Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lime
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
EN
With today’s requirements for increased productivity imposed by all customers, a good understanding of the limestone calcination process is very important. There are several process variables that are crucial in optimization of the limestone calcination. This paper is addressing the impact of a size of the calcined pieces, and a quality of the limestone (purity and homogeneity) on the unit thermal decomposition time. It is shown that the thermal decomposition rate of various limestones is statistically different depending on the limestone origin, affecting heterogeneity of physicochemical properties of heated samples, and their dimensions. A decrease of unit thermal decomposition time values, scaled with the unit initial sample mass, with increased dimension of a cylindrical sample placed in a cylindrical heating chamber with constant dimensions is also documented in the paper. Moreover, the coefficient of variation of the unit thermal decomposition time of the limestone samples depends on the properties of calcined limestone and the conditions of calcination determined first of all by radiation heat transfer between heating chamber walls and the sample surface, and secondly by carbon dioxide transport from the reaction surface to the heating chamber filled with a gaseous mixture.
PL
W kontekście obecnych wymagań zwiększonej produktywności narzuconej przez klientów bardzo ważne jest dobre zrozumienie procesu kalcynacji wapienia. Jest kilka zmiennych procesu, które są kluczowe dla optymalizacji kalcynacji wapienia. Artykuł niniejszy odnosi się do wpływu rozmiaru kalcynowanych kawałków i jakości wapienia (czystość i jednorodność) na jednostkowy czas rozkładu termicznego. Pokazano, że szybkość rozkładu termicznego różnych wapieni jest statystycznie różna zależnie od pochodzenia wapienia, które oddziałuje na jednorodność właściwości fizykochemicznych ogrzewanych próbek, a także od ich wymiarów. Udokumentowano spadek wartości jednostkowego czasu rozkładu termicznego, liczonego na jednostkę masy, wraz ze wzrostem wymiaru cylindrycznej próbki umieszczonej w cylindrycznej komorze ogrzewania o stałych rozmiarach. Poza tym współczynnik zmienności jednostkowego czasu rozkładu próbek wapienia zależy od jego właściwości i warunków kalcynacji, określonych przede wszystkim przez przekazywanie ciepła drogą promieniowania pomiędzy ścianami komory ogrzewania i powierzchnią próbki, a także przez transport dwutlenku węgla od powierzchni reakcji do komory ogrzewania wypełnionej gazową mieszaniną.
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytów wykonanych na bazie wapna budowlanego, cementu i dolomitu - spoiwa wiążącego z udziałem paździerzy konopi. Określono ich podstawowe właściwości, tj.: gęstość objętościową, współczynnik przewodzenia ciepła oraz wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane wyniki dowodzą, że wytworzone kompozyty wapienno-cementowe z udziałem paździerzy konopnych są lekkie i charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Cechują je bardzo niskie parametry wytrzymałościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.
EN
The paper presents the results of research composites produced on the basis of binder (building lime, cement and dolomite) with the participation of hemp shives. Their main of properties were determined, i.e.: bulk density, thermal conductivity and compressive strength. The results show that the lime-cement composites with participation of hemp shives produced are lightweight and have low thermal conductivity and apparent density. They are characterized by very low strength properties compared to traditional building materials.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na materiały, które składają się z naturalnych substratów, takich jak: SiO₂, CaO, H₂O, a następnie na termiczne i wilgotnościowe dysponowanie materiałem, szczególnie w aspekcie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów w materiałach budowlanych. Autoklawizowane wyroby silikatowe odznaczają się zasadowym odczynem, który nie sprzyja rozwojowi grzybów, pleśni czy innych szkodliwych mikroorganizmów, natomiast ich mikrostruktura zbudowana jest z uwodnionych krzemianów wapniowych typu tobermoryt o stosunku CaO/SiO₂ = 0,83 i fazy C-S-H. Korzystnymi właściwościami tego rodzaju produktów budowlanych są: nasiąkliwość, która wynosi 16%, i dodatkowo wysoka wytrzymałość na ściskanie o wartości minimum 13 MPa. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody ASR (ang. Additive Ratio Assessment - ARAS) do opracowania modelu i analizy użytych materiałów budowlanych, które mają wpływ na mikroklimat w pomieszczeniu. Studium przypadku można zdefiniować jako problem decyzyjny.
EN
The construction industry in a special way affects the condition of the state of the environment and human. It is necessary to search for materials with the lowest degree of risk to humans. The aim of the article is to focus attention on the materials which are composed of natural components such as: SiO₂, CaO, H₂O, and next on the thermal and moisture management of the material in the aspect of development of harmful microorganisms in construction materials (including the modified ones). The microstructure of the materials usually includes tobermorite with a ratio CaO/SiO₂ = 0.83 and C-S-H phase, impregnability 16%, and compressive strength minimum 13 MPa. The article proposes the use of the ASR (Additive Ratio Assessment-ARAS) method to develop a model and analysis of the used building materials that affect the microclimate in the room. A case study can be defined as a decision problem.
PL
W pracy analizowano wpływ nawożenia popiołami z biomasy, wapnem i gipsem na cechy jakościowe ziarna, mąki i ciasta pszenicy jarej odmiany Żura. Doświadczenie zrealizowano w roku 2016 we wsi Noskowo (54º38’N, 16º82’S), zlokalizowanej w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim. W badaniach porównywano trzy czynniki: popiół z drewna i popiół ze słomy (I. czynnik), 2 rodzaje dodatku do popiołu: wapno lub gips (II. czynnik), 4 dawki mieszaniny popiołu z wapnem lub gipsem: 2, 4, 6 t ·ha-1 (III. czynnik). Stosując nawożenie popiołem ze słomy uzyskano wyższą wartość MTZ ziarna pszenicy jarej Żura. Dawki popiołów z biomasy oraz zastosowane wapno nazwie handlowej PROFITKALK lub gips SulfoPROFIT nie miały wpływu na wielkość tego parametru. Zróżnicowane nawożenie popiołami w połączeniu ze zwiększającą się dawką nawozu wapniowego lub gipsowego nie modyfikowało parametrów ziarna badanej pszenicy jarej: gęstość ziarna w stanie zsypnym, liczby opadania, zawartości białka i skrobi, ilości glutenu oraz wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego. Stosując nawożenie popiołem z biomasy z drzewa lub ze słomy podczas uprawy pszenicy Żura uzyskano zróżnicowanie czasu stałości ciasta, i rozmiękczenie ciasta po 10 i 12 minutach. Czas stałości ciasta, i rozmiękczenie ciasta po 10 i 12 minutach z ciasta otrzymywanego z pszenicy Żura nie były istotnie determinowane wielkością dawki popiołów z biomasy oraz zastosowanym nawozem wapniowym lub nawozem gipsowym, wyjątek stanowił parametr rozmiękczenie ciasta z mąki po 12 minutach. Zastosowane w badaniach nawożenie umożliwiło uzyskanie ziarna pszenicy jarej Żura o odpowiednich parametrach jakościowych.
EN
The effect of ash from biomass, lime and gypsum fertilization on quality of grain, flour and dough of spring wheat variety Żura was analysed. The experiment was conducted in 2016 in the village Noskowo (54º38’N, 16º82’S), located in the district of Sławno in the West Pomeranian Voivodeship. The study compared three factors: wood ash and straw ash (I. factor), 2 types of ash additive: lime or gypsum (factor II), as well as 4 doses of ash mixture with lime or gypsum: 2, 4, 6 t Ha-1 (factor III). After application of straw ash, a higher MTZ value of spring wheat grain was obtained. The doses of biomass ash and the lime (the trade name PROFITKALK or SulfoPROFIT gypsum) did not affect the value of this parameter. Differentiated ash fertilization in combination with increasing doses of calcium or gypsum fertilizer did not modify the seed parameters of spring wheat: density of the grain in the test weight, falling number, protein and starch content, gluten content and Zeleny test. By applying ash from biomass obtained from wood or straw the dough stability time was varied, and the dough softening occurred after 10 and 12 minutes. Dough stability and softening after 10 and 12 minutes of dough obtained from wheat Żura were not significantly affected by the dose of ash from biomass and the applied calcium fertilizer with or gypsum fertilizer. The softening of flour dough after 12 minutes constituted an exception. The application of fertilization in the studies enabled to obtain the appropriate quality parameters of Żura spring wheat .
EN
Proper design of the building component, which not only meets the legal requirements, but also provides comfort of using of buildings, requires knowledge of the materials and solutions. Since moisture is one of the main factors that can affect the building structure destruction, it is particularly important to be aware of hygrothermal properties of components. And this is the focus of the study. In this paper several variants of external walls were analysed, according to the requirements in terms of: heat transfer coefficient U, the risk of surface and interstitial condensation. Partitions were designed with composite based on shives from industrial hemp and lime binder, which is not yet widely used in Poland. The purpose of the analysis of this material was to prove the validity of using the natural materials in residential buildings.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych w wyniku ich granulacji z użyciem wapna. Wykazano, że technologia ta ma zastosowanie w szczególności dla oczyszczalni o wielkości od 2 do 15 tysięcy RLM. W świetle zaczynającego obowiązywać nowego prawa problem zagospodarowania osadów będzie dotyczył nie tylko dużych aglomeracji, lecz również niemal tysiąca małych gminnych zakładów komunalnych. W artykule wykazano, że technologie przeróbki osadów mające uzasadnienie ekonomiczne w dużych ośrodkach, mogą okazać się zbyt kosztowne dla ośrodków małych. W związku z tym tania i nieskomplikowana technicznie metoda granulacji osadów może się stać bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem problemu zagospodarowania osadów w większości polskich małych oczyszczalni. W wyniku zastosowania metody można uzyskać certyfikowany produkt gotowy do wprowadzenia na rynek.
EN
The article presents a new method of dewatered sewage sludge management by its granulation with lime additives. It has been shown that presented technology applies in particular for the WWTP meant for 2÷15 thousands PE. The new regulation concerning sludge management, that starts to oblige on 1.01.2016. makes not only the huge agglomerations but also almost thousand small municipal facilities will face significant problems in sludge management. The article shows that sludge treatment technologies economically effective in large centres, may prove too costly for small centres. Therefore a cheap and technically uncomplicated method of sludge granulation may be very attractive solution of sludge management problems in majority of Polish small WWTP. As an additional bonus - using this methods you can get a certified product ready for introducing to the market.
PL
Obecność składników organicznych w materiałach budowlanych, decyduje o ich wrażliwości na wilgoć, a dłuższej perspektywie na ich korozję biologiczną, jeśli nie zostaną odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Przegrody powinno się projektować zwracając uwagę na ryzyko wystąpienia powierzchniowej oraz międzywarstwowej kondensacji pary wodnej. W artykule przedstawiono analizę przegrody ściennej, wykonanej z kompozytu wapiennokonopnego. Założono grubość ściany 40 cm oraz po 2 cm tynku po obu stronach. Kompozyt składa się z modyfikowanego spoiwa wapiennego oraz paździerzy konopnych pozyskanych z konopi przemysłowych. Parametry materiału, potrzebne do analizy (współczynnik przewodności cieplnej oraz paroprzepuszczalność) wyznaczono doświadczalnie w badaniach własnych. W części analitycznej artykułu przedstawiono obliczenia temperatury powierzchni koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanej ścianie. Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13788. Przyjęto warunki brzegowe dla lokalizacji Lublin. Miesiącem krytycznym, w którym przegroda jest najbardziej narażona na kondensację jest styczeń. Z uwagi na dobre parametry termoizolacyjne przegrody, jej budowę ryzyko rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany nie występuje. Kondensacja wewnętrzna występuje w przegrodzie w okresie grudzień – luty. Natomiast już w marcu zgromadzony kondensat ulega całkowitemu odparowaniu. Przegroda odpowiedniej grubości, wykonana z kompozytu wapiennokonopnego, z uwagi na swoją wysoką paroprzepuszczalność oraz niskie przewodnictwo cieplne nie jest narażona na długotrwałe i niszczące oddziaływanie skraplającej się wewnątrz pary wodnej.
EN
The presence of organic components in building materials, decides on their sensitivity to moisture, and the long-term impact on their biological corrosion, if they are not adequately protected against the weather. Partitions should be designed with attention to the risk of surface and interstitial condensation. The article presents an analysis of the external wall, made of hemp-lime composite with a thickness of 400 mm, plastered on both sides (a thickness of plaster was 20 mm). The composite consists of a modified lime binder and hemp shives obtained from the industrial hemp. The parameters of the material needed for analysis (thermal conductivity coefficient and water vapor permeability) was determined experimentally in the own research. In the analytical part of the paper presents the calculation of the internal surface temperature to avoid critical surface humidity and defines the possibility of interstitial condensation in the analyzed wall. For the calculations it was applied the methodology according to PN EN 13788 Standard. Analysis of the walls were made taking Lublin city as location (boundary conditions). The critical month, in which the partition is the most exposed to condensation was January. Due to the good thermal insulation of partition, its construction, the risk of mold growth on the inner wall surface does not occur. The interstitial condensation occurs in the period of December - February. The accumulated condensate is completely evaporated in March. The appropriate thickness of partition made of hemp-lime composite, due to its high water vapor permeability and low thermal conductivity is not exposed to long-lasting and devastating impact of water vapor condensation.
PL
Wapno od tysięcy lat wykorzystywane jest jako materiał budowlany. W dzisiejszych czasach, z uwagi na jego niską wytrzymałość mechaniczną i małą odporność na warunki atmosferyczne zmniejszono lub nawet zaniechano jego wykorzystanie w budownictwie. Ten naturalny budulec korzystnie wpływa na mikroklimat wewnątrz budynków, a dzięki zasadowemu odczynowi zapobiega powstawaniu pleśni. Stosowanie wapna jako zamiennika tradycyjnych materiałów, do których można zaliczyć np. cement przyniesie korzyści nie tylko ekologiczne ale i ekonomiczne. W pracy opisano badania własne podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych modyfikowanych spoiw wapiennych. W celu podwyższenia niekorzystnych parametrów wapna, zmodyfikowano spoiwo zmienną ilością gipsu w ilościach 10 %, 15 %, 20 % masy spoiwa oraz różną zawartością wody poprzez wskaźnik woda/spoiwo W/S: 0,65, 0,7, 0,75 dla mieszanki z 15 % zawartością gipsu. W wszystkich recepturach zastosowano stałą ilość metakaolinitu równą 10 % masy spoiwa. Przeprowadzono test wytrzymałości na zginanie i ściskanie po 7 dniach oraz badania gęstości, porowatości i nasiąkliwości spoiw. Przy wzroście zawartości gipsu odnotowano wzrost parametrów wytrzymałościowych i spadek nasiąkliwości przy niewielkich zmianach porowatości. Dużo większe różnice zaobserwowano przy modyfikacji W/S: wraz z jego spadkiem wzrastała wytrzymałość spadała nasiąkliwość i porowatość.
EN
Lime is used as a building material for thousands of years. Nowadays, due to its low mechanical strength and low resistance to weather conditions it is reduced or even discontinued its use in the construction industry. This natural building material has a positive effect on the microclimate inside buildings, and through alkaline nature, prevents the formation of mold. The use of lime as a replacement for traditional materials, like cement will bring not only environmental but also economic benefits. This paper describes the own study of basic physical and mechanical properties of modified lime binder. In order to improve the unfavorable performance of lime binder it was modified by variable quantity of gypsum in an amount of 10%, 15%, 20% by mass, and different water content by ratio water/binder 0.65, 0.7, 0.75 for a mixture which contains 15% of gypsum. In all formulations a constant amount of metakaolinite equal to 10% by weight of the binder was used. In the studies, after 7 days of maturation, a flexural and compressive strength test were performed. Also the density, porosity and water absorption of binder were examined. With an increase in the content of gypsum was an increase of strength parameters and a decrease in water absorption with minor changes in porosity. Much bigger differences were observed after the modification of water/binder ratio - with its decline the strength increased and the water absorption and porosity decreased.
10
Content available remote Wpływ struktury na parametry wilgotnościowe wybranych zapraw budowlanych
PL
Struktura zapraw budowlanych odgrywa istotną rolę w transporcie wilgoci w konstrukcjach murowych. Wprowadzane dodatki do zapraw w postaci wapna i plastyfikatorów modyfikują rozkład i wielkość porów. Tradycyjne badania makroskopowe nie pozwalają na dokładne określenie tego typu zmian. W artykule zaprezentowano wyniki badań porozymetrycznych wybranych zapraw budowlanych. Przeanalizowano zmiany struktury wynikające z wprowadzenia dodatków do zapraw i określono ich wpływ na właściwości wilgotnościowe.
EN
Structure of construction mortars plays essential role in humidity transport in wall construction. Addition of lime and plasticizers modify displacement and size of pores. Traditional macroscopic examinations do not allow to define these changes precisely. In the work there are presented results of porosimetric tests of selected mortars. Changes of structure were analyzed resulting from introduction of additions tomortars and their impact were defined on humidity properties.
PL
Jednym z rozwiązań zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w sektorze budownictwa jest wykorzystywanie materiałów budowlanych o korzystnym wpływie środowiskowym. Jest to możliwe do osiągnięcia wykorzystując materiały pochodzenia roślinnego, np. konopie przemysłowe, które w czasie wzrostu pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla. Jako spoiwo zamiast cementu alternatywnie wykorzystywana jest glina lub wapno modyfikowane odpadami przemysłowymi w postaci pucolan. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania konopi przemysłowych w produkcji kompozytu opartego na modyfikowanym wapnie hydratyzowanym. Na podstawie przeglądu literatury scharakteryzowane zostały podstawowe właściwości przykładowych kompozytów takie jak wytrzymałość na ściskanie oraz przewodnictwo cieplne. Materiał jest przeznaczony głównie jako wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian, ale również jako izolacja cieplna dachu i podłogi na gruncie. W artykule opisano możliwości zastosowania kompozytu przy budowie ścian w różnych technikach a także opisano sposób przygotowywania mieszanki.
EN
One of the solutions for reducing energy consumption and carbon dioxide emissions in the construction sector is the use of building materials which have a favorable environmental impact. This is possible to achieve by using plant material, e.g., industrial hemp, which absorb large amounts of carbon dioxide during the growth. Instead of cement as a binder there are used alternatively clay or lime modified with industrial waste in the form of pozzolans. The paper presents the possibility of using industrial hemp in the production of composite based on modified hydrated lime. It describes the basic properties of the sample composites such as compressive strength and thermal conductivity based on literature review. The article describes the way of preparing the mixture and the possibility of using the composite for the construction of walls using different techniques.
EN
The aims of the current study is to investigate the constraint of using caustic soda in water treatment and evaluating its performance in water softening, compared to other chemical group, including lime and sodium carbonate. Based on mass balance of reactants in the caustic softening process, a mathematical relation for expressing the constraint of using caustic soda in water softening was derived. To evaluate caustic soda performance in water softening and proving the derived relation as well, some experimental works on some water sources including well water and clarifier’s inlet water in two oil refineries were performed. The results showed that compared to lime- sodium carbonate, the caustic soda is the best choice for water softening, however, using caustic soda in water softening, while restrictive mathematical relation doesn’t verify the chemical characteristics of water, could lead to an extreme increase in alkalinity.
13
Content available Use of zeolite dust in lime mortars
EN
Fine grained waste zeolite in the form of a zeolite dust or a finely ground zeolite can be used as an active pozzolanic admixture to lime mortars. Lime mortars containing various content of fine grained zeolite were prepared and tested. Development of compressive strength, shrinkage and weight loss of lime mortars stored in different conditions was then evaluated. X ray powder diffraction of lime-zeolite pastes was also used to evaluate lime-pozzolan reaction. The results confirmed that fine grained zeolite can be usefully used as pozzolanic addition to lime mortars. Positive effect of pozzolan on the compressive strength of mortars is effective when mortars are stored in humid atmosphere where favorable conditions for lime-pozzolan reaction are. However, compressive strength of mortars stored in open air at RH 65% cannot fully develop and after some time it even decreases.
PL
Drobnoziarnisty zeolit odpadowy w formie pyłu zeolitowego lub proszku zeolitowego może zostać użyty jako pucolanowa domieszka do zapraw wapiennych. Zaprawy wapienne zawierające różne ilości drobnoziarnistego zeolitu zostały przygotowane i przetestowane. Następnie określono wytrzymałość na ściskanie, kurczenie się oraz utrata masy zaprawy wapiennej składowanej w różnych warunkach. Widmo rentgenowskie proszkowe zostało również zastosowane w celu oznaczenia reakcji wapno-pucolana. Wyniki potwierdziły, że drobnoziarnisty zeolit może być z powodzeniem użyty jako pucolanowy dodatek do zaprawy wapiennej. Pozytywny efekt pucolanu na wytrzymałość na ściskanie jest skuteczny gdy zaprawa jest składowana w wilgotnej atmosferze gdzie występują dogodne warunki dla reakcji wapno-pucolana. Jednakże, wytrzymałość na ściskanie zaprawy wapiennej przetrzymywanej na otwartym powietrzu o wilgotności względnej 65% nie może się w pełni rozwinąć i po pewnym czasie wytrzymałość ta nawet maleje.
PL
Na nowoczesność państwa składają się m.in. rozbudowane sieci autostrad oraz linii szybkiej kolei, które zapewniając sprawną logistykę przyśpieszają rozwój ekonomiczny kraju. Obecnie coraz więcej mówi się o potrzebie zwiększenia nakładów finansowych na modernizację szlaków kolejowych. W planach jest również budowa magistrali dla Kolei Dużych Prędkości. W tej sytuacji niezmiernie ważna jest efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia. Aby pociągi mogły szybko poruszać się po torach, wymagane jest, aby podtorze kolejowe było nośne i stabilne. Dotychczas, gdy podtorze wykazywało się małą nośnością, jego wzmocnienie następowało poprzez wymianę gruntu. Metoda dobra, lecz równocześnie bardzo uciążliwa i kosztowna. Uciążliwa, ponieważ grunt plastyczny usunięty z podtorza staje się odpadem generującym dodatkowe koszty związane z jego utylizacją. Kosztowna, ponieważ w miejsce usuniętego gruntu należy przetransportować i wbudować olbrzymie ilości nowego gruntu, zwykle piasku, który daje się łatwo zagęszczać, a taki nie zawsze dostępny jest w najbliższej okolicy prowadzonej budowy. Alternatywą dla wymiany gruntu jest ulepszanie i stabilizacja gruntów spoistych i niespoistych z udziałem wapna i/lub cementu. Metoda od ponad 20 lat obecna na polskich drogach, obecnie coraz śmielej wkraczająca na szlaki kolejowe. Po raz pierwszy w Polsce metoda ta w szerokiej skali zastosowana została przy modernizacji linii kolejowej LK 96 na odcinku Tarnów - Stróże, gdzie 8 km podtorza wzmocniono albo wapnem, albo cementem uzyskując minimalną nośność podtorza na poziomie 80 MPa, co zostało potwierdzone badaniami IBDiM.
EN
In modern countries investment in an extensive network of high-speed railway lines that provide efficient logistics, accelerates the economic development of the country. Nowadays, there is a lot of discussion about the need to increase investment in the modernization of Polish railways. The economic efficiency of the modernization project is clearly one of the most important factors. High speed trains require railway subgrade that is sound and mechanically stable. To date, if the subgrade bearing capacity did not meet requirements, the most popular method for subgrade strengthening was replacement. This method is obviously acceptable but is also very disruptive and expensive. Disruptive, because the work involves lengthy temporary closure of the railway line and a two stage process of removal of the existing subgrade and its replacement with new materials. Expensive, because the soil removed from the subgrade becomes a waste that generates additional costs associated with its disposal. It is also expensive, because the new subgrade material, usually sand, which must be readily compactable, is not normally available near to the site works. The transportation of large quantities of new materials over large distances and disposal of contaminated sub-grade is also damaging to the environment. An effective alternative to subgrade replacement is the improvement and stabilization of non-plastic and plastic soils with lime and/or cement. The method has been successfully used for over 20 years on Polish roads and is now seen to be an acceptable solution for railway modernization. For the first time in Poland this method has been used on a wide scale for the modernization of the railway track. Line LK 96 on the section Tarnów - Stróże has been strengthened for a total length of 8km. The subgrade has been strengthened with a combination of lime and cement to produce subgrade with a min. 80 MPa of bearing capacity, confirmed with independent testing by IBDiM.
PL
Eksploatacja surowców mineralnych wywołuje przekształcenie wielu elementów krajobrazu. Długoletnia, a nierzadko wielowiekowa, działalność górnicza wiąże się również z pozostawieniem śladów tej działalności w wymiarze niematerialnym. Pozostają nazwy topograficzne, nazwy ulic, dzielnic, herby, a nawet obyczaje. Ważnym elementem krajobrazu, utrwalonym w ludzkiej pamięci lub na kartach opracowań drukowanych, jest historia tej działalności, stanowiąca często istotną wartość dla społeczności lokalnej, a niejednokrotnie dla społeczeństw większych regionów. W przedstawionym artykule zostanie poruszony ten temat na przykładzie przemysłu związanego z eksploatacją skał wapiennych. Materiał ten odegrał w rozwoju naszej cywilizacji znaczącą rolę. Był i jest eksploatowany i przerabiany na przestrzeni wieków. Niejednokrotnie nie zauważamy i nie doceniamy zapisów tej działalności w krajobrazie niematerialnym. Zamiarem autora jest pokazanie tego bogactwa kulturowego.
EN
Mining of mineral raw materials causes the landscaping transformation in many aspect. The many years and not rarely many of centuries of mining works lives also traces in immaterial dimension. There remain topographical names, names of streets and districts, crests, and even customs. An important element of landscape, which is recorded in people memory or in printed form, is history of this activities, very important factor for local society, and repeatedly for society of bigger regions. In presented paper the topic will be discussed on the base of industry for mining and processing of limestone. This row material has played an important role in development of our civilization. It was and is used during centuries. Many times we do not note and do not appreciate the signs of this works in immaterial landscape. It is intention of the author is showing of this cultural richness.
PL
Pyły z pieców cementowych (CKD) oraz pyły z pieców wapienniczych są odpadami powstającymi podczas produkcji cementu i wapna. Zebrane w odpylaczach pyły są zwykle składowane. Nie jest to jednak metoda preferowana z uwagi na negatywny wpływ na środowisko. Część pyłów trafia do powtórnego wykorzystania w piecach pod warunkiem, że nie zawierają składników mogących obniżyć jakość produktu. Z uwagi na wysoki udział tlenku wapnia, pyły mogą być wykorzystane także w ochronie środowiska, w tym do neutralizacji kwaśnych ścieków i odpadów, stabilizacji i nawożenia gleb czy do przetwarzania osadów ściekowych. W wielu krajach prowadzone są badania nad zagospodarowaniem coraz większej ilości pyłów powstających w przemyśle cementowym i wapienniczym. W pracy przedstawiono przegląd badań dotyczących możliwości wykorzystania pyłów z pieców cementowych i wapienniczych, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji i higienizacji osadów ściekowych.
EN
Cement kiln dust (CKD) and lime kiln dust are a wastes of cement and lime manufacturing. After collection in precipitators behind the kilns, the dusts are dumped on a waste heap. The disposal is not an environmentally favorable situation. The obvious use of those dusts are they re-incorporation in the production cycle. Sometimes this way is impossible to application for contaminated dusts. CKD and lime kiln dusts characterize high content of free lime. For this reason dusts could be use in environment to neutralization of acidic sludges or wastes, soil stabilization, fertilization or sewage sludge treatment. Research to overcome cement and lime dusts development is being carried out in different countries to find appropriate ways of using those wastes in various applications. This work presents a research review on CKD and lime kiln dust in various applications, esspecially in sewage sludge stabilization and higienization.
18
Content available remote Wapno budowlane po nowemu, czyli według wytycznych normy PN-EN 459-1:2010
PL
We wrześniu 2010 r. zostało ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN znowelizowane wydanie normy dotyczącej wapna budowlanego [1]. Norma ta została wdrożona w kraju metodą uznaniową jako PN-EN 459-1:2010 [2]. Nowa norma wprowadza wiele zmian w stosunku do wydania poprzedniego z 2003 r. [3]. Zmiany te omówiono na przykładzie popularnego w kraju wapna hydratyzowanego opisanego w normie jako wapno wapniowe CL-S.
EN
Effect of pollutants emitted by plants Trzuskawica Lime Industry S.A., Department of Kujawy and Lafarge “Cement” on the physicochemical properties of soils in this region, mainly pH and the state of exchangeable complex was studied. Soil samples were collected in late August and September 2007, during post-harvest. There were 16 soil samples selected from arable-humus horizon, from the area of about 4000 m2. In the samples taken for analysis active and exchangeable acidity, hydrolytic acidity, calcium carbonate, total exchangeable cations, and organic C content were determined. Statistical analysis was performed using STATISTICA 8.0 PL programme. As a result of the studies there were found a high degree of soils alkalization, due to high accumulation of lime pollutants emitted in the past, and high natural content of calcium carbonate in soils in the vincinity of plants. The highest share of Ca2+ ions in the cation exchangeable capacity of soil complex there was found. The degree of cation saturation of analyzed soils and their cation exchange capacity was significantly related to the content of alkaline cations. Comparison of results from the years 1992–2007 indicates a continuing high pH values and the nature of saturation of soil exchangeable complex due to the presence of exchangeable calcium in the soils surrounding Trzuskawica Lime Plant Industry S.A., Department of Kujawy and Lafarge “Cement”. Based on the studies can not be determine the impact of each individual, the two largest plants, emitting limestone pollutants, on the environment in their surroundings.
PL
Przedmiotem badań był wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A., Zakład Kujawy i Lafarge "Cement", na fizykochemiczne właściwości gleb uprawnych w tym rejonie, przede wszystkim odczyn i stan kompleksu sorpcyjnego. Próbki gleb do badań zostały pobrane na przełomie sierpnia i września 2007 r., w okresie pożniwnym. Do badań wytypowano 16 próbek glebowych z poziomu ornopróchnicznego, z obszaru o powierzchni około 4000 m2. W pobranych do analizy próbkach oznaczono kwasowość czynną i wymienną, kwasowość hydrolityczną oraz zawartość węglanu wapnia, zasadowych kationów wymiennych i C-organicznego. Obliczenia statystyczne wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego STATISTICA 8.0 PL. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysoki stopień alkalizacji gleb, wynikający z dużej akumulacji zanieczyszczeń wapiennych emitowanych w przeszłości oraz dużej naturalnej zawartości węglanu wapnia w glebach w otoczeniu zakładów. Największy udział w kationowej pojemności wymiennej kompleksu sorpcyjnego miały jony Ca2+. Stopień wysycenia analizowanych gleb zasadami oraz ich pojemność sorpcyjna były istotnie związane z zawartością kationów o charakterze zasadowym. Porównanie wyników badań z lat 1992-2007 wskazuje na utrzymujące się duże wartości pH i stopnia wysycenia zasadami glebowego kompleksu sorpcyjnego, spowodowany obecnością wymiennych form wapnia w glebach w otoczeniu Zakładów Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A., Zakład Kujawy i Lafarge "Cement". Na podstawie przeprowadzonych badań nie można określić wpływu każdego z osobna, dwóch największych zakładów, emitujących zanieczyszczenia wapienne, na stan gleby w ich otoczeniu.
EN
The aim of the study has been to determine the effect of soil contamination with cadmium (10, 20, 30 and 40 mg Cd ha–1 soil) on the concentration of aluminium in aboveground parts and roots of oats, maize, yellow lupine and radish. In order to neutralise cadmium, the following neutralising agents were introduced to soil: compost, brown coal, lime and bentonite. Apart from the plant species and type of organs, other factors which largely affected the concentration of aluminium were a rate of cadmium and type of a neutralising substance. Roots contained much more aluminium than aboveground parts of plants. The highest levels of aluminium were found in roots of yellow lupine and maize whereas the smallest concentrations of this metal were determined in grain and roots of oats. Soil contamination with cadmium caused bigger changes in the concentration of aluminium in aboveground parts of plants than in their roots, especially in the case of maize and yellow lupine. Cadmium applied at 20 mg (maize and yellow lupine roots) or 40 mg Cd ha–1 soil (aboveground parts of maize and yellow lupine) caused increased levels of cadmium in plant tissues. Any further increase in the rates of the pollutant caused depression in the content of aluminium in roots of the above crops. In the case of aboveground parts and roots of radish and grain of oats, less aluminium was observed in all cadmium contaminated objects. The range of effects produced by the test neutralising substances on the concentration of aluminium was varied. The neutralising agents tended to depress the content of aluminium in plant tissues. Brown coal, bentonite and lime caused larger changes in the content of aluminium than compost. The concentration of aluminium was correlated with yields of the crops. For most of the plants, these correlations were negative in the case of aboveground parts (except radish) and positive in roots (except yellow lupine). The concentration of aluminium in particular plant organs was correlated with a number of macro- and microelements, with the correlations being usually positive for manganese, iron, cobalt, lithium, copper and zinc but negative for sulphur and boron.
PL
Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem (10, 20, 30 i 40 mg Cd kg-1 gleby) na zawartość glinu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego i rzodkiewki. Do neutralizacji kadmu wprowadzonego do gleby zastosowano: kompost, węgiel brunatny, wapno i bentonit. Na zawartość glinu w roślinach, oprócz gatunku i organu roślin, duży wpływ miała dawka kadmu, jak również rodzaj zaaplikowanej substancji neutralizującej. Korzenie zawierały zdecydowanie więcej glinu niż części nadziemne roślin. Najwięcej glinu stwierdzono w korzeniach łubinu żółtego i kukurydzy, a najmniej w ziarnie i słomie owsa. Zanieczyszczenie gleby kadmem spowodowało większe zmiany w zawartości glinu w częściach nadziemnych niż w korzeniach roślin, szczególnie w przypadku kukurydzy i łubinu żółtego. Dawki kadmu w wysokości 20 mg (korzenie kukurydzy i łubinu żółtego) lub 40 mg Cd kg-1 gleby (części nadziemne kukurydzy i łubinu żółtego) powodowały zwiększenie zawartości glinu. Dalszy wzrost dawek kadmu wywoływał zmniejszenie zawartości glinu w korzeniach tych roślin. W przypadku części nadziemnych i korzeni rzodkiewki oraz ziarna owsa odnotowano zmniejszenie zawartości glinu we wszystkich obiektach zanieczyszczonych kadmem. Zakres oddziaływania testowanych substancji neutralizujących na zawartość glinu był zróżnicowany. Dodatki neutralizujące na ogół obniżały zawartość glinu w roślinach. Węgiel brunatny, bentonit i wapno wywoływały większe zmiany w zawartości glinu w roślinach niż kompost. Zawartość glinu wykazywała skorelowanie z plonem roślin. U większości roślin wystąpiły relacje ujemne w częściach nadziemnych (oprócz rzodkiewki), a dodatnie w korzeniach (z wyjątkiem łubinu żółtego). Zawartość glinu w poszczególnych organach roślin była skorelowana z licznymi makro- i mikroelementami, w tym przeważnie dodatnio z zawartością manganu, żelaza, kobaltu, litu, kadmu, miedzi i cynku, a ujemnie z zawartością siarki i boru.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.