Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2552

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
PL
Procesy zachodzące w czasie załadunku węgla wymagają ogromnej koncentracji pracowników, organizacji stanowisk i przepływu informacji między poszczególnymi etapami. Jak zatem wszystko skoordynować, by zapewnić pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy?
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
PL
Rozmowa z Pawłem Engelem - zastępcą dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania oraz Edytą Boratyńska-Karpiej - ekspertem w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
PL
Świat w tej chwili zmaga się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. Wiele jest spekulacji na temat inicjacji tego zjawiska. Jedną z nich jest przekonanie, że pandemia jest obronną odpowiedzią natury na niszczącą ją ekspansję człowieka.
PL
W 2014 roku poproszono mnie o przygotowanie i wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Logistyki. Postanowiłem przyjrzeć się ewolucji wymagań stawianych logistyce na przestrzeni ostatnich lat. Jako punkt wyjścia przyjąłem znane powszechnie „6 W” (później „7 W”). Uświadomiłem sobie (i z tej konstatacji uczyniłem przesłanie wykładu), że zachodzące zmiany: gospodarcze, polityczne, społeczne, technologiczne - znacząco rozszerzyły pakiet wymagań stawianych przed logistyką, a liczba „W” znacząco wzrosła. W niniejszym artykule odwołuję się do tamtych przemyśleń i wniosków, ale jednocześnie staram się spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy dzisiejszego dnia. Od tamtego wykładu zdarzyło się przecież bardzo wiele.
PL
Logistyczne wyzwania globalnej firmy Marcin Skrzypczak RM Operations Manager, Iron Mountain Polska Procesy zarządzania dokumentacją w Polsce cechuje swojego rodzaju dychotomia procesowa, co szczególnie odzwierciedla się w związanych z nimi działaniami logistycznymi. Z jednej strony znajdujemy się bowiem w obliczu rewolucji cyfrowej, gdzie zdigitalizowane dane przechowywane są w „chmurach”. Z drugiej strony w wielu przedsiębiorstwach cały czas funkcjonuje wymóg przechowywania informacji na trwałych nośnikach, który przenosi się na całe spectrum działań logistycznych. Rocznie przez firmę Iron Mountain Polska przetwarzanych jest nawet 100 milionów stron dokumentacji papierowej, dla ponad 1500 klientów. Jednocześnie podstawowym zadaniem firmy jest zapewnienie swoim partnerom swobodnego dostępu do zasobów informacji, co stanowi poważne wyzwanie logistyczne.
PL
Wydaje się, że zagadnieniu wykorzystania egzoszkieletów w logistyce i produkcji poświęca się coraz więcej uwagi. Bliższe rozpoznanie tematu prowadzi jednak do wniosku, że refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania tych urządzeń w praktyce, ustępuje miejsca dyskusjom skupiającym się na wdrażaniu rozwiązań związanych z automatyzacją i robotyzacją niemal wszystkiego i za niemal każdą cenę.
PL
Bariery to nieodzowny element logistycznych wyzwań. Zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizacja procesów magazynowych, logistyka zwrotów, czy problem ostatniej mili to codzienne wyzwania, z którymi zmagają się logistycy na całym świecie. Praca na „żywym organizmie”, ewoluujące zwyczaje zakupowe klientów i popyt, który – szczególnie w e-commerce – niełatwo jest zaprognozować sprawia, że bariery mogą stać się pewnego rodzaju przyczyną głębszych, pozytywnych zmian i punktem przełomowym w rozwoju wielu firm. Jakie mogą to być bariery? Przeróżne. Chciałbym jednak skupić się na tej w ostatnim czasie najważniejszej, a mianowicie barierze czasu, która staje się coraz ważniejsza w logistyce, szczególnie w obsłudze sieci logistycznej e-commerce i klientów dokonujących zakupów w tym właśnie kanale sprzedaży.
EN
Background: Among all the processes in the supply chain, transport is one of the most complex and most expensive. While planning the transportation process, one needs to consider various factors, among others the exclusionary constraints imposed on selected suppliers, products or mean of transport. Although several papers can be found where the authors discuss the problem of exclusionary constraints, it is very difficult to find one concerning the empirical research in this area. Our work tries to fill this gap. The main goal and contribution of this article is the analysis of significance and importance of various exclusions in transport present in the real life. Methods: We present the results of a quantitative research performed on a random sample of 300 logistics services providers in Poland, concerning the exclusionary constraints in transportation. Results: The research confirmes that the exclusion factors are an important part of activity of the companies transporting goods. Although the distributions of the frequencies are different, depending on the factor, one may observe that every factor was noticed by a significant fraction of companies. The analysis of the potential dependencies between the variables show that the importance and frequency of the factors is rather independent from the company’s features. Our study contributes to the theories and practices of logistics enterprises. Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints with using empirical studies. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the transportation problems and we want to prepare more effective methods of planning the deliveries.
PL
Wstęp: Spośród wszystkich procesów w łańcuchu dostaw, transport jest jednym z najbardziej złożonych i najdroższych. Planując proces transportu, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in. ograniczenia wykluczające nałożone na wybranych dostawców, produkty czy środki transportu. Chociaż są artykuły, w których autorzy omawiają problem ograniczeń wykluczających, to nie ma tych dotyczących badań empirycznych. Nasza praca stara się wypełnić tę lukę. Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia i wagi różnych wykluczeń w transporcie obecnych w praktyce gospodarczej. Metody: Przedstawiamy wyniki badania metodą ilościową przeprowadzonego na losowej próbie 300 dostawców usług logistycznych w Polsce, dotyczącego ograniczeń wykluczających w transporcie. Wyniki: Badania potwierdzają, że warunki wykluczające stanowią ważną część działalności firm zajmujących się transportem towarów. Chociaż rozkłady częstości są różne, w zależności od czynnika, można zauważyć, że każdy został zauważony przez znaczną część respondentów. Analiza potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi pokazuje, że znaczenie i częstotliwość czynników jest raczej niezależna od cech przedsiębiorstwa. Nasze badanie stanowi wkład w teorię i praktykę przedsiębiorstw logistycznych. Wnioski: Badanie to stanowi rozszerzenie wcześniejszych badań nad ograniczeniami wykluczającymi z wykorzystaniem badań empirycznych. W przyszłych pracach wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania modeli matematycznych problemów transportowych i chcemy przygotować bardziej efektywne metody planowania dostaw.
12
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
13
Content available remote Redukcja ryzyka geotechnicznego do minimum
PL
Budujemy w coraz trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych i coraz bliżej sąsiedniej zabudowy. Nowoczesne budownictwo wymaga koordynacji wielu branż. Wszystko po to, by ostateczny efekt procesu inwestycyjnego był satysfakcjonujący dla każdej ze stron.
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta.
EN
Many companies have started using dynamic simulation as full support for their own optimization team to optimize business processes. The 3D visualization can facilitate understanding of the links among processes and their connections. It can significantly contribute to its appropriate implementation, which aims at saving costs, simplifying processes, introducing new or innovated processes, etc. Application field is not significant for the 3D visualization. Predictive simulation can be applied in any process, from storage, logistics, handling, through production line optimization to distribution. The submitted paper deals with the optimization of the production process regarding the reduction of handling demands for the company in the automotive industry. Businesses are currently facing an issue of handling complexity, which has a relatively high cost, depending on the amount of unnecessary and chaotic trips within production processes. It is necessary to modify the charging method in any change of production. This is connected with an increase of non-productive rides. The article introduces the possibility of a variant solution with the possibility to use dynamic simulation as a powerful tool for the process optimization.
EN
The aim of this paper was to present the application of the Bloch-Schmigalla method in order to deploy work stations and create a military equipment repair model under field conditions. Proper allocation of repair stations is of crucial importance from the point of view of a given material’s flow optimization. The aim of proper object allocation is such use of space that enables continuous, efficient and safe work. On the basis of numerical data, the advantages of using the Bloch-Schmigalla method for the optimal location of repair positions were presented. The proposal to optimize the organization of the repair process with using the Bloch-Schmigalla method entails multiple advantages e.g. decreasing the volume of transport activity size or time saving resulting from the rational arrangement of repair stations for unmanned ground vehicles.
EN
The convergence of logistics megatrends, including transformations in logistics models, the growing influence of modern, innovative and intelligent technologies, the use of ICT technology and global competition (e-trade and e-purchasing development, mobile services expansion) have led to a new concept known as the “Intelligent Enterprise”. This concept is a relatively young field in modern business management. As physical assets are given a digital voice, the Intelligent Enterprise allows businesses to run operations more efficiently and make better decisions with improved real-time visibility. Achieving greater enterprise asset intelligence offers businesses a sense of what is happening in their operations, provides them with a way to quickly analyse the information and gives them a platform to act on it to reach higher levels of growth, productivity and service. The aim of the paper is to describe of the concept of an Intelligent Enterprise and provide the specification of its characteristics. The objective is to be achieved through analysing the author's surveys results carried out in 2018. The studies were conducted on a group of 80 people – managers in manufacturing companies responsible for supply chains management.
18
Content available Safety of air transport
EN
This paper focuses on analysing the phenomenon of ensuring safety in air transport. It presents issues relating to protection of aircraft in the air and on the ground, as well as problems concerning mechanical protection of aircraft, Sky Marshal patrols, protection of parked aircraft and passenger and baggage checks.
EN
The rate of growth in terms of the changes of dynamics in logistics is due to the development in services, including physical, information and financial flows, important for the entities of numerous economic sectors. The contemporary logistics not only has to catch up with the current changes, but also, in many cases, it must get ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activity should be both the investigation and forecasting of the changes. A growing complexity of business processes in the globalised economy, based on knowledge in the business environment with complex corporate relations, makes the managers support the decision-making processes using state-of-the-art information technology (IT) tools. An essential supporting role is fulfilled by the integrated management systems, ensuring a cohesion and control of the internal and external processes performance in the enterprise operation. The article aims at presenting the role of integrated management systems, considered as tools supporting business logistics processes. It demonstrates the specificity of the operation of a selected economic organization, which makes the management apply unitary measures. With the development of integrated systems in mind - and using the example of the case study - the solutions were demonstrated, the aim of which is to effectively support the management of purchases, supplies and maintenance within the department in the enterprise under study, especially the logistics processes. An essential element of the research is the role of innovativeness in the logistics development, including the implementation of the latest teleinformation technology solutions.
EN
The aim of the article was to analyse distribution logistics on the example of a selected meat processing plant, as well as to assess existing distribution channels according to the criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), the distribution channels operating in this company were characterised and evaluated. Based on the results, one can determine which of the existing channels is the best and present the directions for their further development.
first rewind previous Strona / 128 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.