Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linear prediction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A necessary and sufficient conditions for a linear estimator of a linear function of fixed and random effects in a balanced random model to be admissible are given. The formulae for admissible estimators depend on certain coefficients from the interval [0, 1], as in well-known results for other models (see e.g. Cohen [3]).
PL
Dla celów porównywania różnych metod odczytu liczników EE, w których zdarzeniem generującym odczyt może być upływ określonego czasu lub określona zmiana wartości mierzonej, konieczne są koherentne zbiory danych (odczytów) uzyskane w tym samym okresie dla tych samych zmian obciążeń w czasie. Na ogół dla danych uzyskanych na rzeczywistych obiektach dostępne są jedynie zbiory danych otrzymane metodą periodycznych odczytów z ustalonym okresem. Dlatego też dla celów porównywania metod odczytu liczników energii elektrycznej powstaje konieczność wytworzenia zbiorów „wirtualnych” danych, które powstałyby przy zastosowaniu alternatywnych metod odczytu dla tych samych rzeczywistych obciążeń. W artykule przedstawiono algorytmy generowania zbiorów danych „wirtualnych” dla zdarzeniowych metod odczytu - co określoną zmianę wartości mierzonej (ang. send-on-delta) oraz odczytu z predykcją liniową - co określoną różnicę wartości mierzonej w stosunku do przewidywanej. (ang. send-on-delta with-linearprediction), będące bazą opracowanych programów komputerowych. Bazując na rzeczywistych, pobudzanych czasowo danych pomiarowych zostały wytworzone zbiory „wirtualnych" odczytów zdarzeniowych. Porównanie zbiorów periodycznych odczytów rzeczywistych ze zbiorami „wirtualnych” odczytów zdarzeniowych pozwala stwierdzić wielokrotne zmniejszenie liczby odczytów w przypadku metod zdarzeniowych, zależne od charakteru obciążenia (przebiegu zużycia energii w czasie).
EN
The readings of electricity meters may be triggered by the various events. The most often events used to trigger are: the lapse of specified time or specified change of measured value. To compare a various method of the electricity meters reading, the data sets of readings obtained in the same period of time and for the same loads are necessary. Mostly meter readings from real objects or buildings are obtained by time triggered readings with fixed period. Therefore to compare various methods of meters reading it is necessary to create data sets which would be obtained using other reading methods for the same real loads. The paper presents computer algorithms to generate sets of "virtual" data for two event methods of reading: (1) when the change of measured value reaches the preset value (send-on-delta method) and (2) when the difference between actual and predicted value reaches the preset value. Based on time triggered data collected from real office building the sets of "virtual" event readings were created. The comparison of time triggered and "virtual" event readings shows the significant reduction in the number of event readings depending on the type of load.
EN
The article presents a proposal to use linear prediction method for a quick analysis of surface myoelectric (EMG) signals. The spectra obtained with the linear prediction (LP) and Fourier methods were compared. The LP method allows for a precise determination of the location and amplitude of the spectrum maximum and observation of changes in muscle tension and contraction phases. EMG spectra of brachial biceps during flexion and extension of the forearm by four adults were analyzed. The optimal width of the time window for the averaging of motor unit action potentials that allows for the observation of changes during contraction was established. It has been found that maximum spectrum during flexion has a significantly higher frequency and amplitude than during the extension of the forearm.
EN
A modification of the most efficient version of MPEG4 Lossless Audio with extension of the RLS (Recursive Least Square) and NLMS (Normalized Least-Mean-Square) blocks is described in the paper. Moreover, a segmentation block influencing the selection of proper predictive modelling parameters is introduced. These blocks have been implemented in hardware description language ImpulseC and synthesised into a reprogrammable device from the Xilinx Virtex5 family.
PL
W pracy zaprezentowano rozwinięcie najwydajniejszej wersji MPEG4 Lossless Audio przez rozbudowanie bloków RLS (Recursive Least Square) i NLMS (Normalized Least-Mean-Square), wprowadzając przy tym blok segmentacji wpływający na dobór odpowiednich parametrów modelowania predykcyjnego. Zwiększono nie tylko rząd predykcji w poszczególnych blokach modelowania, ale też rozwinięto metodę NLMS do ES-NLMS i dobrano eksperymentalne wartości współczynników uczących, a także odpowiednie proporcje liczby współczynników predykcji w trybie stereo. Ponadto opracowano własny blok adaptacyjnego kodera arytmetycznego, w którym wykorzystano adaptacyjne kodowanie Golomba-Rice'a. Każdy z tych bloków został przygotowany do potrzeb implementacji sprzętowej. Bloki RLS i NLMS wykorzystują dane pochodzące z modułu segmentacji, co ma pozytywny wpływ na efektywność kompresji. Głównym zadaniem bloku segmentacji jest wydzielenie segmentów różniących się zawartością akustyczną. Wykorzystano na tym etapie dwa podejścia do segmentacji – pierwsze z nich realizuje podejście polegające na porównywaniu sąsiednich ramek sygnału w przestrzeni cech składającej się z 12 współczynników MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) i drugie polegające na ocenie dwóch modeli w przestrzeni cech w użyciem typowego podejścia opartego o Bayesowskie kryterium informacyjne. Wyniki uzyskane z obu technik są następnie łączone w celu kompensacji potencjalnych błędów określających granice segmentów. Dla każdego z uzyskanych segmentów wyznaczany jest uśredniony wektor cech MFCC, który dostarczany jest do bloków RLS i NLMS jako źródło do określania kontekstu. Bloki funkcjonalne zostały zaimplementowane w języku opisu sprzętu ImpulseC oraz dokonano syntezy do układu reprogramowalnego z rodziny Xilinx Virtex5.
EN
In this paper there is described a possibility of context switching into a lossless compression system. The context is determined based on the features of the previous signal samples. Each context is associated with an individual predictor. The idea of context switching allows us to choose one of the set of a few predictor models individually for each sample instead of each frame. Consequently, the system adjusts fast in case of rapid signal changes. The system was implemented using the ImpulseC hardware description language and implemented on an FPGA platform.
PL
W nowoczesnych metodach kompresji audio wykorzystuje się zwykle dwa etapy: dekompozycję danych, a następnie kompresję jedną z wydajnych metod entropijnych. Najczęściej do modelowania służy typowy predyktor liniowy rzędu r, który jest wartością przewidywaną aktualnie kodowanej próbki na podstawie r poprzednich próbek sygnału. Kluczową rolę odgrywa tu sposób doboru współczynników danego modelu. Mogą być one ustalone na stałe, statyczne w obrębie jednej kodowanej ramki, jak i w pełni adaptacyjne. Główną propozycją wzrostu efektywności kompresji zaprezentowaną w tej pracy jest wprowadzenie przełączania kontekstów, które wyznacza się na podstawie cech sygnału poprzednich próbek. Każdemu kontekstowi przypisany jest indywidualny predyktor. W artykule przedstawiono podział na 2 oraz 3 konteksty (tab. 1). Przedstawiono metodę statyczną uwzględniającą zależności międzykanałowe, a także kodowanie międzykanałowe z przełączaniem kontekstów. Aby sprawdzić możliwości uogólnienia i uproszczenia pomiarów, wybrano zestaw utworów muzycznych. Proponowana metoda w 60% przypadków skutkowała zmniejszeniem średniej bitowej. Dysponując pełnym zestawem wyników użycia 140 deskryptorów dla wybranych utworów, można spróbować wybrać kilka deskryptorów dających najlepsze rezultaty, a następnie zastosować je do innych utworów testowych. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w układzie FPGA z rodziny Virtex 5 wykorzystując język opisu sprzętu ImpulseC (tab. 3).
6
Content available remote Improved vector quantization scheme for grayscale image compression
EN
This paper proposes an improved image coding scheme based on vector quantization. It is well known that the image quality of a VQ-compressed image is poor when a small-sized codebook is used. In order to solve this problem, the mean value of the image block is taken as an alternative block encoding rule to improve the image quality in the proposed scheme. To cut down the storage cost of compressed codes, a two-stage lossless coding approach including the linear prediction technique and the Huffman coding technique is employed in the proposed scheme. The results show that the proposed scheme achieves better image qualities than vector quantization while keeping low bit rates.
PL
W artykule zaprezentowano zasady projektowania metod modelowania predykcyjnego stosowanych do bezstratnej kompresji obrazów, w których bazuje się na idei mieszania predykcyjnego. Omówiono dobór stałych i adaptacyjnych metod predykcyjnych jako części składowych metody mieszania predykcyjnego, które w połączeniu z adaptacyjnym koderem arytmetycznym pozwalają uzyskać wyższą efektywność w porównaniu do innych znanych z literatury metod kompresji.
EN
In the paper, there are presented some rules of predictive modelling methods design applied to lossless image compression, which are based on the blending prediction concept. We discuss the issue of choosing the appropriate constant parameters and adaptive predictive methods as com­ponents of the blending prediction methods, which together with adaptive arithmetic encoder allows us to obtain higher effectiveness in comparison with other compression techniques, known from the literature.
PL
W artykule przedstawiono analizę adaptacyjnych metod modelowania predykcyjnego stosowanych do bezstratnej kompresji obrazów. Skupiono się głównie na najefektywniejszych metodach OLS, WLS, AVE-WLS, które dla każdego kodowanego piksela wymagają wyznaczenia macierzy i rozwiązania równania macierzowego. Metody te przeanalizowano pod kątem efektywności i złożoności obliczeniowej, porównując je także do metod o znacznie mniejszej złożoności, takich jak RLS. Omówiono też zaletę kaskadowego łączenia modelowania predykcyjnego z blokiem NLMS.
EN
In the paper, it is presented an analysis of adaptive predictive modelling methods applied to lossless image compression. We focus on the most effective methods: OLS, WLS, AVE-WLS. which for each encoded pixel require constructing a matrix and solving a matrix equation. These methods are analysed with respect to their effectiveness and computational complexity; they are also compared with the methods of considerably lower complexity, such as RLS. The benefits of cascade merging of predictive modelling with the NLMS block are also discussed.
PL
Istotną część punktów pozyskanych z wykorzystaniem technologii lotniczego skaningu laserowego stanowią odbicia od obiektów leżących ponad powierzchnią terenu np. drzew, krzewów czy budynków. Jednoznaczna i dokładna segmentacja jest kluczowym procesem pozwalającym na identyfikację obszarów homologicznych pod względem określonych własności w zbiorze punktów, co z kolei umożliwia generowanie NMT czy modelowanie brył budynków. W niniejszej pracy przedstawiono porównanie dwóch najczęściej stosowanych algorytmów filtracji chmury punktów ALS: aktywnego modelu TIN oraz predykcji liniowej. Badania wykonano dla wyodrębnionych 24 pól testowych charakteryzujących się różnym ukształtowaniem i użytkowaniem terenu. Weryfikacja wyników automatycznych filtracji polegała na ich porównaniu ze zbiorami referencyjnymi. W wyniku tego porównania określono względne procentowe błędy segmentacji punktów terenowych, które kształtowały się na poziomie od 0% do około 20% i zależne były od charakteru badanej powierzchni oraz obiektów na niej występujących. Przeprowadzone testy potwierdziły wysoką skuteczność obydwu badanych algorytmów, pokazując jednocześnie ich pewne ograniczenia i różnice w przypadku filtracji terenów o skomplikowanym ukształtowaniu lub pokryciu. Oba algorytmy zwracają podobny wynik w przypadku klasyfikacji chmury punktów opisujących tereny wykorzystywane rolniczo oraz tereny, na których zlokalizowane są pojedyncze budynki, krzewy i drzewa oraz parkingi z samochodami. Metoda oparta na predykcji liniowej lepiej eliminuje punkty zarejestrowane w wyniku odbicia wiązki lasera od podjazdów/wiaduktów/mostów, niż algorytm aktywnego modelu TIN.
EN
A significant part of the data points obtained by using airborne laser scanning technology come from points reflected from objects situated above the ground such as trees, shrubs or buildings. Clear-cut and accurate segmentation is a crucial stage in data processing which allows to identify the homologous regions in terms of specific properties within a dataset of points, which further allows to generate DTM's or model building shapes. This paper shows an analysis of the two most commonly used algorithms for ALS point cloud filtering: active TIN model and linear prediction. The study was performed on 24 specifically extracted testing samples characterized by different topography and land use. The verification of the results of the automatic filtration process of both algorithms was based on comparison to reference datasets. As a result of this comparisons the relative percentage errors of automatic segmentation were determined. The level of the estimated errors varies from 0% to around 20% and depends on the characteristics of the land and the objects which are on the surface. The conducted study confirmed the high efficiency of both evaluated algorithms, at the same time revealing their limitations and differences in the filtration process for areas of a complex topography or terrain coverage. Both algorithms provide similar classification of point clouds describing land use for agriculture, areas on which a single building, shrub or tree is located, and for used car parks. Method based on linear prediction works better than active algorithm TIN model in terms of points recorded by the laser beam being reflected from vehicles/flyovers/bridges.
10
EN
This overview paper presents and compares different methods traditionally used for estimating damped sinusoid parameters. Firstly, direct nonlinear least squares fitting the signal model in the time and frequency domains are described. Next, possible applications of the Hilbert transform for signal demodulation are presented. Then, a wide range of autoregressive modelling methods, valid for damped sinusoids, are discussed, in which frequency and damping are estimated from calculated signal linear self-prediction coefficients. These methods aim at solving, directly or using least squares, a matrix linear equation in which signal or its autocorrelation function samples are used. The Prony, Steiglitz-McBride, Kumaresan-Tufts, Total Least Squares, Matrix Pencil, Yule-Walker and Pisarenko methods are taken into account. Finally, the interpolated discrete Fourier transform is presented with examples of Bertocco, Yoshida, and Agrež algorithms. The Matlab codes of all the discussed methods are given. The second part of the paper presents simulation results, compared with the Cramér-Rao lower bound and commented. All tested methods are compared with respect to their accuracy (systematic errors), noise robustness, required signal length, and computational complexity.
11
Content available A new elliptical model of the vocal tract
EN
In this paper a new model of the vocal tract is proposed. It is based on elliptical cylinders. It uses the vocal tract model based on PARCOR coefficients and midsaggital measurements of the voice tube. PARCOR coefficients were obtained from linear prediction coefficients which had been obtained by Levinson-Durbin method. Midsaggital lengths, understood as the height of a real vocal tract, were taken from X-Ray pictures, and they were averaged from the vocal tracts of a few people, who uttered the same vowels. The paper bases on Polish vowels: a,e,o,u,i,y.
PL
W artykule przedstawiono problem doboru współczynników predykcji dla modeli gwarantujących wysoki stopień kompresji. Omówiono problem minimalizacji entropii, wskazując, iż nie można jej uzyskać metodą minimalizacji błędu średniokwadratowego (MMSE). Przedstawione zostały różne propozycje metod poszukiwania najlepszego (dla konkretnego obrazu) zestawu wspólczynników predykcji liniowej. Jako najlepszą propozycję uznano autorską metodę wykorzystującą algorytm genetyczny.
EN
In the paper it is described the problem of selecting prediction coefficients for models guaranteeing high compression ratio. Some remarks on the entropy minimization problem are made, from which one can conclude that it is impossible to obtain it using the minimization of the mean square error method (MMSE). Various methods for searching the best (for a particular image) proposal of a linear prediction coefficient set are presented. The best method was considered, an original method based on genetic algorithm.
13
PL
Omówione zagadnienia dotyczą bezstratnej kompresji obrazów cyfrowych. W pracy przedstawiono problem doboru współczynników predykcji dla modeli statycznych gwarantujących wysoki stopień kompresji. Należy jednak zaznaczyć, iż badania dotyczyły wyłącznie metod ze stałym zestawem współczynników predykcji, istnieje jednak spora grupa metod adaptacyjnych, które potrafią dostosować się nie tylko do pojedynczego obrazu, ale nawet do jego fragmentów o różnych cechach w poszczególnych obszarach. Porównywanie bardziej wysublimowanych adaptacyjnych metod z modelem statycznym wykracza poza ramy niniejszej publikacji. Wykazano fakt, że nie zawsze model o niższej entropii charakteryzuje się niższym odchyleniem standardowym błędów predykcji, co oznacza, że budowa modeli predykcyjnych metodą minimalizacji błędu średniokwadratowego nie gwarantuje minimalizacji wartości entropii obrazu poddanego modelowaniu, wniosek ten może służyć także do analizy metod adaptacyjnych, gdzie jako funkcję celu często stosuje się lokalną minimalizację błędu średniokwadratowego, gdyż trudno jest lokalnie minimalizować średnią bitową (takie metody wymagają sprzężeń zwrotnych i wielokrotnego kodowania). Przedstawione zostały różne propozycje metod poszukiwania najlepszego (dla konkretnego obrazu) zestawu współczynników predykcji liniowej. Dalsze prace będą prowadzone w kierunku uzyskania w akceptowalnie krótkim czasie wysokiej efektywności kompresji dla modeli stosujących wysoki (r > 10) rząd predykcji. Wnioski płynące z wyników uzyskanych badań pozwalają ukazać nowy obszar poszukiwań wzrostu efektywności w odniesieniu do wielu już istniejących rozwiązań, które bazują na prostych, lecz nie w pełni uzasadnionych przesłankach, że najlepszy stopień kompresji uzyskamy, posługując się kryterium MMSE.
EN
In the paper it is described the problem of selecting prediction coefficients for models guaranteeing high compression ratio. Some remarks on the entropy minimization problem are made, from which one can conclude that it is impossible to obtain it using the minimization of the mean square error method (MMSE). Various methods and his results for searching the best (for a particular image) proposal of a linear prediction coefficient set are presented.
EN
The goal of the paper is to present a speech nonfluency detection method based on linear prediction coefficients obtained by using the covariance method. The application “Dabar” was created for research. It implements three different methods of LP with the ability to send coefficients computed by them into the input of Kohonen networks. Neural networks were used to classify utterances in categories of fluent and nonfluent. The first one was Kohonen network (SOM), used to reduce LP coefficients representation of each window, which were used as input data to SOM input layer, to a vector of winning neurons of SOM output layer. Radial Basis Function (RBF) networks, linear networks and Multi-Layer Perceptrons were used as classifiers. The research was based on 55 fluent samples and 54 samples with blockades on plosives (p, b, d, t, k, g). The examination was finished with the outcome of 76% classifying.
PL
W pracy zaproponowano nowatorską, a jednocześnie prostą w implementacji metodę statycznej predykcji kodowanego piksela, dającą szansę na istotny wzrost stopnia bezstratnej kompresji obrazów. Wykorzystuje ona zasadę podziału kontekstowego. Uzyskane wyniki dzięki zastosowaniu proponowanej metody są lepsze od otrzymanych klasyczną metodą minimalizacji błędu średniokwadratowego, dowodząc jednocześnie, że możliwe jest wyznaczanie liniowych modeli predykcyjnych o lepszych parametrach, niż przy użyciu MMSE.
EN
In this paper, a novel and simple to implementation method for static encoding pixel prediction which gives a chance to significant increase of the lossless image compression ratio. This method utilizes a contextual split rule. The proposed method produces better results in comparison with the classic mean square error minimization method, showing that it is possible to determine linear predictive models whose parameters are better than MMSE.
PL
Głównym tematem poruszonym w artykule jest zagadnienie sekwencyjnej prognozy, opartej na szeregach czasowych całkowitej godzinowej energii sejsmicznej, będącej sumą energii wstrząsów i energii sejsmoakustycznej wyemitowanej w określonym obszarze i określonym czasie. Na podstawie danych z dwóch kopalń przedstawiono wpływ długości "okna obserwacji" na jakość prognozy, w zależności od zastosowanego predyktora. Porównując jakość kilku metod, szczególną uwagę zwrócono na metodę dającą zdecydowanie najgorsze wyniki, gdyż analogiczna do niej stosowana jest w polskim górnictwie.
EN
Main subject described in this article is a sequential of prediction hourly seismic energy problem, based on time series of total hourly seismic energy, which is the sum of tremors energy and seismoacoustic energy emitted from the defined zone and defined time period. On the ground of data from two coal mines, we have analysed the influence of "observation's window" length on prediction quality, depending on the predictor used. Comparing quality of a few methods, we paid special attention to the method giving the worst effect, because the analogical method is used in the Polish mining industry.
17
Content available remote Formant frequency estimations of whispered speech in Chinese
EN
Formant frequencies are important cues for characterizing whispered speech. However, it is difficult to exactly estimate its formant by the conventional linear prediction coding algorithm. The main reason is that the formant bandwidth of a whisper is wider than that of voiced speech. This brings up the pole interaction problem that then leads to the result that one or more real roots are regarded as spurious and deleted from the original LP polynomial. To reduce the degradation of pole interactions, an improved root-finding formant estimation algorithm has been proposed. In this algorithm, the whisper formant bandwidth is modified to make the spectral energy of the remained formant polynomial equal to that of the original LP polynomial. Experimental results with six Chinese whispered monophthong phonemes show that the formant frequencies obtained by the proposed algorithm produce a more reliable formant spectrum than the one that does not consider the pole interaction effect.
18
Content available remote Two types of Markov property
EN
The paper gives some insight into the relations between two types of Markov processes – in the strict sense and in the wide sense – as well as into two aspects of periodicity. It concerns Markov processes with finite state space, the elements of which are complex numbers. Firstly it is shown that under some assumptions this space can be transformed in such a way that the resulting Markov process is also Markov in the wide sense. Next, sufficient conditions are given under which periodic homogeneous Markov chain is a periodically correlated process.
PL
W artykule zaprezentowano metodę bezstratnej kompresji obrazów o wysokiej efektywności kompresji. Uzyskanie wysokiego stopnia kompresji było możliwe dzięki użyciu modelowania opartego o technikę RLS oraz dzięki wprowadzeniu autorskiej propozycji przełączania kontekstowego i mieszanej metody korekcji skumulowanego błędu predykcji.
EN
A method of lossless image compression characterized with high compression efficiency is presented in this paper. The obtained high compression ratio is possible due to the modeling based on the RLS technique as well as to the author's proposal of context switching and blended method of cumulative prediction error correction.
20
Content available remote Periodic observations of harmonizable symmetric stable sequences
EN
For harmonizable symmetric stable sequences we solve the following prediction problem: Assume that the values of the sequence are known at all odd integers. Compute the metric projection of an unknown value onto the space spanned by the known values as well as the corresponding approximation error. We study several questions related to this prediction problem such as regularity and singularity, Wold type decomposition, interrelations between the spaces spanned by the values at the even and odd integers, respectively.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.