mas paliwa i tworzeniu przez nie struktur zakłócających pomiar aktualnej zawartości paliwa w zasobniku, prowadząc tym samym do niebezpiecznych zjawisk polegających na niedowęgleniu zespołu młynowego oraz przedmuchiwaniu gorącego powietrza z młyna do komory zasobnika, co z kolei może doprowadzić do zapłonu pyłu węgla i biomasy. Zapłon taki może prowadzić dalej do wybuchu i rozprzestrzenienia się pożaru po całej drodze nawęglania powodując liczne zniszczenia, a nawet wypadki śmiertelne wśród personelu elektrowni. Opisany układ został stworzony w celu wczesnego wykrycia i ostrzegania przed takimi zjawiskami, bez konieczności osobistego wglądu do samego zasobnika.
EN
Presented is a method for detection of disturbances in a free flow of solid fuel stream in a boiler-side coal bunker and its practical use in selected power units. The disturbances are common phenomena in coal bunkers storing either coal or a biomass-coal mixture. They are represented by clustering of fuel masses and formation of structures which impede the measurement of actual fuel level within the coal bunker. This leads to dangerous occurrences associated with deficiency of fuel feed to the mill unit as well as overblow of hot air from the mill unit back to the coal bunker, which may further lead to ignition of coal and biomass dust. The ignition may in turn trigger explosion and the spread of fire over the entire fuel supply line, causing numerous destructions and even fatal accidents among a power plant personnel. The described system was created in order to early detect and warn against such phenomena without the necessity of individual coal bunker inspections.
PL
Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania wysokociśnieniowej, zautomatyzowanej instalacji zamgławiania do wykrywania i zapobiegania zapłonom oraz pożarom w młynach węglowych wraz z pozytywnymi wynikami testów ruchowych w elektrowni.
EN
Presented are advantages resulting from the application of an automated high-pressure spray system for detection and prevention of ignitions and fire in coal pulverizers. Enclosed are positive results of performance tests conducted in the power plant.
PL
Przedstawiono badania ruchu mieliwa w układzie mielącym młyna rolkowo-misowego w skali 1:4. W badaniach mierzono wysokość warstwy węgla na misie w zakresach zmian parametrów układu mielącego m.in. prędkości obrotowej misy, wysokości pierścienia spiętrzającego oraz strumienia węgla W oparciu o wyznaczone kształty brył mieliwa na misie obliczono średnie prędkości promieniowe mieliwa. Badania uzupełniono o analizę ruchu znaczników dodawanych do strumienia węgla dozowanego na misę, co pozwoliło na wyznaczenie średnich wartości składowych prędkości przemieszczania się wierzchnich warstw mieliwa.
EN
This paper is a presentation of tests performed to analyze grinding material movements in a ring-roller milling system in 1:4 scale. Subject to research was the hard coals layer thickness on the mills table depending on the range of the mill parameters changes, i.e. tables rotary velocity, height of the pile-up ring and coal feed stream. Basing on the determined material bulk shapes on the table, average radial velocities of the material could be calculated. The test were then supplemented with an analysis of markers movement added to the coal streams being fed onto the table, which enabled determining average values of velocity components for material surface layers relocation.
PL
Opisano uproszczony model pierścieniowo-kulowego młyna węglowego i praktyczne wykorzystanie zamodelowanych w nim sygnałów: temperatury mieszanki pyłowo–powietrznej, który wykorzystano do identyfikacji zapłonów w młynie węglowym oraz sygnału mocy silnika młyna węglowego, który wykorzystano do identyfikacji zaniku paliwa w młynie węglowym, prowadzącego do przegrzania młyna, a następnie do zapłonu. Identyfikacja powyższych zjawisk jest szczególnie istotna podczas procesu współspalania węgla i biomasy, i może przyczynić się do ochrony młyna węglowego przed jego zniszczeniem.
EN
Described is a simplified model of a ring–ball coal mill and the practical use of signals applied to it: the air-dust mixture temperature signal which was used to identify ignitions in the coal mill and the coal mill motor power signal which was used to identify the loss of fuel in the coal mill that leads to overheating of the mill and then ignition. The identification of these phenomena is particularly important during the coal and biomass co-firing process and may contribute to protection of a coal mill.
PL
Obiektem analiz przedstawionych w prezentowanej pracy jest zespół koła bijakowego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Pokazano dyskretne modele obliczeniowe pozwalające na ustalenie krytycznej wielkości zużycia elementów koła z uwagi na możliwość zaistnienia rezonansu oraz przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w elementach koła. Rozwiązano zadanie doboru kształtu i optymalnych wymiarów podcięcia bijaka. Sformułowano wnioski.
EN
The object of the analysis described in the paper is the beater wheel and drive shaft unit used in the mills grinding coal. Discrete calculation models have been shown. The critical value of wear of wheel elements has been determined owing to the possibility of resonance and the exceeding of permissible stresses in the wheel elements. The problem to determine the shape and optimal dimensions of the relief of the beater has been calculated. The conclusions have been formulated.
PL
Nowoczesne metody określane mianem "sztucznej inteligencji" zostały zastosowane do optymalizacji spalania i do realizacji wybranych funkcji diagnostyki instalacji młynowej kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym. Optymalizacja spalania wykazała zauważalną poprawę sprawności i obniżenie emisji NO[x]. Przy pomocy logiki rozmytej opracowano m.in. układ detekcji przekroczenia maksymalnej wydajności młyna wentylatorowego.
EN
Modern methods referred to as "artificial intelligence" have been applied to combustion optimization and implementation of selected diagnostic functions for the milling system of a pulverized lignite-fired boiler. The results of combustion optimization have shown significant improvement of efficiency and reduction of NO[x] emission. Fuzzy logic has been used to develop, among other things, a fan mill overload detection system.
PL
Przedstawiono kilka modeli matematycznych procesu mielenia w młynach węglowych rolkowo-misowych, weryfikowanych na podstawie badań na urządzeniach w skali laboratoryjnej oraz w warunkach przemysłowych. W większości modeli proces mielenia jest opisany przez parametry: rozkładu (rozdrabniania), rozdziału (selekcji) i klasyfikacji, które odpowiednio wyrażają historię obciążenia i pękania oraz przemieszczania ziaren w komorze młyna. W ostatnim punkcie zaprezentowano możliwości wykorzystania opisanych modeli dla prognozowania strumienia pyłu z młyna, przy zadanych zmianach warunków mielenia.
EN
In the paper authors present some mathematical models of grinding process with the use of ring-roller mills. The research results have been obtained on the basis of both laboratory as well as in industrial range. The majority of grinding processes models haved been described by the three parameters i.e. breakage distribution, specific rate of breakage and separation which express the history of load, breakage and transport grain material in the mill chamber respectively. The last point presents the possibilities of employing the models in predicting dust stream from the mill with the given changes in milling conditions.
PL
W artykule podano osiągnięcia firmy METALODLEW w produkcji pierścieni miażdżących i dociskowych do młynów węglowych. Pierścienie mają duży wpływ na przebieg procesu mielenia węgla do opalania kotłów energetycznych, a w konsekwencji na obniżenie eksploatacji młynów. Dokonano modernizacji dwóch pieców do obróbki cieplnej odlewów - m. in. zastosowano w nich szybkoprzepływowe palniki zasilane gazem ziemnym, oraz zautomatyzowano proces sterowania przebiegiem obróbki cieplnej. Modernizacja wpłynęła na obniżenie kosztów produkcji (przez ograniczenie przestojów i remontów), poprawę warunków obsługi pieców oraz przedłużenie czasu ich eksploatacji. W odlewach uzyskano jednorodną strukturę i mały rozrzut twardości powierzchni pracujących pierścieni.
EN
In the article the achievements of the firm METALODLEW in the production of the crushing and clamping rings for coal mills are presented. These rings have a great influence on the course of the milling process of coal when heating the power boilers and in consequence on a decrease of the operation of mills. Two furnaces for heat treatment of castings were modernised Among others high-flow burners were applied in them and the control process of the heat treatment course was automatised. This modernisation gave as an effect a decrease in the production costs (due to the limitation of down-times and repairs), improvement of the conditions of the furnace servicing personnel and prolongation of the time of the furnace operation. In the castings homogeneous structure was obtained as well as a small scatter of the surface hardness in the operating rings.
PL
Wprowadzenie pomiaru warstwy zgniatanego mieliwa pozwoliło na wyznaczenie efektu rozdrabniania w warstwie mieliwa zgniatanego przez kule lub rolki. Wyniki dotychczasowych badań wykazują, że wyznaczony w ten sposób efekt rozdrabniania jest wielkością charakterystyczną dla danego rozwiązania konstrukcyjnego układu mielenia. Wartość efektu rozdrabniania decyduje o krotności cyrkulacji mieliwa i zapełnieniu młyna przy wymaganych parametrach pyłu. W połączeniu z innymi parametrami pracy młyna pozwala na optymalizację procesu przygotowania pyłu. Wykorzystanie tej wielkości jako podstawowego parametru w modelu matematycznym pozwoli na ilościowe odwzorowanie efektów wprowadzanych zmian parametrów eksploatacyjno-ruchowych i konstrukcyjnych w rzeczywistym młynie przy określonym rozwiązaniu konstrukcyjnym. Możliwość wyznaczenia efektu rozdrabniania w rzeczywistym młynie pozwala na szybką ocenę wprowadzonych zmian w normalnych warunkach eksploatacyjnych lub ewentualną weryfikację wyników uzyskanych na modelu.
EN
The introduction of measurement a layer of the crushing carbon allows to determine the grinding effect in a carbon's layer crushing by balls or rolls. Grinding effect is a characteristic quantity for the construction (structual) solution. In connection with different parameters of the coal it allows to analyse a process of runnin of the coal dust preparation.
PL
Od początku działalności w Energopomiarze wykonuje się pomiary młynów węglowych i instalacji młynowych. Sposób prowadzenia tych pomiarów był opracowany na podstawie studiów literaturowych i doskonalony w miarę zdobywania doświadczeń. W związku z pojawianiem się nowych problemów w eksploatacji młynów w latach siedemdziesiątych wykonano w Energopomiarze, wykorzystując specjalne stanowisko doświadczalne, wiele prac badawczych, efektem których było opracowanie własnej metodyki prowadzenia pomiarów młynów, stosowanej przy pewnych modyfikacjach do chwili obecnej.
EN
Energopomiar from the beginning of its activity measures coal mills and mill installations. The way of the measurements was elaborated on the base of bibliographic studies and has been improved as an experience has been achieved. In connection with new problems, which were being appeared in mill operation, in sixties were carried out many works with use of special stand. As the effect of these there was elaboration of own mill measurement methodology, used up-to-date with some modifications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.