Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2018

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
EN
The paper presents the European Union’s approach to promote the advantages of short sea shipping as efficient and sustainable alternative solution to the global issues of road congestion. European Commission has made Short Sea Shipping one of the major priorities for European transport and maritime industries have made it one of their key areas for development. Short Sea Shipping plays an important role in reaching the objectives of the European Transport Policy, as it can help curb the forecasted substantial increase in heavy goods vehicle traffic, rebalance the modal shares and bypass land bottlenecks. In the paper are presented the advantages of Short Sea Shipping and the measures adopted by the European Union in order to better promote the use of this mode. Short Sea Shipping needs to be developed within an integrated and participatory approach, with the reliable involvement of stakeholders from the entire sector in order to fulfil its economic, commercial, social and environmental role.
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
EN
The research focuses on the setting-up of a free zone strengthening the economic diversification of the Grand Duchy of Luxembourg. Dedicated to storage, handling and trading of high value items and in particular artworks and jewellery, The Luxembourg Freeport was inaugurated in September 2014. Using the Resource-Based View as theoretical framework, the paper aims to show what combinations of resources can have a positive impact on economic activities in connection with the Freeport. The research confirms that these activities go beyond pure logistical and operational sights. The findings highlight a triptych of resources justifying this location in an environment where art, finance and logistics seem to create a virtuous circle benefiting economic development of the country and promoting the rise of clustering effects.
EN
Background: Among all the processes in the supply chain, transport is one of the most complex and most expensive. While planning the transportation process, one needs to consider various factors, among others the exclusionary constraints imposed on selected suppliers, products or mean of transport. Although several papers can be found where the authors discuss the problem of exclusionary constraints, it is very difficult to find one concerning the empirical research in this area. Our work tries to fill this gap. The main goal and contribution of this article is the analysis of significance and importance of various exclusions in transport present in the real life. Methods: We present the results of a quantitative research performed on a random sample of 300 logistics services providers in Poland, concerning the exclusionary constraints in transportation. Results: The research confirmes that the exclusion factors are an important part of activity of the companies transporting goods. Although the distributions of the frequencies are different, depending on the factor, one may observe that every factor was noticed by a significant fraction of companies. The analysis of the potential dependencies between the variables show that the importance and frequency of the factors is rather independent from the company’s features. Our study contributes to the theories and practices of logistics enterprises. Conclusions: This study extends earlier research on exclusionary constraints with using empirical studies. In the future work we will use the results of the quantitative research to develop mathematical models of the transportation problems and we want to prepare more effective methods of planning the deliveries.
PL
Wstęp: Spośród wszystkich procesów w łańcuchu dostaw, transport jest jednym z najbardziej złożonych i najdroższych. Planując proces transportu, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in. ograniczenia wykluczające nałożone na wybranych dostawców, produkty czy środki transportu. Chociaż są artykuły, w których autorzy omawiają problem ograniczeń wykluczających, to nie ma tych dotyczących badań empirycznych. Nasza praca stara się wypełnić tę lukę. Głównym celem tego artykułu jest analiza znaczenia i wagi różnych wykluczeń w transporcie obecnych w praktyce gospodarczej. Metody: Przedstawiamy wyniki badania metodą ilościową przeprowadzonego na losowej próbie 300 dostawców usług logistycznych w Polsce, dotyczącego ograniczeń wykluczających w transporcie. Wyniki: Badania potwierdzają, że warunki wykluczające stanowią ważną część działalności firm zajmujących się transportem towarów. Chociaż rozkłady częstości są różne, w zależności od czynnika, można zauważyć, że każdy został zauważony przez znaczną część respondentów. Analiza potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi pokazuje, że znaczenie i częstotliwość czynników jest raczej niezależna od cech przedsiębiorstwa. Nasze badanie stanowi wkład w teorię i praktykę przedsiębiorstw logistycznych. Wnioski: Badanie to stanowi rozszerzenie wcześniejszych badań nad ograniczeniami wykluczającymi z wykorzystaniem badań empirycznych. W przyszłych pracach wykorzystamy wyniki badań ilościowych do opracowania modeli matematycznych problemów transportowych i chcemy przygotować bardziej efektywne metody planowania dostaw.
EN
Industrial engineers always want to implement optimization techniques in all activities performed in an organization, which is only possible by synchronizing multiple activities of each department, and combining it in a way, which is optimized as per efficiency, effectiveness, productivity and profit are concerned. Organization plant managers and logistics providers have long been dissatisfied with extensive waiting times and severe on-site traffic congestion. This research paper highlights activities of logistics management in this organization which covers activities like determination of supply chain driver affecting logistics and supply chain management of an organization, analysis of current vehicles freights which particularly involves number of freights per day, checking how effectively collection plan needs are fulfilled by current vehicles running, implementation of new techniques to improve present working system, scheduled such that the total weighted tardiness is minimized, initiation of practices which organization has to do for withstanding sustainability in logistics management, estimation of cost saving from implementation of new techniques and checking feasibility of conducting these activities repetitively in long run.
7
Content available remote Impact of the cargo customs complex efficiency on the supply chain reliability
EN
Creating supply chain involving the customs infrastructure facilities is an urgent topic when shipping cargo internationally. The most in demand are cargo customs complexes, which have in their structure customs storerooms, warehouses of temporary storage, perform freight-forwarding, and customs-brokerage and other functions that are necessary to perform foreign economic activity. Also there are subdivisions of customs authorities on their territory. This type of business activity provides the business entities with the comprehensive service and enables them to reduce the time spent moving to each of the necessary control services or logistics facilities when moving cargoes in different customs regimes. Therefore, it is proposed to apply the concept of logistics chain reliability with a freight customs complex as its element. The latter will take into account business entities` financial and time expenditures with non-productive timing at the different transition stages of material flow, and will enable to optimize information flows. The paper considers the procedure of placing imported goods in a temporary storage warehouse. It is proposed the regulation methodology for individual service stages provided by a freight customs complex. The generalized algorithm for constructing a reliability model of a freight customs complex`s operation is offered allowing to determine the reliability level of each individual element in a logistics chain.
8
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
9
Content available remote Redukcja ryzyka geotechnicznego do minimum
PL
Budujemy w coraz trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych i coraz bliżej sąsiedniej zabudowy. Nowoczesne budownictwo wymaga koordynacji wielu branż. Wszystko po to, by ostateczny efekt procesu inwestycyjnego był satysfakcjonujący dla każdej ze stron.
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta.
EN
Many companies have started using dynamic simulation as full support for their own optimization team to optimize business processes. The 3D visualization can facilitate understanding of the links among processes and their connections. It can significantly contribute to its appropriate implementation, which aims at saving costs, simplifying processes, introducing new or innovated processes, etc. Application field is not significant for the 3D visualization. Predictive simulation can be applied in any process, from storage, logistics, handling, through production line optimization to distribution. The submitted paper deals with the optimization of the production process regarding the reduction of handling demands for the company in the automotive industry. Businesses are currently facing an issue of handling complexity, which has a relatively high cost, depending on the amount of unnecessary and chaotic trips within production processes. It is necessary to modify the charging method in any change of production. This is connected with an increase of non-productive rides. The article introduces the possibility of a variant solution with the possibility to use dynamic simulation as a powerful tool for the process optimization.
EN
The aim of this paper was to present the application of the Bloch-Schmigalla method in order to deploy work stations and create a military equipment repair model under field conditions. Proper allocation of repair stations is of crucial importance from the point of view of a given material’s flow optimization. The aim of proper object allocation is such use of space that enables continuous, efficient and safe work. On the basis of numerical data, the advantages of using the Bloch-Schmigalla method for the optimal location of repair positions were presented. The proposal to optimize the organization of the repair process with using the Bloch-Schmigalla method entails multiple advantages e.g. decreasing the volume of transport activity size or time saving resulting from the rational arrangement of repair stations for unmanned ground vehicles.
13
Content available Safety of air transport
EN
This paper focuses on analysing the phenomenon of ensuring safety in air transport. It presents issues relating to protection of aircraft in the air and on the ground, as well as problems concerning mechanical protection of aircraft, Sky Marshal patrols, protection of parked aircraft and passenger and baggage checks.
EN
The rate of growth in terms of the changes of dynamics in logistics is due to the development in services, including physical, information and financial flows, important for the entities of numerous economic sectors. The contemporary logistics not only has to catch up with the current changes, but also, in many cases, it must get ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activity should be both the investigation and forecasting of the changes. A growing complexity of business processes in the globalised economy, based on knowledge in the business environment with complex corporate relations, makes the managers support the decision-making processes using state-of-the-art information technology (IT) tools. An essential supporting role is fulfilled by the integrated management systems, ensuring a cohesion and control of the internal and external processes performance in the enterprise operation. The article aims at presenting the role of integrated management systems, considered as tools supporting business logistics processes. It demonstrates the specificity of the operation of a selected economic organization, which makes the management apply unitary measures. With the development of integrated systems in mind - and using the example of the case study - the solutions were demonstrated, the aim of which is to effectively support the management of purchases, supplies and maintenance within the department in the enterprise under study, especially the logistics processes. An essential element of the research is the role of innovativeness in the logistics development, including the implementation of the latest teleinformation technology solutions.
EN
The aim of the article was to analyse distribution logistics on the example of a selected meat processing plant, as well as to assess existing distribution channels according to the criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), the distribution channels operating in this company were characterised and evaluated. Based on the results, one can determine which of the existing channels is the best and present the directions for their further development.
EN
This article deals with the issues relating to the impact of terrorism on aviation industry operations. It traces the origin of aviation terrorism and the escalation of the phenomenon. An analysis of two terrorist attacks that took place in Turkey in 2016 is provided to show their consequences to the industry and the country. In particular, the article highlights the relation between terrorist attacks and aviation industry management practices.
EN
This paper discusses logistics models of e-commerce implemented by Polish clothing companies. The author has conducted research on Polish clothing companies and logistics operators serving e-commerce branches, and here presents and compares these models. There are various logistics models of e-commerce, which differ from each other in organisation of deliveries, level of outsourcing, location for keeping stocks, level of logistics in customer service, and organisation of returns (goods returned by customers). The impact of the different e-commerce models on ecological, economic, and social priorities is then discussed.
PL
Tematyka poruszana w artykule dotyczy przyszłości transportu widzianej w innowacyjnych projektach o działaniu autonomicznym. Rozpoczęcie rzeczywistego wdrażania środków lokomocji sterowanych w inny sposób niż przy wsparciu osoby kierującej, stanowi wyzwanie zarówno dla świata inżynierów jaki przyszłych potencjalnych pasażerów. Prócz przedstawienia teorii działania oraz kategoryzacji funkcjonalności pojazdów autonomicznych, zaprezentowane zostaną obecne etapy realizacji przykładowych projektów na całym świecie z różnych rodzajów przewozów dóbr i osób. Pracę uwieńczy syntetyczne zestawienie pozytywnych i negatywnych aspektów wdrażania innowacji widziane w głównej części oczami ekspertów.
EN
The main problem raised in the article is about future of transport seen in innovations, autonomous projects. Starting the implementation of new vehicle controlled in a different way than is known is a challenge for both the world of engineers and future potential passengers. In addition will be presented present stages of implementing autonomous solutions all around the world in personal and cargo transport. At the end it will be placed a synthetic table with positive and negative sites.
PL
Tematem referatu jest zastosowanie logistyki wyprzedzającej w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności w branży e-commerce. Wstęp traktuje o postępie technologicznym, który określony został mianem Przemysłu 4.0. Następnie wyjaśnione zostało pojęcie logistyki wyprzedzającej, oraz narzędzi które służą do jej skutecznego wprowadzenia. Kolejno zostały przytoczone przykłady firm, stosujących opisane rozwiązania. Na końcu znajduje się analiza SWOT wprowadzenia logistyki wyprzedzającej w przedsiębiorstwie.
EN
The subject of this paper is the use of anticipatory logistics in company management, particularly in e-commerce industry. The introduction treats about technological development known as the Industry 4.0. Next, the concepts of anticipatory logistics and tools used for its effective implementation are explained. Subsequently, examples of companies using the given solutions are adduced. Finally, there is a SWOT analysis, which describes introducing anticipatory logistics in a company.
EN
This study aims to develop and validate a measurement scale for internal capability and logistics outsourcing. Regarding the goal of this study, data were obtained from 180 respondents who are currently performing logistics outsourcing in different fields in Sudan (oil industry, telecommunications, logistics services and manufacturing). Depending on the questioner technique, a total of 36 items and 5 subscales were generated based on the literature. The study uses a five-point Likert-style response scale (ranging from strongly agree to strongly disagree). The scale was subjected to confirmatory factor analysis (CFA) for determining the validity and reliability of the study dataset. Cronbach’s alpha reliability coefficient (α) of the scale was reported to be 0.88. Findings of the study indicate that the resulting internal capability and Logistics outsourcing measurement scale can serve as a valuable tool for measuring the Logistics outsourcing drivers, namely time-related drivers, cost-related drivers, flexibility-related drivers, and quality-related drivers.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.