Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia Jas-Mos
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania techniczno-technologiczne przecinek ścianowych zbrojeniowych i kanału likwidacyjnego ściany w obudowie kotwiowo-podporowej niesymetrycznej. Omówiono warunki geologiczno-górnicze, parametry i rozwiązanie obudowy, technologię wykonania i uzyskane doświadczenia.
EN
The paper presents examples of technical and technological solutions of the longwall opening and closing cross-cuts in the asymmetrical bolted frame support. In the paper the geological and mining conditions, the parameters, the type of support and the technology of construction have been discussed. Paper also presents the ехрегіепсе gained in the use of this type of support.
PL
W artykule przedstawiono, w formie opisowej, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze zmianą technologii odwadniania najdrobniejszych klas ziarnowych w kopalniach JSW SA. Przedstawiono uwarunkowania, które wpłynęły na podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych inwestycji w kontekście wymogów, dotyczących jakości produkowanego węgla koksowego. Opisano modernizację zakładów przeróbczych kopalń Jas-Mos, Borynia i Zofiówka w zakresie zastąpienia dwustopniowego procesu odwadniania (mechanicznej filtracji próżniowej i suszenia termicznego) jednostopniowym odwadnianiem mechanicznym w wirówkach sedymentacyjno-filtra-cyjnych. Wskazano na problem tzw. sedymentu, pojawiającego się po zastosowaniu wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych, komplikacji występujących przy jego wydzielaniu i odwadnianiu oraz jakości, która determinuje możliwość zagospodarowania.
EN
The article describes modernization of coal preparation plant of Jas-Mos, Borynia and Zofiówka mines. Two-stage dewatering process (mechanical vacuum and thermal drying) was substituted by one-stage mechanical process in screenbowl centrifuges
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych przeprowadzonych na obiekcie przemysłowym procesu flotacji węgla. Celem badań identyfikacyjnych było wyznaczenie charakterystyk statycznych i dynamicznych procesu flotacji opisujących wpływ natężenia przepływu odczynnika flotacyjnego na ilość (wychód) koncentratu oraz na zawartość popiołu w koncentracie i odpadach flotacyjnych. Charakterystyki procesu flotacji wyznaczono w oparciu o laboratoryjne oznaczenie zawartości popiołu próbek pobieranych z nadawy, koncentratu i odpadów.
EN
The results of identification tests of the flotation process performed in the coal preparation plant are presented in this paper. The identification tests have been done to determine static and dynamic characteristics of coal flotation. The characteristics describe the empirical relations between input signal that is reagent flow rate and the yield of concentrate, the ash content of concentrate, the ash content in tailings. Some laboratory tests on samples have been performed to determine ash content in the feed and products of flotation.
PL
W artykule przedstawiono analizę odporności dynamicznej wież szybowych znajdujących się na terenie zakładu KWK "Jas-Mos". Omówiono prognozowane wartości przyspieszeń drgań gruntu oraz metodykę określania odporności dynamicznej obiektów. Przeprowadzona analiza umożliwia określenie maksymalnych obciążeń dynamicznych indukowanych wstrząsami górniczymi, które mogą bezpiecznie zostać przeniesione przez konstrukcję analizowanych wież szybowych.
EN
The paper presents an analysis of dynamic structural resistance of hoist towers located in the premises of the coal mine "Jas-Mos". The prognosed acceleration values of ground vibrations as well as the methodology of determining the dynamic structural resistance of objects were discussed. The analysis carried out allowed for the definition of maximal rate of dynamic load induced by mining tremors, which may be safely transmitted by the structure of the analyzed hoist towers.
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania rozcięcia poziomu -800 m w Kopalni Węgla Kamiennego "Jas-Mos" w sposób umożliwiający najbezpieczniejsze i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie zasobów węgla kamiennego poniżej poziomu -600 m. Wydobycie z tego poziomu umożliwia wydłużenie żywotności kopalni o około 5 lat i wydobycie ponad 12 mln ton węgla oraz włączenie kopalni "Jas-Mos" po 2013 r. do wielowariantowego projektu technicznej i organizacyjnej integracji kopalń: "Borynia", "Jas-Mos" i "Zofiówka" w ramach Kopalni Zespolonej.
EN
The article presents the process of designing of cross cutting of -800 m horizon at "Jas-Mos" hard coal mine in the way allowing the most safe and economically justified utilisation of Coal reserves below the -600 m horizon. Undertaking of production from this horizon allows from prolongation of durability of "Jas-Mos" mine by about 5 years and extraction of over 12 mln tons of coal as well as integration of "Jas-Mos" mine after 2013 into the multi-alternative project of technical and organizational merger of "Borynia", "Jas-Mos" and "Zofiówka" mines within the framework of an Integrated Mine.
PL
Artykuł przedstawia zmiany w stanie podstawowych elementów kultury bezpieczeństwa - systemie wartości, postawach wobec problemów bezpieczeństwa oraz poziomie ryzyka akceptowanych wzorów zachowań - które dokonały się w okresie ostatnich pięciu lat wśród dozoru górniczego Kopalni "Jas - Mos". Uznaje się, że na zmianę opinii wyrażanych przez analizowana grupę zawodową wpływ miała katastrofa, która wydarzyła się w kopalni w roku 2002, i co się z tym wiąże, generalna zmiana sposobu podejścia kierownictwa do spraw bezpieczeństwa w zakładzie. Jak to wynika z analizy wyników badań zrealizowanych w roku 1998 oraz 2003, wytworzony - korzystny - klimat bezpieczeństwa przyczynił się do znaczących zmian w postrzeganiu i traktowaniu zagadnień bezpieczeństwa pracy przez pracowników dozoru górniczego.
EN
The article introduces opinions of the management, which were changed in years 1998-2003. On the opinions expressed by auditors undoubtedly bad an influence the catastrophe, which as in, "Jas - Mos" Coal Mine, and also change of the way of approach mine management for safety of work cases. This kind of safety management made some changes in approach to perception of safety of work not only among management, but also among supernumerary workes.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie charakterystykę złóż kopalń JSW S.A. oraz analizę aktualnych i przyszłych zasobów dostępnych do eksploatacji wraz z oceną ich jakości. Analiza zasobów bilansowych kopalń JSW S.A. umożliwia następnie ocenę żywotności poszczególnych kopalń i jest podstawą do przeprowadzenia dalszych analiz ekonomicznych.
EN
The paper presents a general characteristic of coal resources within the range of coal mines gathered in JSW SA and analysis of now and then available resources for winning together with assessment of their quality. Analysis of available resources of JSW SA coal mines makes possible to assess the lifetime of each mines and gives a base for other detailed economical analyses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.