Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetyka sorpcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W pracy prezentowanej w artykule wyznaczono izotermy ad-sorpcji wody oraz badano kinetykę sorpcji wody dla wybranych mąk niechlebowych (kukurydziana jaglana, owsiana i ryżowa) w temperaturze 25oC. Izotermy adsorpcji wody wyznaczono metodą statyczno-eksykatorową w zakresie ak-tywności wody od 0,113 do 0,932. Krzywe kinetyczne sorpcji wody wyznaczono w środowisku o zróżnicowanej wilgotności względnej powietrza (32,8, 52,9, 75,3 i 100,0%). Stwierdzono, że izotermy adsorpcji wody badanych mąk mia-ły kształt sigmoidalny i zgodnie z klasyfikacją Brunauera i współpracowników odpowiadały II typowi izoterm. Model GAB dobrze opisywał otrzymane izotermy adsorpcji wody (RMS ˂ 8%). Model kinetyczny Ficka poprawnie opisywał dane sorpcyjne badanych mąk (R2 ˃ 0,99). Najmniejszą zdol-nością chłonięcia pary wodnej charakteryzowała się mąka owsiana, a największą mąki jaglana i kukurydziana.
EN
In the paper water adsorption isotherms and water sorption kinetics for selected non-bread flour (corn, millet, oat and rice) at 25oC were determined. The water adsorption isotherms were determined by the static gravimetric method in the water activity range from 0,113 to 0,932. The kinetics curves of water vapor sorption in the environment of different relative humidity of the air (32,8, 52,9, 75,3 and 100,0%) were investigated. The water adsorption isotherms of the tested flours had a compatible course with second type of isotherms according to the Brunauer’s classification. The GAB model gave good fit to the experimental sorption data (RMS ˂ 8%). The Fick’s kinetic model correctly described the sorption data of the flours tested (R2 ˃ 0,99). Oat flour characterized by the lowest ability to adsorb water vapor, while the highest was millet and corn flour.
2
Content available Właściwości sorpcyjne wybranych herbat®
PL
W pracy prezentowanej w artykule wyznaczono izotermy adsorpcji wody oraz badano kinetykę sorpcji wody dla wybranych herbat czarnych (granulowana, liściasta i sproszkowana) w temperaturze 25oC. Izotermy adsorpcji wody wyznaczono metodą statyczno-eksykatorową w zakresie aktywności wody od 0,113 do 0,932. Krzywe kinetyczne sorpcji wody wyznaczono w środowisku o zróżnicowanej wilgotności względnej powietrza (52,9, 75,3 i 100,0%). Stwierdzono, że izotermy adsorpcji wody badanych herbat miały kształt sigmoidalny i zgodnie z klasyfikacją Brunauera i współpracowników odpowiadały II typowi izoterm. Model Pelega najlepiej opisywał otrzymane izotermy adsorpcji wody (RMS ˂ 7%). Model kinetyczny Ficka w miarę poprawnie opisywał dane sorpcyjne badanych herbat (RMS od 5,45 do 25,83%). Najmniejszą zdolnością chłonięcia pary wodnej w środowisku o wilgotności względnej 52,9 i 100,0% charakteryzowała się herbata granulowana, a największą herbata sproszkowana.
EN
In the paper water adsorption isotherms and water sorption kinetics for selected black teas (granulated, leaf and powdered) at 25oC were determined. The water adsorption isotherms were determined by the static gravimetric method in the water activity range from 0,113 to 0,932. The kinetics curves of water vapor sorption in the environment of different relative humidity of the air (52,9, 75,3 and 100,0%) were investigated. The water adsorption isotherms of the tested teas had a compatible course with second type of isotherms according to the Brunauer’s classification. The Peleg model best fit to the experimental sorption data (RMS ˂ 7%). The Fick’s kinetic model accurately described the sorption data of the teas tested (RMS from 5,45 to 25,83%). Granulated tea characterized by the lowest ability to adsorb water vapor in the environment with relative humidity of 52,9 and 100%, while the highest was powdered tea.
3
Content available remote Kinetics and thermodynamics of dispersed oil sorption by kapok fiber
EN
This work was aimed at evaluating the sorption of dispersed oil by kapok fiber. The physicochemical characteristics of kapok fiber were investigated using BET, SEM, FTIR, XRD, contact angle and elemental analysis. The oil droplet size distribution at different temperatures was analysed using a Coulter counter, and its relationship with sorption was investigated. The effects of dosage, hydraulic retention time and temperature, on the sorption performance were studied. The result indicates that the sorption of dispersed oil by kapok fiber is spontaneous, endothermic and agreed with the pseudo-first-order reaction kinetics. The amount of oil that could be removed is about 28.5 %, while that of water is less than 1 % of the original amount (0.5 dm3). Kapok is a promising natural hydrophobic fiber for dispersed oil removal from oily wastewater.
PL
Przeprowadzono badania strukturalne (N2, 77 K) oraz sorpcyjne (H2, 313K, 0-2 MPa) w stopie LaNi5 oraz wielościennych nanorurkach węglowych MWCNT z uwzględnieniem kinetyki sorpcji. Powierzchnia właściwa (DFT) MWCNT wyniosła ok. 110 m2/g, a stopu LaNi5 (BJH) była bliska zeru. Pojemności sorpcyjne względem H2 (% mas.) dla LaNi5 były o ok. 2 rzędy wielkości większe od MWCNT. Czas osiągnięcia równowagi sorpcyjnej i charakter krzywych kinetyk sorpcji znacznie się różnił. Krzywa kinetyki LaNi5 miała kształt zbliżony do eksponencjalnego, a pierwszy etap kinetyki MWCNT zachodził niemal natychmiastowo i odpowiadał 60% całkowitej zmiany pojemności sorpcyjnej.
EN
H2 was sorbed in LaNi5 alloy and on multiwalled C nanotubes (MWCNT) at 313 K and 0-2 MPa to study the kinetics of sorption. The surface area of MWCNT was about 110 m2/g and the surface area of the alloy LaNi5 approached zero. The H2 sorption capacity of LaNi5 was 2 orders higher than those of MWCNT. The time necessary for the sorption balance and the sorption kinetic curves differed considerably in both cases. The kinetics curve of LaNi5 was almost exponential but the first part of the MWCNT kinetics occurred almost immediate and made up 60% of the total change of the sorption capacity.
PL
W pracy prezentowanej w artykule badano kinetykę sorpcji pary wodnej chipsów ziemniaczanych w środowisku o zróżnicowanej wilgotności względnej powietrza. Wyznaczono krzywe kinetyczne sorpcji pary wodnej oraz wykorzystano model Ficka do opisu danych sorpcyjnych. Sorpcja pary wodnej oraz zawartość wody w materiale wzrastała wraz ze wzrostem wilgotności względnej środowiska i była uwarunkowana różnicą wilgotności między otoczeniem a badanym materiałem. Obecność tłuszczu w chipsach ziemniaczanych spowodowała znaczne obniżenie ich zdolności sorpcyjnych. Model kinetyczny Ficka bardzo dobrze opisywał dane sorpcyjne chipsów ziemniaczanych (R2 ˃ 0,99).
EN
In the work presented in the article, the kinetics of water vapor sorption of potato chips in the environment of different relative humidity of the air was investigated. The kinetics curves of water vapor sorption were determined and the Fick’s model was used to describe the sorption data. The sorption of water vapor and the water content in the material increased with increasing relative humidity of the environment and was conditioned by the difference in humidity between environment and the tested material. The presence of fat in potato chips caused a significant reduction in their sorption capacity. The Fick’s model very well described the sorption data of potato chips (R2 ˃0,99).
EN
The study of sorption of dye Acid Yellow 36 on SAC (sludge-based activated carbon) was conducted. For this purpose, anaerobically digested and dewatered sewage sludge was dried at 105ºC to constant weight. Next this sludge was milled to a particle with a diameter of 0.5-1.0 mm and subjected to chemical activation by hydrogen peroxide. After oxidation process the sludge was subjected to thermal transformation in a muffle furnace at 600ºC. In this way obtained a powder activated carbon based on activated sludge (so-called SAC). Based on the results of the study the most favorable parameters of sorption process was achieved as follows: pH value equaled to 2.5 and reaction time equaled to 30 minutes. The linearized forms of Freundlich and Langmuir isotherms showed that the highest value of correlation factor was obtained in the case of Langmuir model. However, in this case, the negative value of constant isotherm was achieved. Therefore, it can be assumed that more accurately in this case is the Freundlich model or other model which was not examined during that studies.
PL
Przeprowadzono badania sorpcji barwnika Acid Yellow 36 z użyciem węgla aktywnego bazującego na osadzie ściekowym. W tym celu ustabilizowany beztlenowo i odwodniony osad czynny wysuszono w 105ºC do stałej masy. Następnie osad ten zmielono do ziaren o średnicy 0,5-1,0 mm i poddano chemicznej aktywacji za pomocą nadtlenku wodoru. Po tym procesie osad spalono w piecu muflowym w 600ºC, uzyskując w ten sposób pylisty węgiel aktywny bazujący na osadzie czynnym (tzw. SAC - czyli „sludge-based activated carbon”). Dla tak spreparowanego węgla aktywnego przeprowadzono badania procesu sorpcji statycznej względem barwnika Acid Yellow 36. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że najkorzystniejsza wartość pH wynosi 2,5, a czas kontaktu jest równy 30 minut. Natomiast bazując na graficznych formach zlinearyzowanych modelów sorpcji według Langmuira i Freundlicha, stwierdzono, że największą wartość współczynnika korelacji odnotowano w przypadku zlinearyzowanej formy równania Langmuira. Jednakże w tym przypadku uzyskano ujemne wartości stałych izotermy, dlatego można przypuszczać, że jednak bardziej prawidłowy jest model Freundlicha lub inny rodzaj izotermy, który nie był analizowany w toku tych badań.
PL
Sorpcyjne badania układu węgiel-metan stanowią istotny problem metrologiczny. Złożoność procesów emisji/ akumulacji metanu w porowatej strukturze węgla jest ogromna. Transport molekuł gazu w ziarnie węgla opisuje dyfuzja, która nawet w niewielkich ziarnach o typowym współczynniku dyfuzji zachodzi wolno w stosunku do filtracji i sorpcji właściwej. Precyzyjne określenie asymptotycznych parametrów sorpcyjnych (punktów sorpcyjnych) wymaga wyczekania zakończenia procesów transportu. Istnieją hipotezy, iż wielokrotne powtarzanie pomiarów sorpcyjnych na tych samych próbkach prowadzi do zmian w strukturze porowatej węgla, skutkujących zmianami parametrów sorpcyjnych. Wszystkie te aspekty skłoniły autorów do doświadczalnego zweryfikowania możliwości uzyskiwania zbieżnych parametrów sorpcyjnych przy wielokrotnie powtarzanych pomiarach na urządzeniach metrologicznych różniących się sposobem pomiaru. Przeprowadzone badania wykazały, że przy wielokrotnych cyklach pomiaru sorpcji efektywny współczynnik dyfuzji nie zmienia się w sposób monotoniczny.
EN
Analyzing sorption in the context of investigating the coal-methane system poses a considerable metrological problem. The nature of the processes of methane release/accumulation in the porous coal structure is very complex. The transportation of gas molecules within a grain of coal is described by the diffusion process, which – even in small grains characterized by the typical value of the diffusion coefficient – occurs slowly when compared to filtration and sorption proper. The kinetics of the diffusion process is infl uenced by numerous factors connected with conducting analytical observations. In order to precisely determine the asymptotic sorption parameters (sorption points), one should wait for the transportation processes to end. There are some hypotheses that numerous repetitions of sorption measurements, performed on the same samples, result in changes in the porous structure of coal, which, in turn, lead to changes of sorption parameters. All these aspects encouraged the authors of the present paper to verify – in an empirical manner – the possibilities of obtaining convergent sorption parameters for multiple repetitions of measurements performed with metrological instruments differing with respect to measurement techniques. The investigations, once completed, showed that – for multiple sorption measurement cycles – the effective diffusion coefficient does not change in a monotonic way.
EN
This paper presents an experimental research on the moisture diffusion coefficient in wood of Scots pine within the scope of hygroscopic moisture. It included measurements of kinetics of moisture adsorption within the range of air relative humidity from 25% to 85%.The experiment was carried out with unidirectional flow of moisture, in each of the material principal orthotropic directions. Values of moisture diffusion coefficients and mass surface emission coefficient were found using the method of minimizing the fitting function, that is by fitting the computational adsorption kinetics curves to the experimental curves. At the same time, four cases of variations of the moisture diffusion coefficient together with moisture content of the material have been analysed each time: in the form of a constant, linear function, quadratic function and exponential function, assuming a constant value of mass surface emission coefficient on the absorbing surface of samples. In addition, for the tangential and radial directions, the case of simultaneous linear variations of moisture diffusion coefficient and mass surface emission coefficient was examined. The performed calculations allowed determining what is the impact of various diffusion mechanisms on the whole process of transferring moisture in the considered cases.
PL
Zbadano w warunkach laboratoryjnych kinetykę i równowagę procesu sorpcji miedzi w glonach morskich Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie. Sorpcję z roztworów siarczanu miedzi prowadzono w warunkach statycznych przy zmniejszającym się stężeniu Cu2+ w roztworze. Zbadano również wpływ sposobu preparowania biomasy glonów na jej właściwości sorpcyjne. Wykazano, że stan równowagi zostaje osiągnięty po około 40 minutach. W warunkach prowadzenia eksperymentu 45-50% jonów miedzi z roztworu początkowego sorbowanych jest w pierwszych 10 min. Do opisu równowag wykorzystano model izotermy Langmuira. Stwierdzono, że glony sorbują jony Cu2+ proporcjonalnie do ich zawartości w roztworze, w którym zostały zanurzone. Można przypuszczać, że 40 min ekspozycja glonów mało zanieczyszczonych metalami ciężkimi, w wodach zanieczyszczonych, spowoduje przyrost stężenia tych analitów proporcjonalnie do ich stężenia w badanych wodach. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań właściwości sorpcyjnych glonów morskich Palmaria palmata oraz glonów słodkowodnych Spirogyra sp. Ze względu na dużą niepewność wyników badań nie podjęto próby wskazania, który z gatunków glonów jest lepszym sorbentem. Na podstawie przeprowadzonych badań można przypuszczać, że glony morskie Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie w przyszłości mogą być wykorzystywane np. w fitoremediacji wód powierzchniowych oraz jako bioczujnik w monitoringu ekosystemów wodnych.
EN
The kinetics and equilibrium of sorption process of copper in marine algae Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaia was examined under laboratory conditions. The sorption from the solution of copper sulfate was performed under static conditions, by decreasing the concentration of Cu2+ in solution. The impact of algal biomass preparation method on its sorption properties was also examined. It has been shown that equilibrium is reached after about 40 minutes. Under the conditions of the experiment 45-50% of copper ions from the initial solution are being sorbed in the first 10 minutes. To describe the equilibriums was used the Langmuir isotherm model. It has been found that algae sorb Cu2+ ions in proportion to their content in the solution in which they are immersed. One can assume that 40 mins exposure of algae contaminated with heavy metals in polluted waters, will increase the concentration of these analytes in proportion to their concentration in the studied waters. The results were compared with the results of the sorption properties of marine algae Palmaria palmata and freshwater algae Spirogyra sp. Due to the high uncertainty of study results no attempt was made to indicate which species of algae is a better sorbent. Based on the study it can be assumed that the seaweed Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaia may be used in the future eg. in phytoremediation of surface waters and as a biosensor for monitoring of aquatic ecosystems.
EN
More recently, it has been shown that sulphate (SO4) adsorption plays a role not only in mediating the effects of anthropogenic S emissions. It was found that SO4 adsorption and desorption is important in buffering soil systems against extreme climatic events. For these reasons, correct understanding of SO4 adsorption and desorption remains an important scope for geochemical research. Nowadays, several appropriate methods are available including cementation, chemical precipitation, membrane filtration, ion-exchange and and hydrogel. However, they often require a great investment, and generate large amounts of waste products. However, the adsorption methods are cheap methods, used on large scale. Technical and economic concerns have led to a focus on lost-cost adsorbents. Adsorption is commonly used and are very successful, environmentally friendly and acceptable economically in low concentrations contaminants. The adsorption of sulphates from water solution using orange peel was studied by means of batch mechanism. This study addresses the important parameters of SO4 with the aim of identifying optimal adsorption conditions. Many adsorption studies are available in the literature, which however focus on synthetic solutions. The aim of this study was to determine the dependency of sorption process on pH of the solution, the initial concentration of the sorbent, contact time and temperature. The Langmuir, Freundlich and Temkin isothermal models were used to describe the sorption isotherms of ions. They Langmuir model is more suitable for describing data than that of Freundlich. The adsorption efficiency of removing sulphates (q30 = 5 mg/g) by using orange peel was approximately 90%. When studying the kinetics it was discovered that the sorption process will follow the pseudo-second order. The thermodynamic parameters show exothermic character of sorption, and the processes will be spontaneous and favourable. The results indicate that it is possible to use orange peel effectively for removing sulphates and selected metals from waste water.
PL
Badania wykazały, że adsorpcja siarczanów (SO4) ma kluczową rolę nie tylko w analizie wpływu antropogenicznej emisji S. Odkryto, że adsorpcja SO4 i desorpcja są ważne w instalacjach buforowania gleb przed ekstremalnymi wydarzeniami klimatycznymi. Z tych powodów, szersze rozumienie adsorpcji SO4 i desorpcji pozostaje ważnym tematem badań geochemicznych. Obecnie dostępnych jest kilka metod oczyszczania wód – wliczając w to cementację, strącanie chemiczne, filtracje membranową, wymianę jonową oraz hydrożel. Jednakże, wymienione metody badań wymagają sporych inwestycji i wytwarzają ogromne ilości odpadów, podczas gdy same metody adsorpcyjne są tanie i używane na szeroką skalę. Okoliczności ekonomiczne oraz techniczne doprowadziły do skupienia się na niskokosztowych adsorbentach. Adsorpcja jest powszechnie stosowana z satysfakcjonującymi wynikami, jest przyjazna środowisku oraz ekonomiczne akceptowalna przy niskich stężeniach kontaminatu. Zbadano adsorpcję siarczanów z roztworu wodnego z użyciem skórki pomarańczowej. Badanie miało na celu zbadanie istotnych parametrów adsorpcji SO4 ze szczególnym dążeniem do identyfikacji optymalnych warunków adsorpcji. Literatura przedstawia wiele badań nad adsorpcją, jednakże jedynie z wykorzystaniem roztworów syntetycznych. Celem niniejszych badań było wyznaczenie zależności procesów sorpcyjnych od pH roztworu, stężenia początkowego sorbentu, czasu kontaktu oraz temperatury. Aby opisać izotermę sorpcji jonów użyto modeli izotermicznych Langmuir’a, Freundlich’a i Temkin’a. Model Langmuir’a jest wygodniejszy do opisu danych niż model Freundlich’a. Skuteczność adsorpcji w usuwaniu siarczanów (q30 = 5mg/g) przy użyciu skórki pomarańczy wyniosła około 90%. Podczas badania kinetyki odkryto, że procesy sorpcji podlegają reakcji pseudo-drugiego rzędu. Parametry termodynamiczne pokazały właściwości egzotermiczne sorpcji, a procesy zachodzą spontanicznie i korzystnie. Wyniki potwierdziły, że można skutecznie wykorzystywać skórkę pomarańczy do usuwania siarczanów i wybranych metali ze ścieków wodnych.
PL
W referacie przedstawiono ocenę porównawczą techniki DVS i tradycyjnej metody wyznaczania izoterm sorpcji. Problem omówiono na przykładzie betonu o gęstości 400 kg/m3, prezentując uzyskane dla tego materiału wyniki badań. Wyznaczono izotermy sorpcji metodą tradycyjną z zastosowaniem nasyconych roztworów soli oraz metodą zautomatyzowaną z wykorzystaniem urządzenia generującego wilgotność.
EN
This paper presents a comparative evaluation of the DVS technique and the traditional method to determine the sorption isotherms. The problem was discussed based on the example of autoclaved aerated concrete with a density of 400 kg/m3, followed by a presentation of the results obtained for this material. Sorption isotherms were determined by use of the traditional method applied with saturated salt solutions and the automated method applying a humidity-generating device.
EN
Study was conducted in order to check sorption properties of activated sludge which has undergone thermal transformation. For this purpose, anaerobically digested and dewatered activated sludge was dried at 105 oC to constant weight. Next this sludge was milled to a particle with a diameter of 0.5–1.0 mm and subjected to thermal activation in a muffle furnace at 600 oC. In this way obtained a powder activated carbon based on activated sludge (so called SAC – “sludge-based activated carbon”). Studies of static sorption of two dyes (Lissamine Scarlet 4R and Rhodamine B) were conducted for activated carbon prepared as described above. The reaction pH was 2.5 and 7.0 respectively for the dye Lissamine Scarlet 4R and Rhodamine B. During the tests for both dyes a sorption kinetics (for two different values of the ratio of dye weight and SAC weight) were made. Then, for a predetermined time sorption (selected based on the results of the kinetics) sorption isotherms were made for both dyes. Studies have shown that the dye Rhodamine B was well sorbed by activated carbon produced from activated sludge. In the case of Rhodamine B in order to achieve an effective level of removal of that dye it was required only 0.5 hours of contact time. However, in the case of Lissamine Scarlet 4R it required a much longer contact time. That was required two hours of contact time to achieve a relatively high reduction of concentration of this dye. Also, the results obtained during determining the sorption isotherms of these two dyes, have confirmed that conclusion. The adsorbed charge of Rhodamine B per gram of SAC was significantly higher than the adsorbed charge of the second dye. These differences may have been due to the size of the pores of generated SAC. On the basis of sorption of these two dyes can be supposed, that the SAC was characterized by a pore smaller than the size of molecules of Lissamine Scarlet 4R. Therefore, the sorption process of that dye was limited. In contrast, molecules of Rhodamine B, which are smaller than the molecules of Lissamine Scarlet 4R, were much better adsorbed by the SAC. Additionally, it can be supposed that the surface charge of the generated SAC was negative, because the cationic dye (Rhodamine B) was better adsorbed by this sorbent.
PL
Przeprowadzono badania mające na celu ocenę właściwości sorpcyjnych osadu czynnego, który został poddany termicznej obróbce. W tym celu ustabilizowany beztlenowo i odwodniony osad czynny wysuszono w 105 oC do stałej masy. Następnie osad ten zmielono do ziaren o średnicy 0,5–1,0 mm i poddano termicznej aktywacji w piecu muflowym w 600 oC uzyskując w ten sposób pylisty węgiel aktywny bazujący na osadzie czynnym (tzw. SAC – czyli “sludge-based activated carbon”). Dla tak spreparowanego węgla aktywnego przeprowadzono badania procesu sorpcji statycznej względem barwników: Lissamine Scarlet 4R i Rodamina B. W badaniach pH reakcji wynosiło 2,5 oraz 7,0 odpowiednio dla barwnika Lissamine Scarlet 4R i Rodaminy B. w pierwszym etapie wykonano kinetykę sorpcji obu barwników dla dwóch różnych wartości stosunku masy barwnika przypadającego na masę SAC. Następnie dla ustalonego czasu sorpcji (wybranego na podstawie wyników przeprowadzonej kinetyki) wykonano izotermę sorpcji obu barwników. Badania wykazały dobre właściwości sorpcyjne wytworzonego z osadu węgla aktywnego względem barwnika Rodamina B. W przypadku Rodaminy B w celu uzyskania efektywnego stopnia usunięcia tego barwnika wymagany był jedynie pół godzinny czas kontaktu. Natomiast w przypadku Lissaminy Scarlet 4R wymagany był znacznie dłuższy czas kontaktu. Potrzeba było aż 2 godzin kontaktu by uzyskać stosunkowo wysoki stopień redukcji stężenia tego barwnika. Również wyniki otrzymane w trakcie wyznaczania izotermy sorpcji obu barwników potwierdziły te wnioski. Wartość zabsorbowanego ładunku Rodaminy B przez gram SAC była znacznie większa niż w przypadku drugiego badanego barwnika. Różnice te mogły wynikać z wielkości porów wytworzonego SAC. Na podstawie badań sorpcji tych dwóch barwników można podejrzewać, że wytworzony SAC charakteryzował się wielkością porów mniejszą od wielkości cząsteczek Lissaminy Scarlet 4R. Z tego też względu sorpcja tego barwnika była utrudniona. Natomiast cząsteczki Rodaminy B, które są mniejsze od cząsteczek Lissaminy Scarlet 4R, były w znacznie większym stopniu zatrzymywane przez SAC. Ponadto można podejrzewać, że ładunek powierzchniowy wygenerowanego SAC miał wartość ujemną, dlatego kationowy barwnik (Rodamina B) była lepiej sorbowana przez ten sorbent.
13
Content available Zastosowanie tanich adsorbentów do uzdatniania wody
PL
W ciągu ostatnich kilku lat poszukiwanie nowych tanich sorbentów stało się ważnym, szeroko analizowanym zagadnieniem przez wiodące światowe ośrodki badawcze. Tematyka obejmuje adsorpcję: jonów metali ciężkich, barwników, fenoli i ich pochodnych, węglowodorów itp. Istotą problemu jest zastąpienie drogich tradycyjnych sorbentów tanimi, które często są produkowane z materiałów odpadowych. Ocena skuteczności naturalnych sorbentów wymaga przeprowadzania eksperymentów na konkretnej grupie związków i na wybranym sorbencie. Tanie naturalne sorbenty nie wymagają regeneracji, na przykład mogą być po procesie adsorpcji spalone, zeszkliwione, kompostowane etc. W artykule przedstawiono przegląd wykorzystania tanich sorbentów w zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń z wody. Zaprezentowano usuwanie jonów metali ciężkich, barwników oraz węglowodorów przy wykorzystaniu naturalnych sorbentów. W pracy omówiono równowagę, kinetykę oraz dynamikę sorpcji na podstawie danych literaturowych i wyników badań własnych.
EN
The search for new low-cost sorbents for sorption is an important issue extensively analyzed by the world leading research centers in the last few years. This includes heavy metal ions, dyes, phenols and their derivatives, hydrocarbons, etc. The essence of the problem is to replace expensive traditional sorbents by means of low-cost ones which are often produced from waste materials. Evaluation of the effectiveness of these natural sorbents requires carrying out experiments on specific group of compounds and a selected sorbent. Low-cost sorbents do not require regeneration of sorbents as it may be, for example burnt in incinerators where exhaust gases mast must be treated at appropriate level. This paper presents an overview of the application of low cost sorbents to remove contaminants from water. The manuscript includes the removal of heavy metal ions, dyes, hydrocarbons, etc using low cost adsorbents. In the paper equilibrium, kinetics and dynamics of sorption are evaluated based on literature data and our own research.
PL
Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie parametrów kinetycznych sorpcji kationów miedzi przez różnie preparowaną, suszoną biomasę rośliny wodnej Myriophyllum spicatum L. (wywłócznik kłosowy). Sorpcję kationów miedzi prowadzono w warunkach statycznych, przy stałej objętości i stężeniu roztworu. Do opisu wykorzystano model reakcji pseudo-drugiego rzędu. Kinetykę sorpcji miedzi w preparowanej biomasie Myriophyllum spicatum L. porównano z kinetyką sorpcji na organizmie żywym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w statycznych warunkach prowadzenia procesu stan równowagi ustala się po ok. 20 minutach. Wyniki badań wskazują na duży wpływ sposobu preparowania biomasy roślinnej na jej właściwości sorpcyjne. W porównaniu do roślin żywych najlepszymi właściwościami sorpcyjnymi charakteryzowały się rośliny preparowane, zanurzone w roztworze siarczanu miedzi o obniżonym pH (ok. 30% wydajności w stosunku do roślin żywych). Właściwości sorpcyjne Myriophyllum spicatum L. wskazują, że może być on wykorzystany jako sorbent w procesach remediacji wód i ścieków zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
EN
The aim of the study was to determine the kinetic parameters of sorption of copper cations by differently precooked, dried biomass of aquatic plant Myriophyllum spicatum L. Copper cations sorption was carried out in static conditions, at constant volume and concentration of the solution. For description the pseudo-second order reaction model was used. Sorption kinetics of copper in precooked Myriophyllum spicatum L. biomass was compared with the kinetics of sorption on the living organism. Based on the research, it was found that in the static operating conditions, the equilibrium is established after about 20 minutes. The results indicate a strong influence of the method of preparation of plant biomass on the sorption properties. Compared to living plants, the best sorption properties were characterized by plants prepared, immersed in a solution of copper sulfate with lower pH (around 30% efficiency compared to fresh plants). Myriophyllum spicatum L. sorption properties indicate that it may be used as a sorbent in the process of remediation of groundwater and wastewater contaminated with heavy metals.
PL
Kinetyka procesów sorpcyjnych zachodzących w układzie węgiel-metan opisywana jest głównie za pomocą efektywnego współczynnika dyfuzji De. W polskich laboratoriach badawczych współczynnik dyfuzji wyznaczany jest zwykle na urządzeniu grawimetryczno-sorpcyjnym IGA, poprzez analizę zmian masy próbki węglowej wywołanych procesami sorpcyjnymi. W niniejszej pracy autor zaprezentował wyniki badań porównawczych kinetyk procesów sorpcyjnych przeprowadzone za pomocą dwu autorskich urządzeń w zestawieniu z wynikami uzyskanymi na urządzeniu referencyjnym jakim był układ IGA. Pomiary polegały na nasycaniu próbek węglowych metanem od próżni do ciśnienia 1bar. Na podstawie zarejestrowanych, na każdym urządzeniu, przebiegów czasowych zmian pojemności sorpcyjnej wyznaczono efektywne współczynniki dyfuzji próbek węgla posługując się modelem uniporowym dyfuzji. Dokonano zestawienia statystycznego uzyskanych wyników, wraz z próbą wyjaśnienia rozbieżności uzyskanych wyników.
EN
The kinetics of sorption processes in the coal-methane systems is expressed mostly by the effective diffusion coefficient De. In Polish laboratories the effective diffusion coefficient is usually determined by the IGA gravimetric system, dedicated for sorption measurements based on the analysis of changes of the coal sample’s mass as a consequence of sorption processes. The author summarises the results of sorption kinetics measurements obtained with two devices designed by the author, compare with the results obtained with the reference device (the IGA system). Coal samples used in the tests were saturated with methane, starting from the vacuum up to pressure 1 bar. The sorption capacity changes of coals, registered by each device, were then used to determine the effective diffusion coefficients of the coal samples, recalling the uniporous diffusion model. The results were subjected to statistical analysis.
EN
Experimental investigations of methane and carbon dioxide sorption kinetics were undertaken because of the gas capture and storage problems. Classical volumetric method, in isothermal-isobaric conditions, was applied. The main aim of the studies was to show an influence of the rank (chemical and petrographic composition) and hence also of the porous structure on the kinetics properties of coals. The results for different type of coals from Polish mines were compared. The kinetic sorption experiments can provide data for the prediction of the efficiency of gas storage (sorption) in coal beds. This subject has also become especially interesting in recent years with regard to the concept of CO2 sequestration in underground geological formations (ECBM technology), in unmineable coal beds.
PL
Podjęto badania eksperymentalne kinetyki sorpcji metanu i dwutlenku węgla z powodu problemów przechwytywania i magazynowania gazu. Zastosowano klasyczną metodę wolumetryczną w warunkach izotermiczno-izobarycznych. Głównym celem badań było wykazanie wpływu stopnia (skład chemiczny i petrograficzny) i co za tym idzie również struktury porowatej na właściwości kinetyczne węgli. Wyniki dla różnych rodzajów węgla z polskich kopalń zostały poddane porównaniu. Badania związane z kinetyką sorpcji mogą dostarczyć dane pomocne w przewidzeniu wydajności magazynowania gazu (sorpcji) w złożach węgla. Temat ten stał się szczególnie interesujący w ostatnich latach ze względu na ideę sekwestracji CO2 w podziemnych formacjach geologicznych (technologia ECBM), w złożach węgla niezdatnego do wydobycia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki adsorpcji metanu na węglu wykonane metodą grawimetryczną. Rejestracja czasowych zmian sorpcji metanu na węglu oraz wykorzystanie uniporowego modelu dyfuzji pozwoliło na wyznaczenie współczynników dyfuzji metanu na węglu w temperaturach od 291 K do 331 K i przy ciśnieniach do 1,7 MPa. Wyniki pokazują, że wartość współczynnika dyfuzji rośnie ze wzrostem temperatury. Zależność pomiędzy temperaturą a współczynnikiem dyfuzji wydaje się być liniowa. Badania desorpcji wykonane w warunkach takich jak pomiar sorpcji pokazały, że przy niższych ciśnieniach sorpcja jest procesem przebiegającym szybciej. Różnice w kinetykach zanikają przy ciśnieniu około 1,3 MPa. Wartość współczynnika dyfuzji zależna jest również od ciśnienia równowagowego, co wskazuje, że współczynnik ten nie jest stałą materiałową układu węgiel-gaz. W pracy przypomniano również rozważania Timofeewa na temat współczynnika dyfuzji. Autor ten wiąże współczynnik dyfuzji z liniową izotermą Henry’ego. Wyniki pokazują, że współczynnik dyfuzji według koncepcji Timofeewa charakteryzuje się mniejszą zmiennością wywołaną zmianami ciśnienia w porównaniu z koncepcją Crank’a. W temperaturach powyżej 311 K współczynnik dyfuzji według Timofeewa wydaje się być niezależny od ciśnienia.
EN
This paper presents the results of studies into the kinetic adsorption properties of methane on coal (effective diffusion coefficient) using the gravimetric method. The measurements of the time waveforms of methane sorption on coal and the use of the unipore model of diffusion allowed to determine the diffusion coefficients at different temperatures in the range of 291 K to 331 K and pressures up to 1.7MPa. This study have shown that the diffusion coefficient increases with increasing temperature. The relationship between the diffusion coefficient and the temperature of the coal-methane system appears to be linear. The value of the diffusion coefficient of Crank’s solution is also affected by methane pressure, which shows that the diffusion coefficient is not a material constant. This analysis also references Timofeev’s discussion on the diffusion coefficient, and analyzes the relationship between the coefficient of diffusion and the Henry’s isotherm coefficient. Examination has shown that the Timofeev’s diffusion coefficients is characterized by less variability when compared to the diffusion coefficients according to Crank’s solution. At temperatures above 311 K, the diffusion coefficients by Timofeev seem to be independent of the pressure.
18
Content available remote Influence of Preparation Method of Spirogyra Sp. Algae on their Sorption Capacity
EN
The influence of the preparation method of samples on the zinc ions sorption parameters in Spirogyra sp. algae was analysed. The Zn2+ sorption process from the salt solutions of this analyte was carried out in static conditions. The carried out analyses results show that the method of algae samples preparation for analyses (thermal drying, freeze drying, samples conditioning in demineralised water) and storage period influence their sorption capacity. On the basis of the carried out research of the metal sorption kinetics in live and prepared algae samples, it was found that the equilibrium is achieved after approximately 30 min. In the experiment conditions, 56% of metals are sorbed in live algae during the first 15 min. Approximately 17 and 65% of zinc ions present in the dilution accumulated in thermally dried and freeze dried algae samples respectively after 30 min of the process. It was confirmed that conditioning of the algae samples in demineralised water, prior to the sorption process, increases its efficiency. In order to define sorption capacity of freeze dried Spirogyra sp. algae, the Langmuir isotherm model was applied. It was found out that algae absorb heavy metals in proportion to their content in a solution, in which they were immersed. The sorption capacity of freeze dried Spirogyra sp. algae and zinc, defined with the use of the Langmuir isotherm, shows considerable imprecise result. Evident influence of hydrogen cations on zinc concentrations in algae and in the solution in the state of equilibrium was found out.
PL
Zbadano wpływ sposobu preparowania próbek na parametry sorpcji jonów cynku na glonach Spirogyra sp. Proces sorpcji Zn2+ z roztworów soli tego analitu prowadzono w warunkach statycznych. Wyniki z przeprowadzonych badań wskazują, że sposób przygotowania próbek glonów do analiz (suszenie termiczne, liofilizacja, kondycjonowanie próbek w wodzie zdemineralizowanej) oraz czas przechowywania ma wpływ na ich pojemność sorpcyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań kinetyki sorpcji tego metalu na żywych i preparowanych próbkach glonów stwierdzono, że stan równowagi zostaje osiągnięty po około 30 minutach. W warunkach prowadzenia eksperymentu 56% metali sorbowanych jest na glonach żywych w pierwszych 15 minutach. W próbkach glonów suszonych termicznie i liofilizowanych po 30 minutach trwania procesu zakumulowało się odpowiednio około 17 i 65% jonów cynku obecnych w roztworze. Stwierdzono, że kondycjonowanie próbek glonów przed procesem sorpcji w wodzie zdemineralizowanej podnosi jego wydajność. W celu wyznaczenia pojemności sorpcyjnej liofilizowanych glonów Spirogyra sp. zastosowano model izotermy Langmuira. Stwierdzono, że glony sorbują metale ciężkie proporcjonalnie do ich zawartości w roztworze, w którym zostały zanurzone. Wyznaczona z izotermy Langmuira pojemność sorpcyjna liofilizowanych glonów Spirogyra sp. względem cynku jest obarczona dużą niepewnością pomiarów. Stwierdzono wyraźny wpływ kationów wodorowych na stężenia miedzi w glonach i w roztworze w stanie równowagi.
EN
Copper and zinc cations sorption kinetics by water plants Elodea canadensis L. and Ceratophyllum demersum L. was studied under laboratory conditions. The research was carried out under static conditions – at constant concentration and volume of the solution. The influence of the biomass preparation method on its sorption capacity was assessed. The model of pseudo-second-order reactions was applied in description of the heavy metals sorption kinetics. It was established that the dynamic equilibrium between the solution and biosorbent is achieved after approximately 50 minutes into the process, and that the applied preparation method of the plant biomass had a considerable influence on heavy metals sorption kinetics. The biomass Elodea canadensis L., dried and conditioned in demineralised water, showed the best sorption qualities. The carried out research results also show that Elodea canadensis L. and Ceratophyllum demersum L. are capable of sorbing a large part of heavy metal cations present in the solution, which allows for their use in water and effluent phytoremediation and in biomonitoring studies of aquatic ecosystems. In the experiment conditions, maximum 90 % cations of copper and 98 % of zinc were sorbed from the solution with Elodea canadensis L.
PL
Zbadano w warunkach laboratoryjnych kinetykę sorpcji kationów miedzi i cynku przez rośliny wodne: Elodea canadensis L. i Ceratophyllum demersum L. Badania prowadzono w warunkach statycznych – przy stałym stężeniu i objętości roztworu. Dokonano oceny wpływu sposobu preparowania biomasy roślinnej na jej właściwości sorpcyjne. Do opisu kinetyki sorpcji metali ciężkich wykorzystano model reakcji pseudo-drugiego rzędu. Stwierdzono, że stan równowagi dynamicznej pomiędzy roztworem a biosorbentem ustala się po około 50 minutach trwania procesu oraz, że sposób preparowania biomasy roślinnej istotnie wpływa na kinetykę sorpcji metali ciężkich. Najlepszymi właściwościami sorpcyjnymi charakteryzowała się suszona i kondycjonowana w wodzie zdemineralizowanej biomasa Elodea canadensis L. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że Elodea canadensis L. i Ceratophyllum demersum L. są w stanie zasorbować dużą część kationów metali ciężkich obecnych w roztworze, co pozwala na ich wykorzystanie w fitoremediacji wód i ścieków oraz w badaniach biomonitoringowych ekosystemów wodnych. W zadanych warunkach prowadzenia eksperymentu z roztworu, w którym umieszczono Elodea canadensis L. zasorbowano maksymalnie 90 % kationów miedzi i 98 % kationów cynku.
20
PL
Glony ze względu na występowanie w bardzo zróżnicowanych warunkach oraz dużą odporność na czynniki fizykochemiczne należą do pionierów zasiedlających nowe środowiska, a ich wskaźnikowe właściwości są wykorzystywane w biomonitoringu wód. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała rtęć za najbardziej szkodliwy dla zdrowia składnik produktów spalania paliw kopalnych. Ma ona tendencje do gromadzenia się w ekosystemach wodnych, m.in. w osadach dennych, jak również w organizmach żywych, np. w glonach. W warunkach laboratoryjnych zbadano parametry sorpcji jonów rtęci z roztworów HgCl2na glonach Spirogyra sp. Stwierdzono, że w pierwszych 10 min w glonach zostaje zakumulowanych 90-95% jonów rtęci, a 30-minutowa ekspozycja prowadzi do stanu bliskiego stanowi równowagi dynamicznej. Badania prowadzono na glonach Spirogyra sp. pobranych z mało zanieczyszczonych wód zbiornika, położonego w granicach miasta Opola (południowo-zachodnia Polska), powstałego po eksploatacji żwiru. Do badań wykorzystano analizator rtęci AMA 254.
EN
Due to existence in very different environmental conditions and high resistance to physicochemical factors, algae are among the pioneers in colonizing new environments, and their indicating properties are used in biomonitoring of water. World Health Organization (WHO) has recognized mercury as the most harmful component of combustion products of fossil fuels. It shows tendency to accumulate in aquatic ecosystems such as bottom sediments and living organisms such as algae. In the laboratory conditions parameters of mercury ions sorption from HgCl2 solutions on the algae Spirogyra sp. were examined. It was found that during the first 10 minutes algae accumulated 90-95% mercury ions, and the 30-minute exposure leads to a state close to dynamic equilibrium. The study was conducted on algae Spirogyra sp. collected from the low polluted water reservoir, located within the city of Opole (south-western part of Poland), formed at the former gravel pit. In the study AMA 254 mercury analyzer was used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.