Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia Zofiówka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono procesy organizacyjno-technologiczne wdrażania eksploatacji pierwszej w Polsce w pełni zautomatyzowanej ściany strugowej. Zakres tej części artykułu obejmuje następujące rozdziały: Zbrojenie ściany B-1 w pokładzie 406/1, Rozruch ściany, System sterowania i wizualizacji ściany B-1 w pokładzie 406/1, Eksploatacja ściany, Przygotowanie ściany do wyzbrojenia. Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz zagadnień, skoncentrowano się głównie na tym, co w sposób szczególny różni się od dotychczas eksploatowanych ścian w kopalni "Zofiówka".
EN
The article discusses the processes of organizational and technological implementation of the operation of'Poland's first fully automated plough longwall. The scope of this part of the article includes the following chapters: Equipping of B1 longwall in seam 406/1; Start-up of the longwall, Control and Visualization systems of B-1 longwall in seam 406/1, Exploitation of the longwall, Preparation of the wali for equipment removal. Given the very wide range of issues, the paper focuses on what is specifically different from the previously exploited longwalls in "Zofiówka" mine.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono organizacyjno-technologiczne procesy determinujące wdrożenie i eksploatację pierwszej w Polsce w pełni zautomatyzowanej ściany strugowej. Zakres obejmuje wszystkie istotne etapy: od przygotowania personelu ściany, przez drążenie wyrobisk przyścianowych, zbrojenie i rozruch ściany B-1 w pokładzie 406/1, okres od zakończenia rozruchu aż po moment wybrania całej parceli i wykonania tunelu transportowego wyzbrojenia kompleksu. Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz zagadnień, skoncentrowano się głównie na tym, co w sposób szczególny różni się od dotychczas eksploatowanych ścian w kopalni "Zofiówka".
EN
The article presents and discusses the organizational and technological processes that determine the implementation and operation of Poland's first fully automated plough longwalling. It covers all essential stages: from preparation of the longwall's crew through drivage of longwall's workings, equipping of the longwall and mining commencement at longwall B-1 in seam 406/1, period from termination of the start-up till the moment the whole parcel has been excavated, execution of a transport tunnel and withdrawal of the machinery set. Given the very wide range of issues the paper focuses on the aspects which are specifically different from the previously operated longwalls in "Zofiówka" mine.
PL
Efektywne prowadzenie eksploatacji techniką strugową wiąże się z rozwiązaniem wielu zagadnień z zakresu górnictwa. Jednym z istotniejszych jest właściwe zabezpieczenie wyrobisk przyścianowych oraz przystosowanie obudowy do skutecznego zabezpieczenia skrzyżowania ściany z chodnikiem. W artykule przedstawiono podstawowe założenia i przebieg procesu projektowania obudowy specjalnej ŁPZof, przeznaczonej do zabezpieczania chodników przyścianowych ścian strugowych w kopalni "Zofiówka".
EN
Conducting effective mining operations with a plough technique involves the solution of many issues related to mining. One of the most important is proper protection of longwall gates and adaptation of the support for effective protection of the longwall's and roadway's crossing. The article presents the basic assumptions and the course of designing process of a special ŁPZ support intended to protect longwall gates mined by a plough at "Zofiówka" mine.
PL
Autorzy artykułu wymieniają cztery powody, dzięki którym kopalnię "Zofiówka" należy traktować jako rozwojową. Wykonane projekty i opracowania wraz z analizami ekonomicznymi i ryzyka stały się podstawą do podjęcia przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA decyzji umożliwiających perspektywiczny rozwój kopalni "Zofiówka". Należą do nich: zastosowanie nowoczesnej techniki strugowej do eksploatacji pokładów cienkich, budowa poziomu 1080, techniczno-organizacyjne połączenie z kopalniami "Borynia" i "Jas-Mos" (kopalnia zespolona), udostępnienie i zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina 1-Zachód".
EN
The authors of the article mention four reasons that make "Zofiowka" mine be regarded as a developing one. Executed projects and studies together with the economic and risk analysis became the basis for taking decision by the Board of Jastrzebie Coal Company SA, allowing a perspective development of "Zofiowka" mine. These include the application of modern plough technique to exploit planes of thin seams, construction of 1080 m horizon, technical and organizational connection with "Borynia" and "Jas-Mos" mines (integrated mine), opening up and management of reserves within the "Bzie-DębinaI - West" deposit.
PL
W artykule przedstawiono, w formie opisowej, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze zmianą technologii odwadniania najdrobniejszych klas ziarnowych w kopalniach JSW SA. Przedstawiono uwarunkowania, które wpłynęły na podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych inwestycji w kontekście wymogów, dotyczących jakości produkowanego węgla koksowego. Opisano modernizację zakładów przeróbczych kopalń Jas-Mos, Borynia i Zofiówka w zakresie zastąpienia dwustopniowego procesu odwadniania (mechanicznej filtracji próżniowej i suszenia termicznego) jednostopniowym odwadnianiem mechanicznym w wirówkach sedymentacyjno-filtra-cyjnych. Wskazano na problem tzw. sedymentu, pojawiającego się po zastosowaniu wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych, komplikacji występujących przy jego wydzielaniu i odwadnianiu oraz jakości, która determinuje możliwość zagospodarowania.
EN
The article describes modernization of coal preparation plant of Jas-Mos, Borynia and Zofiówka mines. Two-stage dewatering process (mechanical vacuum and thermal drying) was substituted by one-stage mechanical process in screenbowl centrifuges
PL
Do chwili obecnej w górnośląskich kopalniach węgla kamiennego zaistniało kilka wypływów metanu oraz zjawisk gazogeodynamicznych, z których najwięcej miało miejsce w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Ostatnie wyrzuty metanu i skał (23.08.2002 r. w KWK Pniówek oraz 22.11.2005 r. w KWK Zofiówka) były do tej pory największymi z dotychczas zaistniałych zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę występowania metanu i wynikającego z tego zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak też skrótowo odnosi się do zaistniałych wyrzutów metanu i skał. W oparciu o dostępne materiały źródłowe i informacje o zaistniałych zdarzeniach przeprowadzono analizę warunków geomechanicznych i technologicznych determinujących wystąpienie przejawów zagrożenia wyrzutami metanu i skał. Na podstawie powyższej analizy podjęto próbę określenia wpływu czynników geomechanicznych na zagrożenie wyrzutami metanu i skał w kopalniach Zofiówka i Pniówek.
EN
Up to now there happened in the Upper Silesian hard coal mines a few methane emissions and gas-geodynamic events, mostly at the mines "Pniówek" and "Zofiówka". The last methane-and-rock outbursts (on 23.08.2002 in the "Pniówek" mine and on 22.11.2005 in the "Zofiówka" mine) have been until now the largest gas-geodynamic events which ever happened in the mines included in the Upper Silesian Coal Basin. The paper presents a general characteristic of occurrence of methane and a methane hazard as well as methane-and-rock outbursts resulted from existence of methane in the mines included in Jastrzebie Coal Company. The paper relates briefly also to the methane-and-rock outbursts which just happened. Basing on the available source materials and information there have been analysed the geomechanical and technology conditions determining the occurrence of symptoms of the methane-and-rock outburst hazard. On the basis of the above mentioned analysis one has tried to determine the impact of geomechanical factors on the methane-and-rock outburst hazard at the coal mines "Zofiówka" and "Pniówek".
PL
Zjawiska gazogeodynamiczne, charakteryzujące się wyrzutami węgla, skał i gazów, są jednymi z najbardziej skomplikowanych zagrożeń naturalnych w górnictwie, w tym również w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Dotychczas, mimo intensywnych badań, nie zostały w pełni rozpoznane przyczyny ich powstawania i możliwości prognozowania. Na podstawie wyników badań pokłady węgla w kopalniach "Pniówek" i "Zofiówka", w których zaistniały dwa silne wyrzuty, zostały ocenione jako nieskłonne do występowania wyrzutów gazów i skał oraz niezagrożone wyrzutami. W artykule przedstawiono analizę zjawisk gazogeodynamicznych w aspekcie uwarunkowań strukturalnych, tektonicznych i temperaturowych. Silne zjawiska gazogeodynamiczne zaistniały w utworach karbonu na głębokości 720 m w zasięgu grzbietu Pawłowic w obszarach spękań i szczelin towarzyszących małym uskokom w strefach zakończenia ich biegu, w którym w przeszłości, po okresie karbonu, wystąpiły wysokie temperatury.
EN
Gaseous-geodynamical phenomena, characterising with coal, rocks and gases outbursts, are ones of most complicated natural hazards in mining, including also hard coal mines of Upper Silesia. Despite of intensive researches, the reasons of their occurrence and possibilities of their forecasting were not fully recognised so far. On the basis of results of investigations, the coal seams in mines "Pniówek" and "Zofiówka", in which there occurred two strong outbursts, were assessed as not liable to occurrence of gases and rocks outbursts, as well as not outburst-hazardous. In the paper, an analysis of gaseous-geodynamical phenomena was presented in an aspect of structural, tectonic and temperature conditions. Strong geodynamical phenomena appeared in carboniferous formations at the depth of 720 m in the range of Pawłowice ridge in areas of fractures and fissures accompanying little faults in zones of end of their course, in which high temperatures had occurred in the past after carboniferous period.
8
Content available remote Charakterystyka zmian składu petrograficznego węgla z KWK Zofiówka
PL
Celem pracy była szczegółowa charakterystyka składu petrograficznego obecnie eksploatowanych pokładów węgla 404/2, 409/3, 409/4 i415/3 KWK "Zofiówka". Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia od pokładu 404/2 do pokładu 415/3 maleje zawartość witrytu, przy jednoczesnym wzroście zawartości witrynertytu oraz trimacerytu i durytu w pokładzie 415/3. Tendencja ta znajduje także potwierdzenie w składzie maceralnym badanych próbek. Wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia obserwuje się wzrost zawartości inertynitu. Jednocześnie zawartość witrynitu maleje. Dla węgla z obszaru badań charakterystyczne są substancje żywiczne (eksudatynit ?), stwierdzone w durytach jako wypełnienia przestrzeni komórkowych semifuzynitów i fuzynitów.
EN
The aim of the work was to characterize changes in petrographical composition of coal from "Zofiówka" coal mine. The object of examination were coal seams 404/2, 409/3, 409/4 and 415/3. It was found that with increase of coal rank, vitrite content decreases, while vitrinertite, trimacerite and durite content increases in 415/3 coal seam. The similar changes were observed in maceral content of examined samples. While coal rank increases, inertinite content increase too, but vitrinite content decreases. For coal from the study area typical are resins (exudatinite ?) which fill cellular space in fusinite and semifusinite.
PL
Omówiono charakterystyki elementów: otworu drenażowego, rurociągu i ssawy, składających się na sieć odmetanowania górotworu w kopalni podziemnej. Na podstawie pomiarów wykonanych na sieci rurociągów odmetanowania w Kopalni "Zofiówka" podano zasady wykonywania obliczeń sieci odmetanowania.
EN
Characteristics of elements - a drain hole, a pipeline and an air-compressor - that make up a methane drainage network for rock formations in an underground mine arc discussed. The principles of design of methane drainage networks are presented. The rules are based on the measurements taken from the methane drainage pipeline network in Zofiówka coal mine.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie charakterystykę złóż kopalń JSW S.A. oraz analizę aktualnych i przyszłych zasobów dostępnych do eksploatacji wraz z oceną ich jakości. Analiza zasobów bilansowych kopalń JSW S.A. umożliwia następnie ocenę żywotności poszczególnych kopalń i jest podstawą do przeprowadzenia dalszych analiz ekonomicznych.
EN
The paper presents a general characteristic of coal resources within the range of coal mines gathered in JSW SA and analysis of now and then available resources for winning together with assessment of their quality. Analysis of available resources of JSW SA coal mines makes possible to assess the lifetime of each mines and gives a base for other detailed economical analyses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych kruszalności węgli przeprowadzonych w KWK "Zofiówka" i na ich podstawie określono wartości wskaźników: zwięzłości (f) i ziarnowatości (alpha). Następnie opracowano w formie graficznej związki korelacyjne wskaźników (f) i (alpha) oraz sformułowano stwierdzenia i wnioski końcowe z przeprowadzonej analizy.
EN
The paper presents results of the laboratory tests on grindability of coals from the "Zofiówka" Coal Mine on the basis of which values of the rock-hardness ratio (f) and grain size ration (alpha) hare been determined. Then the correlation between the ratios (f) and (alpha) has been graphically elaborated and statements and final conclusions resulting from the carried out analysis hare been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.