Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ladle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purging the liquid steel with inert gases is a commonly used treatment in secondary metallurgy. The main purposes for which this method is used are: homogenization of liquid steel in the entire volume of the ladle, improvement of mixing conditions, acceleration of the absorption process of alloy additives and refining of liquid steel from non-metallic inclusions. The basic processing parameters of this treatment are: gas flow rate and the level of gas dispersion in liquid steel. The level of gas dispersion depends on the design and location of the porous plug in the ladle. Therefore, these parameters have a significant impact on the phenomena occurring in the contact zone of liquid steel with slag. Their improper selection may cause secondary contamination of the bath with exogenous inclusions from the slag, or air atmosphere due to discontinuity of the slag and exposure of the excessive surface of the liquid steel free surface. The article presents the results of modelling research of the effect of liquid steel purging with inert gases on phenomena occurring in this zone. The research was carried out using the physical (water) model of steel ladle. As a modelling liquid representing slag, paraffin oil was used, taking into account the conditions of similarity with particular reference to the kinematic viscosity. The results of the conducted research were presented in the form of visualization of phenomena occurring on the surface of the model liquid free surface in the form of photographs. The work is a part of a bigger study concerning modelling of ladle processes.
EN
Based on the theory of heat transfer, the influence of expansion joints on the temperature and stress distribution of ladle lining is discussed. In view of the current expansion joint, the mathematical model of heat transfer and the three dimensional finite element model of ladle lining brick are established. By analyzing the temperature and stress distribution of ladle lining brick when the expansion joints are in different sizes, the thermal mechanical stress caused by the severe temperature difference can be reduced by the suitable expansion joint of the lining brick during the ladle baking and working process. The analysis results showed that the thermal mechanical stress which is caused by thermal expansion can be released through the 2 mm expansion joint, which is set in the building process. So we can effectively reduce the thermal mechanical stress of the ladle lining, and there is no risk of steel leakage, thus the service life of ladle can be effectively prolonged.
PL
Przedstawiono koncepcję i instalacje doświadczalne do odwęglania stali w kadzi o dużej pojemności (50 t) z przedmuchiwaniem kąpieli argonem przez hybrydową kształtkę gazoprzepuszczalną w dnie oraz w kadzi o małej pojemności (1 t) z wdmuchiwaniem do ciekłego metalu mieszaniny tlen - argon lancą od góry. Przeprowadzone na tych instalacjach próby doświadczalne wykazały dla pierwszej instalacji zmniejszenie zawartości węgla poniżej 0,02% i fosforu poniżej 0,003%, a w drugiej instalacji, możliwość elastycznego odwęglania kąpieli do zawartości węgla mniejszej niż 0,03%. Przedstawiono technologiczne scenariusze zastosowania zbadanych sposobów odwęglania stali w kadzi.
EN
The article presents the concept and experimental installations for decarburisation of steel in a large capacity ladle (50 t) with blowing the bath with argon through a gas-permeable hybrid fitting and in a small capacity ladle (1 t) with injection of an oxygen – argon mixture with a lance into liquid metal from above. For the first installation, the experimental tests showed a reduction in the carbon content below 0.02% and phosphorus below 0.003%, and in the second installation – the possibility of flexible decarburisation of the bath to a carbon content of less than 0.03%. Technological scenarios of the use of the investigated decarburisation methods of steel in a ladle are presented in the article.
EN
The article demonstrates results of modelling research tests concerning the analysis of possibilities of blowing gas into the metal bath at high flow rates in a steel ladle with a nominal capacity of 50 Mg. Various configurations concerning of gas introduction into the steel ladle were analysed. There were considered cases of blowing into the metal bath via one, two or three purging plugs, being installed on the bottom and via additional support for blowing the gas from the top through the lance. Results obtained from the water model of the reactor were verified with the results of numerical simulations.
PL
Przedstawiono metodykę oraz narzędzia wspomagające proces badania i projektowania ciężkich gabarytowych odlewów, na przykładzie odlewanej metalurgicznej kadzi rozlewniczej o masie Q=18t. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło precyzyjnie określić dynamiczną mapę rozkładu temperatury całego cyklu technologicznego pracy kadzi rozlewniczej. W celu określenia wad wewnętrznych oraz geometrii odlewu kadzi zastosowano nieniszczące metody badania. Na podstawie wyników badań właściwości mechanicznych i fizycznych, zakresu temperatury pracy kadzi odlewniczej oraz innych realnych parametrów opracowano przestrzenny model, który poddano komputerowej symulacji zjawisk zachodzących podczas pracy kadzi. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do projektowania optymalnej konstrukcji kadzi.
EN
The methods and tools aiding the process of designing and testing of the heavy castings of large overall dimensions, basing on the example of a cast metallurgical ladle of the total weight Q=18t, were described. The use of thermovision camera enabled making a very exact map of the dynamic temperature distribution during the entire ladle operating cycle. To determine the presence of internal defects and the cast ladle geometry, a non-destructive testing technique was applied. The results of the mechanical tests and examinations of the physical properties, along with determination of the ladle operating temperature range and of other operating parameters were used to design a 3D model, which next served in computer simulation of the phenomena taking place during the ladle operation. The obtained results helped in preparing an optimum design of the ladle
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal z wykorzystaniem modelu DiscretePhase Model (DPM). Testowano różne warunki początkowe i brzegowe wprowadzania gazu do cieczy. Szczegółowo analizowano dwa warianty sposobu wprowadzania argonu, w pierwszym wydostaje się on przez zdefiniowaną grupę punktów dyskretnych na powierzchni kształtki, a w drugim przez osiem szczelin zdefiniowanych na powierzchni kształtki. Prezentowane wyniki badań stanowią jeden z etapów hybrydowych badań modelowych związanych z opracowaniem nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych, poprzez jego roztopienie w piecu indukcyjnym i dalszą obróbkę w kadzi stalowniczej.
EN
Paper presents the results of numericalsimulations of two-phase flow (gas-liquid steel) using a DiscretePhase Model (DPM). Differentinitial and boundary conditions of introducing of gas into the liquid were tested. A detailedanalysis was performed for twospecificvariants of introducing argon: in a firstcase - gasisintroduced via defined group of discrete points on the porous plug surface, and in a second case; gas was introduced via eight slits defined at the plug surface. The results of presented research represent one of the stages of the hybrid modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires by melting it in induction furnace and further processing in the ladle.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań CFD, które są częścią badań modelowych dotyczących opracowania nowatorskiej technologii przetwarzania złomu, pochodzącego z kordu opon samochodowych. Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy dotyczą symulacji CFD przepływu dwufazowego gaz-ciekła stal, z wykorzystaniem dwóch różnych modeli matematycznych: Discrete Phase Model (DPM) oraz Volume of Fluid (VOF). W obliczeniach wykorzystano komercyjny program ANSYS Fluent. Analizowano odwzorowanie kolumny gazowo-cieczowej poprzez oba modele.
EN
The article presents the results of the CFD calculations, which are the part of the modeling studies, related to the development of an innovative technologies of processing of scrap originating from the cord tires. The test results presented in this paper apply to CFD simulation of two-phase (gas-liquid steel) plume, using two different mathematical models: Discrete Phase Model (DPM) and Volume of Fluid (VOF). The commercial computing program Ansys Fluent was used to perform calculations. The projection of gas-liquid plume by both models was analyzed.
EN
Based on the operational measurement, of which content was to determine ladle thermal profile, there were analysed causes of possible damage of lining in steel ladles by steel breakout through the ladle shell. There exists connection between thermal state of ladle lining during the operation and its lifetime. There were reached to the conclusion that the cause of failure in the lining of ladle is except for high temperature of bath, also wide interval of temperature change during the tap operation, in consequence with possible insufficient pre-heating of ladle, discontinuous operation of aggregate and damage of insulating lining layer, respectively deformation of ladles shell.
PL
W artykule przedstawiono badania poświęcone pomiarom emisyjności kadzi stalowniczych. Uzyskano dane dotyczące temperatur w wybranych punktach powierzchni płaszcza analizowanych kadzi, pochodzących z pomiaru stykowego. Dla każdej kadzi zarejestrowano termogramy. Wykazano, że wartość badanego parametru zależy istotnie od stopnia pokrycia kadzi zanieczyszczeniami. Ustalono, że emisyjność powierzchni zewnętrznych badanych kadzi stalowniczych mieści się w zakresie od 0,75 do 0,92.
EN
The article presents research performed to obtain the emission coefficient of the investigated steel ladles. The measurements were perfomed for selected points in the mantle surface of the analyzed ladle with the direct contact measurement. Thermal images were recorded for different ladles. It has been shown that the value of the examined parameter significantly depends on the degree of coverage of the ladle impurities. It was found that the emissivity of the outer surfaces of the tested steel ladles are in the range from 0.75 to 0.92.
10
Content available remote Wyłożenia ogniotrwałe kadzi do transportu surówki z użyciem materiałów ASC.
PL
Artykuł porusza problem trwałości wymurówki kadzi zalewowej, w której prowadzi się proces odsiarczania surówki. Dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które były zastosowane w różnych strefach wyłożenia. Szczególną uwagę poświęcono użyciu materiałów ASC w strefie żużlu. Przedstawione są osiągnięcia w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.
EN
The problem of durability of linings of pig iron ladles, in which the desulphurization process proceeded, is raised. A survey is given of the refractory lining constructions and the materials used in different zones of the lining. The special attention has been paid to the usage of ASC materials in the slag zone. Achievements in industrial tests on durability of the ladle lining are presented.
PL
Przedmuchiwanie stali gazami obojętnymi jest powszechnie znaną metodą określania przepływu stali, jednakże mimo to ciągle prowadzone są badania w tym zakresie, mające na celu wyznaczenie charakterystyk przepływu stali. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie wpływu porowatości kształtek gazoprzepuszczalnych na skuteczność wymieszania cieczy modelowej w kadzi.
EN
The blowing with inert gases is widely known method for determining the flow of steel, however research in this area are still performed to determine flow characteristics of steel bath. This paper presents the results of research conducted on the physical model, designed to determine the effect of porosity on the effectiveness of fitting gas permeable liquid mixing model in the ladle.
12
Content available remote Refractory linings of pig iron transfer ladles
EN
The paper gives a review of refractory lining designs and materials to be used in pig iron transfer ladles according to experience from different shops. Particular attention is given to the effects of incorporation of the ladle desulphurisation process on a service life of the ladles. The article presents specific physical properties (resistance to corrosion, penetration) of iron ladle lining. The obtained results are compared with the field service durability of ladle linings.
PL
W artykule dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które zgodnie z doświadczeniami innych zakładów powinny być stosowane w kadziach do transportu surówki. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi, jaki wprowadzenie procesu odsiarczania w kadzi wywiera na jej trwałość. Artykuł przedstawia konkretne własności fizyczne (odporność na korozję, przenikanie) wyłożenia kadzi surówkowej. Uzyskane wyniki weryfikowane są w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.
EN
The presented paper is focused on assessment of changes of chemical composition in dependence of chemical composition of slag. Objective of the work was to determine the extent of such influence. For this purpose samples of metal and slag were taken at various stages of steel processing. Samples taken from steel served for chemical and metallographic analysis of inclusions. Samples of slag were subjected to chemical analysis. All the heats were processed in the following technological flow: BOF – ladle furnace – vacuum chamber (ISSM) – continuous casting.
PL
Przedstawiona praca koncentruje się na ocenie zmian składu chemicznego wtrąceń w zależności od składu chemicznego żużla. Celem było określenie stopnia wymienionego wpływu. W tym celu pobrane zostały próbki metalu i żużla na różnych etapach przetwarzania stali. W pobranych próbkach stali przeprowadzono analizę chemiczną i metalograficzną wtrąceń. Próbki żużla poddano analizie chemicznej. Wszystkie wytopy przetwarzano w następującym cyklu technologicznym: konwertor tlenowy – pieco-kadź – komora próżniowa (ISSM) – linia do ciągłego odlewania.
EN
The work demonstrates derived model of calculation for prediction of sulphur content in steel. Relations for calculation of sulphur content in steel comprise the values of reaction equilibrium constants, oxygen activity and aluminium content, as well as data about sulphide capacity of slag, mass of slag and sulphur content in steel before desulphurization. The model was verified at desulphurization of steel in a ladle furnace.
PL
W pracy przedstawiono model przewidywania zawartości siarki w stali. Równania dla obliczeń zawartości siarki w stali zawierają wartości stałych równowagi reakcji, aktywności tlenu i zawartości glinu a także dane o pojemności siarkowej żużla, masy żużla i zawartości siarki w stali przed odsiarczeniem. Model zweryfikowano przy odsiarczaniu stali w piecokadzi.
15
Content available remote Regresní modely dĕjů při prodmýchávání oceli v licí pánvi
PL
W pracy podano fizyczne i cybernetyczne sposoby poszukiwania modelu aproksymacyjno-regresywnego kadzi odlewniczej w trakcie przedmuchiwania stali gazem obojętnym. Podejście fizyczne umożliwia stworzenie modelu matematycznego procesu w postaci tak zwanej "białej skrzynki", w której podano strukturę i parametry modelu. Podejście cybernetyczne uwzględnia mierzone wejście i wyjście (tak zwana czarna skrzynka), jak również warunki dodatkowe (tak zwana szara skrzynka). Modele te znane są pod nazwą modeli empirycznych. Niniejszy artykuł prezentuje i porównuje cztery modele - model fizyczny oraz trzy modele empiryczne.
EN
The paper describes the physical and cybernetic approach to the task of looking for an appropriate approximation-regression model of the measured standardised concentration of the tracer at a scale physical model of the casting ladle when blasting the steel by inert gas. The physical approach allows assembling an adequate mathematical model of the processes in the shape of a so-called white box, where the structure (and the parameters) of the model are known. The cybernetic approach only draws on the measured inputs and outputs (so-called black box) as well as any additional conditions (so-called grey box) and the structure of the model is chosen according to them. These models are referred to as empirical models. The paper presents and compares four models - a physically adequate one and three empirical ones.
PL
Mieszanie kąpieli stalowej jest szeroko stosowane w procesach kadziowych i kadziach pośrednich w celu homogenizacji składu chemicznego i temperatury, zwiększenia szybkości reakcji chemicznych oraz poprawienia wypływania i usuwania wtrąceń niemetalicznych itp. Zaproponowany model matematyczny (oparty na równaniu Naviera-Stokesa) posłużył do analizy mieszania gazem kąpieli stalowej i był zastosowany dla rzeczywistych urządzeń przemysłowych. Numeryczne symulacje oparte na technice CFD były wykonane w celu badania i analizy obrazu ruchu przepływu i zjawisk mieszania w kąpieli metalowej przedmuchiwanej gazem. Otrzymane charakterystyki rozkładu czasu przebywania (RTD) w sześciootworowej kadzi pośredniej COS, pozwoliły określić zakres rodzajów przepływu i mieszania w postaci obszaru objętości przepływu tłokowego i idealnego mieszania oraz stagnacyjnego (martwego).
EN
Mixing of steel is widely used in the ladle and tundish to homogenize chemical composition and temperature, enhance reactions rates, remove particles, etc. A mathematical model (based on equation Navier-Stokes) has been developed to analyze gas stirring and alloy mixing into steel. It was applied for industrial device. Numerical simulation methods based on Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques were used to investigate the fluid flow and mixing phenomena in gas-stirred liquid baths. The Residence Time Distribution (RTD) of the fluid in a tundish is analyzed to characterize of the flow, which includes the determination of the extent of mixing (plug and mixed volumes) and dead volume in six-strand tundish.
PL
Rafinacja kąpieli metalowej w kadzi decyduje o własnościach uzyskiwanej stali. Jednym z warunków jest uzyskanie zawartości siarki odpowiednim poziomie. W artykule zaproponowano model obliczania ilości materiałów odtleniających kąpiel metalową oraz dobc materiałów żużlotwórczych, zapewniających zakładany wysoki stopień odsiarczenia. Realizacja modelu odbywa się poprzez ustalei składu chemicznego żużla rafinującego w kadzi, cechującego się odpowiednią pojemnością siarczkową.
EN
Ladle rafination of steel determines properties of produced steel. One of required conditions is to obtain sulphur content at a adequate lex Calculation model of quantity of deoxidizers and slag forming additions for high desulphurization extent has been suggested. The moi allows to calculate the chemical composition of refining slag exhibiting adequate sulphide capacity.
PL
Przedstawiono charakterystykę nowego typu wyrobów niskowęglowych przeznaczonych w strefę metalu kadzi stalowniczej w aspekcie jej nowego modelu ogniotrwałego wyłożenia typu MgO-C. Równocześnie podsumowano wyniki przeprowadzonych prób eksploatacyjnych podkreślając zalety nowego tworzywa.
EN
The characteristics of new type of low-carbon products for liquid metal zone in steel casting ladle in the aspect of a new refractory lining of MgO-C type. In addition the results of conducted practical tests have been summarised, emphasising the new material advantages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.