Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main purpose of the present work was to validate the numerical model for the pulse-step liquid steel alloying method using a physical simulator that enables the observation and recording of phenomena occurring during the continuous steel casting process. The facility under investigation was a single-nozzle tundish equipped with a dam. To physical trials the glass water model was made on a scale of 2:5. For the mathematical description of turbulence during liquid steel alloying process, the k-ε and k-ω models were employed in the simulations. Based on the computer simulations and physical trials carried out, alloy addition behaviour and mixing curves for different tundish alloy addition feeding positions were obtained. The change in the location of alloy addition feeding to the liquid steel had an effect on the process of alloy addition spread in the liquid steel bulk and on the mixing time.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią. Celem badań było sprawdzenie wpływu zmiany głębokości zanurzenia rury osłonowej kadzi stalowniczej na obraz przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. W ramach symulacji komputerowych uzyskano graficzny rozkład pól ruchu, intensywności turbulencji oraz temperatury ciekłej stali. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zmiana głębokości zanurzenia rury osłonowej kadzi stalowniczej wpływa na kształt struktury przepływu ciekłej stali w objętości roboczej badanego obiektu. Symulacje numeryczne wykonano w programie Ansys-Fluent.
EN
The paper presents results of numerical simulation of the flow of liquid steel through the tundish. The aim of the study was examined the influence of changing the ladle shroud immersion depth on image flow of liquid steel in tundish. Within computer simulations obtained graphical distribution of fields movement, turbulence intensity and temperature of liquid steel. Based on obtained results it was found that a change the ladle shroud immersion depth influences on shape of the structure flow of liquid steel in working volume of examined objects. Numerical simulations were made in Ansys-Fluent.
PL
Przedstawiono koncepcję i instalacje doświadczalne do odwęglania stali w kadzi o dużej pojemności (50 t) z przedmuchiwaniem kąpieli argonem przez hybrydową kształtkę gazoprzepuszczalną w dnie oraz w kadzi o małej pojemności (1 t) z wdmuchiwaniem do ciekłego metalu mieszaniny tlen - argon lancą od góry. Przeprowadzone na tych instalacjach próby doświadczalne wykazały dla pierwszej instalacji zmniejszenie zawartości węgla poniżej 0,02% i fosforu poniżej 0,003%, a w drugiej instalacji, możliwość elastycznego odwęglania kąpieli do zawartości węgla mniejszej niż 0,03%. Przedstawiono technologiczne scenariusze zastosowania zbadanych sposobów odwęglania stali w kadzi.
EN
The article presents the concept and experimental installations for decarburisation of steel in a large capacity ladle (50 t) with blowing the bath with argon through a gas-permeable hybrid fitting and in a small capacity ladle (1 t) with injection of an oxygen – argon mixture with a lance into liquid metal from above. For the first installation, the experimental tests showed a reduction in the carbon content below 0.02% and phosphorus below 0.003%, and in the second installation – the possibility of flexible decarburisation of the bath to a carbon content of less than 0.03%. Technological scenarios of the use of the investigated decarburisation methods of steel in a ladle are presented in the article.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej zachowania się ciekłej stali w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania wlewków o przekroju prostokątnym. Do opisu ruchu ciekłej stali zastosowano model VOF dostępny w programie Ansys-Fluent. Model numeryczny opracowano dla warunków izotermicznych i turbulentnego ruchu ciekłej stali. Badanym obiektem był krystalizator do odlewania wlewków o przekroju poprzecznym 280−400 mm. W efekcie wykonanych obliczeń otrzymano pola przepływu ciekłej stali w objętości roboczej krystalizatora.
EN
The paper presents results of numerical simulation of liquid steel bahaviour in the continuous casting bloom mould. For description of liquid steel movement the Ansys-Fluent program with VOF model was applied. In the calculations the isothermal conditions and turbulent flow of liquid steel in the mould were assumed. The test facility was a bloom mould with inner cross-section of 280−400 mm. As a result of the carried out computations the liquid steel flow fields in the working volume of mould were obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal z wykorzystaniem modelu DiscretePhase Model (DPM). Testowano różne warunki początkowe i brzegowe wprowadzania gazu do cieczy. Szczegółowo analizowano dwa warianty sposobu wprowadzania argonu, w pierwszym wydostaje się on przez zdefiniowaną grupę punktów dyskretnych na powierzchni kształtki, a w drugim przez osiem szczelin zdefiniowanych na powierzchni kształtki. Prezentowane wyniki badań stanowią jeden z etapów hybrydowych badań modelowych związanych z opracowaniem nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych, poprzez jego roztopienie w piecu indukcyjnym i dalszą obróbkę w kadzi stalowniczej.
EN
Paper presents the results of numericalsimulations of two-phase flow (gas-liquid steel) using a DiscretePhase Model (DPM). Differentinitial and boundary conditions of introducing of gas into the liquid were tested. A detailedanalysis was performed for twospecificvariants of introducing argon: in a firstcase - gasisintroduced via defined group of discrete points on the porous plug surface, and in a second case; gas was introduced via eight slits defined at the plug surface. The results of presented research represent one of the stages of the hybrid modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires by melting it in induction furnace and further processing in the ladle.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pilotażowych badań modelowych, przedmuchiwania ciekłej stali przy dużych natężeniach przepływu gazu. Przeprowadzone doświadczenia miały na celu określenie warunków hydrodynamicznych panujących w kadzi stalowniczej podczas procesu głębokiego odwęglania ciekłej stali tlenem wdmuchiwanym przez kształtkę gazoprzepuszczalną typu szczelinowego. Tego rodzaju zabiegi stosowane są jako innowacyjne rozwiązania przy utylizacji kordów z zużytych opon samochodowych i wytapianiu stali niskostopowych z bardzo niskimi zawartościami węgla. Może to mieć w przyszłości podstawowe znaczenie w produkcji stali o wysokich właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych. Badania przeprowadzono na specjalnie w tym celu skonstruowanym i zbudowanym w skali liniowej SL = 0,25 modelu wodnym.
EN
The paper presents the results of a pilot model testing, purging the liquid steel at high gas flow rates. Experiments were designed to determine the hydrodynamic conditions prevailing in the tank during the deep decarburization of liquid steel oxygen blown through the gas-permeable type fitting slot. This kind of treatments are used as innovative solutions at the disposal of cords used car tires and smelting low alloy steels with very low carbon contents. This may be of fundamental importance in the production of ordinary steel with high mechanical properties and anti-corrosion. Tests were performed on a specially constructed and built in the linear model SL = 0.25 aq.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu kulowania na odporność na zużycie ścierne kół łańcuchowych przenośników zgrzebłowych ze stali 34CrNiMo. Badane koła łańcuchowe były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwarcowego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono zmniejszenie zużycia abrazyjnego o 5,8% dla wariantu koła łańcuchowego kulowanego. Przyczyną zwiększenia odporności na zużycie było najprawdopodobniej zwiększenie naprężeń własnych w warstwie wierzchniej kół łańcuchowych, co przeciwdziałało propagacji do wnętrza tej warstwy pęknięć zainicjowanych mikroskrawaniem rozkruszonym ścierniwem.
EN
The paper presents results of the studies on the impact of shot peening on the abrasive wear of the chain wheels made of 34CrNiMo steel which are used in armoured face conveyors. The chain wheels were subjected to wear tests in the presence of quartz abrasive. Based on the results obtained, a reduction in the abrasive wear by 5.8% was found for the shot-peened variant of the chain wheel. The reason for the increase in the wear resistance was probably an increase in internal stresses in the surface layer of the chain wheels, which prevented the propagation of cracks (initiated by micro-cutting with crushed abrasive) to the inside of this layer.
EN
The device under examination is a mould of a capacity of 0.5 Mg and with inner cross-section of 280×400 mm. The virtual model of the facility under investigation was made using Gambit, DesignModeler and Meshing programs. Computer simulation of the liquid steel flow and mould flux behaviour in turbulent motion conditions was done using the Ansys-Fluent® computer program. On the basis of earlier researches the volume of fluid (VOF) model was applied. Based on computer simulations carried out, steel flow and flux behaviour fields and curves of flux mould entrainment concentration were obtained. The results obtained from numerical simulation were compared with the data obtained during bloom casting under industrial conditions. Based on the obtained information on the interaction of steel with mould flux, the region was determined, in which conditions likely to favour the entrainment of slag portions into the forming bloom exist.
EN
The paper reports the results of numerical simulation of the flow of liquid steel with the use of a multiphase model. The facility under study was a mould designed for continuous casting of steel slabs. The geometry of the facility, along with the computational grid, was generated within the program Ansys-Meshing® . Numerical computations were performed in the programs: COMSOL Multiphysics® and Ansys-Fluent®. The use of the multiphase model enabled the determination of the behavior of the liquid slag layer on the metal bath surface. From the performed computer simulations, the fields of liquid steel motion and liquid steel turbulence kinetic energy distribution in the mould's symmetry plane have been presented. Based on the values recorded at selected measurement points located on the slag surface, a diagram illustrating the variation of the slag layer position during continuous steel casting has been plotted.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej przepływu ciekłej stali z wykorzystaniem modelu wielofazowego. Badanym obiektem był krystalizator przeznaczony do ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich. Geometrię obiektu wraz z siatkę obliczeniową wygenerowano w programie Ansys-Meshing®. Obliczenia numeryczne wykonano w programach: COMSOL Multiphysics® i Ansys-Fluent®. Zastosowanie modelu wielofazowego pozwoliło na określenie zachowania się warstwy ciekłego żużla na powierzchni kąpieli metalowej. Na podstawie wykonanych symulacji komputerowych zaprezentowano pola ruchu ciekłej stali oraz rozkładu kinetycznej energii turbulencji ciekłej stali w płaszczyźnie symetrii krystalizatora. Bazując na wartościach zarejestrowanych w wybranych punktach pomiarowych, znajdujących się na powierzchni żużla, sporządzono wykres obrazujący zmianę położenia warstwy żużla podczas ciągłego odlewania stali.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu homogenizacji chemicznej w objętości ciekłej stali. Badanym obiektem był piec elektryczny stosowany w stalowni. Symulację komputerową wykonano w programie Ansys-Fluent®. Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano krzywe mieszania oraz obliczono czas mieszania dla poziomu 95% homogenizacji chemicznej.
EN
Results of numerical simulation of chemical homogenization process in liquid steel volume are presented. The test object was the electric furnace used in steelworks. Numerical simulation was performed in Ansys-Fluent®. As results of the carried out computations, mixing curve and time mixing for level of 95 % chemical homogenization were prepared.
PL
W pracy przedstawiono symulację numeryczną przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. Do opisu zachowania się ciekłej stali w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej zastosowano program Ansys-Fluent® z modelem turbulencji Realizable k-e. Badanym obiektem była jednowylewowa kadź pośrednia przeznaczona do odlewania wlewków płaskich. Autor zaprojektował podstrumieniowe regulatory turbulencji (PRT), które zastosowano w wirtualnych modelach kadzi pośredniej podczas symulacji numerycznych. W efekcie przeprowadzonych obliczeń otrzymano: pola przepływu i temperatury ciekłej stali, krzywe czasu przebywania typu E i F, udział objętości przepływu aktywnego i stagnacyjnego, zakres strefy przejściowej oraz liczbę Bu.
EN
The paper presents numerical simulation of liquid steel flow in tundish. For description of liquid steel behaviour in the internal working space of tundish Ansys-Fluent® program with Realizable k-e turbulence model was applied. The tested facility was one strand slab tundish. Author designed a subflux turbulence controllers (STCs), which are intended for numerical simulation in the virtual tundish model. As a result of the computations carried out, fields of liquid steel flow, fields of liquid steel temperature, curves of residence time distribution type E and F, volume fraction of active and stagnant flow, transient zone and Bu number were obtained.
EN
Issues of viscosity and rheological properties of liquid ferrous solutions are important from the perspective of modelling, along with the control of actual production processes related to the manufacturing of metals, including iron and steel. Conducted analysis within subject literature indicates that there are many theoretical considerations concerning the effects of viscosity of liquid metal solutions. The objective of this study was to perform rheological measurements of liquid ferrous solutions, the results of which may be used as the basis for developing viscosity models as a function of chemical composition, temperature, and a selected rheological parameter. The study contains the results of rheological tests of ferrous solutions - six chemical compositions with a carbon content from 0.15 to 0.39% and which were tested with applied shear rates from 40 to 180 s-1. The obtained values of dynamic viscosity coefficient are within the range of 0.002 - 0.018 Pa s.
PL
Zagadnienia lepkości oraz właściwości reologicznych ciekłych roztworów żelaza są ważne z punktu widzenia modelowania, a także sterowania rzeczywistymi procesami technologicznymi w odniesieniu do wytwarzania metali, w tym surówki i stali. Z przeprowadzonej analizy literaturowej wynika, że istnieje wiele teoretycznych rozwazań nad zjawiskiem lepkości ciekłych roztworów metali. Celem niniejszej pracy było wykonanie pomiarów reologicznych ciekłych roztworów żelaza, których wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania modeli lepkości w funkcji składu chemicznego, temperatury oraz wybranego parametru reologicznego. W pracy zawarto wyniki badań reologicznych roztworów żelaza: sześciu składów chemicznych o zawartości węgla od 0.15 do 0.39% przy zastosowanych prędkościach ścinania od 40 do 180 sV. Uzyskane wartości współczynnika lepkości dynamicznej są rzędu 0.002-0.018 Pa·s.
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące obróbki akustycznej ciekłej stali. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych krzepnięcia stali we wlewnicach o masie 130 kg, 1 Mg, 2,5 Mg i 6 Mg. Na podstawie symulacji numerycznych określono czas rozpoczęcia obróbki akustycznej dla każdej z analizowanych wlewnic.
EN
This article contains basic information on the acoustic treatment of liquid steel. The results of numerical simulation of steel solidification in ingot moulds of weight 130 kg, 1 Mg, 2.5 Mg and 6 Mg, was shown. Based on numerical simulations, the start time acoustic treatment for each of the analyzed ingots mould was determined.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej mechanizmów powstawania i wzrostu wtrąceń niemetalicznych (WM). Do opisu zachowania się WN w ciekłej stali zastosowano program Ansys-Fluent®, w tym model wielofazowy „mixture” i moduł bilansu populacji. Badanym obiektem była jednowylewowa kadź pośrednia. Na podstawie wykonanych obliczeń komputerowych opracowano krzywe zmian udziału frakcji WN w ciekłej stali przepływającej przez kadź pośrednią.
EN
The paper presents results of numerical simulation of non-metallic inclusions (NMI) create and growth mechanism. For description of NMI behavior in the liquid steel Ansys-Fluent® program with multi phase model mixture and population balance module was applied. The test facility was one strand slab tundish. As a result of the computations carried out, curve of NMI volume fraction change in the liquid steel flowed through tundish were prepared.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej i fizycznej przepływu ciekłej stali. Do wirtualnego opisu przepływu ciekłej stali zastosowano program Ansys-Fluent®, w tym zaawansowany model turbulencji Realizable k-e. Badanym obiektem była jedno wylewowa kadź pośrednia. Symulacje fizyczne wykonano za pomocą wodnego modelu kadzi pośredniej. Na podstawie wykonanych obliczeń komputerowych i eksperymentów laboratoryjnych opracowano pola przepływu ciekłej stali w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej.
EN
The paper presents results of numerical and physical simulation of liquid steel flow. For virtual description of liquid steel flow Ansys-Fluent® program with Realizable k-e high turbulence model was applied. The test facility was one strand slab tundish. Physical simulations were performed by using tundish water model. As a result of the computations and laboratory experiments carried out, fields of liquid steel flow in the internal tundish work space were prepared.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej roztwarzania dodatku stopowego w ciekłej stali. Do opisu zachowania się dodatku stopowego w ciekłej stali skorzystano z programu Ansys-Fluent® i modelu „Species”. Badanym obiektem była jednowylewowa kadź pośrednia. Do modyfikacji przestrzeni roboczej kadzi pośredniej zastosowano podstrumieniowy regulator turbulencji, przegrodę i przelew. W efekcie wykonanych obliczeń otrzymano: pola przepływu ciekłej stali i krzywe stężenia dodatku stopowego w ciekłej stali.
EN
The paper presents results of numerical simulation of alloy addition digest in liquid steel. For description of alloy addition behavior in the liquid steel Ansys-Fluent® program with species model was applied. The test facility was one strand slab tundish. Subflux turbulence controller, dam and weir were used for modification of tundish internal working space. As a result of the computations carried out, liquid steel flow fields and curves of alloy addition concentration in liquid steel were obtained.
17
Content available remote Modelling steel’s homogenization during argon purging
EN
Purpose: One of the primary tasks that put the steel producers to the test is to reduce production costs while maintaining high quality. This objective is achieved among others through the optimization of conducted technological processes. Commonly used technology of steel homogenization with inert gases is an important stage in the production of steel in which that objective can be accomplished. Design/methodology/approach: Tests of hydrodynamic processes occurring during the steel blowing with inert gases process directly in industrial conditions is very difficult or impossible. Therefore, as the primary research method physical modelling was used. In order to carry out the tests described in the article a physical model of the station for the argon purging was used that is working at the VSB-TU, Department of Metallurgy and Foundry in Ostrava. Findings: As a result the study provided values for the investigated process and determined the appropriate location of the gas-permeable fittings in steelmaking ladle’s bottom plug. This allows to obtain the required conditions for the steel mixing in the entire volume of ladle’s workspace. Research limitations/implications: Tests presented in the article were carried out in the VSB-TU in Ostrava. Due to this fact some research limitations occurs that applies to localization and physical model’s specific construction. Therefore, as a result of cooperation between VSB-TU in Ostrava and the Silesian University of Technology will be carried out the construction of the new research station in Katowice. Practical implications: The results of the research constitute the basis to make changes that will allow the optimization to so far used purge of steel technology. Originality/value: The results presented in the article are addressed to the steel producers and it allows to optimize on-going steel homogenization process that takes place in the ladle.
EN
Purpose: This is why we have analysed in the paper, using statistical analysing methods, the influence of use in the electric arc furnace charges of steel scrap of different qualities on the index of liquid steel output from a melt. Design/methodology/approach: The used research methodology consists in analytical simulation of variations in mass of liquid steel obtained from melts differing in steel scrap content in the metallic charge and statistical analyses of industrial results acquired from the corresponding process documentation (so called melt cards). Findings: Basing on the analytical and statistical analyses carried out we have determine resulting variations in the liquid steel per melt ratios depending on the content of steel scrap in the metallic charge. Research limitations/implications: The research results obtained can be utilized in each steelmaking facility, which employs the Electric Steelmaking process, in order to “design” the metallic charge compositions, having in view the quality and economic aspects. Practical implications: The research results presented in the paper can be used for steel production of high purity steels. Originality/value: The results presented in this paper are directed to the steelmakers employing the Electric Steelmaking process and constitute the authors’ original study.
PL
Złom stalowy w procesach wytapiania stali w elektrycznych piecach łukowych stanowi 100% masy wsadu. W związku z powyższym w pracy przeanalizowano, metodą analizy statystycznej, wpływ stosowania różnych klas złomu stalowego we wsadzie metalicznym elektrycznego pieca łukowego, na wskaźnik uzysku ciekłej stali z wytopu. Zastosowana metodologia badań polega na: analitycznej symulacji zmiany masy ciekłej stali z wytopów przy różnych udziałach we wsadzie złomu stalowego oraz statystycznym opracowaniu wyników przemysłowych uzyskanych z odpowiedniej dokumentacji technologicznej (kart wytopów). Na podstawie przeprowadzonych badań analitycznych i statystycznych określono zmianę wskaźnika uzysku ciekłej stali w zależności od udziału złomu stalowego we wsadzie metalicznym.
EN
Steel scrap constitutes 100 % of a furnace charge in the steel making processes carried out in electric arc furnaces. This is why it is analysed in the paper, using method of statistical analysis the influence of use in the electric arc furnace charges of steel scrap of different qualities on the index of liquid steel output from a melt. The used research methodology consists in analytical simulation of variations in mass of liquid steel obtained from melts differing in steel scrap content in the metallic charge and statistical analyses of industrial results acquired from the corresponding process documentation (so called melt cards). Basing on the analytical and statistical analyses carried out variations in the liquid steel per melt ratios depending on the content of steel scrap in the metallic charge has been determined.
PL
Badania reologiczne ciekłych roztworów żelaza oraz żużli są badaniami bardzo trudnymi, wymagającymi specjalistycznej, wysokotemperaturowej aparatury. Na świecie prowadzone są badania nad pomiarami lepkości ciekłych i stało-ciekłych roztworów jonowych, natomiast istnieje niewiele eksperymentalnych danych wartości lepkości ciekłych roztworów żelaza. Autorzy podjęli się opracowania metodyki i procedury badawczej wysokotemperaturowych pomiarów reologicznych dla obu typów roztworów. Do badań wykorzystano prototypowy reometr wysokotemperaturowy, którego zasada pomiaru oparta jest na metodzie Searle`a. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań reologicznych ciekłych stopów żelaza oraz roztworów tlenkowych w wysokich temperaturach.
EN
Rheological measurements of liquid iron solutions and slags are very difficult to perform, requiring specialized, high-temperature apparatus. Worldwide research is carried out on measurements of viscosity of liquid and semi-solid ionic solutions, but there is little experimental data of viscosity of liquid iron solutions. The authors of this work took up the task of developing the methodology and test procedures for high- -temperature rheological measurements for both types of such solutions. For rheological tests a prototype high-temperature rheometer was used, working in accordance with the Searles method. This paper presents the selected results of the rheological studies of liquid iron oxide solutions at elevated temperatures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.