Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  isotopes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Systemy wspomagania decyzji cieszą się coraz większą popularnością ze względu na szybkie dostarczanie informacji o rozwoju sytuacji radiacyjnej po awarii jądrowej z uwolnieniem izotopów promieniotwórczych do powietrza atmosferycznego. Systemy te są wykorzystywane jako narzędzie bezpośrednio stosowane w sytuacji awaryjnej oraz jako narzędzie do przeprowadzenia przed inwestycyjnych obliczeń z zakresu planowania awaryjnego. Artykuł przedstawia podstawowe funkcjonalności systemu wspomagania decyzji RODOS. Program służy do przeprowadzania prognoz rozwoju zdarzeń radiacyjnych z uwolnieniem izotopów promieniotwórczych do atmosfery w wyniku awarii w elektrowniach jądrowych.
EN
Decision support systems are increasingly popular due to the fast delivery of information about development of the situation during the nuclear accidents. The information provided by decision support systems facilitate proper selection of necessary protective actions and correct allocation of services involved in the activities. The RODOS system is designed for forecasting the dispersion of radioactive isotopes in the atmosphere. It can be used in case of real radiological nuclear emergency as well as for emergency preparedness purpose.
EN
Isotopic composition of precipitation (2H/1H and 18O/16O isotope ratios, tritium content) is nowadays widely used in numerous applications of environmental isotopes—most notably in hydrology, climatology and biogeochemistry. Here we present a long record (44 years) of stable isotope composition and tritium content in monthly precipitation available for the Krakow station (southern Poland). Krakow is the only site in Poland for which long-term record of the isotopic composition of monthly precipitation is available. The tritium data are discussed here in the context of generally declining levels of bomb tritium in the global atmosphere and growing influence of technogenic emissions of this isotope. Two aspects of temporal variability of stable isotope composition of precipitation collected in Krakow are discussed here: (i) seasonality and (ii) interannual changes of δ18O and δ2H signal. Whereas the seasonality of stable isotope signal is generated mainly by seasonally varying the degree of rainout of air masses bringing moisture from the source regions (subtropical Atlantic Ocean) to the centre of the European continent, the North Atlantic Oscillation seems to govern interannual changes of δ18O and δ2H on the decadal timescale. Progressing warming of the local atmosphere, in the order of 1.8 °C in the past four decades, leaves its imprint in stable isotope signal measured in Krakow precipitation; the slope of isotope–temperature relationship is in the order of 0.50‰/°C for δ18O and 3.5‰/°C for δ2H.
EN
Morphostructural, hydrogeological and hydrochemical approaches were applied to Hammamet plain and its surrounding mountains in the eastern part of Algeria to characterize the groundwater system and its potential for exploitation. The Essen and Troubia Mountains form the natural boundaries of Hammamet plain. The objective of this study is to utilize remote sensing techniques combined with structural analysis, hydrogeology and hydrogeochemistry to identify the potential fracture zones for groundwater in the strongly fractured and karstified deep aquifers. The delineated zones of potential groundwater resources are verified by detailed hydrogeological field surveys. From a hydrogeological point of view, these two mountains, constitute a unit limited by faults oriented ENE-WSW, NNW-SSE and NNE-SSW. Specifically, fractures of the latter two directions influence the compartmentalization and the hydrogeological functioning of this unit. According to the degree of fracturing and/or karstification, two basic types of aquiferous behaviour have been distinguished: fissured aquifer (Essen Mountain and Troubia Mountain), and porous aquifer (Hammamet plain). The study of the hydrochemical characteristics of groundwater samples shows that the majority of samples are mainly of HCO3– and Ca2+ water type. The ionic speciation and mineral dissolution/precipitation was calculated with the PHREEQC software. The chemical composition of the water is influenced by the dissolution and/or precipitation processes during the water–rock interaction and by the cationic exchange reactions between groundwater and alluvial sediments. The high content of CO2 in the water samples suggests that they circulate in a geochemical open system. The isotopic analysis of some groundwater samples shows a similarity with the meteoric waters, which reflect their short residence time and a low evaporation of the infiltrated water.
PL
Celem scharakteryzowania systemu wód podziemnych oraz możliwości eksploatacji tych wód zastosowano metody morfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne na równinie Hammamet i otaczających ją górach we wschodniej części Algierii. Góry Essen i Troubia tworzą naturalną granicę równiny Hammamet. Przedmiotem badań była identyfikacja możliwych stref szczelin w silnie spękanym i głębokim, krasowym poziomie wodonośnym z zastosowaniem technik teledetekcji w połączeniu z analizą strukturalną, hydrogeologią i hydrogeochemią. Wytyczone strefy potencjalnych zasobów wód gruntowych weryfikowano w szczegółowych hydrogeologicznych badaniach terenowych. Z hydrogeologicznego punktu widzenia wymienione góry stanowią jednostkę ograniczoną przez uskoki ułożone wzdłuż linii ENE-WSW, NNW-SSE i NNE-SSW. Szczeliny w dwóch ostatnich kierunkach wpływają na podział i hydrologię tej jednostki. Według stopnia spękania i/lub postępu procesów krasowych wyróżniono dwa główne typy poziomów wodonośnych: poziom spękany (góra Essen i góra Troubia) oraz poziom porowaty (równina Hammamet). Badanie hydrochemicznych właściwości próbek wody gruntowej wykazało, że są one zdominowane przez HCO3– i Ca+2. Skład jonowy i procesy rozpuszczania/wytrącania obliczano za pomocą programu PHREEQC. Na skład chemiczny wody wpływają procesy rozpuszczania i precypitacji w czasie oddziaływań między wodą a podłożem skalnym oraz wymiana kationów między wodą gruntową a aluwialnymi osadami. Duże stężenie CO2 w próbkach wody sugeruje, że krąży ona w systemie otwartym. Analiza izotopowa niektórych próbek wody wykazuje ich podobieństwo do wód opadowych, co uwidacznia się w ich krótkim czasie retencji i niewielkim parowaniu wód infiltracyjnych.
EN
In the present study, some mud volcanoes in Pingtung and Kaohsiung areas were selected. The selected mud volcanoes are located above the mud diaper system in southern Taiwan. Three different sampling techniques were used to collect samples in and around the said mud volcanoes. The results show that river water samples from different places fall on the meteoric line. Mud samples are found to be heavier in oxygen isotope while hydrogen isotope remains the same. Soil gas samples were also collected at the depth of 1 m and dissolved gases from the mud volcanic site (or nearby) were collected for gas chromatography analyses. Soil gas samples and dissolved gas from mud pool and groundwater were analyzed for radon concentration using RAD7 (solid-state nuclear track detector) bi-weekly. Long-term investigation will be needed to understand the relationship of mud volcanoes the eruption cycle with gas composition variations. It will also help to understand their relationship with tectonic activities in the region.
5
Content available remote Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach : źródło z wodami siarczanowymi
EN
The paper contains the results of analysis of chemical, isotopic and trace metal composition of anomalous spring water in the Tatra Mts. Obtained data were the basis for an attempt to determine the origin of this hydrogeochemical anomaly. The spring is located in the Tomanowa Valley in the Western Tatra Mts. The spring water is characterized by the mineralization (TDS) above 500 mg/dm3. As regards the chemical composition of the water, Ca2+ ions show the highest concentration among cations, while HCO- among anions. The spring water has been assigned to the: SO —HCO—Ca-Mg hydrochemical type. Among trace metals, Sr, Ba, B, Li and Al. reveal The highest concentrations. The oxygen and hydrogen isotopic composition(δ18O and δ2H) indicates that this is infiltration water. Delta values of oxygen and sulphur isotopes (δ18OS and δ34S) of the sulphate ion indicate that SO4 of this spring water is likely derived from leaching of gypsum or anhydrite evaporites.
EN
The present study assesses the physico-chemical character of the fluids responsible for the genesis of carbonate minerals in the Middle Jurassic sideritic rocks at the northeastern margin of the Holy Cross Mts. and in the Częstochowa region. These rocks occur at present at depths between 30 and 600 m. Fluid inclusion and isotopic analyses have been performed in the carbonate minerals from sideritic sandstones, clayey siderites and sideritic coquinas. Siderite is the main carbonate mineral of the sideritic rocks. Calcite and ankerite are also present. The siderite is represented by two varieties, Mg-rich siderite (sideroplesite, less commonly – pistomesite) and siderite. Two generations of siderite have been distinguished – an early and a late one. The early siderite was formed at temperatures of about 20°C in the zone of microbiological methanogenesis from marine waters with some influence of meteoric waters (δ18O from –7.84 to –1.92‰ VSMOW). The late siderite crystallized at temperatures of about 62–110°C from pore waters enriched in 18O (δ18O >0‰ VSMOW) as compared with the isotopic composition of the waters responsible for the early siderite generation. The conducted fluid inclusion analyses point to formation of the cements from complex fluids of brine and carbon dioxide character, with densities slightly exceeding 1 g/cm3 and salinities varying from 10.5 to 16.9 wt.% NaCl eq. and from 6.4 to 14.0 wt.% NaCl eq. in the Holy Cross Mts. and in the Częstochowa region, respectively. The homogenization temperatures lie in the intervals of 62–110°C and 60–97°C, respectively and represent elevated values compared with data from the Polish Lowlands. Apart from burial, other heat sources must have been important for the lithogenesis of the Middle Jurassic deposits.
PL
Z badań składu chemicznego i izotopowego wód górnojurajskiego poziomu wodonośnego rejonu Buska-Zdroju i Solca- Zdroju wynika, że są to solanki pierwotne i wody słone, zasilane w okresie przedplejstoceńskim, kiedy klimat charakteryzował się długimi okresami znacznie cieplejszymi niż współcześnie. Solanki te mają zdecydowanie cięższy skład izotopowy niż wody lecznicze, siarczkowe występujące na tym obszarze w utworach kredowych (głównie cenomanu) oraz zbliżone wartości wskaźników hydrochemicznych do wód morskich.
EN
The study of the chemical and isotopic composition of the Upper Jurassic aquifer in the Busko-Zdrój and Solec-Zdrój region suggests primary nature of the brines supplied before the Pleistocene under climate conditions characterized by long and much warmer periods than today. Compared to the sulphide healing waters occurring in the Cretaceous formations, mainly of Cenomanian age, the discussed brines and salt water are characterized by a far heavier isotopic composition as well as by the values of hydrochemical indica¬tors mostly similar to those of marine waters.
8
Content available remote Diagenetic alteration in low-Mg calcite from macrofossils : a review
EN
The quality of palaeoenvironmental reconstructions based on macrofossil carbonate critically depends on preservation of the shell material because post-depositional processes can modify its structural, chemical and isotopic composition, potentially overprinting or completely erasing palaeoenvironmental information. A suite of methods can be employed to evaluate the impact of diagenetic processes on the primary geochemical signatures of samples. Here we review the benefits and shortcomings of the most commonly employed optical (optical microscopy, cathodoluminescence microscopy, scanning electron microscopy) and chemical (trace element abundances, isotopic ratios) screening techniques used to assess the alteration degree of low-Mg calcite macrofossils and summarize the findings on diagenetic trends observed for elemental and isotopic systems in such materials. For a robust evaluation of the preservation state of biogenic calcite, it is advisable to combine a set of complementary techniques. Absolute limiting values of element and isotope ratios for discarding diagenetically altered materials cannot be universally applied, but should rather be evaluated on a case to case basis. The evaluation can be improved by analyses of diagenetic carbonate and altered fossil materials, which help constraining the diagenetic trajectories in the sampled specimens. Quantification of post-depositional alteration is possible, but in most cases the complexity of diagenetic systems hampers the possibility of retrieving original proxy values for palaeoenvironmental reconstructions from partially altered materials.
PL
Artykuł przedstawia aktualne wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów i pierwiastków promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach oraz możliwości ich spełnienia przez ceramiczne wyroby budowlane. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań ceramicznych elementów konstrukcyjnych w zakresie promieniotwórczości naturalnej.
EN
This article presents current requirements for content of natural radioactive isotopes in raw materials and building materials. The article includes current research results in the field of natural radioactivity of clay masonry units.
EN
The fruiting bodies of fungi sprout from mycelium are capable of accumulating significant amounts of trace elements, both metals and metalloids. Content of these elements in fruiting bodies may exceed their concentration in the substrate where fungi develop. Among the elements the radioactive nuclides are also present. In this work health risk caused by increased radioactivity dose absorbed with Xerocomus badius bay bolete consumption was estimated. In analysis concentrations of radioactive isotopes 137Cs and 40K were taken into consideration. It was found that moderate ingestion of bay bolete does not create health risk due to increased radioactive substances intake. The amount of consumed mushrooms that could deliver the dose exceeding the safe one, is rather improbable in real life.
PL
Owocniki grzybów wyrastające z grzybni są zdolne do gromadzenia znacznych ilości pierwiastków śladowych zarówno metali, jak i niemetali. Zawartość tych pierwiastków w owocnikach może wielokrotnie przekroczyć ich stężenia w podłożu. Wśród pochłoniętych pierwiastków są również nuklidy promieniotwórcze. Dokonano oceny potencjalnych dawek skutecznych promieniowania gamma w wyniku wchłonięcia 137Cs i 40K wraz ze spożywanym grzybem. Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że umiarkowane spożycie podgrzybka brunatnego nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ze względu na zwiększone spożycie substancji radioaktywnych.
11
Content available remote From the discovery of radioactivity to the development of the K-Ar dating method
EN
In this paper I try to explain why the potassium-argon dating method was developed much later than other radiometric methods (like U-He and U-Pb), which were established at the beginning of the 20th century. In fact the pioneering paper by Aldrich and Nier (1948) was published 50 years after the discovery of polonium and radium, when nearly all the details concerning potassium isotopes and radioactivity of potassium-40 had been investigated. The role of Marie Curie’s concept of the na-ture of radioactivity in the discovery of the radioactivity of potassium is emphasized.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat oznaczeń trwałych izotopów ołowiu oraz możliwości wykorzystania wyników badań w różnych dziedzinach nauki. Skład izotopowy ołowiu oznaczany w różnych próbkach (np. środowiskowych, medycznych, artefaktach archeologicznych) może służyć wyjaśnieniu problemów naukowych z zakresu ochrony środowiska, geologii, kryminalistyki, archeologii, ekologii, nauki o żywieniu i in. Popularność badań trwałych izotopów ołowiu wynika, między innymi, z coraz lepszego dostępu do nowoczesnych technik analitycznych pozwalających na precyzyjny pomiar stężeń izotopów (TIMS, MC-ICP-MS, LA-ICP-MS i in.). W niniejszym artykule skrótowo omówiono metodykę oznaczania trwałych izotopów ołowiu oraz podano przykłady badań stosunków izotopowych ołowiu w różnych dyscyplinach naukowych.
EN
The aim of this paper is to present the current knowledge on determination of stable lead isotopes and to discuss the possibility of their application in different scientific disciplines. Lead isotope ratio determined in different kinds of samples (e.g. environmental samples, medical samples, artifacts) may be useful for elucidation of scientific problems in environmental sciences, geology, criminology, arheology, ecology, nutrition sciences etc. Growing popularity of lead isotope ratio studies results from facilitate access to modern analytical techniques that enable precise isotope measurements (TIMS, MC-ICP-MS, LA-ICP-MS etc.). This article briefly discusses the methods used in stable lead isotope determinations and gives examples of the studies carried out by researchers specializing in different scientific disciplines.
PL
Termin izotop pochodzi z języka greckiego (izos-topos) i oznacza "to samo miejsce". Odnosi się to do miejsca, "tego samego", które zajmuje dany pierwiastek w układzie okresowym. Izotopy to odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu. Izotopy możemy podzielić na dwie podstawowe grupy : izotopy stabilne i nietrwałe (radioaktywne).
EN
Studies of the Middle Miocene sandstones in selected wells from the western Ukraine concerned calcite cements, both from isotopic and fluid inclusion aspects. The aim of the reconnaissance study was to find out inclusion – isotopic constraints for the calcite cements in the sandstones. The studied sandstones are subarkosic, sporadically sublithic arenites. The delta1318
PL
Zbadano piaskowce pochodzące z 15 otworów wiertniczych. Reprezentują one głównie arenity oraz waki kwarcowe i sublityczne. Osady te składają się przede wszystkim z ziaren kwarcu mono-i polikrystalicznego, litoklastów, skaleni i łyszczyków. Lokalnie obserwuje się wzrost udziału glaukonitu i Fe-ooidów. Piaskowce uległy procesom diagenetycznym, głównie kompakcji, cementacji i rozpuszczaniu. Rozpoznano efekty kompakcji mechanicznej. W wyniku cementacji powstały głównie minerały węglanowe, ilaste, żelaziste i fosforanowe. Cementy węglanowe występują obficiej od innych. Kalcyty zawierają zmienne domieszki Fe. Minerały syderytu mają skład syderoplesytu. Ponadto rozpoznano związki żelaza: getyt, hematyt oraz piryt. Wśród autigenicznych minerałów ilastych stwierdzono glaukonit, berthieryn i kaolinit. Nodule fosforytowe obecne w osadach górnego albu są zbudowane z frankolitu. Większość minerałów powstała podczas eodiagenezy. Mniej liczne skutki cementacji nastąpiły w etapie mezodiagenezy, gdy osady zostały głębiej pogrzebane. Piaskowce uległy procesom telodiagenezy podczas tektonicznej inwersji obszaru badań. Procesy kompakcji i cementacji spowodowały ograniczenie przestrzeni międziarnowej. Podczas rozpuszczania ziaren kwarcu i skaleni utworzone zostały wtórne pory.
EN
The investigations were carried out on sandstones from 15 boreholes. The rocks are represented chiefly by quartz and sublithic arenites and wackes, and composed mostly of mono-and polycrystalline quartz grains, lithoclasts, feldspars and micas. Fe-ooids and glauconite are locally observed. The sandstones have undergone diagenetic processes, mainly of compaction, cementation and dissolution. Effects of mechanical compaction were identified. As a result of cementation processes, carbonate, clay, iron and phosphatic minerals were formed. Among these carbonate cements occur abundantly. Calcites contain admixture of Fe. Siderites show a composition of sideroplesite. Authigenic clay minerals are represented by glauconite, berthierine and kaolinite. There are also iron compounds: goethite, hematite and pyrite. The Upper Albian deposits contain phosphatic nodules composed of francolite. Most of the minerals formed during eodiagenesis. Less frequent effects of cementation occurred during mesodiagenesis when the deposits were buried to larger depths. The sandstones were subjected to processes of telodiagenesis during tectonic inversion of the study area. Compaction and cementation processes resulted in reduction of intergranular space. During dissolution of quartz and feldspar grains, secondary pores were formed.
17
Content available remote Redukcja listków bocznych w układach antenowych częściowo nieregularnych
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję jednowymiarowych układów antenowych z częściową nieregularnością geometryczną. Pokazano, że efektywna redukcja listków bocznych w charakterystyce promieniowania układu antenowego jest możliwa przy częściowej nierównomierności rozmieszenia elementów. Do określenia rozmieszczenia zastosowano optymalizacyjny aIgorytm roju cząstek i środowisko Matlab. Analizowano układy antenowe opisane uproszczonym modelem matematycznym złożone ze źródeł izotropowych. Wykonano symulacje komputerowe I przedstawiono wyniki.
EN
Conception of one-dimensional array antennas with partial geometric irregularity is presented in this paper. It is shown, that there is possibility of effective sidelobe level reduction in radiation pattern of array antenna by partial irregularity of radiators spacing. We use particle swarm optimization algorithm and Matlab to determine spacing of radiators. Only simple mathematic model of array of isotropic sources was analyzed. Computer simulations were made the results are presented.
18
Content available remote Analiza izotopów δ13CPDB oraz δ18OPDB w cementach piaskowców karpackich
PL
Na podstawie analiz petrograficznych wybrano 23 próbki piaskowców karpackich z dominującym cementem kalcytowym. Dla wszystkich próbek zostały wykonane analizy stabilnych izotopów δ13CPDB oraz δ18OPDB. Analizy te wskazują, że mamy do czynienia z mieszanym źródłem węgla i tlenu. Izotopy reprezentują mieszaninę dwutlenku węgla z wody morskiej, pochodzącego z głębszych warstw osadów, z substancji organicznej oraz z wód meteorycznych. Wyliczone temperatury krystalizacji dla węglanowych minerałów diagenetycznych (kalcyt) wahają się w zakresie od 18 do 67˚C, a dla kalcytów z żył kalcytowych w rejonie Dwernika osiągają temperatury 67-91˚C.
EN
23 samples of the carpathian samples with predominant calcite cements were choose on the base of petrographic analyses. In the next step isotopic analyses were performed. Analyses of δ13CPDB , δ18OPDBshows mixed origin of carbon and oxygen. Origins of CO2 are sea water, deeper layers of sediments, diagenetic minerals (calcite) and meteoric waters. Calculated temperatures of crystallization for carbonate, diagenetic minerals (calcite) cover the range from 18 to 67˚C, and for calcites from veins of calcite of Dwernik region reaches 67-91˚C.
PL
W artykule przeanalizowano badania nad zawartością pierwiastków promieniotwórczych w węglu kamiennym pochodzącym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prześledzono zachowanie się uranu, toru, izotopów radu i potasu w węglu jako surowcu mineralnym, w skałach przywęglowych, w wodach kopalnianych oraz w odpadach eksploatacyjnych i produktach spalania węgla. Sałdan (1965) zaobserwował wyraźnie pionową i poziomą strefowość ułożenia mineralizacji uranowej oraz stwierdził, że najbardziej zmineralizowane są brzeżne, zwłaszcza wschodnie strefy zbiornika sedymentacyjnego. Jęczalik (1970) zauważył, że uran w węglach koncentruje się w bardziej utlenionych składnikach substancji organicznej i osiąga maksymalne zawartości we frakcjach o ciężarze właściwym wynoszącym 1,7-2,0 g/cm3. Według Róg (2005) w sortymentach grubych i średnich stężenie radionuklidów wzrasta wraz ze wzrostem sumarycznej ilości macerałów grupy witrynitu i karbargilitu, w którym substancja mineralna współwystępuje z witrynitem. Michalik (2006) podaje, że na aktywność właściwą naturalnych izotopów promieniotwórczych w węglu wpływa ilość zanieczyszczeń oraz skład mineralny, zaś z badań petrograficznych wynika, że głównym źródłem promieniotwórczości w węglu kamiennym oraz skałach przywęglowych są skupienia wtórnych fosforanów, detrytyczny monacyt, cyrkon, ksenotym i uranothoryt. Natomiast Bojakowska i in. (2008) zaobserwowali wzrost zawartości uranu i toru od spągu do stropu serii paralicznej GZW, zaś w obrębie warstw serii limnicznej odnotowali częstą przewagę zawartości U nad zawartością Th, a w warstwach siodłowych rozpoczynających serię limniczną - najniższą zawartość tych pierwiastków. Spalanie węgla powoduje uwolnienie do atmosfery dużych ilości pyłów, które zawierają naturalne izotopy promieniotwórcze (uran, rad, tor) oraz ich produkty rozpadu. Michalik (2006) podaje, że stopień skażenia środowiska tymi radionuklidami jest ściśle powiązany z ich początkową zawartością w węglu. Stąd wynika konieczność badania tych pierwiastków w węglu i wybór takich węgli, które zawierają najniższe stężenia niepożądanych składników. Natomiast znając aktywności izotopów naturalnych w węglach i powstających z nich popiołów można zoptymalizować dobór spalanego węgla w taki sposób, aby nie prowadziło to do ponadnormatywnych skażeń środowiska naturalnego.
EN
The paper presents the survey of research conducted on the concentration of radioactive elements in hard coal from the Upper Silesian Coal Basin (USCB). The content of uranium, thorium, radium and potassium isotopes was analyzed in hard coal, (as a raw mineral material), gangue, mine waters, mining wastes and coal combustion products (fly ashes and slags). Sałdan (1965) observed the vertical and horizontal zonal distribution of the uranium mineralization. He established that the eastern margin of the coal basin is especially rich in this element. Jęczalik (1970) noticed that the uranium contained in coals concentrates in more oxidized components of the organic matter, reaching its maximum in a fraction with a specific gravity from 1.7 to 2.0 g/cm3. According to Róg (2005), for coarse- and medium-grained coal products. The concentration of radionuclides increases together with increase of total maceral content of vitrinite and carbargilite, in which mineral matter coexists with vitrinite. Michalik (2006) found that the radioactivity of coal depends on its contamination and mineral composition, and petrographical research shows that the main sources of natural radioactivity in hard coal and gangue are secondary phosphates and detrital: monazite, zircon, xenotime and uranothorite. In them, Bojakowska et al. (2008) observed that uranium and thorium contents increase from floor to roof of the USCB Paralic Series, whereas in the USCB Limnic Series uranium frequently predominates over thorium, and the lowest contents of this elements were noticed in the Saddle Strata, that begin the Limnic Series. During coal combustion process a great amount of fly ashes and aerosol particles containing natural radionuclides (uranium, radium, thorium) and products of their decay are emitted into the atmosphere. Michalik (2006) observed that the degree of environment contamination by radionuclides depends on their initial concentration in coal. For this reason it is necessary to study radioactivity of coals and to select those containing the lowest amounts of harmful components. Knowing activity of radionuclides in coal and in fly ashes, it is possible to optimize and control the amount of emitted compounds, in the way allowing to not surpassing the emission limits and preventing environment pollution.
PL
W artykule zebrano podstawowe wiadomości z zakresu właściwości uranu, jak i sposobu jego pozyskiwania oraz wykorzystywania go do celów energetycznych i nie tylko. Zamieszczono wybrane wiadomości z zakresu zagrożeń, jakie niesie ze sobą stosowanie tego pierwiastka i jego przeróbka, a także własności uranu. Historia uranu ma ponad 218 lat. Jego zastosowanie do celów energetycznych pozyskało wielu zwolenników wśród potentatów energetycznych. Jednak właściwości jakie posiadają izotopy uranu kierują myśli w stronę ochrony środowiska i zastanowienia się - czy warto niszczyć środowisko naturalne by pozyskiwać uran?
EN
Article says about main information about uranium properties, methods of its mining, its usage for energetically and other aims. There will be also covered information about the danger, which appears during exertion and adaptation of the particle and what's more, its properties. The history of uranium takes over 218 years. Its exertion for the energetic aim conciliated many adherents between energetically potentates. On the other hand properties of the uranium isotopes redirects our minds to environment care and to answer on the question: Is it worth to destroy the natural environment to gather the uranium?
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.