Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightweight material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się ekologiczne materiały budowlane, które powstają na bazie produktów oddziałujących neutralnie lub pozytywnie na środowisko naturalne, np. pochłaniając dwutlenek węgla obecny w atmosferze. Przykładami są materiały celulozowe, takie jak odpady poprodukcyjne z lnu i konopi. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu wyników badań nad lekkim kompozytem na bazie słomy lnianej wraz z włóknem oraz perlitu ekspandowanego związanego modyfikowanym spoiwem wapiennym. Przebadano podstawowe właściwości mechaniczne oraz fizyczne trzech receptur kompozytu. Docelowym zastosowaniem badanego kompozytu jest wypełnienie konstrukcji szkieletowej ścian.
EN
According to the rules of sustainable development applicable in the building industry, more and more often building materials which are created on the basis of products which have no or which have positive impact on the environment are being use. Such positive impact is visible e.g. within the capability of absorbing the atmospheric carbon dioxide. Cellulose based materials, such as post-production waste from flax and hemp, may be a good example here. The present article is focused on presenting the results of research carried out with regards to the light composite material based on light flax straw along with the fibres and expanded pearlite, which is fixed with a modified calcium-based binding agent. The basic mechanical and physical properties of three possible compositions of the composite materials have been analyzed. Filling the structures of the wall - this is the basic purpose of the material which is being tested.
PL
Dynamiczny rozwój współczesnej technologii materiałowej w budownictwie energooszczędnym oparty jest na poszukiwaniu rozwiązań ekologicznych pozwalających na ograniczenie kosztów produkcji i wbudowania na miejscu budowy, a w konsekwencji na wykonywaniu obiektów przyjaznych dla środowiska. Istotne znaczenie, oprócz kosztów, ma tutaj także dostępność, łatwość zastosowania, skuteczność oraz opcjonalne dalsze kierunki rozwoju danego rozwiązania. Dzięki temu coraz szersze zastosowanie znajdują materiały pochodzenia naturalnego oraz materiały będące odpadami procesów przemysłowych lub recyklingu. W przypadku budownictwa energooszczędnego jednym z kryteriów poddanych badaniom jest możliwość uzyskania materiałów budowlanych o niskim współczynniku przewodzenia ciepła charakteryzujące się jednocześnie odpowiednią wytrzymałością. Poniższe opracowanie opisuje doświadczalną próbę wykonania kompozytu na bazie wapna, cementu portlandzkiego, pucolan, kruszywa lekkiego, słomy i włókna lnianego i łodygi konopnej. W pierwszej części przedstawione zostały receptury wykorzystane do wykonania próbnych zarobów spoiw. Na podstawie uzyskanych wyników badań średniej wytrzymałości spoiw na ściskanie określono przydatność poszczególnych spoiw do wykonania kompozytu. W drugiej części przedstawiono efekt wykorzystania spoiwa o najlepszych parametrach wytrzymałościowych do wykonania dwóch kompozytów w oparciu o dodatek kruszywa lekkiego oraz lnu (pociętej słomy i włókna) i konopi (pocięty rdzeń). Porównano także otrzymane wyniki właściwości mechanicznych (spoiw i kompozytów) oraz cieplnych – współczynnik przewodzenia ciepła uzyskanych kompozytów W opracowaniu zawarto także wnioski z badań oraz określono możliwe dalsze kierunki rozwoju zaproponowanych rozwiązań w oparciu o nowe doświadczenia.
EN
Dynamic development of modern materials technology in energy-saving building industry is based on search for environmental solutions enabling reduction of production cost and installation on the construction site, which consequently leads to building of eco-friendly objects. In addition to costs, other crucial factors include availability, ease of application, effectiveness, and optionally, further directions of the solution development. This allows for increased use of natural materials, and materials which constitute waste in the industrial processes or are products of recycling. In case of energy-saving building industry, one of the testing criteria is a possibility of achieving the building materials with a low coefficient of thermal conductivity, characterized by the adequate strength at the same time. This paper describes the experimental test of preparing the composite based on lime, portland cement, pozzolans, lightweight aggre-gate, flax straw and fiber, and core of hemp for use in building industry. The first part presents the recipes applied to make sample mixing binders. Based on the results of testing the average compressive strength of binders, the suitability of various binders to make the composite has been determined. The second part demonstrates the effect of using a binder with the best strength parameters to prepare two composites based on the addition of a lightweight aggregate and flax (chopped straw and fiber) and hemp (chopped core). The paper also compares the results of the mechanical properties (binders and composites) and thermal properties – thermal conductivity (composites). The study also includes the conclusions of the research and identifies possible directions of future development of the proposed solutions in light of new experiences.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.