Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano metodę rejestracji i analizy drgań kadzi transformatora w stanie ustalonym bez obciążenia. W zaproponowanej metodzie diagnostycznej wykorzystano pomiar wektora natężenia dźwięku w pobliżu powierzchni kadzi. Badania wibroakustyczne stanu mechanicznego części aktywnej (uzwojeń i rdzenia) wykonuje się najczęściej z wykorzystaniem czujnika akcelerometrycznego przymocowanego do powierzchni kadzi. Takie badania diagnostyczne umożliwiają lokalne (punktowe) oszacowanie przyspieszenia drgań i mogą prowadzić do błędnych wniosków diagnostycznych. Proponowana metoda umożliwia natomiast uzyskanie obrazu – mapy wibracji całej powierzchni kadzi badanej jednostki transformatorowej.
EN
The paper describes a vector analysis method of transformer tank vibration. The suggested diagnostic method is based on the sound intensity measurement near the tank volume. The vibroacoustic examination of mechanical condition of active part (winding and core) is performed mainly with an accelerometric sensor fastened to the tank surface. Such diagnostic examination allows a local (spot-wise) evaluation of vibration acceleration and can lead to erroneous conclusions. The suggested method, on the other hand, allows an image to be obtained – a vibration map of the entire tank surface of the examined transformer.
PL
Przedstawiono koncepcję i instalacje doświadczalne do odwęglania stali w kadzi o dużej pojemności (50 t) z przedmuchiwaniem kąpieli argonem przez hybrydową kształtkę gazoprzepuszczalną w dnie oraz w kadzi o małej pojemności (1 t) z wdmuchiwaniem do ciekłego metalu mieszaniny tlen - argon lancą od góry. Przeprowadzone na tych instalacjach próby doświadczalne wykazały dla pierwszej instalacji zmniejszenie zawartości węgla poniżej 0,02% i fosforu poniżej 0,003%, a w drugiej instalacji, możliwość elastycznego odwęglania kąpieli do zawartości węgla mniejszej niż 0,03%. Przedstawiono technologiczne scenariusze zastosowania zbadanych sposobów odwęglania stali w kadzi.
EN
The article presents the concept and experimental installations for decarburisation of steel in a large capacity ladle (50 t) with blowing the bath with argon through a gas-permeable hybrid fitting and in a small capacity ladle (1 t) with injection of an oxygen – argon mixture with a lance into liquid metal from above. For the first installation, the experimental tests showed a reduction in the carbon content below 0.02% and phosphorus below 0.003%, and in the second installation – the possibility of flexible decarburisation of the bath to a carbon content of less than 0.03%. Technological scenarios of the use of the investigated decarburisation methods of steel in a ladle are presented in the article.
PL
Przedstawiono metodykę oraz narzędzia wspomagające proces badania i projektowania ciężkich gabarytowych odlewów, na przykładzie odlewanej metalurgicznej kadzi rozlewniczej o masie Q=18t. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwoliło precyzyjnie określić dynamiczną mapę rozkładu temperatury całego cyklu technologicznego pracy kadzi rozlewniczej. W celu określenia wad wewnętrznych oraz geometrii odlewu kadzi zastosowano nieniszczące metody badania. Na podstawie wyników badań właściwości mechanicznych i fizycznych, zakresu temperatury pracy kadzi odlewniczej oraz innych realnych parametrów opracowano przestrzenny model, który poddano komputerowej symulacji zjawisk zachodzących podczas pracy kadzi. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do projektowania optymalnej konstrukcji kadzi.
EN
The methods and tools aiding the process of designing and testing of the heavy castings of large overall dimensions, basing on the example of a cast metallurgical ladle of the total weight Q=18t, were described. The use of thermovision camera enabled making a very exact map of the dynamic temperature distribution during the entire ladle operating cycle. To determine the presence of internal defects and the cast ladle geometry, a non-destructive testing technique was applied. The results of the mechanical tests and examinations of the physical properties, along with determination of the ladle operating temperature range and of other operating parameters were used to design a 3D model, which next served in computer simulation of the phenomena taking place during the ladle operation. The obtained results helped in preparing an optimum design of the ladle
4
Content available Design of Transformers
EN
In this paper the basic designing of high voltage power transformers has been described. The layout and construction of a high voltage and low voltage winding of transformers has been determined. The designing of a tank of transformers has also been considered.
PL
W artykule przedstawiono podstawy projektowania transformatorów mocy wysokiego napięcia. Określono konstrukcję i rozłożenie uzwojenia wysokiego i niskiego napięcia. Przedstawiono również projekt kadzi transformatora.
5
Content available remote Nonlinear phenomena in tank of transformer and power losses computations
EN
The paper presents the design methodology of magnetic screens based on the three-dimensional field calculations. In this paper a new approach on the designing of the magnetic screens covers located on the tank is presented, so as to determine the optimal geometry (i.e. their thickness), that minimizes the aggregate losses not only in the tank but also in the configuration screen - tank. The transformer model was developed using the field-circuit oriented excitation. The load corresponds to the actual transformer's grid connected operating conditions. The electromagnetic field analysis leads to the identification of high loss density points in the structure.
PL
W pracy przedstawiono metodologię projektowania ekranów magnetycznych na podstawie trójwymiarowych obliczeń polowych. Zaprezentowano nowe podejście w projektowaniu ekranów magnetycznych umieszczonych na ściankach kadzi w celu ustalenia jej optymalnej geometrii (grubości), w celu minimalizacji łącznych strat nie tylko w kadzi, ale również w konfiguracji ekran - kadź. Model transformatora został opracowany jako polowo-obwodowy. Przyjęto znamionowe obciążenie transformatora. Przeprowadzona analiza pola elektromagnetycznego ma na celu identyfikację obszarów o wysokiej gęstości strat w badanym obiekcie.
PL
Przedmuchiwanie stali gazami obojętnymi jest powszechnie znaną metodą określania przepływu stali, jednakże mimo to ciągle prowadzone są badania w tym zakresie, mające na celu wyznaczenie charakterystyk przepływu stali. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie wpływu porowatości kształtek gazoprzepuszczalnych na skuteczność wymieszania cieczy modelowej w kadzi.
EN
The blowing with inert gases is widely known method for determining the flow of steel, however research in this area are still performed to determine flow characteristics of steel bath. This paper presents the results of research conducted on the physical model, designed to determine the effect of porosity on the effectiveness of fitting gas permeable liquid mixing model in the ladle.
EN
Purpose: The continuous steel casting (CSC) technology is a dynamically developing method for obtaining steel semi-finished product in the form of a continuous casting slabs, blooms and billets. During the course of the CSC process, the liquid form of steel offers a possibility of introducing alloy additions to adjust the chemical composition or modify the non-metallic inclusions. The aim of the tests was to verify the degree of chemical homogenization of the steel after the addition of nickel. Design/methodology/approach:The device under examination is a wedge-shaped single-nozzle tundish of a capacity of 30 Mg. Computer simulation of the liquid steel flow and alloy addition behaviour in turbulent motion conditions was done using the Ansys-Fluent® computer program. Due to the complexity of alloy addition dissolution and dispersion in metallurgical processes, a decision was made to use the Species Model available within the Ansys-Fluent® program. Findings: The computer simulation produced a picture of the flow of liquid steel and the spread of nickel within the liquid steel volume. To illustrate the chemical homogenization process spatially and in a greater detail, the Ni diffusion process was monitored at selected measurement points situated in the tundish working space region. Research limitations/implications: Numerical model not include melting process of alloy addition. Practical implications: The results from numerical simulation could be use to elaborate a method of controlled alloy addition feeding to the liquid steel during continuous steel casting process. Originality/value:The paper present results of alloy addition mixing process in the liquid steel flowed through the continuous casting slab tundish.
8
EN
A technology of recovery melting of G17CrMo 5-5 and G17CrMoV 5-10 steel for turbine castings in induction furnace followed by ladle-furnace refining (EIF+LF) was evaluated. Studies included testing of molten steel metallurgical purity, mechanical tests and evaluation of benefits for both economy and ecology resulting from the introduction of new technology. It was concluded that using the EIF+LF technology for production of massive castings of large overall dimensions (26Mg) has brought numerous multi-level advantages.
9
Content available remote Modelowanie fizyczne mieszania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej typu T
PL
Artykuł poświecony jest zagadnieniu mieszania stali gazami obojętnymi w kadzi pośredniej typu To pojemności nominalnej 6,5 t. Model kadzi pośredniej do badań symulacyjnych został zaprojektowany i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej przemysłowego urządzenia COS. Wprowadzenie do kadzi pośredniej przedmuchiwania gazami obojętnymi może znacznie polepszyć parametry eksploatacji i jakość uzyskiwanego produktu. Kadź pośrednia urządzenia. COS pełni wówczas rolę aktywnego reaktora stalowniczego. Regulację temperatury, dodawanie mikrododatków stopowych, modyfikację, wtrąceń niemetalicznych, oraz homogenizację chemiczną i temperaturową, najskuteczniej można wykonać w kadzi pośredniej tuż przed wprowadzeniem stali do krystalizatora.
EN
This article is dedicated to the issue of mixing steel with inert gases in T-type tundish with nominal capacity of 6.5 t. The model of tundish for simulation investigations was designed and made according to the industrial continuous casting machine's technical documentation. The introduction of inert gas stirring into the tundish may substantially improve the operating parameters and quality of the product to be obtained. The tundish of the continuous casting machine functions as an active steel reactor then. The temperature control, adding of alloy micro-additions, modification of non-metallic inclusions as well as chemical and temperature homogenization may be carried out in the tundish most effectively just before steel is introduced into the crystallizer.
EN
The work demonstrates derived model of calculation for prediction of sulphur content in steel. Relations for calculation of sulphur content in steel comprise the values of reaction equilibrium constants, oxygen activity and aluminium content, as well as data about sulphide capacity of slag, mass of slag and sulphur content in steel before desulphurization. The model was verified at desulphurization of steel in a ladle furnace.
PL
W pracy przedstawiono model przewidywania zawartości siarki w stali. Równania dla obliczeń zawartości siarki w stali zawierają wartości stałych równowagi reakcji, aktywności tlenu i zawartości glinu a także dane o pojemności siarkowej żużla, masy żużla i zawartości siarki w stali przed odsiarczeniem. Model zweryfikowano przy odsiarczaniu stali w piecokadzi.
PL
Minimalizacja ilości żużla piecowego przedostającego się do kadzi podczas spustu stali z konwertora jest ważnym elementem wpływającym na wskaźniki techmologiczno-ekonomiczne procesu konwertorowego. Udział żużla piecowego w kadzi wpływa, na czystość metalurgiczną stali, koszty produkcji, a także na powtarzalność wielu parametrów technologicznych w trakcie obróbki pozapiecowej. Podstawowym warunkiem stabilizacji procesu jest prawidłowe wykrywanie żużla w otworze spustowym konwertora, a następnie jego odcinanie. Najdoskonalsze metody odcinania nie przyniosą pozytywnych efektów bez prawidłowego wykrycia momentu, kiedy żużel pojawia się otworze spustowym. Do konwencjonalnych metod wykrywania żużla, stosowanych obecnie w stalowniach zalicza się zatrzymywanie spustu stali, gdy operator zauważy w strumieniu spuszczanej stali żużel, pływające elementy zatyczkowe lub zdmuchiwanie żużla znad otworu spustowego. Wszystkie te metody nie dają stuprocentowej skuteczności jego odcinania, ze względu na przedstawione w artykule wady. Względnie odporna na zaprezentowane w artykule wady konwencjonalnych sposobów wykrywania jest nowa metoda detekcji żużla w otworze spustowym poprzez system termowizyjny. Podczas spustu z pieca do kadzi stal i żużel mają w przybliżeniu jednakową temperaturę, lecz różne charakterystyki promieniowania. Dzięki temu, przez pomiar energii wypromieniowanej ze strumienia ciekłego metalu w zakresie promieniowania podczerwonego, można stwierdzić obecność żużla w strumieniu ciekłego metalu. W artykule przedstawiono stosowane w świecie systemy termowizyjnej detekcji żużla oraz własne badania wykrywania żużla w stalowni konwertorowej z zastosowaniem kamery termowizyjnej. W wyniku tych badań stwierdzono, że w warunkach stalowni konwertorowej obrazy termowizyjne pozwalają w sposób jednoznaczny określić moment, w którym w otworze spustowym pojawia się żużel. Wykrywane są nawet niewielkie ilości żużla przedostające się do kadzi w trakcie spustu poprzez jego zaciąganie w wir tworzący się nad otworem spustowym. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że dysponowanie termowizyjnym obrazem strugi metalu podczas spustu może pozwolić na znaczące zmniejszenie ilość żużla piecowego przedostającego się do kadzi, jednak bez skutecznego systemu kończenia spustu (odcinania żużla) nie można w pełni wykorzystać zalet nowej metody. Powolne podnoszenie konwertora, nie zapewni pełnego wyeliminowania żużla, przedostającego się do kadzi przy końcu spustu. Idealnym rozwiązaniem problemu jest połączenie termowizyjnego wykrywania żużla i systemu zamykania otworu w oparciu o obraz termowizyjny. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne ograniczenie ilości żużla piecowego, przedostającego się do kadzi spustowej, a także wysoką powtarzalność tej ilości.
EN
Minimisation of the amount of furnace slag getting into the ladle during steel tapping from converter is an important element that affects the technological and economical indices of converting. The share of furnace slag in the ladle affects the metallurgical purity of steel, production costs, and repeatability of a number of technological parameters during the secondary treatment. The basic condition for process stabilisation is correct detection of slag in the converter's tapping hole followed by its cut-off. Even the most perfect cut-off methods will not bring up positive results until the moment when slag appears at the tapping hole is detected properly. The conventional slag detection methods that are currently used in the steelworks include, but are not limited to: stoppage of steel tapping when operator notices the occurrence of slag in the tapped steel stream, floating plug elements or blowing slag off from above the tapping hole. All these methods do not provide 100% cut-off efficiency because of the defects that are discussed in this paper. The new method for slag detection at the tapping hole by thermovision system is relatively resistant to the defects associated with conventional detection methods presented in this paper. When tapped from the furnace into the ladle, steel and slag have approximately the same temperature but different radiation, characteristics. Thus, by measuring the energy radiated out from the liquid metal stream within the infrared radiation range the presence of slag in liquid metal stream can be found. This paper presents the slag detection thermovision systems used throughout the world and our own investigations for detecting slag in converter plant using a thermovision camera. As a result of the investigations it was found that under the converter plant conditions thermovision images allowed the moment where slag appeared at the tapping hole to be determined unambiguously. Even small amounts of slag that gets into the ladle during tapping by being drawn into the whirl that forms over the tapping hole are detected. As a result of the measurements carried out it was found that having a thermovision image of metal stream, during the tapping may allow significant reduction in the amount of furnace slag getting into the ladle, however without an efficient tap finish system (slag cut-off) the advantages of the new method cannot be used fully. Slow raising the converter will not ensure complete elimination of slag that gets into the ladle at the end of tapping. The ideal solution for this problem is a combination of thermovision slag detection and hole closing system based on the thermovision image. This solution allows significant reduction in the amount of furnace slag that gets into the tapping ladle as well as high repeatability of this amount.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu regulacji przepływu stali za pomocą tam, przegród i podstrumieniowych regulatorów turbulencji (turbostopów) w kadzi pośredniej typu T o pojemności nominalnej 6,5 t. Model kadzi pośredniej do badań symulacyjnych został zaprojektowany i wykonany w skali wymiarowej 1:2 na podstawie dokumentacji technicznej przemysłowego urządzenia COS. W przemysłowej kadzi pośredniej stwierdzono nadmierne spadki temperatury. Prowadzone w ramach pracy statutowej badania modelowania fizycznego nad optymalizacją przepływu stali w kadzi pośredniej typu T, mogą przyczynić się do rozwiązania zaistniałego problemu, ponieważ przez odpowiednie usytuowanie regulatorów przepływu, zapobiec można tworzeniu się stref martwych i uzyskać homogenizację temperaturową ciekłej stali w kadzi pośredniej.
EN
This article is devoted to the issue concerning regulation of steel flow using dams, stops and understream turbulence regulators (turbostops) in the T-type tundish of nominal capacity of 6.5t. The model of tundish for carrying out simulation investigations was designed and nuide in the dimension scale of 1:2, based on the technical documentation of the industrial casting machine. Tlw excessive temperature drops were detected in the industrial tundish. The physical modelling research on optimisation of steel flow in the T-type tundish conducted as apart of the research work may contribute to solving the ensuing problem as the appropriate situation of flow regulators may prevent from the occurrence of dead zones and result in obtaining temperature homogenisation of the liquid steel in tundish.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wizualizacji przepływu stali w kadzi pośredniej typu delta. Badania przeprowadzono na zbudowanym w tym celu modelu fizycznym. Zagadnienie rozpatrywano w zależności od stosowanych typów regulatorów przepływu zainstalowanych w modelu kadzi pośredniej.
EN
This article presents the results of research concerning the visualization of steel flow in delta-shaped tundish. The research was carried out using the physical model, which was built for this purpose. The problem was considered taking into account the used types of flow controllers, installed in the tundish model.
14
Content available remote Modelowanie przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej typu "Delta"
PL
Przedstawiono analizę właściwości hydrodynamicznych rzeczywistego urządzenia przemysłowego - sześciowylewowej kadzi pośredniej o pojemności 30 Mg ciekłej stali. W tym celu zastosowano technikę symulacji numerycznej opartą na stosowanym modelu matematycznym przepływu stali bazującym na układzie równań różniczkowych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano szczegółową charakterystykę rozkładu wektorów prędkości i energii turbulencji. Na ich podstawie określono krzywe Residence Time Distribution (RTD) dla poszczególnych wylewów z dyszy. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu komercyjnego programu komputerowego FLUENT.
EN
The article presents an analysis of the hydrodynamic properties of a real industrial facility - a six-nozzle tundish of a capacity of 30 Mg liquid steel. A numerical simulation technique based on the applied mathematical model of steel flow basing on the system of differential equations was used for this purpose. As a result of calculations, detailed characteristics of distribution of velocity vectors and turbulence energy have been obtained. Using the results, residence time distribution (RTD) curves were determined for individual tundish nozzles. Calculations were passed by commercial computer program FLUENT.
PL
Zawory elektromagnetyczne w urządzeniach ciągłego odlewania umożliwiają regulację natężenia wypływu ciekłego metalu z kadzi pośredniej do krystalizatora. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń sił elektromagnetycznych działających na ciekły metal. Wyznaczono charakterystyki robocze zaworu, na podstawie których można określić zakres regulacji natężenia wypływu z kadzi.
EN
Electromagnetic valves (brakes) in continuous casting devices enable regulation of liquid metal outflow intensity from the tundish to the mould. The paper presents method and results of calculation of electromagnetic forces acting on liquid metal. Working characteristics of the valve were determined and on that basis it is possible to specify the range of regulation of outflow intensity from the tundish.
PL
Rafinacja kąpieli metalowej w kadzi decyduje o własnościach uzyskiwanej stali. Jednym z warunków jest uzyskanie zawartości siarki odpowiednim poziomie. W artykule zaproponowano model obliczania ilości materiałów odtleniających kąpiel metalową oraz dobc materiałów żużlotwórczych, zapewniających zakładany wysoki stopień odsiarczenia. Realizacja modelu odbywa się poprzez ustalei składu chemicznego żużla rafinującego w kadzi, cechującego się odpowiednią pojemnością siarczkową.
EN
Ladle rafination of steel determines properties of produced steel. One of required conditions is to obtain sulphur content at a adequate lex Calculation model of quantity of deoxidizers and slag forming additions for high desulphurization extent has been suggested. The moi allows to calculate the chemical composition of refining slag exhibiting adequate sulphide capacity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.