Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The article presents an assessment of the value of the post-industrial landscape in the town of Rydułtowy using a comprehensive approach. It includes: 1) Defining the scope of the study taking into account regional context; 2) Inventory of mining facilities; 3) Desk study; 4) Field research and interviews; 5) Value assessment and guidelines. For assessing the value of the post-mining landscape the Architectural-Landscape Units & Interiors method was selected. The usefulness of the proposed method for the post-industrial landscape assessment was demonstrated using the case of Rydułtowy, a mining town. This article also describes the history of the mining activities in the town of Rydułtowy. The significance of the more than 200 years of mining on the growth and expansion of the town as well as its identity is reviewed. Special attention is given to the history and the present state of the most prominent element of the landscape, namely the cone-shaped landfill – Szarlota. The guidelines resulting from applying the proposed landscape value assessment are useful for a number of stakeholders and future activities planned for both the cone heaps and the mining plant.
PL
Lubelski Węgiel „Bogdanka” (LWB) od zawsze kojarzona jest z postępem technicznym i technologicznym. Posiada ona jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności do pomiarów geodezyjnych, obmiarów rozlewisk, obliczania wielkości zapasów węgla zgromadzonych na składowisku itp. W artykule przedstawiono parametry techniczne zakupionych statków, przykład zastosowań BSL do stworzenia ortofotomapy oraz tok postępowania przy jej tworzeniu.
EN
Lubelski Węgiel ”Bogdanka” (LWB) has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery parks in the underground coal mining sector. This year the machine park was supplemented by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measurements of floods, calculation of the amount of coal collected in a landfill, etc. This paper presents the technical parameters of the purchased drones, an example of applications to create an orthophotomap and how to proceed when creating it.
PL
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” (obecnie Ruch „Jastrzębie”) w latach 2012–2013 w pokładzie 502/1 w partii C3 eksploatowała ścianę 23. W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu tej ściany. Wzmocnienia obejmowały zabudowę kotwionych podciągów stalowych, słupów drewnianych oraz słupów betonowych wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym. W przedmiotowym wyrobisku chodnikowym, w trakcie zbliżania się frontu eksploatacji, prowadzono pomiary konwergencji (10 punktów pomiarowych) oraz obciążenia (3 stanowiska) za pomocą dynamometrów. Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że największe wpływy uwidoczniły się w środkowej części przecinki wentylacyjno-badawczej – C3. W wyrobisku zarejestrowano konwergencję pionową wynoszącą ok. 0,8 m, również pomiar na dynamometrze zlokalizowany w tym rejonie przez cały okres pomiarowy charakteryzował się największymi wskazaniami. Wzmacniając zatem wyrobisko znajdujące się na wybiegu ściany, należy zwrócić baczną uwagę na środkową część wyrobiska, znajdującą się pomiędzy chodnikami przyścianowymi.
EN
Methane gas is one of the most serious dangers of underground coal mining as its buildup can lead to methane gas explosion. In QuangNinh province- Vietnam, several coal mines such as TrangKhe II-III coal mine, Khe Cham coal mine, especially MaoKhe mine that have high methane content. At the MaoKhe coal mine,experimental data showed thatthe concentration of methane in coal seams at different depths were not similar.In order to ensure safety, this report has been undertaken to determine a pattern of changing methane contents of coal seams at different exploitation depths in MaoKhe underground coal mine.
PL
Dążenie przedsiębiorstw górniczych do coraz wyższej efektywności ekonomicznej zmusza decydentów tj. zarządy spółek, kierownictwo kopalń oraz kadrę inżynieryjno-techniczną do podejmowania działań dla poprawy wskaźników wydajności pracy. Działania te powinny koncentrować się na dążeniach do optymalnego zatrudnienia pod względem kryteriów ilościowo-jakościowych oraz maksymalizacji efektów produkcyjnych przy istniejących uwarunkowaniach techniczno-organizacyjnych oraz geologiczno-górniczych. Biorąc pod uwagę determinanty efektywnej ekonomicznie działalności górnictwa węgla kamiennego, jako cel niniejszego artykułu można wskazać określenie dalszych koniecznych badań w zakresie wydajności pracy oraz wynikających z nich rekomendacji dla przedsiębiorstw górniczych.
EN
The orientation of mining enterprises to higher economic efficiency forces decision makers i.e. the board of directors, collieries’ management and engineering and technical staff to undertake actions to improve work productivity indicators. Synthetically, it can be stated that these actions should be focused on the optimal employment in terms of quantitative and qualitative criteria and the maximization of production effects due to existing technical and organizational as well as geological and mining conditions. Considering the determinants of economically effective mining of hard coal mining, the purpose of this article is to determine the necessary study in the field of work productivity and recommendations for mining enterprises.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu informatycznego, który umożliwiłby analizę wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego oraz w grupie kopalń. Koncepcja systemu została oparta na modelu analizy wydajności pracy, w którym zmiany wartości określonych parametrów technicznych stanowiących zmienne decyzyjne umożliwiają ustalenie zmian wskaźnika wydajności pracy. W ramach artykułu przeprowadzono również dyskusję dotyczącą założeń do analizowanego systemu informatycznego. Zaproponowany system umożliwiłby ustalenie koniecznych działań dla poprawy wydajności pracy w pojedynczej kopalni węgla kamiennego lub w grupie kopalń.
EN
In the paper the author presented the concept of a computer system which enables the analysis of work productivity in a colliery and a group of collieries. The concept was based on a work productivity analysis model in which the changes of values of determined technical parameters representing decision variables enable the estimation of work productivity indicator changes. In the study, the analysis of assumptions for the analysed computer system. The proposed system enables the determination of necessary actions to improve work productivity in a colliery or in a group of collieries.
PL
Procesowi podziemnej eksploatacji węgla kamiennego towarzyszy wydzielanie się metanu. Zjawisko to występuje we wszystkich krajowych kopalniach. Intensywność wydzielania się tego gazu ze złóż węgla kamiennego z roku na rok wzrasta. Jego część jest przechwytywana przez instalacje odmetanowujące i wykorzystywana do celów gospodarczych. Gospodarcze wykorzystanie metanu przez polskie kopalnie węgla kamiennego w 2016 roku wynosiło 168,14 mln m3/rok. Oznacza to, że około 30-31% metanu ujęte zostało za pomocą instalacji odmetanowania, a 69-70% wyemitowano do środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wyniki analizy mającej na celu identyfikację kopalń jednorodnych pod względem ilości ujmowanego metanu z górotworu systemami odmetanowania oraz jego gospodarczego wykorzystania. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z 2016 roku. Objęła ona swoim zakresem 21 kopalń węgla kamiennego. Szczegółowe badania przeprowadzono, wyko-rzystując jedną z metod hierarchicznych grupowania, jaką jest metoda algorytmu aglomeracji. Zastosowanie tej metody pozwoliło wyodrębnić jednorodne podzbiory analizowanych obiektów (kopalń), dla których jako miarę odległości między kopalniami przyjęto odległość euklidesową.
EN
Underground hard coal exploitation is accompanied by the release of methane. This phenomenon is present in all the mines across the country. The intensity of methane release from hard coal deposits increases year by year. Part of this gas is collected by demethylation systems and used for industrial purposes. The industrial utilisation of methane by Polish hard coal mines in 2016 amounted to 168.14 million m3/year. This means that approximately 30-31% of the methane was collected by means of demethylation systems, whereas 69-70% was emitted into the environment. The paper presents the results of an analysis aiming to identify homogeneous mines in terms of the quantity of methane collected from the rock mass by means of demethylation systems and its industrial utilisation. The analysis was carried out on the basis of 2016 data and it encompassed 21 hard coal mines. The detailed analysis was conducted using one of the hierarchical grouping methods, namely the agglomeration algorithm method. This method made it possible to isolate homogeneous subsets of items under analysis (mines), adopting the Euclidean distance as a measure of distance between the mines.
PL
Ograniczenie zagrożeń środowiskowych wynikających z likwidacji kopalni jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed kierownictwem kopalni i władz samorządowych. Ocena ryzyka procesu likwidacji kopalni węgla kamiennego jest zadaniem trudnym, przede wszystkim ze względu na konieczność uwzględnienia dużej liczby scenariuszy potencjalnego wpływu na otoczenie. Informacje dotyczące negatywnego oddziaływania tego procesu na środowisko dostarczane są w różny sposób, zarówno z pomiarów, obserwacji, jak również na podstawie danych historycznych jakimi są rejestrowane incydenty środowiskowe, będące konsekwencją zamykania różnych kopalń na terenie Polski, Europy, a nawet w innych rejonach świata, gdzie warunki górniczo-geologiczne są podobne. Środowiskowe czynniki ryzyka, brane pod uwagę przy planowaniu zamknięcia podziemnej kopalni węgla, obejmują obszary dotyczące zagrożeń wodnych, zanieczyszczenia powietrza, deformacji powierzchniowych, zanieczyszczenia gleby oraz zintegrowanego wpływu wszystkich wymienionych czynników na środowisko. W artykule przedstawiono wybrane zdarzenia - incydenty związane z procesem likwidacji kopalń, które miały miejsce w Polsce, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii i Niemczech, będące podstawą do opracowania metodologii oceny ryzyka środowiskowego.
EN
Limiting environmental hazards resulting from a mine closure is one of the most important tasks the mine management and local authorities have to face. Assessing risk of the hard coal mine closure process is challenging, mainly due to the fact that it is necessary to consider a large number of scenarios of potential influence on the surrounding. Information concerning negative influence of the process on the environment comes from different sources: measurements, observations and historical data i.e. recorded environmental incidents resulting from mine closures conducted in Poland, Europe and even other parts of the world with similar mining and geological conditions. Environmental hazard factors, which are taken into consideration when the closure of an underground coal mine is planned, cover the areas of water hazard, air pollution, surface deformations, soil contamination and integrated influence of all the factors on the environment. This paper presents selected events and incidents associated with the process of closing mines in Poland, the Czech Republic, Great Britain and Germany which form the base to develop methodology of environmental risk assessment.
EN
With the transfer of coal mining strategy and the continuous improvement of mining technology and equipment, the high-intensity mining of thick coal seam has become an important development direction of China’s coal mining technology. High-intensity mining would cause worse strata and surface movement and deformation and environment effects than general geological and mining conditions due to its geological and mining factors. According to analyzing the status and definition of high-intensity mining in China’s coalmines, the main characteristics of high-intensity mining in thick coal seam were systematically studied from aspects of geological and mining conditions, panel sizes, technical equipment, face advance speed, production and efficiency, ratio of depth to thickness, overburden strata and ground surface destruction. Based on the theory of green mining, the main indexes and evaluation system of high-intensity mining had been established from the aspects of geological and mining factors and mining damage factors. Meanwhile, the analytic hierarchy process (AHP) was used to analyze the mining damage factors. The results demonstrate that geological and mining factors and mining damage factors are important parts of high-intensity mining of thick coal seam. Moreover, mining damage factors are an important characteristic that cannot be ignored in high-intensity mining of thick coal seam, and it can be used to determine whether the longwall mining face of coal mine is high-intensity mining, or judge and analyze the damage to buildings, overburden strata, ground surface and ecological environment. The research results provide theoretical and technical basis for safe and efficient green production, mining damage and protection in coalmine.
PL
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA funkcjonuje na rynku od kwietnia 2017 r. Wcześniej działaliśmy pod nazwą Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA. Początki Spółki Energetycznej "Jastrzębie" sięgają 1995 r. Firma powstała na bazie kopalnianych oddziałów energetycznych elektrociepłowni: Zofiówka, Moszczenica, Pniówek oraz Suszec, które zaopatrywały w energię elektryczną i ciepło kopalnie i zakłady JSW oraz mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju. We wrześniu 2017 r. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa połączyła się z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Jastrzębie-Zdrój i jako jedna firma weszła w skład Grupy Kapitałowej PGNiG TERMIKA.
EN
The nature of work organization in hard coal mines makes the group work an indispensable element of its environment. More and more oft en, however, in order to increase the effi ciency of operations, its higher form is used - task teams. Especially in the developed project management or task-based settlement of the eff ects of activities. Diff erent teams achieve diff erent quality and speed in the implementation of tasks. Th us, one of the ways to improve the company’s performance can be the rationalization of the organization of work forms in enterprises. Patrick Lencioni, as a result of many years of research, identifi ed 5 main dysfunctions of the work teams: lack of trust in a team, fear of confl ict, lack of commitment, avoiding responsibility, lack of care for results. Th e fi ve dysfunctions of teamwork identifi ed by P. Lencioni indicate some behaviors characterizing the „Z” type employee described, in the earlier publications, by the author. Th e author asked herself if such an employee poses a threat of occurrence of such dysfunctions and what is his attitude to work in a team of employees. Th e research on the identifi cation of employees’ „Z” attitudes towards teamwork was conducted among employees of Polish mining enterprises. Choosing the right size of the sample was an important issue of the survey. In order to determine the minimum sample size, a random selection was used based on a predetermined level of precision. To identify employee attitudes, a comparison of the answers obtained from the assumed pattern was used (pattern = no characteristics of „Z” type employee). To illustrate the dispersion of employee attitudes in relation to the pattern, the Mahalanobis distance was used. Th en, the author investigated what attitude to teamwork and its role in the employees’ team is expressed by the respondents, divided into employees with „Z” features and employees who do not show such features. Th e summary has contained fi nal conclusions results of the presented research.
PL
Charakter organizacji pracy w kopalniach węgla kamiennego sprawia, że praca grupowa jest nieodzownym elementem jej środowiska. Coraz częściej jednak w celu podniesienia efektywności działań wykorzystuje się jej wyższą formę - zespoły zadaniowe. Szczególnie w rozwijanym zarządzaniu projektami czy też zadaniowym rozliczaniu efektów działań. Różne zespoły osiągają różną jakość i szybkość w realizacji zadań. Tak więc jedną z dróg poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa może być racjonalizacja organizacji form pracy w przedsiębiorstwach. Patrick Lencioni w wyniku wieloletnich badań określił 5 głównych dysfunkcji działania zespołów pracowniczych: brak zaufania w zespole, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak dbałości o wyniki. Wyróżnionych pięć dysfunkcji pracy zespołowej według P.Lencioniego jest podobnych do zachowań cechujących opisanego przez Autorkę, we wcześniejszych publikacjach, pracownika typu „Z”. W artykule autorka zadała sobie pytanie czy taki pracownik stanowi zagrożenie do wystąpienia takich dysfunkcji i jaka jest jego postawa do pracy w zespole pracowniczym. Badania identyfikacji postaw pracowników “Z” w odniesieniu do pracy zespołowej przeprowadzono wśród pracowników polskich przedsiębiorstw górniczych. Do określenia próby badawczej zastosowano dobór losowy na podstawie z góry określonego poziomu precyzji. Do identyfikacji postaw pracowniczych wykorzystano porównanie uzyskanych odpowiedzi od założonego wzorca (wzorzec = brak cech pracownika typu „Z”). Aby zobrazować rozproszenie postaw pracowniczych w stosunku do wzorca zastosowano odległość Mahalanobisa. Następnie Autorka badała, jaki stosunek do pracy zespołowej i swojej roli w zespole pracowniczym wyznają ankietowani w podziale na pracowników z cechami „Z” i pracowników nie wykazujących takich cech. W podsumowaniu zawarto wnioski końcowe wynikające z zaprezentowanych badań.
EN
Business process management is now the most dynamically developing concept in organisation management. In order to further improve process efficiency, it is advisable to analyse the current situation and determine the position of the organisation in terms of its progress in implementing the process approach. This is where the evaluation of the organisation’s process maturity proves useful. And the available literature provides an array of models for such assessment. This paper presents the results of a process maturity study for a selected hard coal mine based on the Capability Maturity Model Integration (CMMI) framework. The mine was ranked level 3 in process maturity, which is on a par with other Polish businesses. This score suggests opportunities for further improvement towards a more process-oriented business approach.
PL
Zarządzanie procesami biznesowymi jest obecnie najbardziej prężnie rozwijającą się koncepcją w zarządzaniu organizacjami. Do dalszych działań mających na celu zwiększenie efektywności procesów warto jest dokonać analizy stanu obecnego i określenia miejsca, w którym faktycznie znajdują się przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia podejścia procesowego. W tym celu można wykonać badania poziomu dojrzałości procesowej organizacji, w oparciu o dostępne w literaturze modele. W artykule przedstawiono wyniki badań dojrzałości procesowej w wybranej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem ogólnego modelu CMMI. Kopalnia została oceniona na 3 poziomie dojrzałości procesowej, co nie odbiega od ogólnej oceny innych polskich przedsiębiorstw. Uzyskany wynik świadczy także o istniejących możliwościach dalszych prac w zakresie reorientacji organizacji na procesy.
PL
Lubelski Węgiel „Bogdanka” od zawsze kojarzony był z postępem technicznym i technologicznym. Posiada on jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności do: pomiarów geodezyjnych, obmiarów rozlewisk, obliczania wielkości węgla zgromadzonych na składowisku itp. W artykule przedstawiono parametry techniczne zakupionych statków, przykład zastosowań BSL do stworzenia ortofotomapy oraz tok postępowania przy jej tworzeniu.
EN
Lubelski Węgiel “Bogdanka” has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery in the underground coal mining sector. This year this park machine has been joined by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measurements of floods, calculating the amount of coal collected in a landfill etc. The article presents the technical parameters of the purchased drones, an example of their application to create an orthophotomap and how to proceed when creating it.
PL
Kopalnia „Nowa Przemsza” działała w Mysłowicach w latach 1850-1925, a jej obszar górniczy obejmował tereny, na których węgiel wydobywano od roku 1800. Na przełomie XIX i XX wieku kopalnia była – po kopalni „Mysłowice” – największym zakładem przemysłowym miasta. Budynki kopalni, do tej pory użytkowane gospodarczo, zostały zachowane w bardzo dobrym stanie, lecz nie są niestety w żaden sposób oznakowane czy opisane wśród atrakcji krajobrazowych Mysłowic, choć z pewnością należy je zaliczyć do dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Historia już niemal zapomnianej kopalni zachowała się w niekompletnych dokumentach i opracowaniach i warta jest zbiorczego opracowania. Planowane wznowienie wydobycia węgla kamiennego na dawnym polu górniczym kopalni może spowodować skutki katastrofalne dla mieszkańców i środowiska.
EN
The "Nowa Przemsza" coal mine operated in Mysłowice in the years 1850-1925, and the mining zone included areas where coal had been mined since 1800. At the turn of the 19th and 20th centuries, the mine was the second largest industrial plant in the city – after the Mysłowice mine. The buildings of the mine that have been in use for economic purposes up to now have been preserved in very good condition, but unfortunately they are neither marked nor included in the landscape attractions of Mysłowice, although they certainly should be regarded as part of the cultural heritage of Upper Silesia. The history of the almost forgotten mine has been preserved in incomplete documents and monographs and is worth a comprehensive elaboration. The planned resumption of hard coal mining in the former mining field of the mine may cause catastrophic consequences for residents and the environment.
PL
W artykule zostało poruszone zagadnienie wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego w aspekcie dalszej koniecznej restrukturyzacji, w celu poprawienia wskaźników techniczno-ekonomicznych w polskich spółkach węglowych. Badania zostały podjęte w kilku wybranych kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz wywiadów z kadrą inżynieryjno-techniczną kopalń, przeprowadzono analizę pracochłonności wybranych procesów oraz wydajności pracy w analizowanych zakładach produkcyjnych spółki węglowej. Dodatkowo wskazano możliwe działania techniczne i organizacyjne, które umożliwiłyby osiągnięcie poprawy wydajności pracy w analizowanych kopalniach.
EN
The author discusses an issue concerning work productivity in a colliery in the context of further restructuring processes aiming at the improvement of technical and economic indicators in Polish coal companies. The study was undertaken in a few selected collieries. Based on source materials and interviews with engineering and technical staff, the author analysed labour consumption and work productivity of chosen processes and work productivity in selected production plants of a coal company. Additionally, the author pointed out possible technical and organisational actions enabling to achieve the improvement of work productivity in analysed collieries.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące istoty rozwoju przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, z podkreśleniem znaczenia takich kwestii jak zmiana, restrukturyzacja, tworzenie wartości, inwestowanie i strategia. Na tym tle opisano model badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Stanowi on wzorzec postępowania ukierunkowanego na ocenę potencjału rozwojowego kopalń oraz podstawę do sformułowania strategii i działań zmierzających do pokonania kryzysu w kopalniach, ich odnowy i efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w przyszłości.
EN
The article presents the considerations in terms of the essence of the enterprises development in crisis situation, emphasizing the importance of issues such as change, restructuring, value creation, investment and strategy. Furthermore, the developed model of research of hard coal mining enterprise development possibility in crisis situation was synthetically described. This model is a pattern of conduct, directed to assessing the development potential of the enterprise and to identify right strategy and actions to overcome the crisis, renewal and economical effective operation in the future.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z efektywnym wykorzystaniem zasobów ludzkich, które zmierza do maksymalizacji produktywności systemu technicznego kopalni węgla kamiennego. W ramach przeprowadzonych badań zaproponowano wykorzystanie krzywej pochłaniania wydajności pracy do analizy poziomu efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w kopalni węgla kamiennego. Zmiany techniczno-organizacyjne przynoszą nowe możliwości dla działań proefektywnościowych, które powinny przynosić efekty w postaci poprawy wydajności pracy, a przede wszystkim wzrostu produktywności systemu technicznego kopalni węgla kamiennego. Badania zostały podjęte w kilku kopalniach wybranej spółki węglowej. Analiza została przeprowadzona głównie bazując na materiałach źródłowych, a także na podstawie wywiadów bezpośrednich z kadrą inżynieryjno-techniczną analizowanej spółki węglowej. Efektem przeprowadzonych badań, opierając się na krzywej pochłaniania wydajności pracy, było określenie komórek organizacyjnych, które mają duży wpływ na ograniczenie wydajności pracy w analizowanych kopalniach oraz wskazanie możliwych działań dla poprawy wydajności pracy.
EN
In the paper the author discussed issues concerning effective human resources management, which should lead to maximize the total productivity of colliery’s technical system. In the study, the curve of work productivity absorption was pointed as a method to analyse the effectiveness level of employment management in a coal mine. Undertaken technical and organisational methods bring in new opportunities of actions which make human resources management more effective, aiming at improvement of work productivity, and after all the increase of colliery’s technical system total productivity. The research was undertaken in a selected Polish coal company, making use of the analysis of source materials and direct interviews with the engineering and technical staff of collieries of an analysed coal company. The result of undertaken research, based on work productivity absorption, was the determination of organisational units which strongly affect and decrease work productivity in analysed collieries. Additionally, the author proposed possible actions for work productivity improvement in analysed collieries.
18
EN
Hard coal mines in Poland are currently required to increase their efficiency of operation. One of the postulated solutions is to increase employees' engagement. It plays a crucial role when it comes to influencing the coal mines efficiency in Poland. This is primarily due to the fact that despite of a high degree and level of automation, the labour input in hard coal mines still remains at a high level. The paper presents the results of the empirical study on engagement of hard coal mine employees working in one of the leading coal companies in Poland.
PL
Kopalnie węgla kamiennego w Polsce stoją obecnie przed koniecznością poprawy efektywności działania. Jednym z postulowanych rozwiązań jest zwiększenie zaangażowania pracowników. Ma ono istotny wpływ na efektywność kopalń węgla kamiennego w Polsce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pomimo znacznego stopnia i poziomu automatyzacji nakład pracy ludzkiej w kopalniach węgla kamiennego utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. W artykule przedstawiono wyniki badań zaangażowania pracowników kopalni węgla kamiennego pracujących w jednej z czołowych spółek węglowych w Polsce.
PL
Zjawisko tąpnięcia występujące w kopalniach węgla kamiennego wynika z wielu czynników naturalnych cechujących skały oraz czynników technicznych związanych z technologią i intensywnością eksploatacji. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną i badania korelacyjne wybranych parametrów, w 129 miejscach polskich kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w których odnotowano tąpnięcia. Wyselekcjonowano „mierzalne” i najbardziej kształtujące stan zagrożenia tąpaniami parametry, tj: głębokość eksploatowanego pokładu, w którym odnotowano skutki tąpnięć (Ht), grubość warstwy wstrząsogennej (Hww) oraz skalę ich odziaływania w postaci minimalnej odległości od pokładu, pomiędzy ogniskiem a skutkiem wstrząsu sejsmicznego (Hos). Do analizy tych parametrów wybrano korelację liniową Pearsona oraz korelację rangową Spearmana. Analiza 129 przypadków tąpnięć pozwoliła na weryfikację wzajemnego wpływu wartości oraz rang rozpatrywanych parametrów na stan zagrożenia tymi zjawiskami. Badanie korelacyjne Pearsona wykazało słabą zależność liniową pomiędzy parametrem głębokości eksploatacji pokładu (Ht) i minimalną odległością pomiędzy ogniskiem a skutkiem wstrząsu powodującego tąpnięcia (Hos). Współzależności liniowe pozostałych parametrów nie spełniły warunku istotności korelacji. Korelacja nieliniowa Spearmana wykazała słabą korelację parametrów: minimalnej odległości od pokładu pomiędzy ogniskiem a skutkiem wstrząsu sejsmicznego (Hos) oraz grubością warstwy wstrząsogennej (Hww), a także nikłą zależność pomiędzy pozostałymi parametrami. Celem pracy była weryfikacja czynników kształtujących stan zagrożenia tąpaniami, występujących w Metodzie Rozeznania Górniczego (MRG str. 3. L.p. 1 i 4)), opublikowanej w roku 2007 w postaci Instrukcji Nr 20 pt.: „Zasady stosowania metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego”. MRG wskazuje na określoną wartość punktową każdego zdefiniowanego czynnika w poszczególnych zakresach ich zmienności. Proponowane zmiany, nie naruszając istoty i podstawowych złożeń MRG, wskazują na możliwość powtarzalności niektórych parametrów, które mogą wpływać na stan zagrożenia tąpaniami, a które za względu na charakter górotworu są „niezmienialne” i określane jako m.in. podstawowe czynniki geologiczne złoża.
EN
Rockbursts that occur in coal mines are a result of a number of natural factors characterizing rocks as well as technical factors connected with the technology and the intensity of exploitation. This paper presents the statistical analysis and correlational studies of the parameters in 129 spots in the mines in the Upper Silesian Coal Basin, where rockbursts were recorded. The parameters that were selected were measurable and best described the rockburst hazard i.e. the exploitation depth of the seam where the effects of a rockburst were recorded (Ht), the thickness of the tremor-prone layer (Hww), and the scale of their impact defined as the minimal distance from the seam, between the focus and the effect of a seismic tremor (Hos). Pearson linear correlation and Spearman rank correlation were selected for the analyses of the above mentioned parameters. T he analysis of 129 rockburst cases made it possible to verify the influence of the values and ranks of the analyzed parameters on the rockburst hazard. The Pearson correlation analysis showed a weak linear dependence between the seam exploitation depth (Ht) and the minimal distance between the focus and the effect of the tremor causing rockbursts (Hos). The linear dependences of the other parameters did not meet the condition of correlation significance. The Spearman non-linear correlation showed a weak dependence between parameters, the focus and the effect of a seismic tremor (Hos), and the thickness of the tremor-prone layer (Hww). The aim of this paper was to verify the factors determining the rockburst hazard contained in the Method of rockburst hazard evaluation (Metoda Rozeznania Górniczego (MRG p. 3. No. 1 and 4)), published in 2007 in the form of instruction No. 20 ‘Rules for the application of the comprehensive method and detailed methods of the rockburst hazard evaluation in coal mines’ (Zasady stosowania metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego). MRG indicates a specific point value of each of the above defined factors separately in particular the size of their ranges. MRG indicates a possible coincidence of some of the parameters, which may affect the rockburst hazard and which, due to the characteristics of a rock mass, are unchangeable and defined as, among others, the basic geological factors of a deposit.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza złóż węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) powoduje naruszenie równowagi w rozkładzie naprężeń górotworu, zarówno w bezpośrednim, jak i dalszym otoczeniu wyrobisk górniczych. Konsekwencją tego procesu jest między innymi występowanie wstrząsów sejsmicznych. Intensywność zjawisk sejsmicznych, które występują w kilku rejonach GZW (niecce bytomskiej, siodle głównym, niecce głównej, niecce kazimierzowskiej oraz niecce jejkowickiej) jest bardzo zróżnicowana, począwszy od wstrząsów niewyczuwalnych przez ludzi, do silnych o charakterze słabych trzęsień Ziemi (Patyńska i Stec 2017). W okresie obejmującym 15 lat, tj. 2001–2015, poziom aktywności sejsmicznej ulegał zmianom i zależał zarówno od intensywności eksploatacji, jak i od zmienności budowy litologicznej i tektonicznej. Analiza sejsmiczności górotworu kopalń węgla kamiennego na Śląsku wykazała, że w ostatnich latach, pomimo zmniejszenia wydobycia ogółem, aktywność sejsmiczna i zagrożenie tąpaniami wzrosły. Jedną z przyczyn był wzrost wydobycia z pokładów zagrożonych tąpaniami. Prawie połowa wydobycia pochodziło z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami. Skutkowało to zwiększeniem liczby wysokoenergetycznych wstrząsów o energiach rzędu 107, 108 i 109 J. Wykazano, że wielkość energii wstrząsów ma duży wpływ na poziom zagrożenia tąpaniami. W latach 2001–2015 wystąpiło aż 20 tąpnięć spowodowanych wstrząsami o energii sejsmicznej powyżej 107 J z 42 zjawisk ogółem (Patyńska 2002–2016). Celem scharakteryzowania przyczyn tego zjawiska określono parametry, charakteryzujące budowę strukturalną górotworu w miejscach, w których odnotowano tąpnięcia.
EN
The underground mining of coal deposits in the Upper Silesian Coal Basin (GZW) re-sults in an imbalance in the distribution of the stress in the rock mass, both in the immediate and distant surroundings of mining excavations. The occurrence of seismic tremors, among others, is the consequence of this process,. The intensities of seismic phenomena, which occur in several regions of the GZW (Bytomian Basin, Main Saddle, Main Basin, Kazimierzowska Basin, and the Jejkowice Basin) are very diverse, ranging from tremors unrecognizable by humans to strong tremors of the nature of weak earthquakes (Patyńska and Stec 2017). During the period of 15 years, i.e. from 2001 to 2015, the level of seismic activity changed and de-pended on both the intensity of the excavation work and the variability of the lithological and tectonic structures. On the other hand, the seismic activity analysis has shown that in recent years, despite a decrease in total output, seismic activity and rockburst hazard have increased. One of the rea-sons was the increase in mining output. Almost half of the output came from coal seams under the rockburst hazard. This resulted in an increase in the number of great energy tremors with the energy of 107, 108 and 109 J. It has been shown that the amount of energy tremors has a high impact on the level of the rockburst hazard. Between 2001 and 2015, as many as 20 rockburst were caused by seismic tremors above 107 J with 42 total phenomena (Patyńska 2002–2016). The purpose of characterizing the causes of this phenomenon was determined by the parameters characterizing the structure of the rock mass in places where the rockburst was recorded.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.