Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1202

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące wentylacji oraz parametrów komfortu cieplnego w budynkach hotelowych. Szczegółowo omówiono sposoby zapewnienia wymiany powietrza w części mieszkalnej oraz urządzenia wykorzystywane do indywidualnego utrzymania parametrów komfortu w pokojach hotelowych.
EN
The article presents legal requirements for ventilation and thermal comfort parameters in hotel buildings. The ways of providing air exchange in the residential part are discussed and devices for maintaining individual comfort parameters in hotel rooms are presented.
PL
W niektórych obiektach odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza obiegowego można zapewnić dzięki energooszczędnym i prostym rozwiązaniom wykorzystującym zjawisko przemiany adiabatycznej zachodzącej podczas odparowania (ewaporacji) wody. W zależności od warunków zewnętrznych i rodzaju budynku ewaporacyjne rozwiązania techniczne mogą działać samodzielnie lub wspomagać urządzenia sprężarkowe.
PL
Cechy charakteryzujące wytwornice wody lodowej zależą od przeznaczenia i mogą być nawet przeciwstawne. Projektant powinien przeprowadzić wnikliwą analizę oczekiwanych cech, w tym pod względem energetycznym i eksploatacyjnym, i dobrać urządzenie, które w największym stopniu odpowiada uwarunkowaniom danej inwestycji. Pomaga w tym certyfikacja charakterystyki technicznej urządzenia.
PL
Zapewnienie odpowiedniej wilgotności w zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej jest na tyle istotne, że niejednokrotnie wymaga uzupełnienia instalacji klimatyzacyjnej o urządzenia nawilżające.
PL
W artykule omówiono zasadność stosowania instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach izolacji pacjentów. Wskazano na rolę, jaką odgrywa prawidłowa wentylacja pomieszczenia w minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów.
6
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
PL
W artykule przedstawiono metodologię obliczania maksymalnych napełnień instalacji chłodniczych czynnikami chłodniczymi w zależności od ich palności i toksyczności. Metodologia została zaczerpnięta z ISO 817:2014 i EN 378-1:2016. Pokazano również przykłady obliczeń oraz przykłady rozwiązań technicznych, dzięki którym można rozwiązać problemy związane z projektowaniem wieloparowaczowych instalacji chłodniczych, postępując zgodnie z normami i praktyką inżynierską.
EN
The article presents the methodology for calculating the maximum refrigerant charge in refrigeration installations depending on refrigerants flammability and toxicity. The methodology is taken from ISO 817: 2014 and EN 378-1: 2016. Examples of calculations and examples of technical solutions are also shown, thanks to which it is possible to solve problems related to the design of multi-evaporator refrigeration installations by following the standards and engineering practice.
PL
Firma DAIKIN jest dobrze znana na świecie jako producent rozwiązań klimatyzacyjnych i chłodniczych. Natomiast od kilkudziesięciu lat zyskuje z powodzeniem renomę jako producent urządzeń grzewczych. W tym czasie powstało szerokie portfolio pomp ciepła do zastosowań mieszkaniowych, bogate w wiele innowacyjnych produktów.
PL
Artykuł poświęcony czujnikom mikroelektroniczno-mechanicznym MEMS (ang.: MicroElectronic Mechanical Systems), które w ostatnich latach zrewolucjonizowały rynek elementów pomiarowych przez pojawienie się tanich elementów o szybkiej odpowiedzi. Znalazły one zastosowanie w ogromnej ilości produktów, w tym również w nowoczesnych układach wykrywania niesprawności oraz diagnostyki FDD (ang.: Fault Detection and Diagnostics schemes) w systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz układach chłodniczych. Łączne zastosowanie czujników MEMS oraz układów FDD, a także możliwości połączenia sieciowego, stanowią potencjał pozwalający na zmianę dotychczasowego sposobu monitorowania pracy oraz serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
EN
The paper deals with MicroElectronic Mechanical Systems (MEMS) as revolutionary, chip sensing elements with quick response. They are used in large variety of products, including modern Fault Detection and Diagnostics (FDD) schemes for heating, ventilating and refrigerating systems. The combination of MEMS, FDD systems and network connection enables new quality in monitoring and maintenance of refrigerating and air conditioning plants.
PL
W projektowaniu i symulacji pracy systemów klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywa określenie zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza. Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonuje się zazwyczaj w oparciu o statystycznie przygotowane dane klimatyczne w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Korzystając z dwóch różnych źródeł danych klimatycznych, zwrócono uwagę na stosunkowo dużą niezgodność, jaką mogą się charakteryzować takie dane. Określone na ich podstawie zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacyjnym skutkuje znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń.
EN
In the design process and simulation of air conditioning systems, it is important to determine the energy demand for air conditioning. The calculations of energy demand are usually carried out on the basis of statistically prepared climatic data in the form of a typical meteorological year. Using two different climate data sources, a relatively high degree of incompatibility was highlighted, which may characterise such data. The determination of the energy demand for air treatment on the basis of such data generates significant differences in the calculation results.
PL
Poziom zaawansowania urządzeń i systemów HVAC jest obecnie bardzo wysoki i przyłącza się je do spójnego systemu BMS. Najlepsze efekty energetyczne w eksploatacji instalacji wentylacyjnej można osiągnąć dzięki współpracy z innymi instalacjami w budynku.
PL
Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.
PL
Malejąca różnica pomiędzy mocą przyłączeniową a mocą pobieraną przez budynki biurowe jest coraz bardziej powszechna. Obecnie dotyczy przede wszystkim budynków starszych, zlokalizowanych w centrach miast, jednakże tworzenie dzielnic biznesowych może nieść takie same zagrożenia dla infrastruktury elektroenergetycznej w budynkach nowych. Tendencja wzrostu użytkowania urządzeń pobierających energię elektryczną, szczególnie w okresie letnim, niesie za sobą konieczność poszukiwania rozwiązań niekonwencjonalnych, które umożliwią utrzymanie odpowiedniego standardu komfortu cieplnego w budynku bez rozbudowy infrastruktury na całym obszarze. W artykule przedstawiono trzy możliwe do zrealizowania warianty inwestycji. Wybór rozwiązania zaimplementowanego w obiekcie będzie zależał od zarządcy obiektu, jego możliwości finansowych oraz zasadności wprowadzenia danego systemu.
EN
Decreasing difference between connected electrical power and power dissipated by the building is increasingly common. Currently, this problem concerns mostly old buildings, located in the city centers. However, creation of business districts may lead to the same perils for electric infrastructure in new buildings. Observed growth trend in the use of electrical appliances, particularly in the summer, entails the need of search for unconventional solutions, which enable to provide desired level of heating comfort without the need of expansion of the electricity infrastructure in the whole area. Article presents three possible solutions for investment options. Owner of the facility has to choose suitable solution, taking into consideration his financial abilities and validity of given system’s implementation.
PL
Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.
PL
Troska o czyste kanały wentylacyjne to jeden z warunków dostępu do świeżego powietrza w pomieszczeniach. Odpowiednia jakość powietrza wewnętrznego jest istotna zarówno z punktu widzenia zdrowia, samopoczucia i komfortu osób przebywających na terenie wentylowanych obiektów, jak i bezpieczeństwa.
PL
Systemy bezpośredniego chłodzenia budynków lub poszczególnych pomieszczeń w budynkach (systemy zdecentralizowane) są w Polsce coraz częściej stosowane. Wśród nich jest system VRF (VRV), który wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, łatwością prowadzenia przewodów czynnika chłodniczego oraz elastycznym współdziałaniem z systemami BMS. Systemy takie są jednak droższe inwestycyjnie i mają pewne ograniczenia stosowania spowodowane głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników.
PL
W wyrobiskach podziemnych, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologiczne źródła dopływu strumienia ciepła. W wyniku tego notuje się w nich wysokie temperatury, co po uwzględnieniu równie wysokiej wilgotności powietrza, powoduje znaczne pogorszenie warunków klimatycznych. Skutkuje to pogorszeniem takich funkcji organizmu człowieka jak: zdolność percepcji, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości. Ten niekorzystny wpływ temperatury i wilgotności na organizm ludzki określamy pojęciem zagrożenia klimatycznego. Problematyka poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych stanowiła istotną dziedzinę działalności naukowej pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie problemy związane z projektowaniem przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na zwiększającą się głębokość prowadzenia robót górniczych. Właściwe zaprojektowanie klimatyzacji powinno zapewnić jak największą efektywność wykorzystania mocy chłodniczej w wyrobiskach górniczych. Dlatego też w artykule przedstawiono, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, efektywność wykorzystania zabudowanej mocy chłodniczej oraz przedstawiono czynniki wpływające na jakość uzyskiwanych parametrów pracy instalacji klimatyzacyjnych. W końcowej części artykułu podano czynniki, które mogą przyczynić się do wzrostu efektywności klimatyzacji.
EN
In underground excavations with airflow the natural and technological sources of heat stream inflow occur. As a result, high temperatures occur in underground excavations, which, after taking into account equally high humidity, causes significant deterioration of climatic conditions. This causes a decrease in such functions of the human body as the ability to perceive, concentrate, attention, and perceptiveness. We refer to this adverse effect of temperature and humidity on the human body as climate hazard. The issue of improving climatic conditions in mining excavations was an important area of scientific activity of employees of the Faculty of Mining and Geoengineering of the AGH University of Science and Technology in Krakow. Currently, problems related to the design of ventilation and air conditioning of excavations in underground mines are becoming increasingly important due to the increasing depth of mining works. Proper designing of air conditioning should ensure the greatest efficiency in the use of cooling power in mining excavations. Therefore, the article presents, based on the measurements carried out, the effectiveness of the use of built-in cooling power and presents factors affecting the quality of the obtained parameters of air conditioning systems. The final part of the article lists the factors that can contribute to the increase in the efficiency of air conditioning.
PL
Zapotrzebowanie na chłód przez budynki i instalacje się w nich znajdujące definiowane jest z wykorzystaniem dwóch podstawowych parametrów. Pierwszym jest temperatura jaką ma osiągnąć medium chłodzące, drugim jest moc chłodnicza. Artykuł stara się przybliżyć aspekty związane z wykorzystaniem chłodu w budynkach i instalacjach różnego typu. Przedstawiono przewidywany rozwój rynku klimatyzacji oraz techniki wytwarzania chłodu.
EN
The FPGA (Field Programmable Gate Array) technology, usually a little unnoticeable, almost from the very beginning is developed simultaneously with the microprocessor technology. The possibility for the system designer or end user to influence the internal structure of the integrated circuit gives unattainable possibilities of building plastic and fully massively parallel systems that fit in almost one integrated circuit. This fact allows, among others for building fully parallel multi-point measuring systems. This manuscript presents the architecture proposal for such an FPGA-based exemplary multichannel measurement system and presents the results of its practical use to study the functioning of a tubular heat exchanger in automotive airconditioning.
PL
Technologia programowalnych układów scalonych FPGA (Field Programmable Gate Array), zwykle trochę niezauważana, niemal od samego początku rozwija się równolegle z technologią mikroprocesorową. Możliwość wpływania przez projektanta systemów lub użytkownika końcowego na wewnętrzną strukturę układu scalonego daje nieosiągalne w przypadku zwykłych procesorów możliwości budowania plastycznych i w pełni masywnie równoległych systemów mieszczących się niemal w jednym układzie scalonym. Fakt ten pozwala m.in. na budowanie w pełni równoległych wielopunktowych systemów pomiarowych. W artykule tym pokazano właśnie propozycję architektury takiego bazującego na FPGA przykładowego wielokanałowego systemu pomiarowego oraz przedstawiono wyniki jego praktycznego wykorzystania do badania funkcjonowania rurowego wymiennika ciepła w klimatyzacji samochodowej.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zużycia energii w branży hotelowej na świecie i w Europie. Podano projektowe i rzeczywiste wielkości zużycia energii służące do pokrycia zapotrzebowania na chłód w wybranych hotelach. Wskazano technologie i procedury postępowania potrzebne do obniżenia wykorzystywania energii ze źródeł nieodnawialnych. Następnie przedstawiono rozważane obecnie perspektywiczne technologie chłodnicze do zastosowania w następnych 10 – 20 latach. W pracy podkreślono potrzebę ograniczenia energochłonności instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych ze względu na ochronę środowiska i czystość atmosfery. Bezpośrednio determinuje to dalszy rozwój branży hotelarskiej w postaci nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań.
EN
The paper presents the general characteristics of energy consumption in the hotel industry all over the world and in Europe. The design and actual energy consumption needed for cold production in selected hotels is presented. Technologies and procedures necessary to reduce the use of fossil fuels are indicated. Then, the future cooling technologies currently under consideration are presented for use in the next 10 -20 years. The work underlined the need to reduce the energy consumption of refrigeration and air-conditioning installations due to environmental protection and the purity of the atmosphere. This directly determines the further development of the hotel industry in the form of modern and innovative solutions.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.